Chính sách chung

Hướng dẫn gửi quảng cáo

Gửi tất cả Nội dung nhà quảng cáo cho bộ phận quản lý tài khoản.

Thông tin gửi email phải bao gồm:

  • Tên nhà quảng cáo
  • Ngày bắt đầu & kết thúc chiến dịch
  • Tệp tin quảng cáo
  • Văn bản thay thế (nếu có)
  • URL liên kết
  • Gắn thẻ bên thứ ba (nếu có)
  • Hướng dẫn cách (các) yếu tố quảng cáo nên chạy/xoay
  • Thời hạn gửi xử lý quảng cáo cho quảng cáo theo tiêu chuẩn của Cục quảng cáo tương tác (IAB) là 3 ngày làm việc, trong trường hợp tất cả nội dung quảng cáo và các yếu tố kỹ thuật có liên quan đều đáp ứng hướng dẫn của Amazon. Thời hạn gửi xử lý quảng cáo cho các đơn vị quảng cáo phi tiêu chuẩn thay đổi tùy theo kiểu quảng cáo; hãy tham khảo ý kiến bộ phận quản lý tài khoản của bạn về thời gian dự kiến cụ thể cho từng loại vị trí.

Nếu nội dung quảng cáo bị trễ hoặc không tuân thủ chính sách quảng cáo của Amazon, Amazon có quyền gia hạn chiến dịch theo số ngày nội dung quảng cáo đã bị trễ để đạt được mục tiêu về lượt hiển thị đã đồng ý theo hợp đồng. Tuy nhiên, Amazon sẽ làm việc với nhà quảng cáo hoặc đại lý phù hợp để cung cấp toàn bộ lượt hiển thị vào ngày dự kiến chạy quảng cáo theo hợp đồng tùy vào vị trí đang chờ xử lý và hàng tồn kho có sẵn. Nếu Amazon không nhận được nội dung quảng cáo trong vòng 3 ngày kể từ ngày ra mắt chiến dịch, Amazon sẽ tung hết hàng tồn kho lên các vị trí hiển thị mà không có nội dung. Mặc dù không thể đảm bảo vẫn sẽ có số lượt hiển thị theo hợp đồng vào một thời điểm sau đó, nhưng chúng tôi sẽ chủ động sửa đổi các kế hoạch truyền thông cho phù hợp.

Chính sách quảng cáo