นโยบายทั่วไป

แนวทางการส่งการโฆษณา

ส่งเนื้อหาทั้งหมดของผู้โฆษณาไปยังทีมบัญชีของคุณ

ข้อมูลการส่งอีเมลต้องประกอบด้วย

  • ชื่อผู้โฆษณา
  • วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดแคมเปญ
  • ไฟล์ชิ้นงานโฆษณา
  • ข้อความ Alt (หากมี)
  • การเชื่อมโยง URL
  • แท็กของบุคคลที่ 3 (หากมี)
  • คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่ควรจะใช้งาน/หมุนเวียนองค์ประกอบโฆษณา
  • เวลาในการประมวลผลกระบวนการการสร้างสรรค์สำหรับมาตรฐานโฆษณา IAB คือภายใน 3 วันทำการ ซึ่งจะอนุญาตเนื้อหาการโฆษณาและองค์ประกอบทางเทคนิคทั้งหมดที่ตรงตามแนวทางของ Amazon เวลาในการดำเนินการสร้างสรรค์ชิ้นงานโฆษณาสำหรับหน่วยโฆษณาที่ไม่ได้มาตรฐานจะแตกต่างกันไปตามประเภทโฆษณา ปรึกษากับทีมบัญชีของคุณเกี่ยวกับเวลาดำเนินการที่เฉพาะเจาะจงสำหรับตำแหน่งโฆษณาแต่ละประเภท

หากเนื้อหาการโฆษณามีความล่าช้าหรือไม่สอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาของ Amazon ในกรณีนี้ Amazon อาจขยายแคมเปญตามจำนวนวันที่เนื้อหาโฆษณามีความล่าช้าเพื่อให้จำนวนการเห็นโฆษณาบรรลุเป้าหมายตามสัญญา อย่างไรก็ตาม Amazon จะทำงานร่วมกับผู้โฆษณาหรือตัวแทนที่เหมาะสมเพื่อส่งมอบจำนวนการแสดงของโฆษณาทั้งหมดภายในสัญญาที่อยู่ระหว่างรอดำเนินการในตำแหน่งโฆษณาและสินค้าคงคลังที่มีอยู่ หาก Amazon ไม่ได้รับแอสเซทของชิ้นงานโฆษณาภายใน 3 วันหลังจากแคมเปญเปิดตัว Amazon จะปล่อยสินค้าคงคลังสำหรับตำแหน่งโฆษณาทั้งหมดโดยไม่มีแอสเซท ในระหว่างที่เราไม่สามารถรับประกันได้ สัญญาที่ระบุจำนวนการแสดงของโฆษณาจะยังใช้งานได้ในภายหลัง เราจะดำเนินการในเชิงรุกเพื่อแก้ไขแผนสื่อให้สอดคล้องกัน

นโยบายการโฆษณา