นโยบายเพิ่มเติมของ Amazon DSP

นโยบายเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของ (i) นโยบายแพลตฟอร์มที่ควบคุมการใช้งาน Amazon DSP ที่ให้บริการโดย Amazon Ads LLC และ/หรือบริษัทในเครือ (เรียกรวมกันในที่นี้ว่า "Amazon") กับคุณซึ่งเป็นผู้โฆษณา และ/หรือตัวแทนในนามของผู้โฆษณา หรือบริษัทตัวแทน ("คุณ" หรือ "ของคุณ") ตามข้อตกลงของ Amazon DSP (ที่เคยเรียกว่าข้อตกลงแพลตฟอร์มโฆษณา) ระหว่าง Amazon กับคุณ ("ข้อตกลง DSP") และ (ii) นโยบายที่ใช้กับคำสั่งแทรกใด ๆ ระหว่างคุณกับ Amazon เกี่ยวกับบริการ DSP ที่จัดการโดย Amazon (แต่ละข้อเรียกว่า "IO") เมื่อทำการซื้อ หรือใช้สินค้าหรือบริการจาก Amazon ถือว่าคุณได้ยอมรับตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ด้านล่าง เงื่อนไขเหล่านี้อาจถูกรวมเข้าด้วยกันโดยการอ้างอิงในข้อตกลงที่ท่านกับ Amazon เป็นผู้ทำขึ้น รวมถึง IO และข้อตกลง DSP หากมีความขัดแย้งระหว่างเงื่อนไขเหล่านี้กับข้อตกลงใด ๆ ให้ทำตามเงื่อนไขเหล่านี้

Amazon ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจในการแก้ไขเงื่อนไขเหล่านี้เมื่อใดก็ได้โดยประกาศการแก้ไขที่นี่

คำที่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่แต่มิได้กำหนดไว้ในที่นี้จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ (i) เกี่ยวกับบริการ DSP ที่จัดการโดย Amazon ใน IO ที่เกี่ยวข้องหรือ (ii) ตามการเข้าถึงหรือการใช้ Amazon DSP แบบบริการตนเองตามข้อตกลง DSP หัวเรื่องหรือการอ้างอิงที่คล้ายคลึงกันใด ๆ ที่มีอยู่ในข้อกำหนดนี้มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะไม่ถูกตีความเพื่อจำกัดหรือส่งผลกระทบอื่นใดต่อบทบัญญัติเหล่านี้

หักจากการชำระเงิน สำหรับจำนวนเงินใด ๆ ที่ท่านเป็นหนี้ Amazon ภายใต้ข้อตกลง DSP หรือ IO ใด ๆ นอกเหนือไปจากสิทธิใด ๆ ที่กำหนดไว้ในทั้งข้อตกลง DSP หรือ IO ทาง Amazon จะระงับหรือหักเงินตามจำนวนที่คุณหรือบริษัทในเครือของทุณติดค้างซึ่งสามารถชำระกับทาง Amazon หรือบริษัทในเครือได้ ภายใต้ข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรอื่น ๆ ระหว่าง Amazon หรือบริษัทในเครือกับท่านหรือบริษัทในเครือของคุณ

รับประกันกลุ่มเป้าหมาย OTT แคมเปญที่จองจะต้องเปิดใช้งานก่อนวันที่เริ่มต้นแคมเปญเพื่อจะทำงานได้เต็มรูปแบบ แคมเปญที่ไม่ได้เปิดใช้งานภายในวันที่เริ่มต้นจะต้องได้รับการประมาณการณ์และต้องทำการจองใหม่ แคมเปญที่ยังไม่ได้เปิดใช้งานภายใน 7 วันนับจากวันที่เริ่มต้นจะถูกริบพื้นที่โฆษณาของพวกเขาที่ทำการจองไว้และตำแหน่งโฆษณาที่รับประกันไว้

ศูนย์ช่วยเหลือ ดูนโยบายแพลตฟอร์มเพิ่มเติมใน ศูนย์ช่วยเหลือของ Amazon DSP

นโยบายการโฆษณา