Các điều khoản và điều kiện bổ sung

Đăng lần đầu: Ngày 13 tháng 06 năm 2016. Cập nhật lần cuối: Ngày 17 tháng 5 năm 2024

Các điều khoản & điều kiện bổ sung này (“Điều khoản”) áp dụng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ quảng cáo được quy định dưới đây mà Amazon Advertising LLC và/hoặc các Đơn vị liên kết (sau đây gọi chung là “Amazon”) cung cấp cho bạn, nhà quảng cáo và/hoặc đại lý thay mặt cho nhà quảng cáo, hoặc đại lý, tùy trường hợp áp dụng (“Bạn” hoặc “của Bạn”). Bằng cách mua hoặc sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ từ Amazon tức là Bạn đã đồng ý với Điều khoản áp dụng được nêu dưới đây. Điều khoản này có thể được kết hợp bằng cách dẫn chiếu đến các thỏa thuận mà Bạn và Amazon đã ký kết, bao gồm cả các phiếu yêu cầu đăng quảng cáo (mỗi phiếu là một “IO”) và, trong trường hợp có xung đột giữa Điều khoản này và bất kỳ thỏa thuận nào như vậy, Điều khoản này sẽ được ưu tiên áp dụng. Cụ thể hơn, phần nội dung về Bất khả kháng của thỏa thuận hiện hành mà Bạn và Amazon ký kết sẽ được áp dụng. Điều khoản bằng tiếng Anh là phiên bản mang tính quyết định cuối cùng và các bản dịch chỉ nhằm mục đích thuận tiện.

Điều khoản này dùng để đọc và hiểu cùng với các Thông số kỹ thuật và Chính sách quảng cáo (bao gồm mọi giới hạn về chế độ phát, theo dõi và báo cáo quảng cáo) và sẽ chỉ áp dụng trong phạm vi các sản phẩm và dịch vụ có trong phiếu yêu cầu đăng quảng cáo được sử dụng để thực hiện chiến dịch của Bạn.

Amazon bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi các Điều khoản này bất cứ lúc nào bằng cách đăng các sửa đổi đó tại đây. Điều khoản có hiệu lực vào hoặc trước ngày phiếu yêu cầu đăng quảng cáo của Bạn có hiệu lực áp dụng cho phiếu yêu cầu đó, với điều kiện là những thay đổi sẽ hướng đến các sản phẩm hoặc dịch vụ mới, hoặc tuân thủ luật, quy tắc, quy định, pháp lệnh và chỉ thị hiện hành sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi được đăng.

Các thuật ngữ viết hoa được sử dụng nhưng không được định nghĩa ở đây sẽ mang ý nghĩa riêng theo quy định trong phiếu yêu cầu đăng quảng cáo hoặc thỏa thuận hiện hành khác. Mọi tiêu đề, hoặc các tài liệu tham khảo tương tự, có trong các Điều khoản này chỉ nhằm mục đích thuận tiện và sẽ không được diễn giải là tạo ra hạn chế hoặc ảnh hưởng đến các điều khoản này.

SẢN PHẨM QUẢNG CÁO

Các sản phẩm beta, thử nghiệm, video thuộc quyền sở hữu/điều hành hoặc thí điểm
Thực hiện chiến dịch tùy chỉnh và tài trợ
Tài trợ người có ảnh hưởng
Amazon Live Executions
Mẫu sản phẩm

ĐIỀU KHOẢN TOÀN CẦU

Sản phẩm tiêu chuẩn

Amazon DSP

Các vị trí động dựa trên lượt hiển thị của Amazon DSP và STV (trước đây là “OTT”) không được đảm bảo và bất kỳ số lượt hiển thị và tỷ lệ hiển thị nào được quy định trong phiếu yêu cầu đăng quảng cáo IO chỉ là ước tính. Tổng số tiền bạn phải trả cho mỗi vị trí hiển thị trên Amazon DSP sẽ dựa trên kết quả đo lường từ máy chủ quảng cáo của Amazon và sẽ không vượt quá tổng số mục hàng cho vị trí được quy định đó.

Các thiết bị và giao diện người dùng Amazon (v.d: Kindle eInk, máy tính bảng Fire, Fire TV và Điện thoại độc quyền Prime)

(a) Hủy bỏ. Bạn có thể hủy các vị trí hiển thị trên Kindle eInk không trễ hơn 15 ngày trước ngày bắt đầu của vị trí. Các vị trí hiển thị trên Màn hình đánh thức của Máy tính bảng Kindle Fire Hạng II (hay còn gọi là Tải xuống ứng dụng máy tính bảng Fire) có thể được hủy bỏ bằng cách thông báo trước 7 ngày bằng văn bản tới Amazon.

(b) Sử dụng dữ liệu. Bạn không được, cũng như không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào, sử dụng dữ liệu hoặc thông tin khác thu thập được liên quan đến quảng cáo được cung cấp thông qua các thiết bị Amazon (bao gồm cả quảng cáo trong email do Amazon gửi mà liên kết đến trang web của Bạn) hoặc các lượt nhấp chuột vào quảng cáo đó theo cách nhắm mục tiêu hoặc xác định danh tính của bất kỳ cá nhân nào dựa trên việc những cá nhân đó (i) đã xem hoặc nhấp vào quảng cáo, (ii) sở hữu hoặc sử dụng thiết bị Amazon hoặc (iii) là khách hàng của Amazon.

(c) Phân phối và báo cáo. Tất cả các vị trí hiển thị trên các thiết bị Amazon sẽ do Amazon phân phối. Tất cả các hóa đơn và báo cáo cho những vị trí như vậy sẽ dựa trên những con số đó. Do tính chất bán kết nối của các thiết bị Amazon, các báo cáo về hiệu suất của vị trí hiển thị trên các thiết bị này có thể được sửa đổi cho đến khi có báo cáo chiến dịch cuối cùng để thêm vào dữ liệu bổ sung được thu thập sau ngày kết thúc của vị trí. Các giao phẩm, vị trí hiển thị hoặc đơn vị quảng cáo của Fire TV được xác định trong phiếu yêu cầu đăng quảng cáo là “không được đảm bảo” hoặc mua theo chi phí cho mỗi lần nhấp chuột (CPC) động hoặc chi phí cho 1000 lần hiển thị (CPM) đều không được đảm bảo và bất kỳ số tiền và mức giá được quy định trong phiếu yêu cầu đăng quảng cáo chỉ là ước tính. Tổng số tiền bạn phải trả cho các vị trí hiển thị này sẽ dựa trên kết quả đo lường từ máy chủ quảng cáo của Amazon và sẽ không vượt quá tổng số mục hàng cho vị trí cụ thể đó.

(d) Mức độ hiển thị trên máy tính bảng Fire và Fire TV. Các điều khoản sau đây áp dụng cho hiển thị Quảng cáo trên máy tính bảng Fire và Fire TV được mua theo lượt hiển thị có thể được nhìn thấy (“Mức độ hiển thị”):

 1. Đo lường. Bạn sẽ có nghĩa vụ chỉ trả tiền cho lượt hiển thị có thể nhìn thấy (mức độ hiển thị được đo lường và không được đo lường) dưới đây, theo kết quả đo lường của Amazon. Với mục đích xác định mức độ hiển thị dưới đây, các bên đồng ý coi lượt hiển thị đo được là hiển thị có thể được nhìn thấy nếu 50% pixel của lượt hiển thị đó được đo là có thể được nhìn thấy trong 1 giây.
 2. Lượt hiển thị không đo được. Để xét đến số lần hiển thị không thể đo được cho mức độ hiển thị, lượt hiển thị phải trả phí sẽ được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm mức độ hiển thị được báo cáo bởi Amazon áp dụng cho tổng lượt hiển thị được phân phối theo báo cáo của Amazon. Ví dụ: nếu chiến dịch cung cấp 1.000.000 lượt hiển thị theo máy chủ quảng cáo của Amazon, 900.000 lượt hiển thị có thể đo lường được và 800.000 lượt được đo là có thể được nhìn thấy, thì tổng cộng 888.000 lượt hiển thị có thể được nhìn thấy sẽ được coi là lượt hiển thị phải trả phí.
 3. Tổng số lượt hiển thị. Amazon sẽ tiếp tục phân phối lượt hiển thị cho đến khi tổng số lượt hiển thị có thể được nhìn thấy được phân phối, tính theo các phần (1) và (2), bằng với số lượt hiển thị có thể được nhìn thấy được đảm bảo như đã nêu trong phiếu yêu cầu đăng quảng cáo.

Quảng cáo video do Amazon sản xuất (Chương trình tài năng sáng tạo video)

Bạn sẽ cần cung cấp các tài liệu quảng cáo cần thiết cho Quảng cáo video vào ngày được chỉ định bởi Amazon. Trì hoãn việc gửi tài liệu quảng cáo hoặc phê duyệt Quảng cáo video có thể ảnh hưởng đến thời gian chạy chương trình của chiến dịch và Bạn vẫn phải chịu trách nhiệm về phương tiện truyền thông đã được mua như trong phiếu yêu cầu đăng quảng cáo. Bạn đồng ý cho phép Amazon soạn thảo và xuất bản các nghiên cứu điển hình liên quan đến hiệu suất của Quảng cáo video. Giữa các bên, Amazon sẽ sở hữu tất cả quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với Quảng cáo video. Amazon cấp cho Bạn một giấy phép không độc quyền, có giới hạn để có thể sử dụng Quảng cáo video chỉ trên (các) trang web và (các) kênh truyền thông xã hội thuộc sở hữu và/hoặc điều hành của Bạn trong thời hạn của chiến dịch theo như phiếu yêu cầu đăng quảng cáo. Bạn đồng ý tuân thủ ngay các yêu cầu của Amazon về việc chấm dứt sử dụng Quảng cáo video dưới đây và sẽ tránh việc cố ý thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm làm giảm giá trị của nhãn hiệu Amazon.

Chiến dịch được đảm bảo bởi quảng cáo âm thanh

Vị trí hiển thị được đảm bảo bởi quảng cáo âm thanh sẽ được tính phí trên tổng số lượt hiển thị được phân phối dựa trên báo cáo của Amazon và sẽ không vượt quá tổng số mục hàng cho vị trí hiển thị được quy định. Mọi yêu cầu dựa trên thể loại phải tuân thủ các chính sách của Amazon và được quy định trong phiếu yêu cầu đăng quảng cáo.

Mức độ hiển thị trên Amazon DSP và Hạng I

Các điều khoản sau sẽ áp dụng cho tất cả các vị trí Hạng I và Amazon DSP được mua dựa trên lượt hiển thị có thể được nhìn thấy (“Mức độ hiển thị”):

 1. Đo lường mức độ hiển thị.
  1. Đo lường. Với mục đích xác định mức độ hiển thị, các bên đồng ý sử dụng dữ liệu hiển thị có thể được nhìn thấy mà nhà cung cấp bên thứ ba được MRC công nhận theo sự đồng thuận chung (“3PAV”) cung cấp và sẽ coi lượt hiển thị đo được là lượt hiển thị có thể được nhìn thấy nếu 50% pixel của số lần hiển thị đó được đo là có thể được nhìn thấy trong 1 giây.
  2. Lượt hiển thị không đo được. Để xét đến số lượt hiển thị không thể đo được cho mức độ hiển thị, số lượt hiển thị có thể được nhìn thấy sẽ được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm có thể được nhìn thấy theo báo cáo của 3PAV áp dụng cho tổng số lượt hiển thị được phân phối theo báo cáo của máy chủ quảng cáo bên thứ ba đã đồng thuận (“3PAS”). Ví dụ: nếu chiến dịch cung cấp 1.000.000 lượt hiển thị theo 3PAS, 900.000 lượt hiển thị có thể đo được bằng 3PAV và 800.000 lượt được đo là có thể được nhìn thấy theo 3PAV, thì tổng cộng 888.888 lượt hiển thị sẽ được coi là có thể được nhìn thấy.
  3. Truy cập các báo cáo. Bạn sẽ cung cấp cho Amazon thông tin đăng nhập qua đó Amazon được phép truy cập trực tiếp để xem các báo cáo do 3PAV tạo ra.
 2. Mức độ hiển thị trên Amazon DSP. Ngoài các điều khoản Amazon DSP được nêu ở trên, các điều khoản sau áp dụng cho tất cả các vị trí Amazon DSP được mua theo mức độ hiển thị.
  1. Phí trả cho 3PAS. Bạn sẽ trả tất cả phí 3PAS cho tất cả các lượt hiển thị do 3PAS phân phối, không phụ thuộc vào tổng số lượt hiển thị được phân phối cho đến số lượt hiển thị có thể được nhìn thấy như đã nêu trong phiếu yêu cầu đăng quảng cáo.
  2. Quảng cáo thiện chí. Nếu Amazon không cung cấp ít nhất 70% số lượt hiển thị được quy định trong kế hoạch truyền thông cho bất kỳ vị trí Amazon DSP nào được mua theo mức độ hiển thị dưới dạng hiển thị có thể được nhìn thấy (mức độ hiển thị đo được và không đo được), các bên sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để đồng ý về các điều kiện của thời gian thực hiện quảng cáo thiện chí.
 3. Mức độ hiển thị của Hạng I. Các điều khoản sau đây áp dụng cho tất cả các vị trí Hạng I được mua theo mức độ hiển thị.
  1. Tổng số lượt hiển thị. Bạn sẽ có nghĩa vụ chỉ trả tiền cho số lượt hiển thị có thể được nhìn thấy (mức độ hiển thị đo được và không đo được) dưới đây. Amazon sẽ tiếp tục phân phối số lượt hiển thị cho đến khi tổng số lượt hiển thị có thể được nhìn thấy được cung cấp, được đo theo phần (a) ở trên, bằng với số lượt hiển thị có thể được nhìn thấy đã đảm bảo như đã nêu trong phiếu yêu cầu đăng quảng cáo. Bạn sẽ trả tất cả các khoản phí 3PAS cho tất cả các lượt hiển thị do 3PAS cung cấp, không phụ thuộc vào tổng số lượt hiển thị được cung cấp để đạt được số lượt hiển thị có thể được nhìn thấy đã được đảm bảo.
  2. Gói mức độ hiển thị của AMZN (Vị trí quảng cáo ROS hỗn hợp). Bạn hiểu và đồng ý rằng Gói mức độ hiển thị của AMZN có thể bao gồm nhiều vị trí Hạng I khác nhau và Amazon có thể tối ưu hóa các vị trí đó, cũng như nhắm mục tiêu, trang đích và quảng cáo liên quan đến các vị trí đó tùy theo quyết định riêng của mình. Việc lập báo cáo và hóa đơn sẽ ở mức độ gói tổng hợp. Bạn hiểu và đồng ý rằng Amazon sẽ không cung cấp bất kỳ báo cáo nào theo vị trí hiển thị.

Yêu cầu IMDb, thời gian chiếu hoặc đặt vé IMDb

Các vị trí hiển thị về yêu cầu IMDb, thời gian chiếu hoặc đặt vé IMDb là không thể hủy bỏ. Số lượt hiển thị cho các vị trí về yêu cầu IMDb được mua theo phiếu yêu cầu đăng quảng cáo không được đảm bảo và số lượt hiển thị được quy định trong phiếu yêu cầu đăng quảng cáo, nếu có, chỉ là ước tính.

(Do Amazon trả phí) Đo lường nâng cao doanh số bán hàng ngoại tuyến, đo lường nâng cao thương hiệu và/hoặc đo lượt tiếp cận

(Do Amazon trả phí) Đo lường nâng cao doanh số bán hàng ngoại tuyến, đo lường nâng cao thương hiệu và/hoặc đo lượt tiếp cận (mỗi phép đo là một “Nghiên cứu”, gọi chung là các “Nghiên cứu”). Việc cung cấp các nghiên cứu sẽ phải tùy theo kết quả đo lường và tính khả thi của nghiên cứu cũng như hiệu suất của nhà cung cấp. Bạn thừa nhận rằng các Nghiên cứu do Amazon cung cấp là tài sản và, giữa các bên, là thông tin bí mật của Amazon, được cung cấp cho Bạn sử dụng. Bạn đồng ý cho phép Amazon sao chép, xuất bản hoặc sử dụng quảng cáo, logo, tên doanh nghiệp của Bạn, các yếu tố khác của chiến dịch được đề cập trong phiếu yêu cầu đăng quảng cáo (ví dụ: dữ liệu hiệu suất) và bất kỳ kết quả Nghiên cứu nào liên quan đến chiến dịch như là một nghiên cứu điển hình hoặc tài liệu phụ (ví dụ: bản trình bày trang chiếu) để chứng minh hiệu quả của các sản phẩm của Amazon.

(Do nhà quảng cáo trả phí) Nghiên cứu đối tượng khách hàng và/hoặc Thử nghiệm quảng cáo (mỗi nghiên cứu là một “Nghiên cứu trả phí”, gọi chung là các “Nghiên cứu trả phí”)

Các điều khoản sau đây áp dụng cho các Nghiên cứu do nhà quảng cáo trả phí để Nghiên cứu đối tượng khách hàng và Thử nghiệm quảng cáo:

(a) Hủy bỏ: Bạn có thể hủy Nghiên cứu trả phí không quá 24 giờ trước ngày bắt đầu Nghiên cứu trả phí.

(c) Thực hiện, báo cáo và xuất hóa đơn: Việc thực hiện các Nghiên cứu trả phí tùy thuộc vào số lượng các câu trả lời khảo sát. Mỗi Nghiên cứu trả phí yêu cầu một ngưỡng tối thiểu về số câu trả lời có sẵn để cho phép phân tích và tổng hợp kết quả. Bạn sẽ không bị tính phí cho các nghiên cứu không đáp ứng ngưỡng tối thiểu này của chúng tôi. Báo cáo sẽ được cung cấp trong vòng 1 tuần kể từ khi hoàn thành Nghiên cứu trả phí. Nghiên cứu trả phí sẽ được lập hóa đơn với một mức phí cố định vào đầu tháng tiếp theo tháng mà Nghiên cứu trả phí được thực hiện.

(c) Quảng cáo: Đối với Thử nghiệm quảng cáo, bạn sẽ cung cấp cho Amazon nội dung hình ảnh hoặc video cho quảng cáo do bạn sản xuất không quá 7 ngày trước khi khởi động Nghiên cứu trả phí để Thử nghiệm quảng cáo (“Tài sản”). Chậm trễ trong việc cung cấp Tài sản có thể ảnh hưởng đến ngày bắt đầu Nghiên cứu trả phí. Theo đây, bạn cấp cho Amazon một giấy phép không độc quyền, vĩnh viễn, trên toàn thế giới để sử dụng, tái tạo, truyền tải, hiển thị, thực hiện, lưu trữ, sao chép và phân phối Tài sản cho các mục đích của Nghiên cứu trả phí để Thử nghiệm quảng cáo.

(d) Tuân thủ: Bạn thừa nhận rằng nội dung bạn cung cấp trong phạm vi của Nghiên cứu trả phí, bao gồm cả Tài sản của bạn, tuân thủ các luật hiện hành.

(e) Nghiên cứu điển hình: Amazon có thể gửi cho Bạn một nghiên cứu điển hình dự thảo để Bạn chấp thuận liên quan đến việc thực hiện các Nghiên cứu trả phí. Amazon có thể công bố nghiên cứu điển hình nói trên khi nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của Bạn (chỉ cần email là đủ), và bạn không được từ chối hoặc trì hoãn chấp thuận mà không có lý do hợp lý.

Tương quan truyền thông (SOV) hoặc quảng cáo toàn màn hình

Các vị trí toàn màn hình hoặc tương quan truyền thông là không thể hủy bỏ. Tỷ lệ phần trăm tương quan truyền thông sẽ được quy định trong phiếu yêu cầu đăng quảng cáo và dựa trên tương quan truyền thông của tất cả các lượt hiển thị đã được bán trừ khi Amazon chỉ định bằng văn bản (email là đủ). Số lượt hiển thị được nêu trong phiếu yêu cầu đăng quảng cáo, nếu có, không được đảm bảo và chỉ là ước tính. Nếu, tại thời điểm thực hiện phiếu yêu cầu đăng quảng cáo của các bên mà chưa xác định cụ thể ngày của bất kỳ vị trí tiếp quản hoặc tương quan truyền thông nào, thì những ngày đó sẽ tùy thuộc vào hàng tồn kho có thể phân phối của Amazon. Amazon không cho phép sử dụng các ký hiệu và thông báo nhãn hiệu và bản quyền, kể cả trên các vị trí H1; bất kỳ biểu tượng và thông báo nào như vậy có thể bị xóa tùy theo quyết định riêng của Amazon.

Kênh truyền thông xã hội và/hoặc vị trí hiển thị trên email

Kênh truyền thông xã hội và/hoặc vị trí hiển thị trên email không được đảm bảo và sẽ được phân phối bởi Amazon (bên thứ ba không được phép phân phối/theo dõi). Số lượng, tần suất và ngày cụ thể (sẽ diễn ra trong suốt ngày bắt đầu và ngày kết thúc được chỉ định trong kế hoạch truyền thông) của bất kỳ kênh truyền thông xã hội và/hoặc vị trí email nào được phân phối theo phiếu yêu cầu đăng quảng cáo sẽ do Amazon quyết định theo quyết định riêng của mình. Nếu có sẵn, Amazon sẽ chỉ cung cấp báo cáo về (a) tổng số email đã được gửi và (b) tổng số bài đăng, lượt “chia sẻ” và “lượt thích” của các vị trí kênh truyền thông xã hội hiện hành.

Nội dung video được tài trợ: Do nhà quảng cáo sản xuất

Bạn sẽ cung cấp cho Amazon nội dung video (bao gồm bất kỳ văn bản, đồ họa, logo và URL khả thi nào) do Bạn sản xuất và kết nối với bất kỳ vị trí quảng cáo nào được nêu trong phiếu yêu cầu đăng quảng cáo (“Nội dung video của nhà quảng cáo”) không trễ quá 3 ngày trước khi ra mắt Nội dung video của nhà quảng cáo. Việc trì hoãn gửi nội dung video của nhà quảng cáo có thể ảnh hưởng đến ngày bắt đầu và thời lượng chiến dịch và Bạn vẫn phải chịu trách nhiệm về phương tiện truyền thông đã mua theo phiếu yêu cầu đăng quảng cáo. Nội dung video của nhà quảng cáo sẽ được Amazon phân phối (bên thứ ba sẽ không được phép theo dõi). Lượt xem nội dung video của nhà quảng cáo không được đảm bảo. Bằng cách này, bạn cấp cho Amazon một giấy phép không độc quyền, vĩnh viễn, toàn cầu để có thể sử dụng, tái sản xuất, truyền tải, hiển thị, thực hiện, lưu trữ, sao chép và phân phối nội dung video của nhà quảng cáo.

Sử dụng logo, nhãn hiệu hoặc nội dung của Amazon trong quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng nhãn hiệu được đăng ở đây (“Hướng dẫn”) áp dụng cho việc Nhà quảng cáo sử dụng thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, logo hoặc thiết kế của Amazon như được cung cấp bởi Amazon cho Nhà quảng cáo (“Amazon Marks”) trong các tài liệu đã được Amazon phê duyệt trước. Việc tuân thủ nghiêm ngặt Nguyên tắc này là bắt buộc tại mọi thời điểm, và mọi hành vi vi phạm các nguyên tắc này trong việc sử dụng Amazon Marks sẽ tự động chấm dứt bất kỳ giấy phép nào liên quan đến việc nhà quảng cáo sử dụng Amazon Marks. Theo các điều khoản và điều kiện của phiếu yêu cầu đăng quảng cáo và điều kiện tuân thủ hướng dẫn của nhà quảng cáo, Amazon cấp cho nhà quảng cáo quyền và giấy phép có giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể chuyển giao, có thể hủy ngang để có thể sử dụng Amazon Marks chỉ theo chỉ dẫn hoặc phê duyệt bằng văn bản của Amazon và trong điều khoản của phiếu yêu cầu đăng quảng cáo, trừ khi được Amazon quy định khác. Nhà quảng cáo không được sử dụng Amazon Marks trừ khi được quy định rõ ràng ở đây và không được cấp phép lại các quyền này hoặc cho phép bất kỳ bên nào sử dụng bất kỳ Amazon Marks nào. Để tránh nghi ngờ, nhà quảng cáo phải nhận được sự chấp thuận trước bằng văn bản từ Amazon cho bất kỳ việc sử dụng Amazon Marks nào. Sau khi kết thúc hoặc hết hạn phiếu yêu cầu đăng quảng cáo, hoặc khi Amazon hủy bỏ giấy phép, nhà quảng cáo sẽ ngay lập tức chấm dứt và ngừng sử dụng thêm các Amazon Marks.

Chiến dịch quảng cáo video được đảm bảo của Nielsen DAR STV (trước đây là “OTT”)

Amazon sẽ chỉ báo cáo lượt hiển thị được phân phối và tổng số lượt hiển thị cho đối tượng khách hàng của chiến dịch quảng cáo video được đảm bảo của Nielsen DAR STV (“Chiến dịch Nielsen DAR STV được đảm bảo”). Vị trí hiển thị của chiến dịch Nielsen DAR STV được đảm bảo sẽ được tính phí trên tổng số lượt hiển thị cho đối tượng được phân phối đối với mỗi báo cáo tổng đối tượng quảng cáo của chiến dịch Nielsen DAR. Do có những khả năng chậm trễ trong việc nhận báo cáo tổng đối tượng khách hàng của quảng cáo của chiến dịch Nielsen DAR, các báo cáo về hiệu suất của các vị trí hiển thị của chiến dịch Nielsen DAR STV được đảm bảo có thể được sửa đổi cho đến khi có báo cáo chiến dịch cuối cùng để tổng hợp báo cáo bổ sung nhận được sau ngày kết thúc của vị trí hiển thị.

Chiến dịch 1P được đảm bảo bởi quảng cáo video

Vị trí hiển thị bên thứ nhất được đảm bảo bởi quảng cáo video sẽ được tính phí trên tổng số lượt hiển thị cho đối tượng khách hàng được phân phối theo báo cáo của Amazon.

Các sản phẩm beta, thử nghiệm, Video thuộc quyền sở hữu và điều hành hoặc thí điểm

Các giao phẩm dự án, vị trí hiển thị hoặc đơn vị quảng cáo được xác định trong phiếu yêu cầu đăng quảng cáo là “beta”, “thử nghiệm”, “thí điểm”, “video thuộc quyền sở hữu và điều hành” hoặc được xác định bằng cách khác theo Bạn là đang thử nghiệm hoặc trải qua thử nghiệm (“sản phẩm beta”) sẽ được Amazon cung cấp và được cung cấp “NGUYÊN TRẠNG”. Dự báo, tính sẵn có, chức năng, thông số kỹ thuật, có thể khác nhau và số lượng lượt hiển thị hoặc tương quan truyền thông (SOV) được chỉ định trong phiếu yêu cầu đăng quảng cáo, nếu có, chỉ được ước tính và không được đảm bảo. Bên thứ ba không được phép theo dõi trừ khi Amazon có quy định khác. Nếu Amazon tạo cơ hội cho bên thứ ba theo dõi, vị trí và số lượt hiển thị liên quan sẽ được tính phí chỉ dựa trên báo cáo và số liệu của Amazon. Đối với các sản phẩm beta được xác định là “tương quan truyền thông theo ngữ cảnh” hoặc “Vị trí sản phẩm ảo”, phiếu yêu cầu đăng quảng cáo là không thể hủy bỏ. Bạn đồng ý cho phép Amazon sao chép, xuất bản hoặc mặt khác sử dụng quảng cáo, logo, tên doanh nghiệp của Bạn và bất kỳ yếu tố nào khác của chiến dịch được đề cập trong phiếu yêu cầu đăng quảng cáo (v.d: dữ liệu hiệu suất) liên quan đến việc bạn sử dụng sản phẩm Beta, thử nghiệm, video thuộc quyền sở hữu và điều hành hoặc thí điểm làm nghiên cứu điển hình hoặc tài liệu phụ (v.d: bản trình bày trang chiếu) để chứng minh hiệu quả của các sản phẩm của Amazon.

Sản phẩm tùy chỉnh

“Điều khoản của phiếu yêu cầu đăng quảng cáo” sẽ đề cập đến các Điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn AAAA/IAB đối với quảng cáo internet cho việc mua phương tiện truyền thông một năm hoặc Ít hơn Phiên bản 3.0 (“Điều khoản của Cục quảng cáo tương tác (IAB)”) hoặc bất kỳ thỏa thuận thay thế hoặc thỏa thuận nào khác giữa Bạn và Amazon áp dụng khi được sự đồng ý của Bạn. Trong phạm vi áp dụng thỏa thuận thay thế hoặc thỏa thuận khác, các phần trong Điều khoản IAB được tham chiếu ở đây sẽ tương ứng với các đoạn trong thỏa thuận đó có chứa các điều khoản giống hoặc tương tự.

Báo thức Alexa

Các điều khoản sau áp dụng cho bất kỳ âm thanh báo thức nào (“Báo thức Alexa”):

(a) Bạn sẽ cung cấp cho Amazon nhạc, ghi âm giọng nói, các tệp âm thanh khác, đồ họa, hình ảnh, video, URL và bất kỳ tài liệu quảng cáo nào khác cho Báo thức Alexa theo các mốc thời gian được quy định bởi Amazon bằng văn bản (chỉ cần email là đủ). Amazon sẽ đánh giá việc triển khai Báo thức Alexa với Bạn trước Ngày bắt đầu áp dụng, nhưng việc triển khai Báo thức Alexa sẽ được xác định bởi Amazon. Việc Bạn trì hoãn gửi tài liệu quảng cáo của bất kỳ Báo thức Alexa nào có thể ảnh hưởng đến ngày bắt đầu và thời lượng chiến dịch và Bạn vẫn phải chịu trách nhiệm về phương tiện truyền thông được mua theo phiếu yêu cầu đăng quảng cáo.

(b) Giữa các bên, Bạn sẽ sở hữu tất cả các quyền, danh nghĩa, và lợi ích trong tất cả Báo thức Alexa. Tuy nhiên, Bạn đồng ý rằng Bạn sẽ cấp phép cho Báo thức Alexa và tên thương mại áp dụng của Bạn, nhãn hiệu, tên dịch vụ và nhãn hiệu độc quyền khác và/hoặc tài liệu có bản quyền liên quan đến Báo thức Alexa cho Amazon để khiến Báo thức Alexa có sẵn trên Alexa, bao gồm cả quyền cấp phép lại Báo thức Alexa cho bên thứ ba đang phát triển các thiết bị tương thích với Dịch vụ giọng nói Alexa để sử dụng trên các thiết bị đó trong ít nhất hai (2) năm kể từ dữ liệu khởi chạy và xuất bản ban đầu của Báo thức Alexa trên Alexa và/hoặc Dịch vụ giọng nói Alexa, tùy thuộc vào việc Bạn có thông báo trước 60 ngày bằng văn bản cho Amazon rằng Bạn sẽ chấm dứt giấy phép đã đề cập. Amazon có thể xóa Báo thức Alexa khỏi Dịch vụ giọng nói Alexa nếu Amazon thấy rằng Báo thức Alexa không tuân thủ luật hoặc không đem đến trải nghiệm khách hàng tích cực tùy theo quyết định hợp lý riêng của Amazon. Với mục đích rõ ràng, Amazon và các Đơn vị liên kết có thể đưa Báo thức Alexa vào việc tiếp thị Alexa và/hoặc Dịch vụ giọng nói Alexa, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tiếp thị có các thiết bị bên thứ ba tương thích với Dịch vụ giọng nói Alexa, trong thời gian cấp phép.

(c) Cung cấp dịch vụ, báo cáo và xuất hóa đơn. Báo thức Alexa sẽ được Amazon cung cấp (việc theo dõi bên thứ ba sẽ không được cho phép). Tương tác với Alexa Alarm không được đảm bảo. Các phần sau của Điều khoản của Cục quảng cáo tương tác (IAB) sẽ không áp dụng cho Báo thức Alexa: II(d) (Vị trí chỉnh sửa), IV (Báo cáo), VI (Quảng cáo thiện chí), VII (Lượt hiển thị cho thêm), IX (e) (Không sửa đổi, chỉ đối với kích thước quảng cáo) và XIII (Phân phối và theo dõi quảng cáo của bên thứ ba).

Thực thi tùy chỉnh và tài trợ và/hoặc các chương trình Người có ảnh hưởng

Các điều khoản sau đây áp dụng cho mọi vị trí hoặc hoạt động thực thi tùy chỉnh và/hoặc tài trợ và mọi chương trình người có ảnh hưởng ngoài mọi điều khoản hiện hành dành riêng cho sản phẩm được nêu trong phiếu yêu cầu đăng quảng cáo (và nếu có xung đột với bất kỳ điều khoản hiện hành nào khác về sản phẩm, các hoạt động thực thi tùy chỉnh và tài trợ này và/hoặc chương trình Người có ảnh hưởng sẽ được ưu tiên áp dụng):

 1. Hủy bỏ. Phiếu yêu cầu đăng quảng cáo không thể hủy bỏ.
 2. Quảng cáo.
  1. Bạn sẽ cung cấp cho Amazon văn bản, đồ họa, logo và URL có thể thao tác cho các vị trí được Amazon tạo theo các mốc thời gian được chỉ định bởi Amazon bằng văn bản (chỉ cần email là đủ). Amazon sẽ đánh giá thiết kế, triển khai, vị trí và nội dung của các vị trí hiển thị với Bạn trước Ngày bắt đầu áp dụng, nhưng việc thiết kế, triển khai, vị trí và nội dung của các vị trí hiển thị sẽ do Amazon quyết định. Việc gửi tài liệu quảng cáo bị trì hoãn hoặc việc phê duyệt nội dung của bất kỳ quảng cáo nào có thể ảnh hưởng đến ngày bắt đầu và thời lượng chiến dịch và Bạn vẫn phải chịu trách nhiệm về phương tiện truyền thông như đã mua theo phiếu yêu cầu đăng quảng cáo. Amazon không cho phép sử dụng các ký hiệu và thông báo nhãn hiệu và bản quyền, kể cả trên các vị trí H1; bất kỳ biểu tượng và thông báo nào như vậy có thể bị xóa tùy theo quyết định riêng của Amazon.
  2. Theo đó, trong suốt thời hạn điều khoản có hiệu lực, bạn cấp cho Amazon giấy phép không độc quyền trên toàn thế giới để có thể sử dụng, tái sản xuất, truyền tải, hiển thị, thực hiện, lưu trữ, sao chép và phân phối tên thương mại, nhãn hiệu, tên dịch vụ và nhãn hiệu độc quyền khác và/hoặc tài liệu có bản quyền chỉ cần để thực hiện nghĩa vụ của Amazon theo phiếu yêu cầu đăng quảng cáo.
  3. Vị trí hiển thị video được tài trợ (Đồng sản xuất) (“Nội dung video đồng sản xuất”), nếu có. Đối với các bên, Amazon sẽ có đầy đủ các quyền, quyền sở hữu và quyền lợi đối với tất cả nội dung video đồng sản xuất liên quan đến hoặc nhằm phục vụ mục đích của bất kỳ quảng cáo nào được nêu trong phiếu yêu cầu đăng quảng cáo. Amazon cấp cho Bạn giấy phép bản giới hạn không độc quyền để có thể sử dụng nội dung video đồng sản xuất trên các trang web và kênh truyền thông xã hội do Bạn sở hữu và/hoặc điều hành theo phiếu yêu cầu đăng quảng cáo; với điều kiện là mọi việc sử dụng nội dung video đồng sản xuất có chứa Nhãn hiệu Amazon cần có sự đồng ý trước bằng văn bản của Amazon.
 3. (c) Cung cấp dịch vụ, báo cáo và xuất hóa đơn. Các giao phẩm tùy chỉnh và/hoặc tài trợ không được đảm bảo và sẽ được lập hóa đơn trên cơ sở phí cố định. Số lượng được nêu trong phiếu yêu cầu đăng quảng cáo, nếu có, chỉ là ước tính. Việc phân phối, báo cáo và thanh toán cho các vị trí hiển thị đó sẽ chỉ dựa trên kết quả đo lường của Amazon.
  1. Vị trí hiển thị trực tuyến. Tất cả các vị trí hiển thị trực tuyến để thực thi tùy chỉnh và/hoặc tài trợ sẽ được Amazon cung cấp. Bên thứ ba không được phép theo dõi trừ khi Amazon có quy định khác. Nếu, tại thời điểm thực hiện phiếu yêu cầu đăng quảng cáo của các bên, mà chưa xác định được ngày cụ thể của bất kỳ vị trí tiếp quản nào, thì những ngày đó sẽ tùy thuộc vào hàng tồn kho có thể phân phối của Amazon.
  2. Các yếu tố ngoại tuyến. Trừ khi Amazon quy định khác bằng văn bản, các phần sau của Điều khoản của Cục quảng cáo tương tác (IAB) sẽ không áp dụng cho các yếu tố ngoại tuyến: II(d) (Vị trí chỉnh sửa), IV (Báo cáo), VI (Quảng cáo thiện chí), VII (Lượt hiển thị cho thêm), IX (e) (Không sửa đổi, chỉ đối với kích thước quảng cáo) và XIII (Phân phối và theo dõi quảng cáo của bên thứ ba). Đối với các mục đích của các Điều khoản này, “Các yếu tố ngoại tuyến” sẽ đề cập đến tất cả các vị trí hoặc dịch vụ vật lý, phi kỹ thuật số hoặc quảng cáo ngoài trời. Cụ thể, tất cả các yếu tố ngoại tuyến sẽ được coi là “Quảng cáo” theo Điều khoản cục quảng cáo tương tác IAB. Amazon sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để hiển thị và phân phối các Yếu tố ngoại tuyến chỉ trong ngày chiến dịch được quy định trong phiếu yêu cầu đăng quảng cáo, trừ khi có thỏa thuận khác. Amazon sẽ không chịu trách nhiệm về việc không thể sản xuất, hiển thị hoặc phân phối, khi áp dụng, các yếu tố ngoại tuyến trong (các) thời gian đó nếu Bạn không cung cấp tất cả các tài liệu cần thiết cho Amazon vào các ngày được quy định theo Mục b (i) ở trên. Trừ khi được quy định khác trong phiếu yêu cầu đăng quảng cáo, thời gian, sử dụng, cách thức, phạm vi và thời gian phân phối của các yếu tố ngoại tuyến sẽ được Amazon xác định theo quyết định riêng của mình. Báo cáo do Amazon cung cấp sẽ bị giới hạn và có thể chỉ bao gồm số lượng đã phân phối, nếu có. Bạn hiểu và đồng ý rằng Amazon sẽ không cung cấp bất kỳ báo cáo nào khác.
 4. Nhà tài trợ bên thứ ba cho Twitch. Amazon có thể chỉ định các bên thứ ba làm đồng tài trợ cho bất kỳ sự kiện nào của Twitch. Amazon sẽ có toàn quyền quyết định trong việc xác định các nhà tài trợ bên thứ ba đó. Amazon thường có thể giới thiệu tới công chúng sự tham gia của Bạn với tư cách là Nhà tài trợ theo Thỏa thuận, tuy nhiên, với điều kiện là không bên nào có thể phát hành thông cáo báo chí liên quan đến việc tài trợ đó mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của bên kia.
 5. Flex Spend Media. Sau khi thực hiện phiếu yêu cầu đăng quảng cáo của các bên, các bên có thể xác định vị trí cụ thể sẽ được mua cho bất kỳ vị trí Flex Spend Media nào được quy định trong phiếu yêu cầu đăng quảng cáo. Các bên đồng ý rằng phiếu yêu cầu đăng quảng cáo có thể cần phải được sửa đổi, nếu thích hợp, tùy thuộc vào các vị trí hiển thị cụ thể sẽ được mua như một phần của Flex Spend Media.
 6. Nghiên cứu điển hình. Amazon có thể giới thiệu cho Bạn một nghiên cứu điển hình dự thảo để có được sự chấp thuận của Bạn liên quan đến hiệu suất của các vị trí hiển thị trong phiếu yêu cầu đăng quảng cáo. Amazon có thể công bố nghiên cứu điển hình nói trên khi nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của Bạn (chỉ cần email là đủ), và bạn không được từ chối hoặc trì hoãn chấp thuận mà không có lý do hợp lý.
 7. Nhãn hiệu. Bất kỳ giao phẩm tùy chỉnh và/hoặc tài trợ nào có chứa Nhãn hiệu Amazon sẽ phải tuân theo sự chấp thuận trước bằng văn bản của Amazon theo các điều khoản được nêu trong phần “Sử dụng logo, nhãn hiệu hoặc nội dung của Amazon trong Quảng cáo” của các Điều khoản & điều kiện bổ sung này.
 8. Sự kiện và chi phí dự phòng Dịch vụ sản xuất tùy chỉnh. Sự kiện dự phòng là bất kỳ sự kiện nào mà cảnh quay theo lịch trình không thể diễn ra do các tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát của Amazon. Những trường hợp này có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở: a. Điều kiện thời tiết (ví dụ: mưa, sương mù, mưa tuyết, mưa đá hoặc bất kỳ điều kiện bất lợi nào không phù hợp với điều kiện chụp theo quy định). b. Chấn thương hoặc bệnh tật của thành viên chính trong nhóm (ví dụ: đạo diễn, nhà quay phim, tài năng chính) hoặc không có các yếu tố do Nhà quảng cáo cung cấp (ví dụ: sản phẩm đúng màu sắc, sản phẩm nổi bật) hoặc tài năng được Nhà quảng cáo cung cấp hoặc yêu cầu. c. Các sự kiện “bất khả kháng” (bao gồm nhưng không giới hạn ở động đất, bạo loạn, hỏa hoạn, lũ lụt, hành vi chiến tranh, đình công, bất ổn lao động, quyền lực dân sự, khủng bố và thảm họa tự nhiên). Bạn thừa nhận rằng Sự kiện bất ngờ có thể làm trì hoãn và làm tăng chi phí tổng thể của các dự án sản xuất và Bạn đồng ý rằng Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ chi phí tăng thêm nào phải chịu do sự kiện bất ngờ. Amazon sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để giảm thiểu tác động về mặt tài chính và quảng cáo của bất kỳ Sự kiện bất ngờ nào và sẽ thông báo kịp thời cho Bạn nếu việc hoàn thành dự án liên quan đang hoặc có khả năng bị trì hoãn hoặc yêu cầu thêm ngân sách do Sự kiện bất ngờ.

Tài trợ người có ảnh hưởng

Tài trợ người có ảnh hưởng cho các sự kiện

Cơ quan sản xuất sẽ xây dựng hoạt động thương hiệu trong phạm vi ngân sách được phân bổ và bất cứ điều gì vượt quá ngân sách sẽ cần được Bạn chi trả. Không quá ba mươi phần trăm (30%) chi phí sự kiện riêng lẻ sẽ được phân bổ cho một thương hiệu tùy chỉnh được xây dựng.

Bạn chịu trách nhiệm về tất cả các chi phí và bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến việc cung cấp sản phẩm để tặng cho những người có ảnh hưởng tại cơ sở ngoài việc cung cấp các sản phẩm cần sử dụng trong quá trình chạy hoạt động tại cơ sở.

Amazon cấp cho Bạn quyền và giấy phép giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể nhượng lại, không được cấp phép lại đối với bất kỳ ảnh nào do Amazon cung cấp. Sau khi được Amazon chấp thuận trước bằng văn bản, đối với những bức ảnh có người có ảnh hưởng,
Bạn có thể được phép sử dụng nội dung đó dưới dạng nội dung tài trợ không trả tiền và chỉ trên các kênh xã hội và trang web tự nhiên được sở hữu và điều hành trong tối đa sáu (6) tháng sau ngày diễn ra sự kiện đó.

Tối đa hai (2) đại diện của Bạn sẽ được phép tham gia tại các sự kiện, không bao gồm bất kỳ chuyên gia sản phẩm hoặc nhà tạo mẫu nào. (Các) cá nhân tham dự các sự kiện tại chỗ phải đăng ký trước với Amazon.

Bạn chịu trách nhiệm tìm nguồn cung ứng và tài trợ cho bất kỳ nhà tạo mẫu nào được yêu cầu tại cơ sở.

Là một phần của các yếu tố tài trợ trong IO này, bất kỳ đề xuất và/hoặc lựa chọn cụ thể nào của Người có ảnh hưởng để sử dụng trong nội dung được tài trợ đều tùy thuộc vào quyết định riêng của nhóm Amazon. Amazon sẽ tích cực hợp tác với Bạn trong việc lựa chọn (các) Người có ảnh hưởng như vậy.

Tài trợ của người có ảnh hưởng cho quà tặng

Bạn chịu trách nhiệm về chi phí của (các) món quà và (các) lô hàng đến đầu mối liên lạc và địa chỉ được chỉ định do Amazon cung cấp để Amazon hoặc đối tác đại lý thực hiện sau này.

Thực thi Amazon Live

Các điều khoản sau đây áp dụng cho tất cả các thực thi Amazon Live (và trong phạm vi có xung đột với bất kỳ điều khoản cụ thể nào về sản phẩm hiện hành khác, các điều khoản Amazon Live này sẽ được ưu tiên áp dụng):

 1. Hủy bỏ. Phiếu yêu cầu đăng quảng cáo không thể hủy bỏ.
 2. Quảng cáo.
  1. Bạn sẽ cung cấp cho Amazon tất cả các tài liệu quảng cáo cần thiết để đưa vào chương trình phát sóng trực tiếp, bao gồm các điểm nói chuyện, chú thích, tuyên bố từ chối trách nhiệm, video, hình ảnh, đồ họa và/hoặc logo cho các phân khúc phát trực tiếp do Amazon tạo theo dòng thời gian như được chỉ định bởi Amazon bằng văn bản (chỉ cần email là đủ). Amazon có thể cung cấp cho Bạn tổng quan về phân đoạn phát trực tiếp để bạn đánh giá trước ngày phát trực tiếp và Bạn có thể cung cấp cho Amazon một vòng ghi chú trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày Bạn nhận được tổng quan về phân đoạn. Thiết kế, triển khai và vị trí cuối cùng của các vị trí phát trực tiếp sẽ do Amazon xác định. Trì hoãn việc gửi tài liệu quảng cáo hoặc phản hồi về tổng quan có thể ảnh hưởng đến ngày phát trực tiếp và Bạn vẫn phải chịu trách nhiệm về các phương tiện truyền thông được mua theo phiếu yêu cầu đăng quảng cáo. Amazon không cho phép sử dụng các ký hiệu và thông báo nhãn hiệu và bản quyền, kể cả trên các vị trí H1; bất kỳ biểu tượng và thông báo nào như vậy có thể bị xóa tùy theo quyết định riêng của Amazon.
  2. Bạn cấp cho Amazon giấy phép không thể thu hồi, không độc quyền, vĩnh viễn trên toàn thế giới để sử dụng, sao chép, truyền tải, hiển thị, thực hiện, lưu trữ, sao chép và phân phối tên thương mại, nhãn hiệu, tên dịch vụ và các nhãn hiệu độc quyền khác và/hoặc tài liệu có bản quyền của bạn (gọi chung là “Nhãn hiệu của bạn”) để (i) thực hiện nghĩa vụ của Amazon theo IO và (ii) phân phối trên bất kỳ trang web, kênh và ứng dụng nào thuộc sở hữu và điều hành của Amazon bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ tất cả các dịch vụ phân phối nội dung tuyến tính trong mọi phương tiện kỹ thuật số (cho dù đã biết bây giờ hay được nghĩ ra sau này).
 3. Nội dung được sản xuất bởi Amazon Live
  1. Nội dung được sản xuất bởi Amazon Live. Chỉ những phần của buổi phát trực tiếp được tạo dành riêng cho nhà quảng cáo và nội dung giới thiệu về các thương hiệu của nhà quảng cáo và sản phẩm được gửi đến Bạn dưới dạng “Nội dung được sản xuất bởi Amazon Live”. Chỉ được phép xóa nội dung do Amazon Live sản xuất đối với trường hợp sử dụng ngoài Amazon theo giấy phép dưới đây.
  2. Giấy phép sử dụng Nội dung được sản xuất bởi Amazon Live. Đối với các bên, Amazon sẽ sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và quyền lợi đối với tất cả nội dung được sản xuất bởi Amazon Live liên quan đến hoặc phục vụ cho mục đích của bất kỳ quảng cáo nào được nêu trong phiếu yêu cầu đăng quảng cáo. Amazon cấp cho Bạn giấy phép có thể hủy bỏ, có giới hạn, không độc quyền để sử dụng nội dung được sản xuất bởi Amazon Live trên các trang web và kênh truyền thông xã hội do Bạn sở hữu và/hoặc điều hành theo phiếu yêu cầu đăng quảng cáo; với điều kiện là (a) mọi việc sử dụng Nội dung được sản xuất bởi Amazon Live có chứa Nhãn hiệu Amazon sẽ phải tuân theo sự phê duyệt trước bằng văn bản của Amazon và (b) Bạn sẽ không sử dụng nội dung được sản xuất bởi Amazon Live theo cách cấu thành sự chứng thực trực tiếp bởi các cá nhân được mô tả trong đó hoặc bởi Amazon về các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn và Bạn sẽ gỡ nội dung đó sau (i) sáu tháng đầu sau lần phát trực tiếp đầu tiên nội dung được sản xuất bởi Amazon Live hoặc (ii) theo yêu cầu khác bằng văn bản của Amazon (chỉ cần email là đủ). Nhà quảng cáo chịu trách nhiệm cho tất cả các FTC cần thiết và các tiết lộ khác liên quan đến nội dung được sản xuất bởi Amazon Live được sử dụng theo phần này.
  3. Sau khi có sự đồng ý trước bằng văn bản của Amazon, Bạn có thể tái sử dụng nội dung được sản xuất bởi Amazon Live cho các chiến dịch Amazon Ads khác.
  4. Bạn cấp cho Amazon quyền sử dụng Nhãn hiệu của Bạn, chỉ khi chúng xuất hiện trong Nội dung được sản xuất bởi Amazon Live, trong việc tiếp thị dịch vụ Amazon Live.
 4. Nội dung phát trực tiếp của người có ảnh hưởng trên Amazon Live. Thông tin dự báo, tính sẵn có, chức năng, thông số kỹ thuật của Nội dung phát trực tiếp của người có ảnh hưởng trên Amazon Live có thể khác nhau và số lượt hiển thị hoặc mức tương quan truyền thông (SOV) được chỉ định trong phiếu yêu cầu đăng quảng cáo, nếu có, chỉ là ước tính và không được đảm bảo. Bên thứ ba không được phép theo dõi trừ khi Amazon có quy định khác. Nếu Amazon tạo cơ hội cho bên thứ ba theo dõi, vị trí và số lượt hiển thị liên quan sẽ được tính phí chỉ dựa trên báo cáo và số liệu của Amazon. Bạn đồng ý cho phép Amazon sao chép, xuất bản hoặc sử dụng Quảng cáo, logo, tên doanh nghiệp của Bạn và bất kỳ yếu tố nào khác của chiến dịch được đề cập trong phiếu yêu cầu đăng quảng cáo (v.d: dữ liệu hiệu suất) liên quan đến việc bạn sử dụng sản phẩm này làm nghiên cứu điển hình hoặc tài liệu phụ (v.d: bản trình bày trang chiếu) để chứng minh hiệu quả của các sản phẩm của Amazon.
  1. Nội dung phát trực tiếp của người có ảnh hưởng trên Amazon Live được điều chỉnh bởi Nguyên tắc nội dung video có tùy chọn mua của Amazon Live (“Nguyên tắc nội dung”), ngoài IO này. Tất cả nội dung, tin nhắn, văn bản, âm thanh, hình ảnh, ứng dụng, mã hoặc dữ liệu hoặc tài liệu khác được tạo, phát trực tiếp, thực hiện, truyền tải hoặc ghi lại bởi những người có ảnh hưởng liên quan đến Nội dung phát trực tiếp của người có ảnh hưởng trên Amazon Live (“Nội dung về người có ảnh hưởng”) là: (i) nội dung do người dùng tạo ra; và (ii) Tài liệu quảng cáo của Amazon, tùy thuộc vào các điều khoản dưới đây.
  2. Nội dung của người có ảnh hưởng phải tuân theo Nguyên tắc nội dung. Bất kỳ nội dung nào của người có ảnh hưởng bị báo cáo cho Amazon là vi phạm Nguyên tắc nội dung sẽ bị Amazon xóa bỏ theo các chính sách kiểm duyệt của Amazon. Trong trường hợp Nội dung của người có ảnh hưởng bị xóa vì vi phạm Nguyên tắc nội dung, biện pháp khắc phục duy nhất của Bạn là cố gắng có được một quảng cáo đền bù theo các điều khoản của phiếu yêu cầu đăng quảng cáo.
  3. Amazon tuyên bố và đảm bảo rằng Nội dung về người có ảnh hưởng trên các trang web và kênh truyền thông xã hội do Amazon sở hữu và/hoặc điều hành sẽ đưa ra các tiết lộ có thể áp dụng theo yêu cầu của các quy tắc và quy định liên quan đến quảng cáo gốc do Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ ban hành (“Quy tắc của FTC”). Bất kể điều khoản đối lập nào khác trong phiếu yêu cầu đăng quảng cáo, Amazon vẫn không đưa ra tuyên bố hoặc bảo đảm nào khác đối với Nội dung về người có ảnh hưởng. Cụ thể, ngoại trừ cam đoan và đảm bảo được quy định cụ thể ở đầu đoạn này, bất kỳ nghĩa vụ bồi thường nào của Amazon như được quy định trong phiếu yêu cầu đăng quảng cáo sẽ không áp dụng cho Nội dung của người có ảnh hưởng.
  4. Giấy phép sử dụng Nội dung phát trực tiếp của người có ảnh hưởng trên Amazon Live. Amazon cấp cho Bạn giấy phép có thể thu hồi, có giới hạn, không độc quyền, để có thể sử dụng Phát trực tiếp người có ảnh hưởng trên Amazon Live trên các trang web và các kênh truyền thông xã hội do Bạn sở hữu và/hoặc điều hành theo phiếu yêu cầu đăng quảng cáo; miễn là (a) mọi việc sử dụng dịch vụ Phát trực tiếp người có ảnh hưởng trên Amazon Live có chứa Nhãn hiệu Amazon sẽ phải tuân theo Sự chấp thuận trước bằng văn bản của Amazon và (b) Bạn sẽ không sử dụng dịch vụ Phát trực tiếp người có ảnh hưởng trên Amazon Live theo cách cấu thành sự chứng thực trực tiếp bởi các cá nhân được mô tả trong đó hoặc bởi Amazon về các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn và Bạn sẽ gỡ nội dung đó sau (i) sáu tháng đầu sau lần phát trực tiếp đầu tiên của Phát trực tiếp người ảnh hưởng trên Amazon Live hoặc (ii) theo yêu cầu khác của Amazon bằng văn bản (chỉ cần email là đủ). Bất kỳ quyền sử dụng bổ sung nào đều phải được Amazon chấp thuận bằng văn bản.
 5. Không độc quyền. Các buổi phát trực tiếp của Amazon Live sẽ giới thiệu các thương hiệu và sản phẩm có liên quan khác. Trừ khi đã được Amazon chấp thuận rõ ràng bằng văn bản, sẽ không có danh mục độc quyền nào trong quá trình phát trực tiếp Amazon Live. Tương tự, các tài năng được giới thiệu trong Nội dung được sản xuất bởi Amazon Live sẽ không dành riêng cho việc thực thi của Bạn trừ khi được Amazon đồng ý rõ ràng bằng văn bản.
 6. Cung cấp dịch vụ, báo cáo và xuất hóa đơn. Các giao phẩm của Amazon Live không được đảm bảo và sẽ được lập hóa đơn trên cơ sở phí cố định. Số lượng được nêu trong phiếu yêu cầu đăng quảng cáo, nếu có, chỉ là ước tính. Việc cung cấp dịch vụ, báo cáo (nếu có) và thanh toán cho các vị trí hiển thị đó sẽ chỉ dựa trên kết quả đo lường của Amazon và báo cáo (nếu có) sẽ được tích lũy sau khi hoàn thành chiến dịch.
  1. Vị trí hiển thị trực tuyến. Tất cả các vị trí hiển thị trực tuyến để thực thi Amazon Live sẽ được Amazon cung cấp. Bên thứ ba không được phép theo dõi trừ khi Amazon có quy định khác. Nếu, tại thời điểm thực hiện phiếu yêu cầu đăng quảng cáo của các bên, mà chưa xác định được ngày cụ thể của bất kỳ vị trí tiếp quản nào, thì những ngày đó sẽ tùy thuộc vào hàng tồn kho có thể phân phối của Amazon.
 7. Nghiên cứu điển hình. Amazon có thể giới thiệu cho Bạn một nghiên cứu điển hình dự thảo để có được sự chấp thuận của Bạn liên quan đến hiệu suất của các vị trí hiển thị trong phiếu yêu cầu đăng quảng cáo. Amazon có thể công bố nghiên cứu điển hình nói trên khi nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của Bạn (chỉ cần email là đủ), và bạn không được từ chối hoặc trì hoãn chấp thuận mà không có lý do hợp lý.
 8. Nhãn hiệu. Bất kỳ giao phẩm nào của Amazon Live có chứa Nhãn hiệu Amazon sẽ phải chịu sự chấp thuận trước bằng văn bản của Amazon theo các điều khoản được nêu trong phần “Sử dụng logo, nhãn hiệu hoặc nội dung của Amazon trong quảng cáo” của các Điều khoản & điều kiện bổ sung này.

Bóng đá Đêm Thứ Năm

Chiến dịch Bóng đá Đêm Thứ Năm có đảm bảo (“Chiến dịch TNF”)

Ngoài một số điều khoản cụ thể áp dụng cho sản phẩm trong phiếu yêu cầu đăng quảng cáo (và trong trường hợp phát sinh xung đột với bất kỳ điều khoản cụ thể nào khác áp dụng với sản phẩm, các điều khoản Chiến dịch TNF này sẽ kiểm soát), các điều khoản sau đây áp dụng cho Chiến dịch TNF:

 1. Hủy bỏ. Phiếu yêu cầu đăng quảng cáo không thể hủy bỏ.
 2. Cung cấp dịch vụ, báo cáo và xuất hóa đơn.
  1. Cung cấp dịch vụ. Tất cả các vị trí quảng cáo trong chiến dịch TNF sẽ do Amazon phân phối trong các chương trình phát TNF của Amazon trên Prime Video, Twitch, chương trình phát sóng địa phương và ngoài nhà. Ngoại trừ như được quy định trong các điều khoản này hoặc theo chỉ định khác của Amazon, tính năng theo dõi của bên thứ ba không khả dụng. Mọi lượt hiển thị được nêu trong IO này đều được đảm bảo ở cấp độ mùa giải TNF 2022 so với ước tính của Nielsen P2+, A18-49 và/hoặc A25-54 như được nêu trong IO hoặc được các bên đồng ý bằng văn bản, mặc dù Amazon sẽ có những nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để thực hiện các lượt hiển thị tại các vị trí hiển thị của Chiến dịch TNF dựa trên kế hoạch truyền thông đã thỏa thuận. Toàn bộ số lượt hiển thị ở cấp độ trận đấu được nêu trong phiếu yêu cầu đăng quảng cáo này đều chỉ là con số ước tính.
  2. Báo cáo. Amazon sẽ chỉ báo cáo tổng số lượt hiển thị cho đối tượng khách hàng đối với các nhóm đối tượng khách hàng đã đồng ý giữa hai bên, theo đánh giá của Nielsen National TV Ratings.
  3. Xuất hóa đơn và lịch thanh toán. Các giao dịch mua trong Chiến dịch TNF sẽ được xuất hóa đơn dựa trên mức phí cố định. Hóa đơn sẽ được Amazon gửi vào cuối mỗi tháng của Chiến dịch TNF cho các vị trí dự kiến sẽ được phân phối trong tháng đó cho mỗi kế hoạch truyền thông.
 3. Nội dung sáng tạo bị trễ. Tài liệu quảng cáo cho Chiến dịch TNF phải được gửi tới địa chỉ do Amazon chỉ định bằng văn bản (chỉ email là đủ). Việc trì hoãn gửi tài liệu quảng cáo có thể ảnh hưởng đến ngày bắt đầu và thời lượng chiến dịch và Nhà quảng cáo vẫn phải chịu trách nhiệm về phương tiện truyền thông đã mua theo phiếu yêu cầu đăng quảng cáo này.

Sự kiện trực tiếp

Chiến dịch sự kiện trực tiếp

Ngoài một số điều khoản cụ thể áp dụng cho sản phẩm trong phiếu yêu cầu đăng quảng cáo (và trong trường hợp phát sinh xung đột với bất kỳ điều khoản cụ thể nào khác áp dụng với sản phẩm, các điều khoản Chiến dịch Sự kiện trực tiếp này sẽ kiểm soát), các điều khoản sau đây áp dụng cho Chiến dịch Sự kiện trực tiếp (ngoại trừ Bóng đá Đêm Thứ Năm):

 1. Hủy bỏ. Phiếu yêu cầu đăng quảng cáo không thể hủy bỏ.
 2. Cung cấp dịch vụ, báo cáo và xuất hóa đơn.
  1. Cung cấp dịch vụ. Tất cả các vị trí quảng cáo trong Chiến dịch sự kiện trực tiếp sẽ do Amazon phân phối trong các chương trình phát sóng của Amazon trên Prime Video. Ngoại trừ như được quy định trong các điều khoản này hoặc theo chỉ định khác của Amazon, tính năng theo dõi của bên thứ ba không khả dụng. Trừ khi có quy định khác, các quảng cáo bàn giao cho Sự kiện trực tiếp không được đảm bảo. Số lượng được chỉ định (bao gồm số lượt hiển thị ở cấp độ trận đấu) trong IO này, nếu có, đều chỉ là con số ước tính. Việc cung cấp dịch vụ, báo cáo (nếu có) và thanh toán cho các vị trí hiển thị đó sẽ chỉ dựa trên kết quả đo lường của Amazon và báo cáo (nếu có) sẽ được tích lũy sau khi Sự kiện trực tiếp kết thúc.
  2. Báo cáo. Amazon sẽ chỉ báo cáo tổng số lượt hiển thị cho đối tượng khách hàng đối với các nhóm đối tượng khách hàng đã đồng ý giữa hai bên, theo đánh giá của Amazon.
  3. Xuất hóa đơn và lịch thanh toán. Các giao dịch mua trong Chiến dịch Sự kiện trực tiếp sẽ được xuất hóa đơn dựa trên mức phí cố định. Hóa đơn sẽ được Amazon gửi vào cuối mỗi tháng của Chiến dịch Sự kiện trực tiếp cho các vị trí dự kiến sẽ được phân phối trong tháng đó cho mỗi kế hoạch truyền thông.
 3. Quảng cáo bị trễ. Tài liệu quảng cáo cho Chiến dịch Sự kiện trực tiếp phải được gửi tới địa chỉ do Amazon chỉ định bằng văn bản (chỉ cần email là đủ). Việc trì hoãn gửi tài liệu quảng cáo có thể ảnh hưởng đến ngày bắt đầu và thời lượng chiến dịch và Nhà quảng cáo vẫn phải chịu trách nhiệm về phương tiện truyền thông đã mua theo phiếu yêu cầu đăng quảng cáo này.

Mẫu sản phẩm

a. Hủy bỏ. Phiếu yêu cầu đăng quảng cáo không thể hủy bỏ.

b. Mẫu. Amazon và/hoặc các đơn vị liên kết (gọi chung là “Amazon”) sẽ phân phối hoặc cung cấp các mẫu sản phẩm (“Mẫu”) như được quy định trong phiếu yêu cầu đăng quảng cáo trong các ngày thực hiện chiến dịch của phiếu yêu cầu đăng quảng cáo. Nhà quảng cáo sẽ giao hàng cho Amazon không muộn hơn ngày do Amazon quy định tại (các) địa điểm do Amazon chỉ định và với chi phí của Nhà quảng cáo, tất cả các Mẫu được Amazon phân phối hoặc cung cấp. Amazon sẽ không chịu trách nhiệm về việc không phân phối Mẫu trong những ngày đó nếu Nhà quảng cáo không giao Mẫu cho Amazon vào ngày được chỉ định và Nhà quảng cáo vẫn chịu trách nhiệm thanh toán chi phí Mẫu và Quảng cáo được mua theo phiếu yêu cầu đăng quảng cáo. Tất cả các Mẫu sẽ cần só sự chấp thuận hợp lý của Amazon trước và khi Amazon nhận được Mẫu. Amazon có thể từ chối chấp nhận Mẫu vì bất kỳ lý do gì và Amazon có thể ngừng việc giao Mẫu bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của mình, tuy nhiên, với điều kiện là Nhà quảng cáo sẽ không chịu trách nhiệm về các chi phí liên quan đến việc phân phối Quảng cáo sau ngày hủy đó. Amazon sẽ không chịu trách nhiệm về việc trả lại các Mẫu chưa sử dụng cho Nhà quảng cáo. Trừ khi được chỉ định khác trong phiếu yêu cầu đăng quảng cáo, thời gian, sử dụng, cách thức, phạm vi và thời gian phân phối Mẫu sẽ do Amazon quyết định. Nhà quảng cáo sẽ tuân thủ các điều khoản của các Điều khoản và điều kiện dành cho nhà cung cấp hoặc Thỏa thuận giải pháp kinh doanh, nếu có, bao gồm các Chính sách chương trình được xác định trong đó, đối với các Mẫu.

c. Quyền sở hữu mẫu. Nhà quảng cáo cam đoan rằng họ có quyền sở hữu đối với mỗi Mẫu được Amazon phân phối theo phiếu yêu cầu đăng quảng cáo và sẽ giữ quyền sở hữu đối với Mẫu đó cho đến khi nó được giao cho khách hàng (tại thời điểm đó, khách hàng sẽ có quyền sở hữu đối với Mẫu đó).

d. Cam đoan, bảo đảm và giao ước. Nhà quảng cáo đại diện, bảo đảm và giao ước với Amazon rằng: (a) Nhà quảng cáo có quyền cung cấp Mẫu cho mục đích dự định được nêu trong phiếu yêu cầu đăng quảng cáo và các Mẫu không bị liên kết và khiếu nại từ bên thứ ba, chính hãng và không có sai sót trong thiết kế và/hoặc sản xuất, vật liệu và tay nghề; (b) tất cả các vật liệu và các mặt hàng khác được tích hợp vào Mẫu là mới (không được cải tạo hoặc tân trang lại), trừ khi Nhà quảng cáo đã nhận được sự đồng ý trước bằng văn bản của Amazon; (c) Thông tin mẫu và bao bì và dán nhãn mẫu phải đúng, chính xác và đầy đủ, và Mẫu, bao bì mẫu và hiệu suất của Amazon theo phiếu yêu cầu đăng quảng cáo sẽ không vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn và quyền sở hữu trí tuệ); (d) Nhà quảng cáo sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy tắc hiện hành liên quan đến Mẫu (bao gồm việc có được và duy trì bất kỳ giấy phép hoặc bản quyền nào cần thiết để có thể sản xuất, phân phối, bán hoặc xử lý bất kỳ Mẫu nào) và các Mẫu, thông tin Mẫu, sản xuất Mẫu, đóng gói, dán nhãn và tài liệu nhập khẩu (nếu có) sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy tắc hiện hành; (e) Các mẫu phù hợp với mục đích sử dụng và mục đích dự định của nó và có thể được bán hợp pháp trên thị trường, được phép lưu trữ, bán, phân phối và xử lý mà không bị hạn chế (v.d: không bị yêu cầu phải tiết lộ, có giấy phép hoặc đăng ký bắt buộc) ngoài bất kỳ hạn chế hoặc ngăn cấm cụ thể nào về việc Nhà quảng cáo tiết lộ và được Amazon đồng ý bằng văn bản trước khi giao hàng đến Amazon; (f) không có Mẫu nào được coi là, hoặc chứa các thành phần, được quy định là một loại thuốc hoặc chất được kiểm soát, hoặc được liệt kê là một hóa chất được quy định; (g) không có mẫu nào được quy định là một sản phẩm hoặc vật liệu nguy hiểm hoặc độc hại; và (h) các mẫu được sản xuất, chế tạo, lắp ráp và đóng gói phù hợp với tất cả quy định về lao động, tiền lương và giờ làm việc (bao gồm cả Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng tại Hoa Kỳ, nếu áp dụng) và không có Mẫu nào được sản xuất, chế tạo, lắp ráp hoặc đóng gói bằng lao động cưỡng bức, tù nhân hoặc lao động trẻ em (được định nghĩa là 15 tuổi hoặc độ tuổi làm việc tối thiểu tại khu vực tài phán áp dụng, tùy theo độ tuổi nào lớn hơn).

e. Bồi thường. Không giới hạn đối với bất kỳ nghĩa vụ bồi thường nào khác, Nhà quảng cáo sẽ bồi thường, bảo vệ, hoàn trả và giữ cho Amazon và các cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý tương ứng của Amazon vô hại trước mọi khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, tổn thất, thiệt hại, chi phí hoặc phí tổn của bên thứ ba (bao gồm cả chi phí pháp lý hợp lý) (mỗi trường hợp là một “Yêu cầu bồi thường”, và gọi chung là “Khiếu nại”) phát sinh từ hoặc liên quan đến: (1) đối với bất kỳ doanh số bán hàng, việc sử dụng, tài sản cá nhân, tổng biên lai, tiêu thụ đặc biệt, nhượng quyền thương mại, kinh doanh nào hoặc các loại thuế hoặc lệ phí khác (bao gồm hình phạt, tiền phạt hoặc tiền lãi) do bất kỳ chính phủ hoặc cơ quan thuế nào áp đặt, trong phạm vi thuế hoặc lệ phí đó: (i) được đánh giá trên Amazon do kết quả của hàng tồn kho Mẫu (A) do Amazon nắm giữ và/hoặc (B) được giao theo dự tính dưới đây; và (ii) là nghĩa vụ pháp lý chính của Nhà quảng cáo và (2) (i) bất kỳ tử vong hoặc thương tích nào đối với bất kỳ người nào, gây thiệt hại cho bất kỳ tài sản nào hoặc bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào khác do bất kỳ sai sót nào có trong Mẫu hoặc do việc sử dụng Mẫu; (ii) bất kỳ sự thu hồi hoặc điều tra Mẫu nào; (iii) bất kỳ vi phạm hoặc chiếm đoạt bất kỳ quyền độc quyền nào bởi bất kỳ Mẫu, thông tin Mẫu hoặc nội dung khác do Nhà quảng cáo và/hoặc Cơ quan cung cấp; (iv) sơ suất hoặc hành vi sai trái cố ý của Nhà quảng cáo và/hoặc Cơ quan; (v) vi phạm các điều khoản này của Nhà quảng cáo; (vi) bất kỳ vấn đề liên quan đến Mẫu nào mà Nhà quảng cáo hoặc Amazon chịu trách nhiệm nghiêm ngặt; hoặc (vii) Nhà quảng cáo không nêu rõ mô tả Mẫu chính xác, có cảnh báo đầy đủ hoặc hướng dẫn. Nhà quảng cáo sẽ không đồng ý với việc đưa ra phán quyết hoặc giải quyết bất kỳ Khiếu nại nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Amazon hoặc đơn vị liên kết hiện hành. Nhà quảng cáo sẽ sử dụng dịch vụ tư vấn một cách hợp lý thỏa đáng cho các bên Amazon và các bên Amazon sẽ hợp tác trong việc biện hộ với chi phí do Nhà quảng cáo chịu. Nếu bất kỳ bên nào của Amazon xác định một cách hợp lý rằng bất kỳ Khiếu nại nào có thể có ảnh hưởng xấu, bên Amazon có thể kiểm soát quá trình biện hộ và tự chịu chi phí (mà không giới hạn nghĩa vụ bồi thường của Nhà quảng cáo).

f. Hướng dẫn sử dụng nhãn hiệu. Hướng dẫn sử dụng nhãn hiệu được đăng ở đây (“Hướng dẫn”) áp dụng cho việc Nhà quảng cáo sử dụng nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, logo hoặc thiết kế của Amazon (“Amazon Marks”) trong các tài liệu đã được Amazon phê duyệt trước. Việc tuân thủ nghiêm ngặt Nguyên tắc này là bắt buộc tại mọi thời điểm, và mọi hành vi vi phạm các nguyên tắc này trong việc sử dụng Amazon Marks sẽ tự động chấm dứt bất kỳ giấy phép nào liên quan đến việc nhà quảng cáo sử dụng Amazon Marks. Theo các điều khoản và điều kiện của phiếu yêu cầu đăng quảng cáo và điều kiện tuân thủ hướng dẫn của nhà quảng cáo, Amazon cấp cho nhà quảng cáo quyền và giấy phép có giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể chuyển giao, có thể hủy ngang để có thể sử dụng Amazon Marks chỉ theo chỉ dẫn hoặc phê duyệt bằng văn bản của Amazon và trong điều khoản của phiếu yêu cầu đăng quảng cáo, trừ khi được Amazon quy định khác. Nhà quảng cáo không được sử dụng Amazon Marks trừ khi được quy định rõ ràng ở đây và không được cấp phép lại các quyền này hoặc cho phép bất kỳ bên nào sử dụng bất kỳ Amazon Marks nào. Để tránh nghi ngờ, nhà quảng cáo phải nhận được sự chấp thuận trước bằng văn bản từ Amazon cho bất kỳ việc sử dụng Amazon Marks nào. Sau khi kết thúc hoặc hết hạn phiếu yêu cầu đăng quảng cáo, hoặc khi Amazon hủy bỏ giấy phép, nhà quảng cáo sẽ ngay lập tức chấm dứt và ngừng sử dụng thêm các Amazon Marks.

Các điều khoản khác

Đối tượng nhà quảng cáo

Trong phạm vi bạn đưa đối tượng khách hàng của riêng mình vào Amazon bằng cách sử dụng đối tượng khách hàng được gắn thẻ, pixel tiếp thị lại hoặc chuyển đổi của Amazon hoặc một bên quản lý dữ liệu đối tượng khách hàng hoặc cung cấp dịch vụ dữ liệu đối tượng khách hàng cho bạn, bạn cũng đồng ý với các điều khoản Đối tượng khách hàng của nhà quảng cáo được quy định ở đây .

Công cụ trí tuệ nhân tạo tạo quảng cáo

Bạn có thể sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo tạo quảng cáo của chúng tôi, những công cụ mà chúng tôi luôn có thể sẵn sàng cung cấp cho bạn, bao gồm các tài sản thành phần quảng cáo do các công cụ đó tạo nên, chỉ dành cho các chiến dịch quảng cáo với Amazon. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng các công cụ hoặc tài sản đầu ra đó theo bất kỳ cách nào không phù hợp với các Điều khoản này, các chính sách quảng cáo khác của Amazon, Thỏa thuận Amazon Advertising, các thỏa thuận hiện hành khác của bạn với Amazon hoặc bất kỳ nguyên tắc, thông số kỹ thuật hoặc thông tin nào khác có thể áp dụng khác trong giao diện người dùng trực tuyến và các công cụ và hệ thống liên quan mà chúng tôi cung cấp cho bạn liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Amazon (được cập nhật tùy từng thời điểm). Ví dụ: bạn không được dịch ngược hoặc thiết kế ngược các công cụ này hoặc tài sản đầu ra hoặc sử dụng chúng để đào tạo một mô hình trí tuệ nhân tạo.

Tối ưu hóa chiến dịch

Mặc dù các thông số kỹ thuật về cung cấp dịch vụ có thể được quy định trên phiếu yêu cầu đăng quảng cáo (IO), Bạn đồng ý rằng, trong nỗ lực đạt được mục tiêu hiệu suất và/hoặc cung cấp dịch vụ của Bạn, Amazon có thể tối ưu hóa giới hạn tần suất, phân lịch phát quảng cáo, nhắm mục tiêu và/hoặc trao đổi quảng cáo cũng như thay đổi lượt hiển thị và thay đổi ngân sách trên các vị trí trong kế hoạch truyền thông theo quyết định riêng của Amazon.

Khấu trừ thanh toán

Bạn có thể thông báo cho Amazon (bằng văn bản, chỉ cần email là đủ) rằng Bạn chọn thanh toán cho bất kỳ khoản tiền nào tới hạn theo phiếu yêu cầu đăng quảng cáo bằng cách bù trừ và khấu trừ số tiền đó vào hóa đơn phải trả hợp lệ cho việc chi nhánh bán lẻ hiện hành của Amazon (như: Deduct from Payment hay “DFP” của Amazon) mua các sản phẩm thực hoặc kỹ thuật số từ Bạn, và số tiền đó sẽ được khấu trừ trong vòng 30 ngày sau khi bất kỳ hóa đơn hiện hành nào của phiếu yêu cầu đăng quảng cáo được Amazon gửi cho Bạn. Nếu phương thức thanh toán ở trên không khả dụng (v.d: vì không đủ khoản phải thu bán lẻ hoặc vì lý do khác), Amazon sẽ thông báo và lập hóa đơn cho Bạn và Bạn sẽ phải ngay lập tức thanh toán cho Amazon theo phiếu yêu cầu đăng quảng cáo.

Vị trí hiển thị theo mức phí cố định

Số lượt hiển thị cho bất kỳ vị trí hiển thị theo mức phí cố định nào không được bảo đảm và số lượt hiển thị được quy định trong kế hoạch truyền thông, nếu có, chỉ là ước tính. Bạn sẽ chịu trách nhiệm về tổng giá tiền được xác định cho mỗi vị trí hiển thị theo mức phí cố định được áp dụng, bất kể mức phân phối thực tế như thế nào.

Tích hợp đối tác đo lường di động (MMP)

Các bên có thể đồng ý sử dụng đối tác đo lường di động (MMP) đã được chấp thuận cho chiến dịch. Qua đó, Bạn ủy quyền cho Amazon chia sẻ dữ liệu chiến dịch tổng hợp từ hiệu suất của IO hoặc chiến dịch được cung cấp theo Thỏa thuận DSP (“Chiến dịch DSP”, gọi chung là “Dữ liệu chiến dịch”) với MMP được các bên chấp thuận khi cần thiết để tạo điều kiện theo dõi lượt chuyển đổi quảng cáo liên quan đến IO hoặc Chiến dịch DSP. Trong phạm vi thông báo về các sự kiện chuyển đổi được kích hoạt từ MMP sang Amazon, Amazon có thể sử dụng dữ liệu từ các thông báo đó chỉ để (a) tối ưu hóa (các) chiến dịch của Bạn, (b) báo cáo cho Bạn và (c) báo cáo nội bộ Amazon, phân tích nội bộ, dự báo hiệu suất chiến dịch và tối ưu hóa quảng cáo của hệ thống Amazon. Amazon sẽ không bán lại, thuê, cho thuê hoặc cấp phép lại dữ liệu thông báo đó cho bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Amazon sẽ chỉ có thể báo cáo về các sự kiện chuyển đổi trong phạm vi MMP chia sẻ dữ liệu thông báo đó với Amazon và bất kỳ sự khác biệt nào giữa dữ liệu chi phí chiến dịch do MMP báo cáo và dữ liệu chi phí do Amazon xác định sẽ được giải quyết có lợi cho Amazon vì mục đích thanh toán theo IO hoặc Chiến dịch DSP. Bạn cũng đồng ý rằng Bạn sẽ không (i) liên kết bất kỳ Dữ liệu chiến dịch nào với bất kỳ thông tin định danh cá nhân nào (theo định nghĩa của luật hiện hành) của bất kỳ cá nhân nào, (ii) cố gắng lấy bất kỳ thông tin định danh cá nhân nào của bất kỳ cá nhân nào từ bất kỳ dữ liệu chiến dịch nào, (iii) sử dụng bất kỳ Dữ liệu chiến dịch nào để nhắm mục tiêu cá nhân, trình duyệt hoặc thiết bị hoặc (iv) thêm bất kỳ Dữ liệu chiến dịch nào vào hồ sơ không công khai liên quan đến người dùng, trình duyệt hoặc thiết bị.

Quảng cáo đa phương tiện

Bất kỳ thư viện Javascript nào hoặc phần mềm khác mà Bạn, hoặc Amazon theo hướng của Bạn, sử dụng để hiển thị các vị trí quảng cáo đa phương tiện trong phiếu yêu cầu đăng quảng cáo đều là Tài liệu quảng cáo của Bạn.

Twitch (www.twitch.tv)

Vui lòng truy cập http://twitchadvertising.tv để biết thông số kỹ thuật và chính sách sản phẩm của Twitch Ad.

a. Bất kỳ cơ chế hoặc chức năng nào theo dõi hoặc thu thập thông tin liên quan đến người dùng trang web của Twitch (ví dụ: cookie, pixel, beacon hoặc các phương pháp khác) đều phải tuân theo Chính sách của Amazon và cần có sự chấp thuận kỹ thuật của Twitch. Twitch có thể xóa hoặc vô hiệu hóa bất kỳ cơ chế hoặc chức năng nào như vậy theo quyết định riêng của Twitch. Xin lưu ý rằng không được tái sử dụng các cơ chế hoặc chức năng như vậy.

b. Tùy thuộc vào phần Thực hiện tùy chỉnh và Tài trợ và/hoặc Chương trình người có ảnh hưởng của Điều khoản này, đối với bất kỳ Tài liệu quảng cáo nào được Amazon/Twitch tùy chỉnh sản xuất cho Bạn theo IO (“Sản xuất tùy chỉnh”), các bên đồng ý rằng các điều khoản bổ sung sau đây sẽ được áp dụng: (1) Bạn đồng ý gửi phê duyệt hoặc yêu cầu thay đổi liên quan đến nội dung quảng cáo cho bất kỳ Sản phẩm tùy chỉnh nào cho Amazon/Twitch ít nhất năm (5) ngày trước khi phát sóng theo lịch trình của Sản phẩm tùy chỉnh. Amazon/Twitch sẽ không có nghĩa vụ thêm vào bất kỳ thay đổi nào được cung cấp cho Amazon/Twitch ít hơn năm (5) ngày trước khi phát sóng theo lịch trình; và (2) nếu Amazon phải chịu thêm bất kỳ chi phí hoặc phụ phí nào cho bất kỳ Sản phẩm tùy chỉnh nào trước khi hủy bỏ phiếu yêu cầu đăng quảng cáo (“Chi phí sản xuất”), Bạn sẽ hoàn trả Amazon khi hóa đơn cho chi phí sản xuất đó trong trường hợp hủy bỏ phiếu yêu cầu đăng quảng cáo.

c. Tất cả các sản phẩm quảng cáo Twitch sẽ được tính phí dựa trên kết quả đo lường của máy chủ quảng cáo của Amazon. Các vị trí Tiêu đề Trang chủ Twitch và Quảng cáo chiếm lượt hiển thị đầu tiên không thể hủy bỏ. Số lượt hiển thị cho các mục có phí cố định chỉ là ước tính và không được đảm bảo. Sẽ không có quảng cáo thiện chí nào được cung cấp cho những lượt hiển thị ước tính này.

d. Chương trình tiền thưởng. Thanh toán sẽ dựa trên kết quả đo lường của máy chủ quảng cáo của Amazon trên cơ sở chi phí cho mỗi lượt xem. Trong trường hợp Bạn hủy bỏ mà không có lý do, Bạn sẽ vẫn chịu trách nhiệm với Amazon về số tiền phải trả cho bất kỳ người ảnh hưởng nào đã chấp nhận tiền thưởng của Nhà quảng cáo trước khi hủy bỏ.

 1. Chương trình tiền thưởng được điều chỉnh bởi Điều khoản dịch vụ của Twitch (“Tos”), ngoài phiếu yêu cầu đăng quảng cáo này. Tất cả nội dung, tin nhắn, văn bản, âm thanh, hình ảnh, ứng dụng, mã hoặc dữ liệu hoặc tài liệu khác được tạo, phát trực tiếp, thực hiện, truyền hoặc ghi lại bởi những người có ảnh hưởng liên quan đến Chương trình tiền thưởng (“Nội dung chương trình tiền thưởng”) là: (i) Nội dung người dùng (theo như định nghĩa của thuật ngữ trong ToS); và (ii) Nội dung quảng cáo của Amazon, tùy thuộc vào các điều khoản dưới đây.
 2. Nội dung Chương trình tiền thưởng phải tuân theo Nguyên tắc cộng đồng được quy định trong ToS. Bất kỳ Nội dung có tiền thưởng nào bị báo cáo là nội dung vi phạm Nguyên tắc cộng đồng cho Amazon sẽ bị Amazon xóa bỏ theo các chính sách kiểm duyệt của Amazon. Trong trường hợp Nội dung bảng tiền thưởng bị xóa vì vi phạm Nguyên tắc cộng đồng, biện pháp khắc phục duy nhất của Bạn là cố gắng có được một quảng cáo thiện chí theo các điều khoản của phiếu yêu cầu đăng quảng cáo.
 3. Amazon cam đoan và đảm bảo rằng Nội dung Chương trình tiền thưởng sẽ có các thông báo tiết lộ thích hợp theo yêu cầu của các quy tắc và quy định liên quan đến quảng cáo gốc do Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (“Quy tắc FTC”) ban hành. Dù có bất kỳ điều khoản đối lập nào trong phiếu yêu cầu đăng quảng cáo, Amazon cũng sẽ không đưa ra tuyên bố hoặc bảo đảm nào khác đối với Nội dung bảng tiền thưởng. Cụ thể, ngoại trừ cam đoan và đảm bảo được quy định cụ thể ở đầu đoạn này, bất kỳ nghĩa vụ bồi thường nào của Amazon như được quy định trong phiếu yêu cầu đăng quảng cáo sẽ không áp dụng cho Nội dung chương trình tiền thưởng.

e. Streamables. Bạn có thể hủy một vị trí quảng cáo trên Streamables không quá bốn giờ trước thời gian bắt đầu của vị trí quảng cáo đó. Thông báo hủy bỏ bằng văn bản phải được gửi đến Nhà quản lý thành công khách hàng của bạn (email là đủ) trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều theo Giờ Thái Bình Dương, từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ các dịp lễ liên bang của Hoa Kỳ. Amazon sẽ tính phí phạt bằng 30 phần trăm ngân sách đối với bất kỳ vị trí quảng cáo nào bị hủy do vi phạm các điều khoản của Streamables này.

f. Giao diện kênh, Quảng cáo được đọc bởi người dẫn chương trình, Gói đăng ký được tài trợ. Amazon sẽ tính một mức phí cố định. Trong trường hợp Bạn hủy bỏ mà không có lý do hoặc Bạn không cung cấp tài sản chiến dịch Amazon cho Giao diện kênh, Quảng cáo được đọc bởi người dẫn chương trình hoặc Gói đăng ký được tài trợ, Bạn sẽ vẫn phải chịu trách nhiệm với Amazon về số tiền phải trả cho bất kỳ người có ảnh hưởng nào đã chấp nhận ưu đãi Giao diện Kênh, Quảng cáo được đọc bởi người dẫn chương trình hoặc Gói đăng ký được tài trợ trước khi hủy hoặc không cung cấp tài sản đó.

 1. Giao diện kênh, Quảng cáo được đọc bởi người dẫn chương trình và Gói đăng ký được tài trợ đều thuộc phạm vi điều chỉnh của ToS, ngoài IO. Tất cả nội dung, tin nhắn, văn bản, âm thanh, hình ảnh, ứng dụng, mã hoặc dữ liệu hoặc tài liệu khác được tạo, phát trực tuyến, thực hiện, truyền hoặc ghi lại bởi những người có ảnh hưởng liên quan đến Giao diện kênh, Quảng cáo được đọc bởi người dẫn chương trình và Gói đăng ký được tài trợ (“Nội dung giao diện kênh”, “Nội dung quảng cáo được đọc bởi người dẫn chương trình” và “Nội dung gói đăng ký được tài trợ” một cách tương ứng) là: (i) Nội dung người dùng (theo như định nghĩa của thuật ngữ đó trong ToS); và (ii)) Nội dung quảng cáo của Amazon, tùy thuộc vào các điều khoản dưới đây.
 2. Nội dung Giao diện kênh, Nội dung quảng cáo được đọc bởi người dẫn chương trình và Nội dung gói đăng ký được tài trợ phải tuân theo Nguyên tắc cộng đồng được quy định trong ToS. Bất kỳ Nội dung giao diện kênh, Nội dung quảng cáo được đọc bởi người dẫn chương trình và Nội dung gói đăng ký được tài trợ nào bị báo cáo là nội dung vi phạm Nguyên tắc cộng đồng cho Amazon sẽ bị Amazon xóa bỏ theo các chính sách kiểm duyệt của Amazon. Trong trường hợp Nội dung giao diện kênh, Nội dung quảng cáo được đọc bởi người dẫn chương trình và Nội dung gói đăng ký được tài trợ bị xóa vì vi phạm Nguyên tắc cộng đồng, biện pháp khắc phục duy nhất dành cho Bạn là cố gắng có được một quảng cáo đền bù theo các điều khoản của IO.
 3. Amazon cam đoan và đảm bảo rằng Nội dung giao diện kênh, Nội dung quảng cáo được đọc bởi người dẫn chương trình và Nội dung gói đăng ký được tài trợ sẽ chứa các thông báo tiết lộ có thể áp dụng theo yêu cầu theo các quy tắc và quy định liên quan đến quảng cáo gốc do Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (“Quy tắc FTC”) ban hành. Dù có bất kỳ điều khoản đối lập nào trong IO, Amazon cũng sẽ không đưa ra tuyên bố hoặc bảo đảm nào khác đối với Nội dung giao diện kênh, Nội dung quảng cáo được đọc bởi người dẫn chương trình và Nội dung gói đăng ký được tài trợ. Cụ thể, ngoại trừ cam đoan và đảm bảo được quy định cụ thể ở đầu đoạn này, bất kỳ nghĩa vụ bồi thường nào của Amazon như được quy định trong IO sẽ không áp dụng cho Nội dung giao diện kênh, Nội dung quảng cáo được đọc bởi người dẫn chương trình và Nội dung gói đăng ký được tài trợ.
 4. Trừ khi Amazon quy định khác bằng văn bản, các phần sau của Điều khoản của Cục quảng cáo tương tác (IAB) sẽ không áp dụng cho Giao diện kênh, Quảng cáo được đọc bởi người dẫn chương trình và Gói đăng ký được tài trợ: II(d) (Vị trí gần kề nội dung biên tập), IV (Báo cáo), VI (Hủy không rõ nguyên nhân, liên quan đến Nội dung bàn giao theo phí cố định), VII (Lượt hiển thị cho thêm), IX (e) (Không sửa đổi, chỉ đối với kích thước quảng cáo) và XIII (Phân phối và theo dõi quảng cáo của bên thứ ba). Xin lưu ý rằng Giao diện kênh, Quảng cáo được đọc bởi người dẫn chương trình và Gói đăng ký được tài trợ sẽ được coi là “Quảng cáo” như được định nghĩa trong Thuật ngữ của IAB. Báo cáo do Amazon cung cấp sẽ bị hạn chế và có thể bao gồm các chỉ số tổng hợp liên quan đến lượng người xem, số lượt hiển thị, lượt nhấp và/hoặc lượng thời gian phát sóng hoặc xem. Bạn hiểu và đồng ý rằng Amazon sẽ không cung cấp bất kỳ báo cáo nào khác.

Chiến dịch có các sản phẩm được bán trong gian hàng Amazon

Trong phạm vi chiến dịch của bạn có một sản phẩm được bán trong gian hàng Amazon, chúng tôi bảo lưu quyền đình chỉ, chấm dứt hoặc hạn chế việc phân phối chiến dịch của bạn nếu sản phẩm đó không có sẵn. Ví dụ: chúng tôi có thể tạm dừng chiến dịch của bạn nếu sản phẩm không còn trong kho hoặc chúng tôi có thể hạn chế chiến dịch của bạn không được phân phối đến các cá nhân sống trong khu vực mà sản phẩm không có sẵn để bán trong gian hàng Amazon.

ĐIỀU KHOẢN KHU VỰC

Ngoài bất kỳ Điều khoản toàn cầu hiện hành nào, các điều khoản sau chỉ áp dụng cho các khu vực được chỉ định:

Canada

Các Điều khoản sau đây áp dụng cho các vị trí hiển thị được mua thông qua Amazon Advertising Canada, Inc.

Goodreads (www.goodreads.com)

a. Hủy bỏ. Amazon có thể hủy các vị trí trên Goodreads sau khi gửi thông báo bằng văn bản trong vòng 24 giờ cho Bạn (chỉ cần email là đủ).

b. Cung cấp dịch vụ. Quảng cáo sẽ được Amazon phân phối và mọi cung cấp, báo cáo và thanh toán cho các vị trí đó sẽ chỉ dựa trên kết quả đo lường của Amazon. Bên thứ ba không được phép theo dõi trừ khi Amazon có quy định khác.

c. Điều khoản sản phẩm cụ thể. Các vị trí hiển thị Quảng cáo khoanh vùng trên trang chủ, Trang được nâng cao, Email lựa chọn cá nhân, Bản tin phúc lợi, và/hoặc các vị trí Bản tin phát hành mới không được đảm bảo và tùy thuộc vào tính sẵn có của hàng tồn kho, và sẽ được lập hóa đơn trên cơ sở phí cố định. Số lượt hiển thị được nêu trong phiếu yêu cầu đăng quảng cáo, nếu có, chỉ là ước tính. Báo cáo về vị trí hiển thị trên email và/hoặc bản tin sẽ được giới hạn ở tổng số email/bản tin đã được gửi và mở và tỷ lệ nhấp chuột.

Liên minh Châu Âu/Vương quốc Anh

Chiến dịch Thể thao Prime Video Live (“Live Sports Campaigns”)

Ngoài một số điều khoản cụ thể áp dụng cho sản phẩm trong phiếu yêu cầu đăng quảng cáo (và trong trường hợp phát sinh xung đột với bất kỳ điều khoản cụ thể nào khác áp dụng với sản phẩm, các điều khoản Chiến dịch Thể thao trực tiếp này sẽ kiểm soát), các điều khoản sau đây áp dụng cho Chiến dịch Thể thao trực tiếp ở Châu Âu/Vương Quốc Anh:

a. Hủy bỏ. Các vị trí tài trợ không thể hủy. Amazon sẽ không phân bổ lại hoặc hoàn trả cho Nhà quảng cáo trong trường hợp hủy tài trợ.
Các vị trí quảng cáo tiêu chuẩn có thể hủy bỏ tùy thuộc vào thông báo trước 30 ngày bằng văn bản (chỉ cần email là đủ). Amazon sẽ không hoàn trả cho Nhà quảng cáo trong trường hợp hủy, nhưng phân bổ lại IO đã hủy cho phương tiện truyền thông Prime Video thay thế tùy thuộc vào khả năng tồn kho của Amazon.

2. Thay đổi muộn đối với Creative. Tài liệu quảng cáo cho Chiến dịch Thể thao trực tiếp phải được gửi tới địa chỉ do Amazon chỉ định bằng văn bản (chỉ cần email là đủ). Amazon sẽ không chấp nhận bất kỳ thay đổi hoặc thay thế nào đối với Tài liệu Chiến dịch trừ khi được gửi kèm theo thông báo trước 7 ngày trước giờ phát sóng. Việc gửi Tài liệu Chiến dịch bị trì hoãn có thể ảnh hưởng đến việc phân phối chiến dịch và Amazon sẽ không hoàn trả cho Nhà quảng cáo cũng như phân bổ lại chiến dịch trong trường hợp nộp Tài liệu Chiến dịch trễ.

3. Xuất hóa đơn và lịch thanh toán. Các giao dịch mua trong Chiến dịch Thể thao trực tiếp sẽ được xuất hóa đơn dựa trên mức phí cố định. Hóa đơn sẽ được gửi bởi Amazon vào đầu mỗi tháng sau Chiến dịch Thể thao trực tiếp cho các vị trí được cung cấp trong tháng trước theo gói truyền thông

Chính sách quảng cáo

Điều khoản