Chính sách về API Amazon Ads

Tổng quan

Chúng tôi chỉ cung cấp API Amazon Ads cho các công ty không điều hành việc kinh doanh thương mại điện tử quan trọng (ví dụ: kinh doanh mua sắm trực tuyến hoặc dịch vụ mua sắm so sánh trực tuyến), nền tảng quảng cáo khởi tạo nhu cầu hoặc mạng quảng cáo.

Chính sách quảng cáo