ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

โพสต์เดิม: 13 มิถุนายน 2016 อัพเดตล่าสุด: 23 สิงหาคม 2022

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเหล่านี้ ("ข้อกำหนด") นำไปปรับใช้กับสินค้าการโฆษณาหรือบริการที่ระบุด้านล่างที่ให้บริการโดย Amazon Advertising LLC และ/หรือบริษัทในเครือ (เรียกรวมกันในที่นี้ว่า "Amazon") ให้กับคุณ ผู้โฆษณาและ/หรือตัวแทนในนามของผู้โฆษณา หรือตัวแทน ตามความเหมาะสม ("คุณ" หรือ "ของคุณ") เมื่อทำการซื้อ หรือใช้สินค้า หรือบริการจาก Amazon ถือว่าคุณได้ยอมรับตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ด้านล่าง ข้อกำหนดเหล่านี้อาจถูกรวมเข้าไว้ด้วยกัน โดยการอ้างอิงในข้อตกลงที่คุณและ Amazon เป็นผู้ทำขึ้น รวมถึงคำสั่งซื้อแทรก (แต่ละ ‘IO’) และในแต่ละขอบเขตที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดเหล่านี้และข้อตกลงใด ๆ จะต้องทำตามข้อกำหนดเหล่านี้ เพื่อความชัดเจน หัวข้อเรื่องเหตุสุดวิสัยของข้อตกลงที่เกี่ยวข้องที่คุณและ Amazon จะนำไปปรับใช้จะมีผลบังคับใช้ ข้อกำหนดในภาษาอังกฤษเป็นฉบับสมบูรณ์และการแปลมีขึ้นเพื่อความสะดวกเท่านั้น

ข้อกำหนดเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่ออ่านและตีความร่วมกับข้อกำหนดโฆษณาและนโยบาย (รวมถึงข้อจำกัดในการแสดงโฆษณา การติดตาม และการรายงาน) และจะมีผลปรับใช้เฉพาะในขอบเขตที่สินค้าและบริการเหล่านี้รวมอยู่ใน IO ของคุณหรือนำไปใช้ในการดำเนินการของแคมเปญของคุณ

Amazon ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจในการแก้ไขเงื่อนไขเหล่านี้เมื่อใดก็ได้โดยประกาศการแก้ไขที่นี่ ข้อกำหนดที่มีผลบังคับใช้ในหรือก่อนวันที่ IO ของคุณมีผลปรับใช้กับ IO ดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการใหม่ หรือเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องจะมีผลทันทีเมื่อถูกโพสต์

คำที่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่แต่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่นี้ จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ใน IO หรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หัวเรื่องหรือการอ้างอิงที่คล้ายคลึงกันใด ๆ ที่มีอยู่ในข้อกำหนดนี้ มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะไม่ถูกตีความเพื่อจำกัดหรือส่งผลกระทบอื่นใดต่อบทบัญญัติเหล่านี้

การโฆษณาสินค้า

สินค้ามาตรฐาน
สินค้าเบต้า ทดสอบ ที่เป็นเจ้าของ/ดำเนินการวิดีโอ หรือนำร่อง
การดำเนินการที่กำหนดเองและการสนับสนุน
การดำเนินการ Amazon Live
การเลือกตัวอย่างสินค้า

ข้อกำหนดสากล

สินค้ามาตรฐาน

Amazon DSP

จะไม่มีการรับประกัน Amazon DSP และ STV ไดนามิก (ก่อนหน้านี้เรียกว่า ‘OTT’) ตำแหน่งโฆษณาที่อิงตามจำนวนการเห็นโฆษณา โดยที่จำนวนการมองเห็นโฆษณาและอัตราการมองเห็นที่ระบุใน IO เป็นเพียงการประมาณการคร่าว ๆ เพียงเท่านั้น จำนวนเงินยอดรวมที่คุณจะถูกเรียกเก็บสำหรับตำแหน่งโฆษณา Amazon DSP แต่ละครั้งจะอิงตามการตรวจวัดเซิร์ฟเวอร์โฆษณาบน Amazon และจะเก็บไม่เกินยอดรวมของรายการตำแหน่งโฆษณาที่ระบุ

อุปกรณ์ Amazon และส่วนประสานงานผู้ใช้ (เช่น Kindle eInk, แท็บเล็ต Fire, Fire TV และโทรศัพท์เฉพาะรุ่นพิเศษ)

(ก) การยกเลิก คุณสามารถยกเลิกตำแหน่งโฆษณา Kindle eInk ได้ไม่เกิน 15 วันก่อนวันที่เริ่มต้นของตำแหน่งโฆษณา ตำแหน่งโฆษณา Kindle Fire Tablet Wakescreen Class II (หรือที่เรียกว่า ดาวน์โหลดแอปแท็บเล็ต Fire) อาจถูกยกเลิกโดยต้องแจ้งให้ Amazon ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 7 วัน

(ข) การใช้ข้อมูล คุณจะต้องไม่ใช้และไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ข้อมูลหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่รวบรวมจากโฆษณาที่มีผ่านอุปกรณ์ Amazon (รวมถึงโฆษณาในอีเมลที่ถูกส่งโดย Amazon ซึ่งลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของคุณ) หรือยอดคลิกบนโฆษณาดังกล่าวในลักษณะที่กำหนดเป้าหมายหรือระบุตัวบุคคลใด ๆ จากการที่บุคคลเหล่านั้น (i) ดูหรือคลิกโฆษณาดังกล่าว (ii) เป็นเจ้าของหรือใช้อุปกรณ์ Amazon หรือ (iii) เป็นลูกค้าของ Amazon

(ค) การส่งมอบและการรายงาน ตำแหน่งโฆษณาทั้งหมดบนอุปกรณ์ Amazon จะให้บริการโดย Amazon และใบแจ้งหนี้และการรายงานทั้งหมดสำหรับตำแหน่งโฆษณาดังกล่าวจะยึดตามตัวเลขเหล่านั้น เนื่องจากลักษณะแบบกึ่งเชื่อมต่อของอุปกรณ์ Amazon รายงานที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของตำแหน่งโฆษณาบนอุปกรณ์เหล่านี้อาจได้รับการแก้ไข จนกว่าจะส่งมอบรายงานแคมเปญขั้นสุดท้าย เพื่อนำข้อมูลเพิ่มเติมที่ถูกเก็บรวบรวมเอาไว้หลังจากวันที่สิ้นสุดตำแหน่งโฆษณามารวมด้วย จะไม่มีการรับประกันการส่งมอบ ตำแหน่งโฆษณาหรือหน่วยการโฆษณาของ Fire TV ที่ระบุไว้ใน IO ว่า ‘ไม่รับประกัน’ หรือซื้อแบบต้นทุนต่อการคลิก (CPC) หรือต้นทุนต่อหลักพัน (CPM) แบบไดนามิก โดยที่จำนวนเงินและอัตราใด ๆ ที่ระบุไว้ใน IO เป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น ยอดรวมของจำนวนเงินที่คุณจะถูกเรียกเก็บสำหรับตำแหน่งโฆษณาดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการตรวจวัดเซิร์ฟเวอร์โฆษณาบน Amazon และจะไม่เกินยอดรวมของรายการโฆษณาสำหรับตำแหน่งโฆษณาที่ระบุนั้น

(ง) ความสามารถในการมองเห็นโฆษณาของแท็บเล็ต Fire และ Fire TV ข้อกำหนดต่อไปนี้จะปรับใช้กับการแสดงโฆษณาของแท็บเล็ต Fire และ Fire TV ที่ซื้อตามจำนวนการเห็นโฆษณาที่สามารถดูได้ (‘ความสามารถในการมองเห็นโฆษณา’)

 1. การตรวจวัด คุณจะมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินเฉพาะจำนวนการเห็นโฆษณาที่สามารถดูได้ (ที่วัดได้และวัดไม่ได้จากความสามารถในการมองเห็นโฆษณา) ในที่นี้จะมีการวัดโดย Amazon ตามวัตถุประสงค์ในการพิจารณาความสามารถในการมองเห็นโฆษณาในที่นี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าจำนวนการเห็นโฆษณาที่วัดได้นั้นหมายถึงจำนวนการเห็นโฆษณาที่สามารถดูได้ หากวัดได้ 50% จากพิกเซลของจำนวนการแสดงของโฆษณา จะถือว่าการวัดจำนวนการเห็นเป็น 1 วินาที
 2. จำนวนการแสดงของโฆษณาที่ไม่สามารถวัดได้ เมื่อพิจารณาจำนวนการแสดงของโฆษณาที่ไม่สามารถวัดได้สำหรับความสามารถในการมองเห็นโฆษณา จำนวนการแสดงของโฆษณาที่เรียกเก็บเงินได้จะถูกคำนวณตามเปอร์เซ็นต์ที่สามารถดูได้ซึ่งรายงานโดย Amazon ที่จะปรับใช้กับจำนวนการแสดงของโฆษณาที่ถูกส่งมอบยอดรวมตามที่ Amazon ได้รายงาน ตัวอย่างเช่น หากแคมเปญมีการส่งมอบจำนวนการแสดงของโฆษณา 1,000,000 ครั้งตามเซิร์ฟเวอร์โฆษณาของ Amazon สามารถวัดได้ 900,000 ครั้ง และวัดได้ 800,000 ครั้งว่าได้ถูกดูแล้วเรียบร้อย จำนวนการเห็นโฆษณาที่สามารถดูได้ที่ได้แสดงยอดรวม 888,000 ครั้งจะถือเป็นการเรียกเก็บเงินได้
 3. ยอดรวมของจำนวนการแสดงของโฆษณา Amazon จะแสดงจำนวนการแสดงของโฆษณาต่อไปจนกว่ายอดรวมของจำนวนการเห็นโฆษณาที่สามารถดูได้ ซึ่งจะวัดตามส่วนที่ (1) และ (2) จะเท่ากับจำนวนการรับประกันการเห็นโฆษณาที่สามารถดูได้ที่ได้ ซึ่งกำหนดไว้ใน IO

โฆษณาวิดีโอที่ผลิตโดย Amazon (โปรแกรมความเป็นเลิศด้านโฆษณาทางวิดีโอ)

คุณจะต้องจัดเตรียมสื่อโฆษณาที่จำเป็นสำหรับโฆษณาวิดีโอภายในวันที่ที่ Amazon ระบุ การส่งสื่อโฆษณาหรือการอนุมัติโฆษณาวิดีโอที่ล่าช้า อาจส่งผลต่อวันที่แสดงแคมเปญ และคุณยังคงต้องรับผิดชอบต่อสื่อที่ซื้อตาม IO คุณตกลงที่จะอนุญาตให้ Amazon ร่างแบบและเผยแพร่กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของโฆษณาวิดีโอ ระหว่างคู่สัญญา โดยที่ Amazon จะเป็นเจ้าของสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในโฆษณาวิดีโอ Amazon จะให้สิทธิ์การใช้งานแบบจำกัดที่ไม่ผูกขาดแก่คุณ ในการใช้โฆษณาวิดีโอบนเว็บไซต์และช่องทางโซเชียลมีเดียที่คุณเป็นเจ้าของ และ/หรือดำเนินการโดยคุณ ในช่วงระยะเวลาของแคมเปญตาม IO เท่านั้น คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามคำขอให้ลบเมื่อมีการใช้โฆษณาวิดีโอโดย Amazon ที่ระบุไว้ในที่นี้ และจะต้องหลีกเลี่ยงการดำเนินการใด ๆ โดยเจตนาเพื่อลดมูลค่าของแบรนด์ Amazon

แคมเปญการรับประกันโฆษณาเสียง

ตำแหน่งโฆษณาที่รับประกันโฆษณาแบบเสียงจะถูกเรียกเก็บเงินตามยอดรวมของจำนวนการแสดงโฆษณาทั้งหมดที่ส่งมอบตามการรายงานบน Amazon และจะไม่เกินยอดรวมของรายการโฆษณาสำหรับตำแหน่งโฆษณาที่ระบุ ข้อกำหนดตามประเภทใด ๆ ต้องเป็นไปตามนโยบายของ Amazon และที่ระบุไว้ใน IO

ความสามารถในการมองเห็นโฆษณาระดับ I และ Amazon DSP

ข้อกำหนดต่อไปนี้จะนำไปปรับใช้กับตำแหน่งโฆษณาทั้งหมดของ Class I และ Amazon DSP ที่ซื้อตามจำนวนการเห็นโฆษณาที่สามารถดูได้ (‘ความสามารถในการมองเห็นโฆษณา’)

 1. การตรวจวัดความสามารถในการมองเห็นโฆษณา
  1. การตรวจวัด ตามวัตถุประสงค์ในการพิจารณาความสามารถในการมองเห็นโฆษณา คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะใช้ข้อมูลจำนวนการเห็นโฆษณาที่สามารถดูได้ที่ได้ซึ่งแสดงโดยผู้ขายบุคคลที่สามที่ได้รับการรับรองจาก MRC ที่ได้ตกลงร่วมกัน (‘3PAV’) และจะถือว่าจำนวนการแสดงของโฆษณาที่วัดได้นั้นเป็นจำนวนการเห็นโฆษณาที่สามารถดูได้ หาก 50% ของพิกเซลของจำนวนการแสดงของโฆษณานั้นถูกวัดให้สามารถดูได้เป็นเวลา 1 วินาที
  2. จำนวนการแสดงของโฆษณาที่ตรวจวัดไม่ได้ ในการพิจารณาจำนวนการแสดงของโฆษณาที่ไม่สามารถวัดได้สำหรับความสามารถในการมองเห็นโฆษณา จะมีการคำนวณจำนวนการเห็นโฆษณาที่สามารถดูได้ตามเปอร์เซ็นต์ที่ได้แสดง ซึ่งรายงานโดย 3PAV ที่ใช้กับจำนวนการแสดงของโฆษณาที่ถูกส่งมอบตามยอดรวมที่จะถูกรายงานโดยเซิร์ฟเวอร์โฆษณาบุคคลที่สามที่ตกลงร่วมกัน (‘3PAS’) ตัวอย่างเช่น หากแคมเปญมีการส่งมอบจำนวนการแสดงของโฆษณา 1,000,000 ครั้งตามการวัดของ 3PAS หมายถึง 900,000 ครั้งเป็นค่าที่ และ 800,000 ครั้งเป็นค่าที่สามารถดูได้ ตามการวัดของ 3PAV จะถือว่ายอดรวมจำนวนการแสดงของโฆษณาที่สามารถดูได้มีจำนวนทั้งสิ้น 888,888 ครั้ง
  3. การเข้าถึงรายงาน คุณจะให้ต้องข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบแก่ Amazon ซึ่งจะให้สิทธิ์ Amazon เข้าถึงได้โดยตรง เพื่อดูรายงานที่สร้างโดย 3PAV
 2. ความสามารถในการมองเห็นโฆษณาของ Amazon DSP นอกเหนือจากข้อกำหนดของ Amazon DSP ที่กำหนดไว้ข้างต้นแล้ว ข้อกำหนดต่อไปนี้ยังมีผลบังคับใช้กับตำแหน่งโฆษณา Amazon DSP ทั้งหมดที่ซื้อบนความสามารถในการมองเห็นโฆษณา
  1. ค่าธรรมเนียม 3PAS คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียม 3PAS ทั้งหมดสำหรับยอดรวมของจำนวนการแสดงของโฆษณาที่ให้บริการโดย 3PAS ยอดรวมจำนวนการแสดงโฆษณาอิสระโดยขึ้นอยู่กับจำนวนการเห็นโฆษณาที่สามารถดูได้ที่กำหนดไว้ใน IO
  2. ค่าชดเชย หาก Amazon ไม่ส่งมอบจำนวนจำนวนการแสดงของโฆษณาอย่างน้อย 70% ตามที่ระบุไว้ในแผนสื่อสำหรับตำแหน่งโฆษณา Amazon DSP ที่สั่งซื้อตามความสามารถในการมองเห็นโฆษณาเป็นจำนวนการเห็นโฆษณาที่สามารถดูได้ (ที่วัดและวัดไม่ได้สำหรับความสามารถในการมองเห็นโฆษณา) ทั้งสองฝ่ายจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อตกลงตามเงื่อนไขของการจ่ายค่าชดเชย
 3. ความสามารถในการมองเห็นโฆษณา Class I ข้อกำหนดต่อไปนี้ปรับใช้กับตำแหน่งโฆษณา Class I ทั้งหมดที่สั่งซื้อตามความสามารถในการมองเห็นโฆษณา
  1. ยอดรวมจำนวนการแสดงของโฆษณา คุณจะมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินเฉพาะจำนวนการเห็นโฆษณาที่สามารถดูได้ (ที่วัดได้และวัดไม่ได้จากความสามารถในการมองเห็นโฆษณา) ที่ระบุไว้ในที่นี้ Amazon จะแสดงจำนวนการแสดงของโฆษณาต่อไปจนกว่ายอดรวมของจำนวนการเห็นโฆษณาที่สามารถดูได้ที่ให้บริการ ตามที่วัดตามส่วน (ก) ด้านบน จะเท่ากับจำนวนของจำนวนการเห็นโฆษณาที่สามารถดูได้ที่ได้แสดงที่รับประกันซึ่งกำหนดไว้ใน IO คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียม 3PAS ทั้งหมดสำหรับยอดรวมของจำนวนการแสดงของโฆษณาที่ให้บริการโดย 3PAS ยอดรวมจำนวนการแสดงโฆษณาอิสระโดยขึ้นอยู่กับจำนวนการเห็นโฆษณาที่สามารถดูได้ซึ่งมีการรับประกัน
  2. แพ็คเกจความสามารถในการมองเห็นโฆษณา AMZN (ตำแหน่งโฆษณา ROS แบบผสมผสาน) คุณเข้าใจและตกลงว่าแพ็คเกจความสามารถในการมองเห็นโฆษณา AMZN อาจรวมถึง ตำแหน่งโฆษณา Class I ต่าง ๆ และ Amazon อาจปรับตำแหน่งโฆษณาดังกล่าวให้เหมาะสม เช่นเดียวกับการระบุเป้าหมาย หน้าแรก และโฆษณาสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งโฆษณาดังกล่าวตามดุลยพินิจของตน การรายงานและการออกใบแจ้งหนี้จะอยู่ในระดับแพ็คเกจรวม คุณเข้าใจและตกลงว่า Amazon จะไม่จัดทำรายงานตามตำแหน่งโฆษณา

IMDb Conquesting และ IMDb Showtime หรือ Ticketing

ตำแหน่งโฆษณา IMDb Conquesting และ IMDb Showtime หรือ Ticketing ไม่สามารถยกเลิกได้ ไม่มีการรับประกันจำนวนการแสดงของโฆษณาสำหรับตำแหน่งโฆษณา IMDb Conquesting ที่ซื้อภายใต้ IO และจำนวนการเห็นโฆษณาที่ระบุใน IO เป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น (ถ้ามี)

(Amazon-Paid) การตรวจวัดการเพิ่มยอดขายแบบออฟไลน์ การตรวจวัดการยกระดับแบรนด์และ/หรือการตรวจวัดการเข้าถึง

(Amazon-Paid) การตรวจวัดการเพิ่มยอดขายแบบออฟไลน์ การตรวจวัดการยกระดับแบรนด์และ/หรือการตรวจวัดการเข้าถึง (‘การศึกษาวิจัยแต่ละรายการ เรียกรวมกันว่า ‘การศึกษาวิจัย’) การบรรลุเป้าหมายของการศึกษาวิจัยขึ้นอยู่กับการตรวจวัดผล การศึกษาความเป็นไปได้ และประสิทธิภาพของผู้ผลิต คุณรับทราบว่าการศึกษาวิจัยที่จัดทำโดย Amazon เป็นทรัพย์สินระหว่างคู่สัญญา ข้อมูลที่เป็นความลับของ Amazon จัดทำขึ้นเพื่อการใช้งานของคุณ คุณตกลงที่จะอนุญาตให้ Amazon ทำซ้ำ เผยแพร่ หรือใช้โฆษณา โลโก้ ชื่อทางธุรกิจ องค์ประกอบอื่น ๆ ของแคมเปญที่ครอบคลุมภายใต้ IO (เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพ) และผลลัพธ์การศึกษาวิจัยใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญเป็นกรณีศึกษาหรือเนื้อหาหลักประกัน (เช่น การนำเสนอแบบสไลด์) เพื่อแสดงประสิทธิภาพของสินค้าของ Amazon

Share of voice (SOV) หรือการเข้าครอบครอง

การเข้าครอบครองหรือตำแหน่งโฆษณา SOV ไม่สามารถยกเลิกได้ เปอร์เซ็นต์ SOV จะถูกกำหนดไว้ใน IO และอิงตาม SOV ของจำนวนการแสดงของโฆษณาที่ขายทั้งหมด เว้นแต่ว่า Amazon จะระบุเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น (สามารถส่งอีเมลได้) จะไม่มีการรับประกันจำนวนการเห็นโฆษณาที่ระบุใน IO (ถ้ามี) และข้อมูลนี้เป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น หาก ณ เวลาที่ฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินการ IO ไม่ได้กำหนดวันที่เจาะจงของตำแหน่งโฆษณาการเข้าครอบครองหรือ SOV วันที่ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของสินค้าคงคลังของ Amazon Amazon ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ลิขสิทธิ์ และประกาศ ซึ่งรวมถึงตำแหน่งโฆษณา H1 สัญลักษณ์และประกาศดังกล่าวอาจถูกลบออกตามดุลยพินิจของ Amazon แต่เพียงผู้เดียว

ช่องทางโซเชียลมีเดีย และ/หรือตำแหน่งโฆษณาทางอีเมล

ไม่มีการรับประกันสำหรับช่องทางโซเชียลมีเดียและ/หรือตำแหน่งโฆษณาอีเมลและจะให้บริการโดย Amazon (ไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามให้บริการ/ติดตามข้อมูล) Amazon จะเป็นผู้กำหนดปริมาณ ความถี่ และวันที่ระบุไว้ (ซึ่งจะเป็นช่วงวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดที่ระบุไว้ในแผนสื่อ) ของช่องทางโซเชียลมีเดียและ/หรือตำแหน่งโฆษณาอีเมลที่ส่งมอบภายใต้ IO ตามดุลยพินิจของ Amazon แต่เพียงผู้เดียว Amazon จะจัดทำรายงานเกี่ยวกับ (ก) ยอดรวมอีเมลทั้งหมดที่ส่งแล้ว และ (ข) ยอดรวมโพสต์ทั้งหมด ‘การแชร์’ และ ‘การถูกใจ’ ของตำแหน่งโฆษณาช่องทางโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องเท่านั้น (ถ้ามี)

เนื้อหาวิดีโอ sponsored ผลิตโดยผู้โฆษณา

คุณจะต้องส่งมอบเนื้อหาวิดีโอให้แก่ Amazon (รวมถึงข้อความ กราฟิก โลโก้ และ URL ที่ดำเนินการได้) ที่คุณสร้างและเชื่อมโยงกับตำแหน่งโฆษณาใด ๆ ที่กำหนดไว้ใน IO (‘เนื้อหาวิดีโอของผู้โฆษณา’) ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนการเปิดตัวเนื้อหาวิดีโอของผู้โฆษณา การส่งมอบเนื้อหาวิดีโอของผู้โฆษณาที่ล่าช้าอาจส่งผลต่อวันที่เริ่มต้นและระยะเวลาของแคมเปญ และคุณยังคงต้องรับผิดชอบต่อสื่อที่สั่งซื้อตามที่ระบุใน IO เนื้อหาวิดีโอของผู้โฆษณาจะให้บริการโดย Amazon (ไม่อนุญาตให้มีการติดตามของบุคคลที่สาม) ไม่รับประกันยอดเข้าชมเนื้อหาวิดีโอของผู้โฆษณา คุณอนุญาตให้ Amazon ใช้สิทธิ์โดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวในแบบซื้อขาดและใช้ได้ทั่วโลก เพื่อใช้งาน ผลิตซ้ำ ส่ง แสดง ดำเนินการ จัดเก็บ คัดลอก และแจกจ่ายเนื้อหาวิดีโอสำหรับผู้โฆษณา

การใช้โลโก้ เครื่องหมายการค้า หรือเนื้อหาของ Amazon ในโฆษณา

แนวทางการใช้เครื่องหมายการค้าที่โพสต์ไว้ที่นี่ (‘แนวทาง’) มีผลบังคับใช้กับการใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า โลโก้ หรือการออกแบบของ Amazon ของผู้โฆษณาตามที่ Amazon มอบให้กับผู้โฆษณา (‘เครื่องหมาย Amazon’) ในเอกสารที่ได้รับการอนุมัติแล้วล่วงหน้าโดย Amazon การปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้อย่างเข้มงวดเป็นสิ่งจำเป็นตลอดเวลา และการใช้เครื่องหมายใด ๆ ของ Amazon ที่ละเมิดแนวทางเหล่านี้จะส่งผลให้มีการยุติใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องหมายของ Amazon สำหรับผู้โฆษณาโดยปริยาย ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของ IO และการปฏิบัติตามแนวทางของผู้โฆษณา Amazon ให้สิทธิ์การใช้งานแบบจำกัด โดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถโอนย้าย เพิกถอนได้ หรือยกเลิกได้ สำหรับการใช้เครื่องหมาย Amazon ตามคำสั่งหรือได้รับอนุมัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Amazon เท่านั้น และอยู่ภายในช่วงเวลาของ IO เว้นแต่ Amazon จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ผู้โฆษณาไม่สามารถใช้เครื่องหมาย Amazon ได้ ยกเว้นตามที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้ และต้องไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์โดยรับช่วงต่อหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายของ Amazon เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ผู้โฆษณาต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Amazon เพื่อใช้เครื่องหมาย Amazon เมื่อมีการยุติหรือการหมดอายุของ IO หรือเมื่อมีการเพิกถอนใบอนุญาตโดย Amazon ผู้โฆษณาจะต้องยุติและหยุดการใช้เครื่องหมาย Amazon ต่อไปทั้งหมดทันที

โฆษณาวิดีโอรับประกันแคมเปญ Nielsen DAR STV (ก่อนหน้านี้เรียกว่า ‘OTT’)

Amazon จะรายงานเฉพาะยอดรวมจำนวนการแสดงของโฆษณาที่ส่งมอบของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดสำหรับแคมเปญ Nielsen DAR OTT ที่รับประกันโฆษณาวิดีโอ (‘Nielsen DAR OTT ที่รับประกัน’) ตำแหน่งโฆษณา Nielsen DAR OTT ที่รับประกันจะถูกเรียกเก็บเงินตามยอดรวมจำนวนการแสดงของโฆษณาของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่ส่งมอบตามยอดรวมการรายงานกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดของ Nielsen DAR เนื่องจากความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นในการรับรายงาน Nielsen DAR Total Audience จึงอาจมีการแก้ไขรายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการรับประกันตำแหน่งโฆษณา Nielsen DAR OTT จนกว่าจะส่งมอบรายงานแคมเปญขั้นสุดท้าย เพื่อนำการรายงานเพิ่มเติมที่ได้รับหลังจากวันที่สิ้นสุดตำแหน่งโฆษณามาใส่ไว้

แคมเปญการรับประกันโฆษณาวิดีโอ 1P

ตำแหน่งโฆษณาวิดีโอที่รับประกัน 1P จะถูกเรียกเก็บเงินตามยอดรวมจำนวนการแสดงของโฆษณาของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่ส่งมอบตามการรายงานของ Amazon

สินค้าเบต้า ทดสอบ ที่เป็นเจ้าของ/ดำเนินการวิดีโอ หรือนำร่อง

สิ่งที่ส่งมอบ ตำแหน่งโฆษณา หรือหน่วยการโฆษณาที่ระบุใน IO ในรูปแบบ ‘เบต้า’ ‘ทดสอบ’ ‘นำร่อง’ ‘วิดีโอ O&O’ หรือระบุว่าคุณอยู่ในระหว่างการทดลองหรืออยู่ระหว่างการทดสอบ (‘สินค้าเบต้า’) จะให้บริการโดย Amazon และให้บริการ ‘ตามที่เป็น’ การคาดการณ์ ความพร้อมใช้งาน ฟังก์ชัน ข้อกำหนดทางเทคนิค อาจมีความแตกต่างกัน และจำนวนการเห็นโฆษณาหรือ Share of Voice (SOV) ที่ระบุใน IO (ถ้ามี) เป็นเพียงการประมาณการและไม่มีการรับประกัน ไม่สามารถใช้การติดตามของบุคคลที่สามได้เว้นแต่ Amazon จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น หาก Amazon ให้โอกาสบุคคลที่สามในการติดตาม ตำแหน่งโฆษณาและจำนวนการแสดงของโฆษณาที่เกี่ยวข้องจะถูกเรียกเก็บเงินตามรายงานและตัวเลขบน Amazon เท่านั้น สำหรับสินค้าเบต้าที่ระบุว่าเป็น ‘SOV ตามบริบท’ หรือ ‘การวางผลิตภัณฑ์ประกอบฉากแบบเสมือน’ IO จะไม่สามารถยกเลิกได้ คุณตกลงที่จะอนุญาตให้ Amazon ทำซ้ำ เผยแพร่ หรือใช้โฆษณา โลโก้ ชื่อทางธุรกิจ และองค์ประกอบอื่นใดของแคมเปญที่อยู่ภายใต้ IO (เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพ) ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เบต้า การทดสอบ วิดีโอ O&O หรือสินค้านำร่องเพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาหรือเอกสารประกอบ (เช่น การนำเสนอสไลด์) เพื่อแสดงประสิทธิภาพของสินค้าของ Amazon

สินค้าที่กำหนดเอง

‘ข้อกำหนด IO’ จะหมายถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐาน AAAA/IAB สำหรับการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตสำหรับการซื้อสื่อหนึ่งปีหรือน้อยกว่ารุ่น 3.0 (‘ข้อกำหนดของ IAB’) หรือข้อตกลงอื่นใดที่ใช้แทนกันได้ระหว่างคุณและ Amazon ที่ใช้ตามที่คุณยอมรับ ในกรณีที่มีการยกเลิกข้อตกลงเดิมหรือใช้ข้อตกลงอื่น ส่วนต่าง ๆ ในข้อกำหนด IAB ที่อ้างถึงในที่นี้จะต้องสอดคล้องกับย่อหน้าภายในข้อตกลงดังกล่าวที่มีบทบัญญัติที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันอย่างมาก

นาฬิกาปลุก Alexa

เงื่อนไขต่อไปนี้บังคับใช้กับเสียงปลุกต่าง ๆ (‘นาฬิกาปลุก Alexa’):

(ก) คุณจะต้องจัดเตรียมเพลง การบันทึกเสียง ไฟล์เสียงอื่นๆ กราฟิก รูปภาพ วิดีโอ URL และสื่อโฆษณาอื่น ๆ สำหรับนาฬิกาปลุก Alexa ให้กับ Amazon ตามระยะเวลาตามที่ Amazon ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร (สามารถส่งอีเมลได้) Amazon จะตรวจสอบการใช้งานนาฬิกาปลุก Alexa ร่วมกับคุณก่อนวันที่เริ่มต้นที่เกี่ยวข้อง แต่การใช้งานของนาฬิกาปลุก Alexa จะถูกกำหนดโดย Amazon การส่งโฆษณาของนาฬิกาปลุก Alexa ที่ล่าช้าอาจส่งผลต่อวันที่เริ่มต้นและระยะเวลาของแคมเปญ โดยคุณยังคงต้องรับผิดชอบต่อสื่อที่ซื้อตามที่ระบุใน IO

(ข) ระหว่างคู่สัญญา คุณจะเป็นเจ้าของสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในนาฬิกาปลุก Alexa อย่างไรก็ตาม คุณตกลงว่าคุณจะอนุญาตให้ใช้นาฬิกาปลุก Alexa และชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า ชื่อบริการ และเครื่องหมายกรรมสิทธิ์อื่น ๆ และ/หรือเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับนาฬิกาปลุก Alexa แก่ Amazon เพื่อให้นาฬิกาปลุก Alexa ใช้งานได้บน Alexa รวมถึงสิทธิ์การให้อนุญาตช่วงสำหรับนาฬิกาปลุก Alexa แก่บุคคลที่สามที่กำลังพัฒนาอุปกรณ์ที่เข้ากันได้กับบริการเสียงของ Alexa เพื่อใช้งานบนอุปกรณ์เหล่านั้นเป็นเวลาอย่างน้อยสอง (2) ปีจากข้อมูลของการเปิดตัวและเผยแพร่ครั้งแรกของนาฬิกาปลุก Alexa บน Alexa และ/หรือบริการเสียงของ Alexa หากคุณแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ Amazon เป็นเวลา 60 วันว่าคุณจะยกเลิกใบอนุญาตดังกล่าว Amazon อาจลบนาฬิกาปลุก Alexa ออกจากบริการเสียงของ Alexa หาก Amazon เห็นว่านาฬิกาปลุก Alexa ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ได้ให้ประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าตามดุลยพินิจที่สมเหตุสมผลของ Amazon แต่เพียงผู้เดียว เพื่อความชัดเจน Amazon และบริษัทในเครืออาจรวมนาฬิกาปลุก Alexa ไว้ในการตลาดของ Alexa และ/หรือ Alexa Voice Service ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตลาดที่มีอุปกรณ์ของบุคคลที่สามที่เข้ากันได้กับ Alexa Voice Service ในช่วงระยะเวลาอนุญาต

(ค) การส่งมอบ การรายงาน และการออกใบแจ้งหนี้ นาฬิกาปลุก Alexa จะให้บริการโดย Amazon (ไม่อนุญาตให้มีการติดตามของบุคคลที่สาม) ไม่รับประกันการโต้ตอบของนาฬิกาปลุก Alexa ส่วนต่อไปนี้ของข้อกำหนด IAB จะไม่มีผลบังคับใช้กับนาฬิกาปลุก Alexa: II(ง) (ส่วนเสริมบรรณาธิการ) IV (การรายงาน) VI (การชดเชย) VII (จำนวนการแสดงของโฆษณาโบนัส) IX(จ) (ไม่มีการแก้ไข ในส่วนที่เกี่ยวกับการปรับขนาดโฆษณาเท่านั้น) และ XIII (การแสดงและติดตามโฆษณาของบุคคลที่สาม)

การดำเนินการที่กำหนดเองและการสนับสนุนและ/หรือโปรแกรมอินฟลูเอนเซอร์

ข้อกำหนดต่อไปนี้ปรับใช้กับตำแหน่งโฆษณาหรือการดำเนินการที่กำหนดเองและ/หรือการสนับสนุนและโปรแกรมอินฟลูเอนเซอร์ใด ๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดเฉพาะสินค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดไว้ใน IO (และในขอบเขตที่มีข้อขัดแย้งกับข้อกำหนดเฉพาะของสินค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการที่กำหนดเองและการสนับสนุนและ/หรือข้อกำหนดโปรแกรมอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้จะมีผลบังคับ)):

 1. การยกเลิก IO ไม่สามารถยกเลิกได้
 2. ชิ้นงานโฆษณา
  1. คุณจะต้องจัดเตรียมข้อความ กราฟิก โลโก้ และ URL ที่ดำเนินการได้ของ Amazon สำหรับตำแหน่งโฆษณาที่ Amazon จะสร้างขึ้นตามไทม์ไลน์ที่ระบุโดย Amazon เป็นลายลักษณ์อักษร (สามารถส่งอีเมลได้) Amazon จะตรวจสอบการออกแบบ การนำไปใช้ ตำแหน่งและเนื้อหาของตำแหน่งโฆษณากับคุณก่อนวันที่เริ่มต้นที่เกี่ยวข้อง แต่การออกแบบ การนำไปใช้ ตำแหน่งและเนื้อหาของตำแหน่งโฆษณาจะถูกกำหนดโดย Amazon การส่งโฆษณาเนื้อหาโฆษณาหรือการอนุมัติเนื้อหาของโฆษณาที่ล่าช้าอาจส่งผลต่อวันที่เริ่มต้นและระยะเวลาของแคมเปญ โดยคุณยังคงต้องรับผิดชอบต่อสื่อที่ซื้อตามที่ระบุใน IO Amazon ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ลิขสิทธิ์ และประกาศ ซึ่งรวมถึงตำแหน่งโฆษณา H1 สัญลักษณ์และประกาศดังกล่าวอาจถูกลบออกตามดุลยพินิจของ Amazon แต่เพียงผู้เดียว
  2. คุณให้สิทธิ์แก่ Amazon ในระหว่างระยะเวลาสิทธิ์ใช้งานทั่วโลกที่ไม่ผูกขาดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ ทำซ้ำ ส่ง แสดง ดำเนินการ จัดเก็บ คัดลอก และแจกจ่ายชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า ชื่อบริการ และเครื่องหมายกรรมสิทธิ์อื่น ๆ และ/หรือเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ เท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันของ Amazon ภายใต้ IO
  3. ตำแหน่งโฆษณาวิดีโอที่ sponsored (ร่วมผลิต) (‘เนื้อหาวิดีโอร่วมผลิต’) ถ้ามี ระหว่างคู่สัญญา Amazon จะเป็นเจ้าของสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในเนื้อหาวิดีโอที่ผลิตร่วมกันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับหรือเพื่อวัตถุประสงค์ของโฆษณาใด ๆ ที่กำหนดไว้ใน IO Amazon ให้สิทธิ์ใช้งานแบบจำกัดและไม่ผูกขาดแก่คุณในการใช้เนื้อหาวิดีโอที่ผลิตร่วมกันบนเว็บไซต์และช่องทางโซเชียลมีเดียที่คุณเป็นเจ้าของและ/หรือดำเนินการตาม IO โดยมีเงื่อนไขว่าการใช้เนื้อหาวิดีโอที่ผลิตร่วมกันซึ่งมีเครื่องหมายการค้าของ Amazon ดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Amazon
 3. (ค) การส่งมอบ การรายงาน และการออกใบแจ้งหนี้ การส่งมอบแบบกำหนดเองและ/หรือของผู้สนับสนุนจะไม่รับประกัน และจะถูกเรียกเก็บเงินตามค่าธรรมเนียมคงที่ ปริมาณที่ระบุใน IO (หากมี) เป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น การส่งมอบ การรายงาน และการเรียกเก็บเงินสำหรับตำแหน่งโฆษณาดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการตรวจวัดบน Amazon เท่านั้น
  1. ตำแหน่งโฆษณาออนไลน์ ตำแหน่งโฆษณาออนไลน์ทั้งหมดสำหรับการดำเนินการแบบกำหนดเองและ/หรือการสนับสนุนจะให้บริการโดย Amazon ไม่สามารถใช้การติดตามของบุคคลที่สามได้เว้นแต่ Amazon จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น หาก ณ เวลาที่ฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินการ IO ไม่ได้กำหนดวันที่เจาะจงของตำแหน่งโฆษณาการเข้าครอบครองใด ๆ วันที่ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของสินค้าคงคลังของ Amazon
  2. องค์ประกอบออฟไลน์ ส่วนต่อไปนี้ของข้อกำหนด IAB จะไม่นำไปปรับใช้กับองค์ประกอบออฟไลน์ ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดย Amazon เป็นลายลักษณ์อักษร II(ง) (ส่วนเสริมบรรณาธิการ) IV (การรายงาน) VI (การชดเชย) VII (จำนวนการแสดงของโฆษณาโบนัส) IX(จ) (ไม่มีการแก้ไข ในส่วนที่เกี่ยวกับการปรับขนาดโฆษณาเท่านั้น) และ XIII (การแสดงและติดตามโฆษณาของบุคคลที่สาม) ตามวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดเหล่านี้ ‘องค์ประกอบออฟไลน์’ จะหมายถึงตำแหน่งโฆษณาหรือบริการทางกายภาพ ไม่ใช่ดิจิทัล หรือที่อยู่นอกบ้าน เพื่อความชัดเจน องค์ประกอบออฟไลน์ทั้งหมดจะถือเป็น ‘โฆษณา’ ตามความหมายของข้อกำหนด IAB Amazon จะใช้ความพยายามตามสมควรในการแสดงและแจกจ่ายองค์ประกอบออฟไลน์เฉพาะในช่วงวันที่ของแคมเปญที่ระบุใน IO เว้นแต่จะตกลงร่วมกันเป็นอย่างอื่น Amazon จะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการผลิต แสดง หรือแจกจ่าย องค์ประกอบออฟไลน์ตามความเหมาะสม ในช่วงเวลาดังกล่าว หากคุณไม่ส่งมอบวัสดุที่จำเป็นทั้งหมดไปยัง Amazon ตามวันที่ระบุตามส่วน ข(i) ด้านบน เวลา การใช้ ลักษณะ ขอบเขต และระยะเวลาในการส่งมอบองค์ประกอบออฟไลน์จะถูกกำหนดโดย Amazon ตามดุลยพินิจของ Amazon แต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นใน IO การรายงานโดย Amazon จะถูกจำกัดและอาจประกอบด้วยปริมาณที่ส่งมอบเท่านั้น (ถ้ามี) คุณเข้าใจและตกลงว่า Amazon จะไม่จัดทำรายงานอื่น
 4. ผู้สนับสนุนบุคคลที่สามของ Twitch Amazon อาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นผู้สนับสนุนร่วมสำหรับอีเว้นท์ใด ๆ ของ Twitch Amazon จะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาการสนับสนุนของบุคคลที่สามดังกล่าว โดยทั่วไปแล้ว Amazon อาจแจ้งต่อสาธารณะให้ทราบถึงการเข้าร่วมของคุณในฐานะผู้สนับสนุนภายใต้ข้อตกลงนี้ อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายจะต้องไม่ออกข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสนับสนุนดังกล่าวโดยปราศจากการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่ายหนึ่งก่อน
 5. สื่อการใช้จ่ายแบบยืดหยุ่น ภายหลังการดำเนินการของฝ่ายต่าง ๆ ของ IO ฝ่ายต่าง ๆ อาจกำหนดตำแหน่งโฆษณาเฉพาะที่จะซื้อสำหรับตำแหน่งโฆษณาสื่อการใช้จ่ายแบบยืดหยุ่นที่ระบุใน IO คู่สัญญาตกลงว่า IO อาจจำเป็นต้องแก้ไขตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับตำแหน่งโฆษณาเฉพาะที่จะซื้อโดยเป็นส่วนหนึ่งของสื่อการใช้จ่ายแบบยืดหยุ่น
 6. กรณีศึกษา Amazon อาจเสนอแบบร่างกรณีศึกษาให้คุณเพื่อขออนุมัติเกี่ยวกับประสิทธิภาพของตำแหน่งโฆษณาใน IO Amazon อาจเผยแพร่กรณีศึกษาดังกล่าวเมื่อได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณ (สามารถส่งอีเมลได้) ซึ่งจะไม่ถูกระงับหรือล่าช้าอย่างไร้เหตุผล
 7. เครื่องหมายการค้า การส่งมอบแบบกำหนดเองและ/หรือแบบสปอนเซอร์ที่มีเครื่องหมายการค้าของ Amazon จะต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Amazon ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในส่วน ‘การใช้โลโก้ เครื่องหมายการค้า หรือเนื้อหา Amazon ในโฆษณา’ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเหล่านี้

การดำเนินการ Amazon Live

ข้อกำหนดต่อไปนี้บังคับใช้กับการดำเนินการของ Amazon Live ทั้งหมด (และในกรณีที่มีข้อขัดแย้งกับข้อกำหนดเฉพาะของสินค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดของ Amazon Live จะมีผลบังคับใช้)

 1. การยกเลิก IO ไม่สามารถยกเลิกได้
 2. ชิ้นงานโฆษณา
  1. คุณจะต้องจัดเตรียมสื่อสร้างสรรค์ที่จำเป็นทั้งหมดให้กับ Amazon เพื่อรวมไว้ในสตรีมสด รวมถึงประเด็นพูดคุย ข้อสงวนสิทธิ์ วิดีโอ กราฟิก และ/หรือโลโก้สำหรับเซ็กเมนต์สตรีมสดที่ Amazon สร้างขึ้นตามไทม์ไลน์ตามที่ Amazon ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร (สามารถส่งอีเมลได้) Amazon จะให้ภาพรวมกลุ่มสตรีมสดแก่คุณสำหรับการรีวิวของคุณล่วงหน้าก่อนวันที่สตรีมสด และคุณอาจมอบบันทึกย่อให้กับ Amazon ได้หนึ่งรอบ บันทึกทั้งหมดจะรวมอยู่ในส่วนสุดท้ายโดย Amazon การออกแบบขั้นสุดท้าย การนำไปใช้งาน และตำแหน่งโฆษณาของการวางตำแหน่งสตรีมสดจะถูกกำหนดโดย Amazon การส่งโฆษณาที่ล่าช้าหรือการอนุมัติภาพรวมอาจส่งผลต่อวันที่สตรีมสด และคุณยังคงต้องรับผิดชอบต่อสื่อที่ซื้อตาม IO Amazon ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ลิขสิทธิ์ และประกาศ ซึ่งรวมถึงตำแหน่งโฆษณา H1 สัญลักษณ์และประกาศดังกล่าวอาจถูกลบออกตามดุลยพินิจของ Amazon แต่เพียงผู้เดียว
  2. คุณให้สิทธิ์แก่ Amazon ในระหว่างระยะเวลาสิทธิ์ใช้งานทั่วโลกที่ไม่ผูกขาดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ ทำซ้ำ ส่ง แสดง ดำเนินการ จัดเก็บ คัดลอก และแจกจ่ายชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า ชื่อบริการ และเครื่องหมายกรรมสิทธิ์อื่น ๆ และ/หรือเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ (รวมเรียกว่า ‘เครื่องหมายของคุณ’) เท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันของ Amazon ภายใต้ IO
 3. เนื้อหาที่ผลิตใน Amazon Live
  1. เนื้อหาที่ผลิตใน Amazon Live เฉพาะส่วนของสตรีมสดที่สร้างขึ้นสำหรับผู้โฆษณาเท่านั้นและมีเฉพาะแบรนด์และสินค้าของผู้ลงโฆษณาเท่านั้นที่จะถูกส่งมอบถึงคุณในรูปแบบ ‘เนื้อหาที่ผลิตใน Amazon Live’ เฉพาะเนื้อหาที่ผลิตบน Amazon Live เท่านั้นที่จะถูกล้างเพื่อใช้งานนอก Amazon ตามใบอนุญาตด้านล่าง
  2. ใบอนุญาตการใช้งานเนื้อหาที่ผลิตบน Amazon Live ระหว่างคู่สัญญา Amazon จะเป็นเจ้าของสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในเนื้อหาที่ผลิตใน Amazon Live ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับหรือเพื่อวัตถุประสงค์ของโฆษณาใด ๆ ที่กำหนดไว้ใน IO Amazon ให้สิทธิ์ใช้งานแบบไม่ผูกขาด ถูกจำกัด และเพิกถอนได้แก่คุณเพื่อใช้เนื้อหาที่ผลิตใน Amazon Live บนเว็บไซต์และช่องทางโซเชียลมีเดียที่คุณเป็นเจ้าของและ/หรือดำเนินการตาม IO โดยมีเงื่อนไขว่า (ก) การใช้เนื้อหาที่ผลิตใน Amazon Live ที่มีเครื่องหมายการค้าของ Amazon ดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Amazon และ (ข) คุณจะไม่ใช้เนื้อหาที่ผลิตใน Amazon Live ในลักษณะที่ถือเป็นการรับรองโดยตรงโดยบุคคลที่ปรากฏในนั้น หรือโดย Amazon ของสินค้าหรือบริการของคุณ และคุณจะลบเนื้อหาดังกล่าวหลังจากก่อนหน้านี้ (i) หกเดือนหลังจากการสตรีมสดครั้งแรกของเนื้อหาที่ผลิตใน Amazon Live หรือ (ii) ตามที่ Amazon ขอเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น (สามารถส่งอีเมลได้) ผู้โฆษณามีหน้าที่รับผิดชอบในการรวม FTC ที่จำเป็นทั้งหมดและการเปิดเผยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ผลิตใน Amazon Live ที่ใช้ตามหัวข้อนี้
  3. เมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Amazon เนื้อหาที่ผลิตใน Amazon Live อาจถูกนำไปใช้ใหม่สำหรับแคมเปญ Amazon Ads อื่น ๆ
  4. คุณให้สิทธิ์แก่ Amazon ในการใช้เครื่องหมายของคุณ ตามที่ปรากฏในเนื้อหาที่ผลิตใน Amazon Live เท่านั้น ในการทำการตลาดของบริการ Amazon Live
 4. สตรีมอินฟลูเอนเซอร์ Amazon Live สตรีมอินฟลูเอนเซอร์ Amazon Live เป็นสินค้าเบต้า ให้บริการโดย Amazon และให้บริการ ‘ตามที่เป็น’ การคาดการณ์ ความพร้อมใช้งาน ฟังก์ชัน ข้อกำหนดทางเทคนิค อาจมีความแตกต่างกัน และจำนวนการเห็นโฆษณาหรือ Share of Voice (SOV) ที่ระบุใน IO (ถ้ามี) เป็นเพียงการประมาณการและไม่มีการรับประกัน ไม่สามารถใช้การติดตามของบุคคลที่สามได้เว้นแต่ Amazon จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น หาก Amazon ให้โอกาสบุคคลที่สามในการติดตาม ตำแหน่งโฆษณาและจำนวนการแสดงของโฆษณาที่เกี่ยวข้องจะถูกเรียกเก็บเงินตามรายงานและตัวเลขบน Amazon เท่านั้น คุณตกลงที่จะอนุญาตให้ Amazon ทำซ้ำ เผยแพร่ หรือใช้โฆษณา โลโก้ ชื่อทางธุรกิจ และองค์ประกอบอื่นใดของแคมเปญที่อยู่ภายใต้ IO (เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพ) ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สินค้านี้เป็นกรณีศึกษาหรือ เอกสารประกอบ (เช่น การนำเสนอสไลด์) เพื่อแสดงประสิทธิภาพของสินค้าของ Amazon
  1. สตรีมอินฟลูเอนเซอร์ Amazon Live อยู่ภายใต้นโยบายชุมชน Amazon Live (‘นโยบายชุมชน’) นอกเหนือจาก IO นี้ เนื้อหา สาร ข้อความ เสียง รูปภาพ แอปพลิเคชัน โค้ดหรือข้อมูลหรือสื่ออื่น ๆ ที่สร้าง สตรีม ดำเนินการ ส่ง หรือบันทึกโดยอินฟลูเอนเซอร์ที่เกี่ยวข้องกับ สตรีมอินฟลูเอนเซอร์ Amazon Live ("เนื้อหาอินฟลูเอนเซอร์") คือ: (i) เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น และ (ii) สื่อโฆษณาของ Amazon ภายใต้ข้อกำหนดด้านล่าง
  2. เนื้อหาผู้มีอิทธิพลอยู่ภายใต้นโยบายชุมชน เนื้อหาผู้มีอิทธิพลที่รายงานไปยัง Amazon ว่าละเมิดนโยบายชุมชนจะถูกลบโดย Amazon ตามนโยบายการดูแล ในกรณีที่เนื้อหาอินฟลูเอนเซอร์ถูกลบออกเนื่องจากละเมิดนโยบายชุมชน การเยียวยาเพียงอย่างเดียวของคุณคือการแสวงหาการชดเชยตามเงื่อนไขของ IO
  3. Amazon รับรองและรับประกันว่าเนื้อหาอินฟลูเอนเซอร์บนเว็บไซต์และช่องทางโซเชียลมีเดียที่ Amazon เป็นเจ้าของและ/หรือดำเนินการโดย Amazon จะทำการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดภายใต้กฎและข้อบังคับเกี่ยวกับการโฆษณาดั้งเดิมที่ประกาศโดยคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐแห่งสหรัฐอเมริกา ("กฎ FTC") Amazon ไม่ให้การรับรองหรือการรับประกันอื่น ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาอินฟลูเอนเซอร์ ไม่ว่าบทบัญญัติต่าง ๆ ใน IO ที่ตรงกันข้ามจะเป็นอย่างไรก็ตาม เพื่อความชัดเจน ยกเว้นการเป็นตัวแทนและการรับประกันที่กำหนดไว้โดยเฉพาะในตอนต้นของย่อหน้านี้ ภาระหน้าที่ในการชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ บน Amazon ตามที่กำหนดไว้ใน IO จะไม่นำไปปรับใช้กับเนื้อหาอินฟลูเอนเซอร์
  4. ใบอนุญาตในการใช้งานสตรีมอินฟลูเอนเซอร์ Amazon Live Amazon ให้สิทธิ์ใช้งานแบบไม่ผูกขาด จำกัด และเพิกถอนได้แก่คุณเพื่อใช้สตรีมอินฟลูเอนเซอร์ Amazon Live บนเว็บไซต์และช่องทางโซเชียลมีเดียที่คุณเป็นเจ้าของและ/หรือดำเนินการตาม IO โดยมีเงื่อนไขว่า (ก) การใช้สตรีมอินฟลูเอนเซอร์ Amazon Live ที่มีเครื่องหมายการค้าของ Amazon จะต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าของ Amazon และ (ข) คุณจะไม่ใช้สตรีมอินฟลูเอนเซอร์ Amazon Live ในลักษณะที่ถือเป็นการรับรองโดยตรงโดยบุคคลที่ปรากฏอยู่ในนั้น หรือโดย Amazon ของสินค้าหรือบริการของคุณ และคุณจะลบเนื้อหาดังกล่าวหลังจากก่อนหน้านี้ (i) หกเดือนหลังจากการสตรีมสดครั้งแรกของสตรีมอินฟลูเอนเซอร์ Amazon Live หรือ (ii) ตามที่ Amazon ขอเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น (สามารถส่งอีเมลได้) สิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติมใด ๆ ต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Amazon แล้ว
 5. ไม่มีการผูกขาด สตรีมสดของ Amazon Live จะนำเสนอแบรนด์และสินค้าที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ หมวดหมู่เพียงหมวดหมู่เดียวจะไม่สามารถใช้ได้ในระหว่างการสตรีมสดของ Amazon Live เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติแล้วอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Amazon ในทำนองเดียวกัน ความสามารถที่โดดเด่นใน Amazon Live สำหรับการผลิตเนื้อหาจะไม่เป็นสิทธิพิเศษสำหรับการดำเนินการของคุณแต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่จะมีการตกลงอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรโดย Amazon
 6. การส่งมอบ การรายงาน และการออกใบแจ้งหนี้ การส่งมอบของ Amazon Live ไม่รับประกัน และจะถูกเรียกเก็บเงินแบบคงที่ ปริมาณที่ระบุใน IO (หากมี) เป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น การส่งมอบ การรายงาน (หากมี) และการเรียกเก็บเงินสำหรับตำแหน่งโฆษณาดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการตรวจวัดบน Amazon เท่านั้น และการรายงาน (หากมี) จะสะสมเมื่อเสร็จสิ้นแคมเปญ
  1. ตำแหน่งโฆษณาออนไลน์ ตำแหน่งโฆษณาออนไลน์ทั้งหมดสำหรับการดำเนินการกับ Amazon Live จะให้บริการโดย Amazon ไม่สามารถใช้การติดตามของบุคคลที่สามได้เว้นแต่ Amazon จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น หาก ณ เวลาที่ฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินการ IO ไม่ได้กำหนดวันที่เจาะจงของตำแหน่งโฆษณาการเข้าครอบครองใด ๆ วันที่ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของสินค้าคงคลังของ Amazon
 7. กรณีศึกษา Amazon อาจเสนอแบบร่างกรณีศึกษาให้คุณเพื่อขออนุมัติเกี่ยวกับประสิทธิภาพของตำแหน่งโฆษณาใน IO Amazon อาจเผยแพร่กรณีศึกษาดังกล่าวเมื่อได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณ (สามารถส่งอีเมลได้) ซึ่งจะไม่ถูกระงับหรือล่าช้าอย่างไร้เหตุผล
 8. เครื่องหมายการค้า การส่งมอบ Amazon Live ใด ๆ ที่มีเครื่องหมายการค้าของ Amazon จะต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าของ Amazon ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในส่วน ‘การใช้โลโก้ เครื่องหมายการค้า หรือเนื้อหา Amazon ในโฆษณา’ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเหล่านี้

ศึกฟุตบอลคืนวันพฤหัสบดี

แคมเปญรับประกันฟุตบอลคืนวันพฤหัสบดี (‘แคมเปญ TNF’)

ข้อกำหนดต่อไปนี้มีผลบังคับใช้กับแคมเปญ TNF นอกเหนือจากข้อกำหนดเฉพาะผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งระบุไว้ใน IO (และในกรณีที่มีความขัดแย้งกับข้อกำหนดเฉพาะผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดแคมเปญ TNF เหล่านี้จะมีผลบังคับใช้):

 1. การยกเลิก IO ไม่สามารถยกเลิกได้
 2. การส่งมอบ การรายงาน และการออกใบแจ้งหนี้
  1. การส่งมอบ ทุกตำแหน่งโฆษณาของแคมเปญ TNF จะได้รับบริการโดย Amazon ภายในการออกอากาศ TNF ของ Amazon ใน Prime Video, Twitch, การออกอากาศในท้องถิ่น และที่อยู่นอกบ้าน การติดตามของบุคคลที่สามไม่สามารถใช้งานได้ ยกเว้นที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้หรือตามที่ระบุไว้โดย Amazon จำนวนการแสดงของโฆษณาใด ๆ ที่กำหนดไว้ใน IO นี้รับประกันที่ระดับซีซัน 2022 TNF เทียบกับค่าประมาณของ Nielsen P2+, A18-49 และ/หรือ A25-54 ตามที่กำหนดไว้ใน IO หรือตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย แม้ว่า Amazon จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ ในการแสดงตำแหน่งโฆษณาของแคมเปญ TNF เทียบกับแผนการโฆษณาที่ตกลงกันไว้ ปริมาณการแสดงผลระดับเกมใด ๆ ที่ระบุใน IO เป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น
  2. การรายงาน Amazon จะรายงานเฉพาะจำนวนการแสดงของโฆษณากลุ่มเป้าหมายทั้งหมดสำหรับการสาธิตของกลุ่มเป้าหมายที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งวัดโดย Nielsen National TV Ratings
  3. การออกใบแจ้งหนี้และชำระเงิน การซื้อแคมเปญ TNF จะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมคงที่ ใบแจ้งหนี้จะถูกส่งโดย Amazon ในตอนท้ายของแต่ละเดือนของแคมเปญ TNF สำหรับตำแหน่งที่กำหนดว่าจะให้บริการในเดือนนั้นต่อแผนสื่อ
 3. ชิ้นงานโฆษณาล่าช้า ต้องได้รับเนื้อหาโฆษณาสำหรับแคมเปญ TNF ตามที่ระบุไว้โดย Amazon อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ส่งทางอีเมลได้) การส่งสื่อโฆษณาล่าช้าอาจมีผลต่อวันที่เริ่มต้นและระยะเวลาของแคมเปญ และผู้ลงโฆษณาจะต้องรับผิดชอบต่อสื่อที่จัดซื้อตาม IO

การเลือกตัวอย่างสินค้า

ก. การยกเลิก IO ไม่สามารถยกเลิกได้

ข. ตัวอย่าง Amazon และ/หรือบริษัทในเครือ (เรียกรวมกันว่า ‘Amazon’) จะแจกจ่ายหรือส่งมอบตัวอย่างสินค้า (‘ตัวอย่าง’) ตามที่กำหนดไว้ใน IO ในช่วงวันที่ของแคมเปญ IO ผู้โฆษณาจะต้องส่งตัวอย่างทั้งหมดที่ได้รับหรือแจกจ่ายจาก Amazon ให้กับ Amazon ณ สถานที่ที่กำหนดโดย Amazon และเป็นค่าใช้จ่ายของผู้โฆษณาไม่เกินวันที่ระบุโดย Amazon Amazon จะไม่รับผิดชอบต่อการไม่สามารถส่งมอบหรือแจกจ่ายตัวอย่างในช่วงวันที่ดังกล่าว หากผู้โฆษณาไม่ส่งมอบตัวอย่างให้กับ Amazon ภายในวันที่ระบุ และผู้โฆษณายังคงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของโปรแกรมตัวอย่างและโฆษณาที่สั่งซื้อตาม IO ตัวอย่างทั้งหมดจะต้องได้รับการอนุมัติจาก Amazon ตามความเหมาะสมทั้งในช่วงก่อนและเมื่อได้รับจาก Amazon Amazon อาจปฏิเสธที่จะยอมรับตัวอย่างด้วยเหตุผลใดก็ตาม และ Amazon อาจยุติการจัดส่งตัวอย่างเมื่อใดก็ได้ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว อย่างไรก็ตาม ผู้โฆษณาไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบโฆษณาหลังจากวันที่ยกเลิกดังกล่าว Amazon จะไม่รับผิดชอบต่อการส่งคืนตัวอย่างที่ไม่ได้ใช้ให้กับผู้โฆษณา เวลา การใช้ ลักษณะ ขอบเขต และระยะเวลาในการส่งมอบตัวอย่างจะถูกกำหนดโดย Amazon เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นใน IO ผู้โฆษณาจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของเงื่อนไขและข้อกำหนดของผู้ขายหรือข้อตกลงการแก้ปัญหาทางธุรกิจ (ถ้ามี) รวมถึงนโยบายของโปรแกรมที่กำหนดไว้ในส่วนที่เกี่ยวกับตัวอย่าง

ค. ชื่อเรื่องไปยังตัวอย่าง ผู้ลงโฆษณาแสดงให้เห็นว่ามีชื่อของตัวอย่างแต่ละชิ้นที่จะส่งมอบหรือจัดจำหน่ายโดย Amazon ตาม IO และจะยังคงเก็บชื่อของตัวอย่างดังกล่าวไว้จนกว่าจะมีการส่งมอบให้กับลูกค้า (เมื่อถึงจุดนี้ ลูกค้าจะมีกรรมสิทธิ์ในตัวอย่างดังกล่าว)

ง. การรับรอง การรับประกัน และพันธสัญญา ผู้โฆษณารับรอง รับประกัน และทำสัญญากับ Amazon ว่า: (ก) ผู้โฆษณามีสิทธิ์จัดหาตัวอย่างตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ใน IO และตัวอย่างนั้นปราศจากภาระผูกพันและการเรียกร้องของบุคคลที่สาม เป็นของแท้ และปราศจากข้อบกพร่อง ในการออกแบบและ/หรือการผลิต วัสดุและฝีมือการผลิต (ข) วัสดุและรายการอื่น ๆ ทั้งหมดที่รวมอยู่ในตัวอย่างเป็นของใหม่ (ไม่ได้ตกแต่งใหม่หรือปรับสภาพ) เว้นแต่ผู้โฆษณาจะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Amazon เป็นอย่างอื่น (ค) ข้อมูลตัวอย่างและบรรจุภัณฑ์ตัวอย่างและการติดฉลากเป็นความจริง ถูกต้องและครบถ้วน และตัวอย่าง บรรจุภัณฑ์ตัวอย่าง และประสิทธิภาพของ IO ของ Amazon จะไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา) (ง) ผู้โฆษณาจะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎที่บังคับใช้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่าง (รวมถึงการได้รับและการรักษาใบอนุญาตหรือใบอนุญาตที่จำเป็นในการผลิต แจกจ่าย ขาย หรือจัดการในตัวอย่างใด ๆ) และตัวอย่าง ข้อมูลตัวอย่าง การผลิตตัวอย่าง บรรจุภัณฑ์ การติดฉลาก และเอกสารนำเข้า (ถ้ามี) จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎทั้งหมด (จ) ตัวอย่างมีความเหมาะสมกับการใช้งานและวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ และอาจทำการตลาด ร้านค้า ขาย แจกจ่าย และจำหน่ายได้โดยชอบด้วยกฎหมายโดยไม่มีข้อจำกัด (เช่น ไม่มีการเปิดเผย ใบอนุญาต หรือการลงทะเบียนที่จำเป็น) นอกเหนือจากข้อจำกัดหรือข้อห้ามที่ผู้โฆษณาเปิดเผยและ Amazon ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าในการจัดส่งไปยัง Amazon (ฉ) ไม่มีตัวอย่าง หรือมีส่วนผสมที่ควบคุมเป็นยา หรือสารควบคุม หรือถูกระบุว่าเป็นสารเคมีควบคุม (ช) จะไม่มีการจัดเตรียมตัวอย่างที่ได้รับการควบคุมว่าเป็นสินค้าหรือวัสดุที่มีอันตรายหรือเป็นอันตราย และ (ซ) ตัวอย่างถูกผลิต ผลิต ประกอบ และบรรจุหีบห่อโดยปฏิบัติตามกฎหมายและกฎด้านแรงงาน ค่าจ้าง และชั่วโมง (รวมถึงกฎหมาย ว่าด้วยมาตรฐานแรงงานที่เป็นธรรมแห่งสหรัฐอเมริกา ถ้ามี) และไม่ได้สร้าง ผลิต ประกอบ หรือบรรจุตัวอย่างโดยใช้แรงงานบังคับ ผู้ต้องขัง หรือแรงงานเด็ก (กำหนดเป็นอายุ 15 หรืออายุการทำงานขั้นต่ำภายในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่ว่าอายุใดมากกว่า)

จ. การชดใช้ค่าเสียหาย ผู้โฆษณาจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้อง ชำระเงินคืน และดำเนินการให้ Amazon และเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และตัวแทนที่เกี่ยวข้องในการเรียกร้องค่าสินไหม ความรับผิดชอบ การสูญเสีย ความเสียหาย ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของบุคคลที่สาม (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่สมเหตุสมผล) (แต่ละข้อเรียกว่า ‘การเรียกร้อง’ และเรียกรวมกันว่า ‘การเรียกร้อง’) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ โดยไม่จำกัดเฉพาะภาระหน้าที่ในการชดใช้ค่าเสียหายอื่นใด (1) ในส่วนที่เกี่ยวกับยอดขาย การใช้ ทรัพย์สินส่วนบุคคล รายรับ สรรพสามิต แฟรนไชส์ ธุรกิจ หรือภาษี หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (รวมถึงบทลงโทษ ค่าปรับ หรือดอกเบี้ย) ที่รัฐบาลหรือหน่วยงานจัดเก็บภาษีอื่น ๆ กำหนดในขอบเขตภาษีดังกล่าวหรือ ค่าธรรมเนียมคือ (i) ประเมินบน Amazon อันเป็นผลลัพธ์มาจากสินค้าคงเหลือของตัวอย่าง (ก) ที่ Amazon ถือครอง และ/หรือ (ข) ที่ส่งมอบตามที่พิจารณาในที่นี้ และ (ii) ภาระผูกพันทางกฎหมายหลักของผู้โฆษณา และ (2) (i) การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บต่อบุคคลใด ๆ ความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือความเสียหายหรือการสูญเสียอื่น ๆ อันเนื่องมาจากข้อบกพร่องใด ๆ ในการใช้ตัวอย่างใด ๆ (ii) การเรียกคืนตัวอย่างหรือการสอบสวน (iii) การละเมิดหรือการยักยอกในทรัพย์สินทางปัญญาโดยตัวอย่าง ข้อมูลตัวอย่าง หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ผู้โฆษณาและ/หรือตัวแทนจัดหาให้ (iv) ความประมาทเลินเล่อของผู้โฆษณาและ / หรือตัวแทนหรือการกระทำผิดโดยเจตนา (v) ผู้โฆษณาละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ (vi) ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างซึ่งผู้โฆษณาหรือ Amazon ต้องรับผิดอย่างเคร่งครัด หรือ (vii) ผู้โฆษณาไม่สามารถระบุคำอธิบายตัวอย่างที่ถูกต้อง คำเตือนหรือคำแนะนำที่เพียงพอ ผู้โฆษณาจะไม่ยินยอมให้มีการตัดสินหรือยุติข้อเรียกร้องใด ๆ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Amazon หรือบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง ผู้โฆษณาจะใช้ที่ปรึกษาที่น่าพอใจพอสมควรแก่ฝ่ายของ Amazon และฝ่ายของ Amazon จะร่วมมือในการปกป้องค่าใช้จ่ายของผู้โฆษณา หากฝ่ายใดของ Amazon พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลว่าการเรียกร้องใด ๆ อาจมีผลเสีย ฝ่ายของ Amazon อาจเข้าควบคุมการต่อสู้คดีโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง (โดยไม่จำกัดภาระหน้าที่ในการชดใช้ค่าเสียหายของผู้โฆษณา)

ฉ. แนวทางการใช้เครื่องหมายการค้า แนวทางการใช้เครื่องหมายการค้าที่โพสต์ไว้ที่นี่ (‘แนวทาง’) มีผลบังคับใช้กับการใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า โลโก้ หรือการออกแบบของ Amazon ของผู้โฆษณาตามที่ Amazon มอบให้กับผู้โฆษณา (‘เครื่องหมาย Amazon’) ในเอกสารที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าโดย Amazon การปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้อย่างเข้มงวดเป็นสิ่งจำเป็นตลอดเวลา และการใช้เครื่องหมายใด ๆ ของ Amazon ที่ละเมิดแนวทางเหล่านี้จะส่งผลให้มีการยุติใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องหมายของ Amazon สำหรับผู้โฆษณาโดยปริยาย ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของ IO และการปฏิบัติตามแนวทางของผู้โฆษณา Amazon ให้สิทธิ์การใช้งานแบบจำกัด โดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถโอนย้าย เพิกถอนได้ หรือยกเลิกได้ สำหรับการใช้เครื่องหมาย Amazon ตามคำสั่งหรือได้รับอนุมัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Amazon เท่านั้น และอยู่ภายในช่วงเวลาของ IO เว้นแต่ Amazon จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ผู้โฆษณาไม่สามารถใช้เครื่องหมาย Amazon ได้ ยกเว้นตามที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้ และต้องไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์โดยรับช่วงต่อหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายของ Amazon เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ผู้โฆษณาต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Amazon เพื่อใช้เครื่องหมาย Amazon เมื่อมีการยุติหรือการหมดอายุของ IO หรือเมื่อมีการเพิกถอนใบอนุญาตโดย Amazon ผู้โฆษณาจะต้องยุติและหยุดการใช้เครื่องหมาย Amazon ต่อไปทั้งหมดทันที

เงื่อนไขอื่น ๆ

การเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญ

คุณตกลงว่าในการดำเนินงานที่จะให้ถึงเป้าหมายด้านประสิทธิภาพและ/หรือการส่งมอบของคุณ Amazon อาจปรับการกำหนดความถี่สูงสุด การแบ่งวัน การกำหนดเป้าหมาย และ/หรือการแลกเปลี่ยนโฆษณาตลอดจนจำนวนการเห็นโฆษณาและเปลี่ยนงบประมาณในตำแหน่งโฆษณาในแผนสื่อให้เหมาะสมตามดุลยพินิจของตน ไม่ว่าข้อกำหนดในการส่งมอบที่อาจกำหนดไว้ใน IO จะเป็นอย่างไร

Advertiser Audiences

ในกรณีที่คุณนำกลุ่มเป้าหมายของคุณเองมาที่ Amazon โดยใช้กลุ่มเป้าหมายที่แฮช การทำตลาดซ้ำหรือพิกเซลคอนเวอร์ชันของ Amazon หรือฝ่ายที่จัดการข้อมูลกลุ่มเป้าหมายหรือให้บริการข้อมูลกลุ่มเป้าหมายแก่คุณ จะถือว่าคุณยอมรับตามข้อกำหนดของ Advertiser Audiences ที่ระบุ ไว้ที่นี่เพิ่มเติม

หักเงินจากการชำระเงิน

คุณสามารถแจ้ง Amazon (อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมลได้) ว่าคุณเลือกที่จะชำระเงินสำหรับจำนวนเงินใด ๆ ที่ครบกำหนดภายใต้ IO โดยการหักล้างและหักจำนวนเงินดังกล่าวจากใบแจ้งหนี้ที่ต้องชำระที่ถูกต้องสำหรับการซื้อสินค้าในร้านค้าหรือทางดิจิทัลจากคุณโดยบริษัทค้าปลีกในเครือที่เกี่ยวข้องของ Amazon (เช่น Amazon หักจากการชำระเงินหรือ ‘DFP’) และจำนวนเงินดังกล่าวจะถูกหักภายใน 30 วันหลังจาก Amazon ส่งใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องสำหรับ IO ถึงคุณ หากวิธีการชำระเงินข้างต้นไม่พร้อมใช้งาน (เช่น เนื่องจากลูกหนี้ค้าปลีกไม่เพียงพอหรือเหตุผลอื่น) Amazon จะแจ้งและออกใบแจ้งหนี้ให้คุณ และคุณจะชำระเงินให้ Amazon ตาม IO ทันที

ตำแหน่งโฆษณาที่มีค่าธรรมเนียมคงที่

ไม่รับประกันจำนวนการแสดงของโฆษณาสำหรับตำแหน่งโฆษณาค่าธรรมเนียมคงที่ โดยที่จำนวนการเห็นโฆษณาที่ระบุในแผนสื่อ (ถ้ามี) เป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น คุณจะต้องรับผิดชอบราคาทั้งหมดที่ระบุไว้สำหรับตำแหน่งโฆษณาของค่าธรรมเนียมแบบคงที่แต่ละครั้ง ไม่ว่าการส่งมอบจริงจะเป็นอย่างไร

การบูรณาการระหว่างพันธมิตรการตรวจวัดทางมือถือ (MMP)

คู่สัญญาอาจตกลงที่จะใช้พันธมิตรการตรวจวัดทางมือถือ (MMP) ที่ได้รับอนุมัติแล้วสำหรับแคมเปญ ด้วยเหตุนี้ คุณต้องอนุญาตให้ Amazon แบ่งปันข้อมูลแคมเปญที่ได้รับมาจากประสิทธิภาพของ IO (‘ข้อมูลแคมเปญ’) กับ MMP ที่ตกลงร่วมกันตามความจำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตามคอนเวอร์ชันโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับ IO Amazon อาจใช้ข้อมูลจากการแจ้งเตือนดังกล่าวเพื่อ (ก) เพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญของคุณ (ข) การรายงานถึงคุณ และ (ค) การรายงานภายในของ Amazon การวิเคราะห์ภายใน การคาดการณ์ประสิทธิภาพของแคมเปญ และการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโฆษณา ในกรณีที่เปิดใช้งานการแจ้งเตือนของอีเว้นท์คอนเวอร์ชันจาก MMP ไปยัง Amazon Amazon จะไม่ขายต่อ ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือให้อนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงสำหรับข้อมูลการแจ้งเตือนดังกล่าวแก่บุคคลที่สาม คุณรับทราบและตกลงว่า Amazon จะสามารถรายงานเกี่ยวกับอีเว้นท์คอนเวอร์ชันได้เฉพาะในขอบเขตที่ MMP แชร์ข้อมูลการแจ้งเตือนดังกล่าวกับ Amazon และจะมีการแก้ไขความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อมูลค่าใช้จ่ายของแคมเปญที่รายงานโดย MMP และข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ระบุโดย Amazon เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการชำระเงินของ Amazon ภายใต้ IO คุณตกลงเพิ่มเติมว่าคุณจะไม่ (i) เชื่อมโยงข้อมูลแคมเปญใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ (ตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้) ของบุคคลใด ๆ (ii) พยายามที่จะได้รับข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลใด ๆ จากข้อมูลแคมเปญใด ๆ (iii) ) ใช้ข้อมูลแคมเปญใด ๆ เพื่อกำหนดเป้าหมายบุคคล เบราว์เซอร์ หรืออุปกรณ์ หรือ (iv) ผนวกข้อมูลแคมเปญใดๆ เข้ากับโปรไฟล์ที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับผู้ใช้ เบราว์เซอร์ หรืออุปกรณ์

ริชมีเดีย

ไลบรารี Javascript หรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่คุณหรือ Amazon ใช้ตามคำแนะนำของคุณ เพื่อแสดงตำแหน่งโฆษณาแบบริชมีเดียภายใต้ IO นี้เป็นสื่อการโฆษณาของคุณ

Twitch (www.twitch.tv)

กรุณาเยี่ยมชม http://twitchadvertising.tv สำหรับข้อกำหนดและนโยบายของสินค้าโฆษณา Twitch

ก. กลไกหรือการทำงานใด ๆ ที่ติดตามหรือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้เว็บไซต์ของ Twitch (เช่น คุกกี้ พิกเซล บีคอน หรือวิธีการอื่น ๆ) อยู่ภายใต้นโยบายของ Amazon และการอนุมัติทางเทคนิคของ Twitch Twitch อาจลบหรือปิดใช้งานกลไกหรือการทำงานดังกล่าวตามดุลยพินิจของ Twitch แต่เพียงผู้เดียว เพื่อความชัดเจน กลไกหรือการทำงานดังกล่าวอาจไม่ถูกนำมาใช้ใหม่

ข. สำหรับสื่อการโฆษณาใด ๆ ที่ผลิตโดย Amazon/Twitch เพื่อคุณ ภายใต้ IO(‘การผลิตแบบกำหนดเอง’) คู่สัญญาตกลงว่าจะปรับใช้ข้อกำหนดเพิ่มเติมต่อไปนี้ (1) คุณตกลงที่จะให้การอนุมัติหรือคำขอการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสื่อการโฆษณาสำหรับการผลิตแบบกำหนดเองใด ๆ กับ Amazon/Twitch อย่างน้อยห้า (5) วันก่อนการออกอากาศตามกำหนดเวลาของการผลิตแบบกำหนดเอง Amazon/Twitch ไม่มีหน้าที่ในการนำสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ส่งมอบให้กับ Amazon/Twitch น้อยกว่าห้า (5) วันก่อนการออกอากาศตามกำหนดการมาใส่ไว้ และ (2) หาก Amazon มีค่าใช้จ่ายหรือรายจ่ายสำหรับการผลิตแบบกำหนดเองใด ๆ ก่อนการยกเลิก IO (‘ค่าใช้จ่ายในการผลิต’) คุณจะต้องคืนเงินให้ Amazon ตามใบแจ้งหนี้สำหรับค่าใช้จ่ายในการผลิตดังกล่าว ในกรณีที่มีการยกเลิก IO

ค. สินค้าโฆษณา Twitch จะถูกเรียกเก็บเงินตามที่กำหนดไว้ใน IO จำนวนการแสดงของโฆษณาสำหรับรายการค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายหรือค่าธรรมเนียมคงที่เป็นค่าโดยประมาณและไม่มีการรับประกัน จะไม่มีการชดเชยสำหรับจำนวนการแสดงของโฆษณาโดยประมาณเหล่านี้

ง. Bounty Board การเรียกเก็บเงินจะขึ้นอยู่กับการตรวจวัดเซิร์ฟเวอร์โฆษณาบน Amazon แบบต้นทุนต่อการดู ในกรณีที่คุณทำการยกเลิกโดยไม่มีสาเหตุ คุณจะต้องรับผิดชอบต่อ Amazon สำหรับจำนวนเงินที่อินฟลูเอนเซอร์รับไปจากผู้โฆษณาก่อนการยกเลิก

 1. Bounty Board อยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการของ Twitch (‘ToS’) นอกเหนือจาก IO นี้ เนื้อหา สาร ข้อความ เสียง รูปภาพ แอปพลิเคชัน รหัส หรือข้อมูลหรือสื่ออื่น ๆ ที่สร้าง สตรีม ดำเนินการ ส่ง หรือบันทึกโดยผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับ Bounty Board (‘เนื้อหา Bounty Board’) คือ (i) ผู้ใช้เนื้อหา (ตามที่กำหนดไว้ใน ToS) และ (ii) สื่อโฆษณาของ Amazon ภายใต้ข้อกำหนดด้านล่าง
 2. เนื้อหาของ Bounty Board อยู่ภายใต้แนวทางของชุมชนที่กำหนดไว้ใน ToS เนื้อหา Bounty Board ใด ๆ ที่รายงานไปยัง Amazon ว่าละเมิดแนวทางของชุมชน ทาง Amazon จะทำการลบออกตามนโยบายการดูแล ในกรณีที่เนื้อหา Bounty Board ถูกลบเนื่องจากละเมิดแนวทางของชุมชน การเยียวยาเพียงอย่างเดียวของคุณคือการชดเชยตามเงื่อนไขของ IO
 3. Amazon รับรองและรับประกันว่าเนื้อหาของ Bounty Board จะทำการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดภายใต้กฎและข้อบังคับเกี่ยวกับการโฆษณาแบบดั้งเดิมที่ประกาศโดยคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐแห่งสหรัฐอเมริกา (‘กฎ FTC’) Amazon จะไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ อันเกี่ยวกับเนื้อหาของ Bounty Board ไม่ว่าบทบัญญัติใน IO ที่ตรงกันข้ามจะเป็นอย่างไร เพื่อความชัดเจน ภาระหน้าที่ในการชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ บน Amazon ตามที่กำหนดไว้ใน IO จะไม่นำไปปรับใช้กับเนื้อหาของ Bounty Board ยกเว้นการเป็นตัวแทนและการรับประกันที่กำหนดไว้โดยเฉพาะในตอนต้นของย่อหน้านี้

ข้อกำหนดระดับภูมิภาค

นอกเหนือจากข้อกำหนดสากลที่บังคับใช้ ข้อกำหนดต่อไปนี้มีผลบังคับใช้เฉพาะกับภูมิภาคที่ระบุ

แคนาดา

ข้อกำหนดต่อไปนี้บังคับใช้กับตำแหน่งโฆษณาที่ซื้อผ่าน Amazon Advertising Canada Inc.

Goodreads (www.goodreads.com)

ก. การยกเลิก ตำแหน่งโฆษณาของ Goodreads สามารถยกเลิกได้โดย Amazon โดยจะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลา 24 ชั่วโมง (ส่งทางอีเมลได้)

ข. การส่งมอบ Amazon จะเป็นผู้ให้บริการโฆษณา โดยที่การส่งมอบ การรายงาน และการเรียกเก็บเงินใด ๆ สำหรับตำแหน่งโฆษณาดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการตรวจวัดบน Amazon เท่านั้น ไม่สามารถใช้การติดตามของบุคคลที่สามได้เว้นแต่ Amazon จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ค. ข้อกำหนดเฉพาะของสินค้า ไม่มีการรับประกันสำหรับโฮมเพจ Roadblock หน้าตำแหน่งโฆษณา Enhanced Book อีเมลการเลือกส่วนบุคคล จดหมายข่าวเกี่ยวกับความสนใจทั่วไป และ/หรือ ตำแหน่งโฆษณาจดหมายข่าวออกใหม่และขึ้นอยู่กับความพร้อมของสินค้าคงคลัง โดยจะถูกเรียกเก็บเงินแบบคงที่ จำนวนการเห็นโฆษณาที่ระบุใน IO (ถ้ามี) จะเป็นเพียงค่าโดยประมาณเท่านั้น รายงานตำแหน่งโฆษณาอีเมลและ/หรือจดหมายข่าวจะจำกัดอยู่ที่ยอดรวมของอีเมล/จดหมายข่าวที่ส่งและเปิดอ่านแล้ว และอัตราการคลิกผ่านเท่านั้น

EU/UK

แคมเปญกีฬาถ่ายทอดสดของ Prime Video ("แคมเปญกีฬาสด")

ข้อกำหนดต่อไปนี้มีผลบังคับใช้กับแคมเปญกีฬาสดใน EU/UK นอกเหนือจากข้อกำหนดเฉพาะผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งระบุไว้ใน IO (และในกรณีที่มีความขัดแย้งกับข้อกำหนดเฉพาะผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดแคมเปญกีฬาสดเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้):

ก. การยกเลิก ตำแหน่งสปอนเซอร์ไม่สามารถยกเลิกได้ Amazon จะไม่จัดสรรใหม่หรือคืนเงินให้ผู้โฆษณาในกรณีที่มีการยกเลิกสปอนเซอร์
ตำแหน่งโฆษณาช่วงพักโฆษณามาตรฐานสามารถยกเลิกได้ โดยต้องแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 30 วัน (สามารถส่งทางอีเมลได้) Amazon จะไม่คืนเงินให้ผู้โฆษณาในกรณีที่มีการยกเลิก แต่จะจัดสรร IO ที่ยกเลิกให้กับสื่อทางเลือกของ Prime Video อีกครั้ง โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมของคลังโฆษณาของ Amazon

2. การเปลี่ยนแปลงชิ้นงานโฆษณาในภายหลัง การส่งเนื้อหาโฆษณาสำหรับแคมเปญกีฬาสดจะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่ Amazon ได้ระบุไว้ (สามารถส่งทางอีเมลได้) Amazon จะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนเนื้อหาแคมเปญใด ๆ เว้นแต่จะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้า 7 วันก่อนเวลาออกอากาศ การส่งเนื้อหาแคมเปญล่าช้าอาจมีผลต่อการแสดงแคมเปญ และ Amazon จะไม่คืนเงินให้แก่ผู้โฆษณาหรือจัดสรรแคมเปญอีกครั้งในกรณีที่มีการส่งเนื้อหาแคมเปญล่าช้า

3. การออกใบแจ้งหนี้และชำระเงิน การซื้อแคมเปญกีฬาสดจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแบบคงที่ Amazon จะจัดส่งใบแจ้งหนี้ทุกต้นเดือนถัดจากแคมเปญกีฬาสดสำหรับการแสดงโฆษณาที่เกิดขึ้นในเดือนก่อนหน้าตามแผนสื่อ

นโยบายการโฆษณา

ข้อตกลง