Ytterligare villkor

Ursprungligen publicerat: 13 juni 2016. Senast uppdaterat: 17 maj 2024

Dessa ytterligare villkor (”villkoren”) gäller för de annonseringsprodukter eller -tjänster som anges nedan och som görs tillgängliga av Amazon Advertising LLC och/eller dess dotterbolag (häri gemensamt benämnt ”Amazon”) till dig, annonsören och/eller byrån på uppdrag av annonsören eller byrån, beroende på vad som är tillämpligt (”du” eller ”din”). Genom att köpa eller använda produkter eller tjänster från Amazon godkänner du de tillämpliga villkoren nedan. Dessa villkor kan genom hänvisning införlivas i avtal som har ingåtts mellan dig och Amazon, som bland annat infogningsbeställningar (vardera en ”IO”) och i den utsträckning det finns en konflikt mellan dessa villkor och sådana avtal, ska dessa villkor gälla. För tydlighetens skull gäller avsnittet om Force Majeure i det tillämpliga avtal som ingåtts mellan dig och Amazon. Villkoren på engelska är den definitiva styrande versionen och översättningar är endast för bekvämlighet.

Dessa villkor är avsedda att läsas och tolkas i samband med annonseringsspecifikationerna och -policyerna (inklusive eventuella begränsningar för annonsvisning, -spårning och -rapportering) och gäller endast i den utsträckning dessa produkter och tjänster ingår i Din IO eller används för att verkställa Din kampanj.

Amazon förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ändra dessa villkor när som helst genom att publicera ändringarna här. Villkoren som gäller vid eller före ikraftträdandet av Din IO gäller för sådan IO, förutsatt att ändringar som avser nya produkter eller tjänster, eller ändringar för att efterleva tillämpliga lagar, regler, förordningar och direktiv träder i kraft omedelbart när de publiceras.

Termer med versaler som används men inte definieras häri ska ha de betydelser som anges i IO:n eller annat tillämpligt avtal. Alla rubriker, eller liknande referenser, som ingår i dessa villkor är endast för bekvämlighets skull och ska inte tolkas som en begränsning eller på annat sätt påverka dessa bestämmelser.

ANNONSERINGSPRODUKTER

Beta, test, O&O-video eller pilotprodukter
Anpassat och sponsrat genomförande
Influencer-sponsring
Genomförande av Amazon Live
Produktprover

GLOBALA VILLKOR

Standardprodukter

Amazon DSP

Dynamiska och visningsbaserade placeringar med Amazon DSP och STV (tidigare ”OTT”) tillhandahålls utan garanti och eventuella visningsmängder och -priser som anges i IO:n är endast uppskattningar. Det totala belopp som du debiteras för varje Amazon DSP-placering baseras på mätningar av Amazons annonsserver och överstiger inte artikelns summa för den angivna placeringen.

Amazon-enheter och -användargränssnitt (t.ex. Kindle eInk, Fire-surfplatta, Fire TV och exklusiva mobiler för Prime-medlemmar)

(a) Annullering. Du kan annullera placeringar på Kindle eInk senast 15 dagar innan placeringens startdatum. Placeringar på Kindles Fire-surfplatta Wakescreen Class II (alias Fire Tablet App Download) kan avbrytas med sju (7) dagars skriftligt varsel till Amazon.

(b) Dataanvändning. Du får inte använda, och inte heller tillåta någon tredje part att använda, data eller annan information som har samlats in i samband med annonser som har gjorts tillgängliga via Amazon-enheter (inklusive annonser i e-postmeddelanden som skickas av Amazon och som länkar till Din webbplats) eller via klick på sådana annonser på ett sätt som riktar in sig på eller identifierar en enskild person baserat på att denna har (i) tittat eller klickat på sådana annonser, (ii) äger eller använder en Amazon-enhet eller (iii) är kund hos Amazon.

(c) Leverans och rapportering. Alla placeringar på Amazon-enheter betjänas av Amazon och alla fakturor och rapportering för sådana placeringar baseras på dessa data. Tack vare att Amazon-enheterna är delvis anslutna kan rapporter om resultat gällande placeringar på dessa enheter revideras fram till den slutliga kampanjrapporten för att inkludera ytterligare data som har samlats in efter placeringens slutdatum. Fire TV-leveranser, -placeringar eller -annonseringsenheter som i denna IO identifieras som ”Ej garanterade” eller som har köpts på basis av dynamiskt kostnad-per-klick (CPC) eller kostnad-per-tusen (CPM) tillhandahålls utan garanti och de belopp och priser som anges i denna IO är endast uppskattningar. Det totala belopp som du debiteras för denna typ av placeringar baseras på mätningar av Amazons annonsserver och överstiger inte artikelns summa för den angivna placeringen.

(d) Visningsbarhet för Fire-surfplatta och Fire TV. Följande villkor gäller för visning av Fire-läsplatta- och Fire TV-annonser som har köpts baserat på visningsbara inlägg (”visningsbarhet”):

 1. Mätning. Du är skyldig att betala endast för visningsbara inlägg (uppmätta samt ej uppmätta baserat på visningsbarhet) härunder, såsom de uppmäts av Amazon. För att fastställa visningsbarhet härunder samtycker parterna till att bedöma uppmätta visningar som visningsbara inlägg om 50 % av pixlarna i dessa visningar uppmäts vara synliga under en (1) sekund.
 2. Ej uppmätta visningar. För att ta hänsyn till visningar som inte kan mätas baserat på visningsbarhet beräknas fakturerbara visningar baserat på den procentandel som Amazon har rapporterat som synbara, med avsikt på totalt antal levererade visningar som har rapporterats av Amazon. Om kampanjen till exempel levererar 1 000 000 visningar enligt Amazons annonsserver och 900 000 av dessa är mätbara medan 800 000 kan uppmätas som synbara bedöms totalt 888 000 visningsbara inlägg vara fakturerbara.
 3. Totalt antal visningar. Amazon fortsätter att tillhandahålla visningar till dess att det totala antalet visningsbara inlägg som har uppmäts enligt avsnitt (1) och (2) är lika med det antal garanterade visningsbara inlägg som anges i IO:n.

Amazon-producerade videoannonser (program för förstklassigt videoannonsmaterial)

Du ska tillhandahålla det annonsmaterial som krävs för videoannonserna senast vid det datum som anges av Amazon. Försenad inlämning av annonsmaterial eller godkännande av videoannonserna kan påverka kampanjens visningsdatum och du är fortfarande ansvarig för media som har köpts i enlighet med IO:n. Du samtycker till att låta Amazon utarbeta och publicera fallstudier relaterade till videoannonsernas resultat. Parterna emellan äger Amazon all rätt, äganderätt, och intresse för videoannonserna. Amazon beviljar dig en icke-exklusiv och begränsad licens att använda videoannonserna enbart på webbplatser och sociala mediekanaler som ägs och/eller drivs av dig under kampanjens löptid i enlighet med IO:n. Du samtycker till att omgående efterfölja Amazons begäranden om borttagning beträffande användningen av videoannonser härunder och ska undvika att medvetet vidta åtgärder för att minska värdet på Amazons varumärken.

Garanterade kampanjer för ljudannonser

Garanterade kampanjer för ljudannonser faktureras för det totala antalet levererade visningar baserat på Amazons rapportering och kommer inte att överstiga artikelsumman för den angivna placeringen. Alla genrebaserade krav måste följa Amazons policy och specificeras i IO:n.

Visningsbarhet för Klass I och Amazon DSP

Följande villkor gäller för alla klass I- och Amazon DSP-placeringar som har köpts baserat på visningsbara inlägg (”visningsbarhet”):

 1. Mätning av visningsbarhet.
  1. Mätning. För att fastställa visningsbarhet samtycker parterna till att använda data om visningsbara inlägg som tillhandahålls av en ömsesidigt överenskommen MRC-ackrediterad tredjepartsleverantör (”3PAV”) och ska anse att uppmätta visningar är visningsbara inlägg om 50 % av pixlarna i dessa uppmäts vara synbara under en (1) sekund.
  2. Ej uppmätta visningar. För att ta hänsyn till visningar vars visningsbarhet inte kan mätas beräknas visningsbara inlägg baserat på den synbara procentandel som rapporterats av 3PAV med avsikt på totalt antal levererade visningar som har rapporterats av ömsesidigt överenskommen tredje parts annonsserver (”3PAS”). Om kampanjen till exempel levererar 1 000 000 visningar enligt 3PAS annonsserver varav vilka 900 000 är mätbara av 3PAV och 800 000 kan uppmätas som synbara av 3PAV bedöms totalt 888 888 visningar som synbara.
  3. Tillgång till rapporterna. Du ska tillhandahålla Amazon med inloggningsuppgifter som ger Amazon direkt visningsåtkomst till rapporterna som genereras av 3PAV.
 2. Visningsbarhet för Amazon DSP. Utöver Amazon DSP-villkoren som anges ovan gäller följande villkor för alla Amazon DSP-placeringar som köpts baserat på visningsbarhet.
  1. 3PAS-avgifter. Du betalar alla 3PAS-avgifter för alla visningar som betjänas av en 3PAS, oberoende av det totala antalet visningar, upp till det antal visningsbara inlägg som anges i IO.
  2. Gottgöranden. Om Amazon inte levererar minst 70 % av det antal visningar som anges i medieplanen för någon Amazon DSP-placering köpt baserat på visningsbarhet som visningsbara inlägg (uppmätt och ej uppmätt baserat på visningsbarhet) ska parterna vidta kommersiellt rimliga åtgärder för att komma överens om villkoren för ett gottgörande.
 3. Visningsbarhet för Klass I. Följande villkor gäller för alla klass I-placeringar som har köpts baserat på visningsbarhet.
  1. Totalt antal visningar. Du är skyldig att betala endast för visningsbara inlägg (uppmätta och ej uppmätta baserat på visningsbarhet) härunder. Amazon fortsätter att tillhandahålla visningar tills det totala antalet visningsbara inlägg som har uppmäts enligt avsnitt (a) ovan är lika med det antal garanterade visningsbara inlägg som anges i IO:n. Du betalar alla 3PAS-avgifter för alla visningar som betjänas av en 3PAS, oberoende av det totala antalet visningar, upp till antalet garanterade visningsbara inlägg.
  2. AMZN-visningsbarhetspaket (blandade ROS-annonsplaceringar). Du förstår och samtycker till att AMZN-visningsbarhetspaket kan innehålla olika klass I-placeringar och att Amazon kan optimera sådana placeringar, såväl som inriktning, landningssidor och annonsmaterial relaterade till sådana placeringar, efter eget gottfinnande. Rapportering och fakturering sker på aggregerad paketnivå. Du förstår och samtycker till att Amazon inte tillhandahåller någon rapportering baserat på placering.

IMDb Conquesting och IMDb Showtime eller biljettförsäljning

Placeringar på IMDb Conquesting och IMDb Showtime eller biljettförsäljning kan ej annulleras. Visningar för IMDb Conquesting-placeringar som har köpts under en IO saknar garanti, och om antalet visningar anges i IO:n är dessa endast uppskattningar.

(Amazon-betald) offlinemätning av försäljningslyft, varumärkeslyft och/eller räckvidd

(Amazon-betald) offlinemätning av försäljningslyft, varumärkeslyft och/eller räckvidd (vardera en ”studie”; gemensamt hänvisade till som ”studier”). Leverans av studier är föremål för mätning, genomförbarhet och leverantörsresultat. Du bekräftar att studier som tillhandahålls av Amazon är egendom och, parterna emellan, konfidentiell information som tillhör Amazon och tillhandahålls för din användning. Du samtycker till att låta Amazon reproducera, publicera och på annat sätt använda dina annonser, din logotyp, ditt företagsnamn, andra delar av kampanjen som omfattas av en IO (t.ex. resultatdata) och alla studieresultat som är kopplade till kampanjen, till exempel fallstudier eller tillhörande material (t.ex. bildpresentationer) för att visa effektiviteten hos Amazons produkter.

(Annonsör-betald) målgruppsundersökning och/eller kreativ testning (vardera en ”betald studie”, kollektivt, ”betalda studier”)

Följande villkor gäller för målgruppsundersökning och studier om kreativ testning betalda av annonsörer:

(a) Annullering: Du kan annullera betalda studier senast 24 timmar före startdatumet för den betalda studien.

(b) Leverans, rapportering och fakturering: Leverans av betalda studier är föremål för antal enkätsvar. Varje betald studie kräver en minimitröskel för tillgängliga svar för att möjliggöra analys och aggregering av resultat. Du kommer inte att faktureras för studier som inte uppfyller våra minsta svarströsklar. Rapportering görs tillgänglig inom 1 vecka efter avslutad betald studie. Betalda studier faktureras med en fast avgift i början av följande månad varefter en betald studie görs tillgänglig.

(c) Annonsmaterial: För kreativ testning förser du Amazon med det kreativa bild- eller videoinnehåll som producerats av dig senast 7 dagar före lanseringen av betald studie om kreativ testning (”material”). Försenad inlämning av material kan påverka visningsdatumet för betald studie. Du beviljar härmed Amazon en icke-exklusiv, evig, världsomspännande licens att använda, reproducera, överföra, visa, utföra, lagra, kopiera, och distribuera materialet för syftet med betald studie om kreativ testning.

(d) Efterlevnad: Du bekräftar att innehållet du skickar in som en del av din betalda studie, inklusive ditt material, överensstämmer med gällande lagar.

(e) Fallstudier: Amazon kan komma att tillhandahålla dig ett fallstudieutkast för godkännande i samband med resultaten av de betalda studierna. Amazon kan komma att publicera denna fallstudie vid mottagande av ett skriftligt godkännande från dig (ett e-postmeddelande är tillräckligt), som inte på ett orimligt vis får undanhållas eller försenas.

Share of Voice (SOV) eller övertagning

Övertaganden eller SOV-placeringar kan inte annulleras. SOV-procentsatser anges i IO:n och baseras på SOV:en för alla sålda visningar om inte annat skriftligen anges av Amazon (ett e-postmeddelande är tillräckligt). I det fall visningsantal anges i en IO saknar dessa garanti och är endast uppskattningar. Om de specifika datumen för eventuellt övertagande eller SOV-placering inte har fastställts vid tidpunkten för parternas genomförande av en IO, kan dessa datum påverkas av Amazons lagertillgänglighet. Amazon tillåter inte användning av varumärkes- och upphovsrättssymboler och meddelanden, även gällande H1-placeringar. Alla sådana symboler och meddelanden kan komma att tas bort efter Amazons eget gottfinnande.

Kanal för sociala medier och/eller e-postplaceringar

Placeringar på sociala mediekanaler och/eller e-postplaceringar tillhandahålls utan garanti och levereras av Amazon (tredjepartsvisningar/-spårning tillåts inte). Mängden, frekvensen och specifika datum (vilka ska vara inom de start- och slutdatum som anges i medieplanen) för alla placeringar på sociala mediekanaler och/eller e-postplaceringar som levereras under en IO fastställs av Amazon efter eget gottfinnande. I det fall det är tillgängligt kommer Amazon endast att rapportera om (a) det totala antalet e-postmeddelanden som skickats, och (b) det totala antalet inlägg, ”delningar” och ”likes” på tillämpliga placeringar på sociala medier.

Sponsrat videoinnehåll: Annonsörproducerat

Du ska förse Amazon med videoinnehåll (inklusive eventuell åtgärdbar text, grafik, logotyper och URL:er) som du har producerat och kopplat till någon annonsplacering i enlighet med IO:n (”annonsörsvideoinnehåll”), senast tre (3) dagar före lanseringen av annonsörsvideoinnehåll. Sent inkommet annonsörsvideoinnehåll kan påverka startdatum och kampanjlängd och du är fortfarande ansvarig för media som har köpts i enlighet med IO:n. Annonsörsvideoinnehåll visas av Amazon (tredjepartspårning tillåts inte). Visningar av annonsörsvideoinnehåll tillhandahålls utan garanti. Du beviljar härmed Amazon en icke-exklusiv, evig och världsomspännande licens att använda, reproducera, överföra, visa, spela upp, lagra, kopiera och distribuera annonsörsvideoinnehåll.

Användning av Amazons logotyper, varumärken eller innehåll i annonsmaterial

Riktlinjerna för användning av varumärken som publiceras här (”riktlinjerna”) gäller annonsörens användning av Amazons varumärken, servicemärken, handelsnamn, logotyper eller designer som tillhandahålls av Amazon till annonsören (”Amazons varumärken”) i material som har godkänts i förväg av Amazon. Strikt efterlevnad av dessa riktlinjer krävs hela tiden och all användning av Amazons varumärken i strid med dessa riktlinjer leder automatiskt till att alla licenser kopplade till annonsörens användning av Amazons varumärken upphör. Med förbehåll för villkoren i IO:n och beroende av annonsörens efterlevnad av riktlinjerna, beviljar Amazon annonsören en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar, icke-överlåtbar och återkallelig rätt och licens att använda Amazons varumärken endast enligt instruktioner eller skriftligt godkännande av Amazon och under löptiden i IO:n, om inte annat anges av Amazon. Annonsören får inte använda Amazons varumärken på andra sätt än vad som uttryckligen anges häri och får inte underlicensiera dessa rättigheter eller på annat sätt tillåta någon annan part att använda Amazons varumärken. För att undvika missförstånd måste annonsören få föregående skriftligt godkännande från Amazon för all användning av Amazons varumärken. Vid uppsägning eller utgång av en IO, eller vid återkallande av licensen av Amazon, ska annonsören omedelbart upphöra med all vidare användning av Amazons varumärken.

Garanterade Nielsen DAR STV-kampanjer (tidigare ”OTT”) för videoannonser

Amazon ska rapportera endast levererade och totala målgruppsvisningar gällande videoannonser i garanterade Nielsen DAR STV-kampanjer (”garanterade Nielsen DAR STV”). Garanterade Nielsen DAR STV-placeringar faktureras baserat på det totala antalet målgruppsvisningar som har levererats enligt Nielsen DAR Total Audience-rapportering. På grund av potentiella förseningar i mottagandet av Nielsen DAR Total Audience-rapportering kan rapporter om resultat baserat på garanterade Nielsen DAR STV-placeringar revideras fram till leveransen av den slutliga kampanjrapporten för att inkludera ytterligare rapporter som har mottagits efter placeringens slutdatum.

Garanterade förstapartskampanjer för videoannonser

Garanterade förstapartskampanjer för videoannonser faktureras för det totala antalet målgruppsvisningar som levereras enligt Amazons rapportering.

Beta, test, O&O-video eller pilotprodukter

Leveranser, placeringar eller annonsenheter som i en IO identifieras för dig som ”Beta”, ”Test”, ”Pilot”, ”O&O-video”, eller på andra sätt som indikerar att de är experimentella eller genomgår tester (”Betaprodukter”), ska visas av Amazon och tillhandahålls ”I BEFINTLIGT SKICK”. Prognoser, tillgänglighet, funktionalitet och tekniska specifikationer kan variera, och i de fall som visningsantal eller share of voice (SOV) anges i en IO är dessa endast uppskattningar och ej garanterade. Tredjepartsspårning är inte tillgänglig om inte annat anges av Amazon. Om spårningsmöjligheter från tredje part tillhandahålls av Amazon faktureras relaterade placeringar och visningar enbart baserat på Amazons rapporter och data. En IO för betaprodukter som identifieras som ”kontextuell SOV” eller ”virtuell produktplacering” kan inte annulleras. Du samtycker till att Amazon får reproducera, publicera eller på annat sätt använda dina annonser, logotyp, företagsnamn och alla andra delar av kampanjen som omfattas av IO (t.ex. resultatdata) som är kopplade till din användning av Beta, Test, O&O-video eller Pilotprodukter såsom en fallstudie eller annat material (t.ex. bildpresentationer) för att visa effektiviteten hos Amazons produkter.

Anpassade produkter

”IO-villkor” ska hänvisa till AAAA/IAB:s standardvillkor för internetannonsering beträffande medieinköp under ett år eller mindre, version 3.0 (”IAB:s villkor”), eller ett ersättande avtal eller annat avtal, mellan dig och Amazon som gäller enligt ditt samtycke. I den utsträckning ett ersättande avtal eller annat avtal gäller, ska avsnitten i IAB:s villkor, såsom de hänvisas till häri, motsvara paragrafer i ett sådant avtal som innehåller samma eller väsentligen liknande bestämmelser.

Alexa-larm

Följande villkor gäller för alla larmljud (”Alexa-larm”):

(a) Du ska förse Amazon med musik, röstinspelningar, andra ljudfiler, grafik, bilder, videor, URL:er och annat annonsmaterial för Alexa-larmen i enlighet med de tidslinjer som skriftligen anges av Amazon (ett e-postmeddelande är tillräckligt). Amazon granskar implementeringen av Alexa-larm med dig före tillämpligt startdatum, men implementeringen av Alexa-larm fastställs av Amazon. Försenad inskickning av annonsmaterial för något Alexa-larm från dig kan påverka startdatumet och kampanjlängden och du är fortfarande ansvarig för media som har köpts i enlighet med IO:n.

(b) Parterna emellan äger du all rätt, äganderätt, och intresse för alla Alexa-larm. Du samtycker dock till att du licensierar Alexa-larm och dina gällande handelsnamn, varumärken, tjänstenamn och andra proprietära märken och/eller upphovsrättsligt material relaterat till Alexa-larm, till Amazon, för att göra Alexa-larm tillgängligt på Alexa, inklusive rätten att underlicensiera Alexa-larmet till tredje part som utvecklar enheter som är kompatibla med Alexa Voice Service för användning på dessa enheter i minst två (2) år från tidpunkten för Alexa-larmets första lansering och publicering på Alexa och/eller Alexa Voice Service, med förbehåll att du tillhandahåller 60 dagars skriftligt varsel till Amazon om att du vill säga upp nämnda licens. Amazon kan ta bort Alexa-larm från Alexa Voice Service om Amazon fastställer att Alexa-larmet inte följer lagstiftningen eller på annat sätt inte ger en positiv kundupplevelse, efter Amazons eget gottfinnande. För tydlighets skull kan Amazon och dess dotterbolag inkludera Alexa-larm i marknadsföringen av Alexa och/eller Alexa Voice Service, inklusive men inte begränsat till marknadsföring som involverar tredjepartsenheter som är kompatibla med Alexa Voice Service, under licensperioden.

(c) Leverans, rapportering och fakturering. Alexa-larm ska betjänas av Amazon (tredjepartsspårning tillåts inte). Interaktioner med Alexa-larm tillhandahålls utan garanti. Följande avsnitt i IAB:s villkor gäller inte Alexa-larm: II (d) (Redaktionella tillägg), IV (Rapportering), VI (Gottgöranden), VII (Bonusvisningar), IX (e) (Inga ändringar, endast med avseende på storleksändring av annonser) och XIII (Annonsvisningar och -spårning från tredje part).

Anpassat och sponsrat genomförande och/eller influencer-program

Följande villkor gäller för alla anpassade och/eller sponsrade placeringar eller genomföranden och eventuella influencer-program utöver andra tillämpliga produktspecifika villkor som anges i IO:n (och, i den utsträckning det finns en konflikt med andra tillämpliga produktspecifika villkor, ska villkoren för dessa anpassade och sponsrade genomföranden och/eller influencer-program råda):

 1. Annullering. En IO kan inte annulleras.
 2. Annonsmaterial.
  1. Du ska tillhandahålla Amazon med åtgärdbar text, grafik, logotyper och URL:er för placeringarna som ska skapas av Amazon i enlighet med tidslinjen som skriftligen anges av Amazon (ett e-postmeddelande är tillräckligt). Amazon granskar designen, implementeringen, platsen och innehållet i placeringarna tillsammans med dig före tillämpligt startdatum. Designen, implementeringen, platsen och innehållet i placeringarna fastställs dock av Amazon. Försenad inskickning av annonsmaterial eller godkännande av något annonsinnehåll kan påverka startdatumet och kampanjlängden och du är fortfarande ansvarig för media som har köpts i enlighet med IO:n. Amazon tillåter inte användning av varumärkes- och upphovsrättssymboler eller varumärkes- och upphovsrättsmeddelanden och detta gäller även för H1-placeringar. Alla sådana symboler och meddelanden kan komma att tas bort efter Amazons eget gottfinnande.
  2. Du beviljar härmed Amazon under perioden en icke-exklusiv, världsomspännande licens att använda, reproducera, överföra, visa, utföra, lagra, kopiera och distribuera dina handelsnamn, varumärken, tjänstenamn och andra proprietära märken och/eller upphovsrättsligt material, endast i den mån det är nödvändigt för att fullgöra Amazons skyldigheter enligt IO:n.
  3. Sponsrade (samproducerade) videoplaceringar (”samproducerat videoinnehåll”), om sådant förekommer. Parterna emellan äger Amazon alla rättigheter, äganderättigheter och intressen i allt samproducerat videoinnehåll i samband med eller för ändamålet med annonser såsom anges i IO:n. Amazon beviljar dig en icke-exklusiv och begränsad licens att använda samproducerat videoinnehåll på webbplats(er) och social(a) mediekanal(er) som ägs och/eller drivs av dig i enlighet med IO:n, förutsatt att all sådan användning av samproducerat videoinnehåll som innehåller Amazons varumärken omfattas av Amazons föregående skriftliga godkännande.
 3. (c) Leverans, rapportering och fakturering. Anpassade och/eller sponsrade produkter tillhandahålls utan garanti och faktureras mot en schablonavgift. I det fall som kvantiteter anges i IO är dessa endast uppskattningar. Leverans, rapportering och fakturering för denna typ av placeringar baseras endast på Amazons mätning.
  1. Onlineplaceringar. Alla onlineplaceringar för anpassat och/eller sponsrat genomförande betjänas av Amazon. Tredjepartsspårning är inte tillgänglig om inte annat anges av Amazon. Om det vid tidpunkten för parternas genomförande av en IO inte har fastställts specifika datum för eventuell övertagningsplacering, kan dessa datum påverkas av Amazons lagertillgänglighet.
  2. Offlineelement. Om inte annat skriftligen anges av Amazon gäller följande avsnitt i villkoren för IAB inte för offlineelement: II (d) (Redaktionella tillägg), IV (Rapportering), VI (Gottgöranden), VII (Bonusvisningar), IX (e) (Inga ändringar, endast med avseende på storleksändring av annonser) och XIII (Annonsvisningar och -spårning från tredje part). I dessa villkor avser ”offlineelement” alla fysiska, icke-digitala eller utomhusbaserade placeringar eller tjänster. För tydlighets skull anses alla offlineelement vara ”annonser” i den mening som avses i IAB:s villkor. Amazon ska göra rimliga ansträngningar för att endast visa och distribuera offlineelement under de kampanjdatum som anges i IO, om inte annat har överenskommits. Amazon ska inte ta ansvar för underlåtenhet att producera, visa eller distribuera offlineelement, i tillämpliga fall, under sådana perioder, i det fall du inte levererat allt nödvändigt material till Amazon senast på de datum som angetts i enlighet med avsnitt b (i) ovan. Om inte annat anges i IO:n ska tidpunkten, användningen, tillvägagångssättet, omfattningen och varaktigheten för leveransen av offlineelement fastställas av Amazon efter eget gottfinnande. Rapporteringen som Amazon tillhandahåller är begränsad och kan bestå endast av levererad kvantitet, i tillämpliga fall. Du förstår och samtycker till att Amazon inte tillhandahåller någon annan rapportering.
 4. Tredjepartssponsorer för Twitch. Amazon kan komma att utse tredjeparter som medsponsorer för alla Twitch-evenemang. Amazon ska efter eget gottfinnande fastställa denna typ av sponsringar från tredje part. Amazon kan komma att generellt informera allmänheten om ditt deltagande som sponsor enligt avtalet, dock under förutsättning att ingen part får utfärda ett pressmeddelande om sådan sponsring utan föregående skriftligt godkännande från den andra parten.
 5. Flex Spend Media. Efter parternas verkställande av en IO kan parterna fastställa specifika placeringar som kan köpas för alla Flex Spend Media-placeringar som anges i IO:n. Parterna är överens om att IO:n kan behöva revideras, beroende på vad som är tillämpligt, baserat på de specifika placeringar som ska köpas som en del av Flex Spend Media.
 6. Fallstudier. Amazon kan komma att tillhandahålla dig ett fallstudieutkast för ditt godkännande i samband med resultaten av placeringarna i en IO. Amazon kan komma att publicera denna fallstudie vid mottagande av ett skriftligt godkännande från dig (ett e-postmeddelande är tillräckligt), som inte på ett orimligt vis får undanhållas eller försenas.
 7. Varumärken. Alla anpassade och/eller sponsrade produkter som innehåller Amazons varumärken kräver Amazons föregående skriftliga godkännande i enlighet med villkoren som anges i avsnittet ”Användning av Amazons logotyper, varumärken eller innehåll i annonsmaterial” i dessa ytterligare villkor.
 8. Anpassade produktionstjänster, beredskapshändelser och kostnader. En beredskapshändelse är varje händelse där en schemalagd fotografering har förhindrats från att inträffa på grund av omständigheter utanför Amazons kontroll. Dessa omständigheter kan inkludera, men är inte begränsade till: a. Väderförhållanden (t.ex. regn, dimma, snöslask, hagel eller andra ogynnsamma förhållanden som inte överensstämmer med de föreskrivna fotograferingsförhållandena). b. Skada eller sjukdom hos nyckelperson (t.ex. regissör, filmfotograf, nyckeltalang), eller frånvaro av element som annonsören tillhandahåller (t.ex. färgkorrekta produkter, utvalda produkter) eller talang som tillhandahålls eller krävs av annonsören. c. ”Force majeure” -händelser (vilket betyder men inte begränsar sig till, jordbävning, upplopp, brand, översvämning, krigshandlingar, strejker, arbetskonflikter, civil myndighet, terrorism och katastrofer). Du bekräftar att en oförutsedd händelse kan försena och öka de totala kostnaderna för produktionsprojekt och du samtycker till att eventuella ytterligare ökade kostnader som uppstår till följd av en beredskapshändelse är enbart ditt ansvar. Amazon kommer att göra rimliga ansträngningar för att minimera den ekonomiska och kreativa effekten av eventuella beredskapshändelser och kommer omedelbart att meddela dig om slutförandet av det relevanta projektet är eller sannolikt kommer att försenas eller kräver ytterligare medel på grund av en beredskapshändelse.

Influencer-sponsring

Influencer-sponsring för evenemang

Produktionsbyrån kommer att bygga varumärkesaktivering inom en tilldelad budget, och allt över budgeten måste täckas av dig. Högst trettio procent (30 %) av den enskilda evenemangskostnaden ska tilldelas en anpassad utbyggnad av varumärket.

Du ansvarar för alla kostnader och allt ansvar i samband med att tillhandahålla produkter som ska ges i gåva till influencers på plats, förutom att tillhandahålla produkter som behöver användas vid aktivering på plats.

Amazon beviljar dig härmed den begränsade, icke-exklusiva, icke-överförbara, icke-överlåtbara, icke-underlicensierbara rätten och licensen till alla foton som tillhandahålls av Amazon. Efter föregående skriftligt godkännande av Amazon, för foton som innehåller influencers,
Du kan tillåtas att använda sådant innehåll som icke-betald sponsring och endast på ägda och drivna organiska sociala kanaler och webbplatskanaler i upp till sex (6) månader efter datumet för ett sådant evenemang.

Upp till två (2) av dina representanter tillåts på plats vid evenemang, exklusive produktexperter eller stylister. Sådana individer som deltar i evenemang på plats måste registrera sig i förväg hos Amazon.

Du ansvarar för att erhålla och finansiera eventuella efterfrågade stylister på plats.

Som en del av sponsringselementen i denna IO är alla specifika Influencer-rekommendationer och/eller urval för användning i sponsrat innehåll efter Amazon-teamets eget gottfinnande. Amazon kommer att arbeta i god tro med dig vid valet av sådana influencers.

Influencer-sponsring för gåvor

Du är ansvarig för kostnaderna för gåvan/gåvorna och försändelsen/försändelserna till en utsedd kontakt och adressen som tillhandahålls av Amazon för att Amazon eller en agenturpartner senare ska leverera.

Genomförande av Amazon Live

Följande villkor gäller för alla genomföranden av Amazon Live (och i den utsträckning det finns en konflikt med andra tillämpliga produktspecifika villkor ska dessa Amazon Live-villkor gälla):

 1. Annullering. En IO kan inte annulleras.
 2. Annonsmaterial.
  1. Du ska förse Amazon med allt annonsmaterial som behövs för att ingå i en livestream, bland annat samtalspunkter, undertexter, ansvarsfriskrivningar, video, bilder, grafik och/eller logotyper för de livestreamade segmenten vilka ska skapas av Amazon i enlighet med tidslinjen som skriftligen anges av Amazon (ett e-postmeddelande är tillräckligt). Amazon kan förse Dig med en översikt över livestreamade segment som du ska granska före datumet för livestreamen, så att du har möjlighet att tillhandahålla Amazon en uppsättning kommentarer inom två arbetsdagar efter att du mottagit segmentöversikten. Den slutliga designen, implementeringen och platsen för livestreamplaceringarna fastställs av Amazon. Försenad inskickning av annonsmaterial eller feedback på översikten kan påverka datumet för livestreamen och du är fortfarande ansvarig för media som har köpts i enlighet med IO:n. Amazon tillåter inte användning av varumärkes- och upphovsrättssymboler och meddelanden, även gällande H1-placeringar. Alla sådana symboler och meddelanden kan komma att tas bort efter Amazons eget gottfinnande.
  2. Du beviljar härmed Amazon en oåterkallelig, icke-exklusiv, evig världsomspännande licens att använda, reproducera, överföra, visa, utföra, lagra, kopiera och distribuera dina handelsnamn, varumärken, tjänstenamn och andra ägda varumärken och/eller upphovsrättsskyddade material (gemensamt kallade ”dina varumärken”) för att (i) uppfylla Amazons skyldigheter enligt IO:n, och (ii) distribuera på alla webbplatser, kanaler och applikationer som ägs och drivs av Amazon inklusive, utan begränsning, alla linjära innehållsdistributionstjänster i alla digitala medier (oavsett om de är i nuläget kända eller hädanefter uppfunna).
 3. Amazon Live-producerat innehåll
  1. Amazon Live-producerat innehåll. Endast de delar av en livestream som har skapats enbart för annonsören och som endast innehåller annonsörens varumärken och produkter levereras till dig som ”Amazon Live-producerat innehåll”. Endast Amazon Live-producerat innehåll godkänns för användning utanför Amazon i enlighet med licensen nedan.
  2. Licens för användning av Amazon Live-producerat innehåll. Parterna emellan äger Amazon alla rättigheter, äganderättigheter och intressen i allt Amazon Live-producerat innehåll i samband med eller för tillämpningen av alla annonser som anges i IO:n. Amazon beviljar dig en icke-exklusiv, begränsad och återkallelig licens att använda Amazon Live-producerat innehåll på webbplatser och sociala mediekanaler som ägs och/eller drivs av dig i enlighet med en IO, förutsatt att (a) all sådan användning av Amazon Live-producerat innehåll som innehåller Amazons varumärken omfattas av Amazons föregående skriftliga godkännande, och (b) du inte använder Amazon Live-producerat innehåll på ett sätt som indikerar att personer som framställs i innehållet eller Amazon direkt stöder dina produkter eller tjänster, och du ska ta bort sådant innehåll efter det som först inträffar av följande: (i) sex månader efter första livestreamen av Amazon Live-producerat innehåll eller (ii) en skriftlig begäran från Amazon (ett e-postmeddelande är tillräckligt). Annonsören ansvarar för att inkludera alla nödvändiga FTC- och övriga upplysningar i samband med Amazon Live-producerat innehåll som används i enlighet med detta avsnitt.
  3. Efter skriftligt medgivande från Amazon kan Amazon Live-producerat innehåll återanvändas av dig för andra Amazon Ads-kampanjer.
  4. Du ger Amazon rätten att använda dina varumärken, enbart som de förekommer i Amazon Live-producerat innehåll, i marknadsföringen av Amazon Live-tjänsten.
 4. Amazon Live Influencer Streams. Amazon Live Influencer Stream-prognoser, tillgänglighet, funktionalitet och tekniska specifikationer kan variera, och i de fall som visningsantal eller share of voice (SOV) anges i en IO är dessa endast uppskattningar och ej garanterade. Tredjepartsspårning är inte tillgänglig om inte annat anges av Amazon. Om spårningsmöjligheter från tredje part tillhandahålls av Amazon faktureras relaterade placeringar och visningar enbart baserat på Amazons rapporter och data. Du samtycker till att Amazon reproducerar, publicerar eller på annat sätt använder dina annonser, din logotyp, ditt företagsnamn och alla andra delar av kampanjen som omfattas av den IO (t.ex. resultatdata) som är kopplad till din användning av den här produkten som en fallstudie eller som annat tillhörande material (t.ex. bildpresentationer) för att visa effektiviteten hos Amazons produkter.
  1. Amazon Live Influencer Streams regleras av innehållsriktlinjerna för köpbara videor på Amazon Live (”Riktlinjer för innehåll”), utöver denna IO. Innehåll, meddelanden, text, ljud, bilder, program, kod och andra data eller material som skapas, streamas, framförs, överförs eller spelas in av influencers i samband med Amazon Live Influencer Streams (”Influencer-innehåll”) är: (i) användargenererat innehåll och (ii) Amazon Advertising-material, och är föremål för villkoren nedan.
  2. Influencer-innehåll omfattas av innehållsriktlinjerna. Allt influencer-innehåll som rapporteras till Amazon för överträdelser av riktlinjerna för innehåll ska tas bort av Amazon i enlighet med Amazons modereringspolicy. Om influencer-innehåll tas bort på grund av en överträdelse av riktlinjerna för innehåll, är den enda korrigerande åtgärd du kan vidta att ansöka om gottgörande i enlighet med villkoren i IO:n.
  3. Amazon försäkrar och garanterar att influencer-innehåll på webbplatser och i sociala mediekanaler som ägs och drivs av Amazon tillhandahåller de upplysningar som krävs i enlighet med reglerna och föreskrifterna om inhemsk annonsering som har utfärdats av USA:s Federal Trade Commission (”FTC-regler”). Oavsett om någon bestämmelse i IO:n säger motsatsen lämnar Amazon inga andra utfästelser eller garantier med avseende på influencerinnehållet. För tydlighets skull ska inga skadeståndsskyldigheter för Amazon enligt IO:n gälla för influencer-innehållet, med undantag för representationen och garantin som anges specifikt i början av detta stycke.
  4. Licens att använda Amazon Live Influencer Streams. Amazon beviljar dig en icke-exklusiv, begränsad och återkallelig licens att använda Amazon Live Influencer Streams på webbplatser och sociala mediekanaler som ägs och/eller drivs av dig i enlighet med IO:n, förutsatt att (a) all sådan användning av Amazon Live Influencer Streams som innehåller Amazons varumärken omfattas av Amazons föregående skriftliga godkännande, och (b) du inte använder Amazon Live Influencer Streams på ett sätt som indikerar att personer som framställs i innehållet eller Amazon direkt stöder dina produkter eller tjänster, och du ska ta bort sådant innehåll efter det som först inträffar av följande: (i) sex månader efter första livestreamen av Amazon Live Influencer Streams eller (ii) vid skriftlig begäran från Amazon (ett e-postmeddelande är tillräckligt). Eventuella ytterligare användningsrättigheter måste skriftligen godkännas av Amazon.
 5. Ingen exklusivitet. Livestreaming med Amazon Live innehåller andra relevanta varumärken och produkter. Såvida det inte uttryckligen och skriftligen har godkänts av Amazon är kategorirelaterad exklusivitet inte tillgängligt under en livestream med Amazon Live. På liknande sätt är talanger i innehåll producerat av Amazon Live inte exklusiva för ditt genomförande såvida inte Amazon uttryckligen och skriftligen har godkänt detta.
 6. Leverans, rapportering och fakturering. Amazon Live-produkter tillhandahålls utan garanti och faktureras med en schablonavgift. I det fall som kvantiteter anges i IO är dessa endast uppskattningar. Leverans, rapportering (om sådan tillhandahålls) och fakturering för sådana placeringar baseras endast på Amazons mätningar, och rapporteringen (om sådan tillhandahålls) sammanställs när kampanjen har slutförts.
  1. Placering online. Alla placeringar online för genomförande av Amazon Live betjänas av Amazon. Tredjepartsspårning är inte tillgänglig om inte annat anges av Amazon. Om det vid tidpunkten för parternas genomförande av en IO inte har fastställts specifika datum för eventuell övertagningsplacering, kan dessa datum påverkas av Amazons lagertillgänglighet.
 7. Fallstudier. Amazon kan komma att tillhandahålla dig ett fallstudieutkast för ditt godkännande i samband med resultaten av placeringarna i en IO. Amazon kan komma att publicera denna fallstudie vid mottagande av ett skriftligt godkännande från dig (ett e-postmeddelande är tillräckligt), som inte på ett orimligt vis får undanhållas eller försenas.
 8. Varumärken. Alla Amazon Live-produkter som innehåller Amazons varumärken kräver Amazons skriftliga förhandsgodkännande i enlighet med villkoren som anges i avsnittet ”Användning av Amazons logotyper, varumärken och innehåll i annonsmaterial” i dessa ytterligare villkor.

Thursday Night Football

Garanterade kampanjer med Thursday Night Football (”TNF-kampanjer”)

Följande villkor gäller för TNF-kampanjer utöver alla andra tillämpliga produktspecifika villkor som anges i IO:n (och i den mån det finns en konflikt med andra tillämpliga produktspecifika villkor ska dessa villkor råda för TNF-kampanjer):

 1. Annullering. En IO kan inte annulleras.
 2. Leverans, rapportering och fakturering.
  1. Leverans. Alla TNF-kampanjplaceringar betjänas av Amazon i Amazons TNF-sändningar på Prime Video, Twitch, lokal sändning och utanför hemmet. Förutom det som anges i dessa villkor eller som på annat sätt anges av Amazon är spårning från tredje part inte tillgängligt. Alla visningar som anges i denna IO garanteras på säsongsnivå för TNF 2022 mot uppskattningarna Nielsen P2 +, A18-49 och/eller A25-54 som anges i IO:n eller som på annat sätt skriftligen överenskommits av parterna, även om Amazon gör kommersiellt rimliga ansträngningar för att betjäna visningar för TNF-kampanjplaceringar i enlighet med den överenskomna medieplanen. Eventuella visningsmängder på matchnivå som anges i IO:n är bara uppskattningar.
  2. Rapportering. Amazon rapporterar endast visningar för den totala målgruppen gällande ömsesidigt överenskomna publikdemos, uppmätt enligt Nielsen National TV Ratings.
  3. Fakturering och betalningsplan. Inköp av TNF-kampanjer faktureras med en schablonavgift. Fakturor för TNF-kampanjen skickas av Amazon i slutet av varje månad med avsikt på de placeringar som är schemalagda att delges den månaden enligt medieplanen.
 3. Sent annonsmaterial. Annonsmaterial för TNF-kampanjer måste tas emot i enlighet med vad som skriftligen angetts av Amazon (ett e-postmeddelande är tillräckligt). Försenad inskickning av annonsmaterial kan påverka startdatum och kampanjlängd, och annonsören ansvarar fortfarande för de medier som köpts i enlighet med IO:n.

Direktsända evenemang

Kampanjer för direktsända evenemang

Följande villkor gäller kampanjer för direktsända evenemang (med undantag för Thursday Night Football), utöver alla andra tillämpliga produktspecifika villkor som anges i IO:n (och i den mån det finns en konflikt med andra tillämpliga produktspecifika villkor ska dessa villkor gälla för kampanjer för direktsända evenemang):

 1. Annullering. En IO kan inte annulleras.
 2. Leverans, rapportering och fakturering.
  1. Leverans. Alla placeringar i kampanjer för direktsända evenemang kommer att genomföras av Amazon i Amazon-sändningar på Prime Video. Förutom det som anges i dessa villkor eller som på annat sätt anges av Amazon, är spårning från tredje part inte tillgängligt. Om inget annat anges, garanteras inte leveransen av direktsända evenemang. Kvantiteter som kan anges (inklusive eventuella visningskvantiteter på spelnivå) i denna IO är endast uppskattningar. Leverans, rapportering (om sådan tillhandahålls) och fakturering för sådana placeringar baseras endast på Amazons mätningar och rapporteringen (om sådan tillhandahålls) sammanställs när det direktsända evenemanget har slutförts.
  2. Rapportering. Amazon rapporterar endast visningar för den totala målgruppen gällande ömsesidigt överenskomna målgruppsdemos, uppmätt av Amazon.
  3. Fakturering och betalningsplan. Inköp för kampanjer för direktsända evenemang faktureras med en schablonavgift. Fakturor skickas av Amazon i slutet av varje månad för kampanjen för direktsända evenemang avseende de placeringar som är schemalagda att genomföras den månaden enligt medieplanen.
 3. Sent annonsmaterial. Annonsmaterial för kampanjer för direktsända evenemang måste tas emot skriftligen på det sätt som Amazon anger (ett e-postmeddelande är tillräckligt). Försenad inskickning av annonsmaterial kan påverka startdatum och kampanjlängd och annonsören ansvarar fortfarande för de medier som har köpts i enlighet med IO:n.

Produktprover

a. Annullering. En IO kan inte annulleras.

b. Prover. Amazon och/eller dess dotterbolag (gemensamt ”Amazon”) distribuerar eller levererar produktproverna (”proverna”) enligt IO:n under IO-kampanjens datum. Annonsören ska, senast det datum som anges av Amazon, leverera till Amazon alla prover som ska levereras eller distribueras av Amazon, på den eller de platser som anges av Amazon och på annonsörens bekostnad. Amazon ansvarar inte för underlåtenhet att leverera eller distribuera proverna vid sådana datum i de fall som annonsören inte levererat prover till Amazon på angivet datum. Annonsören är dessutom fortfarande ansvarig för kostnaderna gällande provprogrammet och annonser som har köpts enligt IO:n. Alla prover är föremål för Amazons rimliga godkännande före och vid Amazons mottagande. Amazon kan neka att acceptera prover av vilken anledning som helst och Amazon kan när som helst upphöra med leveransen av prover efter eget gottfinnande, förutsatt att annonsören inte hålls ansvarig för kostnader relaterade till leverans av annonser efter ett sådant annulleringsdatum. Amazon ansvarar inte för att returnera oanvända prover till annonsören. Om inte annat anges i IO:n ska tidpunkten, användningen, sättet, omfattningen och varaktigheten gällande leveransen av proverna fastställas av Amazon. Annonsören ska efterleva villkoren i sina leverantörsvillkor eller eventuella avtal för affärslösningar, i de fall sådana förekommer, inklusive de programpolicyer som definieras däri, med avseende på proverna.

c. Äganderätt till prover. Annonsören försäkrar att denne har äganderätt till alla prover som ska levereras eller distribueras av Amazon i enlighet med IO:n, och behåller äganderätten till dessa prover till dess att de har levererats till kunden (varvid kunden tar över rätten till proverna).

d. Försäkringar, garantier och överenskommelser. Annonsören försäkrar, garanterar och kommer överens med Amazon om att: (a) Annonsören har rätt att tillhandahålla proverna för det ändamål som anges i IO:n och att proverna är fria från panträtt och anspråk från tredje part, äkta och utan defekter gällande design och/eller tillverkning, material och utförande, (b) allt material och andra föremål som ingår i proverna är nya (inte renoverade eller rekonditionerade), om inte annonsören har fått Amazons skriftliga medgivande, (c) informationen samt förpackningen och etiketterna för proverna är sann, korrekt och fullständig, och att proverna, dess förpackning och Amazons verkställande av IO:n inte kommer att bryta mot någon tredje parts rättigheter (inklusive och utan begränsning till, immateriella rättigheter), (d) Annonsören ska efterleva alla tillämpliga lagar och regler som rör proverna (inklusive att erhålla och upprätthålla tillstånd eller licenser som krävs för att tillverka, distribuera, sälja eller på annat sätt att göra affärer med ett prov), och att provernas information, produktion, förpackning, märkning och importdokumentation (om tillämpligt) följer alla tillämpliga lagar och regler, (e) proverna är lämpliga för avsedd användning och syfte och kan marknadsföras lagligt samt lagras, säljas, distribueras och bortskaffas utan begränsning (t.ex. utan nödvändiga upplysningar, licenser eller registreringar) utöver specifika begränsningar eller förbud som Annonsören meddelar och Amazon skriftligen samtycker till före leverans till Amazon, (f) inget prov är eller innehåller ingredienser som regleras som ett kontrollerat läkemedel eller ämne, eller som är listat som en reglerad kemikalie, (g) inga prover ska tillhandahållas som är reglerade som en farlig produkt eller farligt material och (h) proverna har producerats, tillverkats, monterats och förpackats i enlighet med alla lagar och regler som gäller för arbetskraft, lön och arbetstid (inklusive USA:s Fair Labor Standards Act, om tillämpligt) och inga prover har producerats, tillverkats, monterats eller förpackats genom tvångsarbete, i fängelse eller genom barnarbete (definierat som 15 år eller lägsta arbetsålder inom tillämplig jurisdiktion, beroende på vilket som är äldre).

e. Skadeersättning. Utan att andra skadeståndsskyldigheter påverkas ska annonsören gottgöra, försvara, ersätta och hålla Amazon och dess respektive tjänstemän, direktörer, anställda och agenter skadeståndslösa mot alla eventuella tredjepartsanspråk, ansvar, förluster, skador och kostnader (inklusive rimliga advokatkostnader) (vardera ett ”anspråk”, och kollektivt ”anspråken”) som härrör från eller kan kopplas till: (1) försäljning, användning, personlig egendom, bruttointäkter, avgifter, franchise, affärs- eller andra skatter eller avgifter (inklusive straffavgifter, böter eller ränta på dessa) som åläggs av någon regering eller annan skattemyndighet i den utsträckning sådana skatter eller avgifter: (i) bedöms på Amazon som ett resultat av lager av prover (A) som innehas av Amazon och/eller (B) som levererats enligt beskrivning nedan, och (ii) är Annonsörens primära rättsliga skyldighet, och (2) (i) dödsfall eller skada på någon person, skada på egendom eller annan skada eller förlust på grund av fel i ett prov eller i dess användning, (ii) återkallelse eller utredning av prover, (iii) intrång eller förskingring av äganderätt av något prov, provinformation eller annat innehåll som tillhandahålls av annonsören och/eller byrån, (iv) annonsörens och/eller byråns oaktsamhet eller avsiktliga försummelse, (v) annonsörens överträdelse av dessa villkor, (vi) alla provrelaterade problem för vilka Annonsören eller Amazon är strikt ansvariga eller (vii) annonsörens underlåtenhet att ange korrekta beskrivningar, adekvata varningar eller instruktioner för prover. Annonsören samtycker inte till domslut eller lösningar av anspråk utan skriftligt medgivande från Amazon eller dess tillämpliga dotterbolag. Annonsören ska använda ett rättegångsombud som är rimligt tillfredsställande för Amazons parter, och Amazons parter ska samarbeta i försvaret på annonsörens bekostnad. Om någon part som tillhör Amazon rimligen fastställer att något anspråk kan ha en negativ effekt, har denna part rätt att ta kontroll över försvaret på sin bekostnad (utan att begränsa annonsörens skadeståndsskyldigheter).

f. Riktlinjer för användning av varumärken. Riktlinjerna för användning av varumärken som publiceras här (”riktlinjerna”) gäller annonsörens användning av Amazons varumärken, servicemärken, handelsnamn, logotyper eller designer som tillhandahålls av Amazon till annonsören (”Amazons varumärken”) i material som har godkänts i förväg av Amazon. Strikt efterlevnad av dessa riktlinjer krävs hela tiden och all användning av Amazons varumärken i strid med dessa riktlinjer leder automatiskt till att alla licenser kopplade till annonsörens användning av Amazons varumärken upphör. Med förbehåll för villkoren i IO:n och beroende av annonsörens efterlevnad av riktlinjerna, beviljar Amazon annonsören en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar, icke-överlåtbar och återkallelig rätt och licens att använda Amazons varumärken endast enligt instruktioner eller skriftligt godkännande av Amazon och under löptiden i IO:n, om inte annat anges av Amazon. Annonsören får inte använda Amazons varumärken på andra sätt än vad som uttryckligen anges häri och får inte underlicensiera dessa rättigheter eller på annat sätt tillåta någon annan part att använda Amazons varumärken. För att undvika missförstånd måste annonsören få föregående skriftligt godkännande från Amazon för all användning av Amazons varumärken. Vid uppsägning eller utgång av en IO, eller vid återkallande av licensen av Amazon, ska annonsören omedelbart upphöra med all vidare användning av Amazons varumärken.

Andra villkor

Annonsörens målgrupper

I den mån du tar med egna målgrupper till Amazon genom att använda riktade målgrupper, Amazons remarketing- eller konverteringspixlar, eller en part som hanterar dina målgruppsdata eller på annat sätt tillhandahåller tjänster till dig för målgruppsdata, godkänner du dessutom villkoren för annonsörens målgrupper som finns här.

Generativa AI-verktyg (artificiell intelligens) för annonsering

Du får använda våra generativa AI-verktyg för annonsering som vi kan göra tillgängliga för dig, bland annat annonsmaterial från dessa verktyg, enbart för annonskampanjer med Amazon. Du samtycker till att du inte kommer att använda sådana verktyg eller utdata på något sätt som inte är förenligt med dessa Villkor, Amazons andra annonspolicyer, Amazon Advertising-avtalet, dina andra tillämpliga avtal med Amazon eller andra tillämpliga riktlinjer, specifikationer eller annan information i online-användargränssnitt och relaterade verktyg och system som vi gör tillgängliga för dig i samband med Amazons produkter och tjänster (som uppdateras från tid till annan). Du får till exempel inte dekompilera eller omvända dessa verktyg eller utgångarna eller använda dem för att träna en modell för artificiell intelligens.

Kampanjoptimering

Oberoende av vilka leveransspecifikationer som anges i IO:n, samtycker du till att Amazon, i syfte att uppfylla dina resultat- och/eller leveransmål, kan optimera frekvenstak, dygnsintervall och inriktning och/eller byta ut annonsmaterial samt flytta visningar och budget mellan olika placeringar i medieplanen efter eget godtycke.

Dra av från betalning

Du kan meddela Amazon (skriftligen, ett e-postmeddelande är tillräckligt) att du väljer att betala eventuella belopp som ska betalas under IO:n genom att kvitta och dra av dessa belopp mot giltiga leverantörsfakturor för inköp av fysiska eller digitala produkter från Amazons tillämpliga återförsäljarbolag (dvs. Amazons avdrag från betalningar eller ”DFP”). Dessa belopp dras sedan inom 30 dagar efter det att en tillämplig faktura för IO:n har skickats från Amazon till dig. Om ovanstående betalningsmetod inte är tillgänglig (t.ex. på grund av otillräckliga kundfordringar eller av annan anledning) meddelar och fakturerar Amazon dig, varpå du omedelbart ska betala Amazon i enlighet med IO:n.

Placeringar med schablonavgift

Visningar för placeringar med schablonavgift tillhandahålls utan garanti och eventuella visningsantal som anges i medieplanen är endast uppskattningar. Du ansvarar för det totala pris som anges för varje tillämplig placering med schablonavgift, oavsett faktisk leverans.

Integrering av mobilmätningspartner (MMP)

Parterna kan komma överens om att använda en godkänd mobilmätningspartner (MMP) för kampanjen. Som sådan godkänner du att Amazon delar kampanjdata som härrör från resultat för IO:n eller kampanjen som levererats enligt DSP-avtalet (DSP-kampanj, kollektivt Kampanjdata) med den ömsesidigt överenskomna MMP:n om det behövs för att underlätta annonskonverteringsspårning i samband med IO- eller DSP-kampanjen. I den utsträckning meddelanden om konverteringshändelser från MMP till Amazon är aktiverade, har Amazon rätt att använda data från sådana meddelanden enbart för (a) att optimera dina kampanjer, (b) att rapportera till dig och (c) Amazons interna rapportering, interna analys, prognosticering av kampanjresultat och optimering av annonssystem. Amazon ska inte sälja vidare, hyra ut, leasa eller underlicensiera sådana meddelandedata till någon tredje part. Du bekräftar och samtycker till att Amazon endast har rätt att rapportera om konverteringshändelser i den utsträckning MMP delar sådana meddelandedata med Amazon, och att eventuella avvikelser mellan kampanjens kostnadsdata som rapporteras av MMP och de kostnadsdata som har identifierats av Amazon ska lösas till förmån för Amazon för betalningsändamål under IO- eller DSP-kampanjen. Du samtycker vidare till att du inte ska (i) sammankoppla några kampanjdata med personligt identifierbara uppgifter (enligt definitionen i tillämplig lag) gällande någon individ, (ii) försöka härleda personligt identifierbar information om någon individ från kampanjdata, (iii) använda kampanjdata för inriktning på en individ, webbläsare eller enhet eller (iv) lägga till kampanjdata i en icke-offentlig profil tillhörande en användare, webbläsare eller enhet.

Rikt medieinnehåll

Alla Javascript-bibliotek eller annan programvara som används av dig, eller av Amazon på uppdrag av dig, för att visa annonsplaceringar med rikt medieinnehåll under IO:n är ditt annonsmaterial.

Twitch (www.twitch.tv)

Besök http://twitchadvertising.tv för produktspecifikationer och policyer gällande Twitch-annonsering.

a. Alla mekanismer eller funktioner som spårar eller samlar in information om användare av Twitch webbplats (t.ex. cookies, pixlar, spårpixlar eller andra mekanismer) omfattas av Amazons policyer och Twitch tekniska godkännande. Twitch kan komma att ta bort eller inaktivera sådana mekanismer eller funktioner efter Twitch eget gottfinnande. För tydlighets skull får sådana mekanismer eller funktioner inte återanvändas.

b. Med förbehåll för avsnittet Anpassade och sponsrade verkställanden och/eller Influencer-program i dessa villkor, för allt annonsmaterial som anpassas av Amazon/Twitch för dig enligt IO:n (”Anpassad produktion”), samtycker parterna till att följande ytterligare villkor ska gälla: (1) Du samtycker till att tillhandahålla Amazon/Twitch med godkännanden eller begäranden om ändringar avseende annonsmaterial för anpassad produktion minst fem (5) dagar före den schemalagda sändningen av den anpassade produktionen. Amazon/Twitch har ingen skyldighet att inkludera ändringar som har lämnats till Amazon/Twitch mindre än fem (5) dagar före den schemalagda sändningen och (2) om Amazon ådrar sig några kostnader för en anpassad produktion innan en IO blivit annullerad (”produktionskostnader”) ska du ersätta Amazon för fakturor gällande sådana produktionskostnader i händelse av annullering av IO:n.

c. Alla Twitch-annonsprodukter kommer att faktureras baserat på Amazons annonsservermätning. Twitchs hemsiderubrikplaceringar och placeringar för övertagande av första intrycket kan inte annulleras. Visningar eller artiklar med schablonavgift är uppskattningar och garanteras inte. Det finns inga gottgöranden för dessa uppskattade visningar.

d. Bounty Board. Faktureringen baseras på Amazons annonsservermätning utifrån kostnad-per-visning. I händelse av att du gör en annullering utan orsak är du fortfarande ansvarig gentemot Amazon för kostnader som uppkommer från eventuella influencers som accepterat en Annonsörs-bounty före annulleringen.

 1. Bounty Board regleras av Twitchs användarvillkor (”ToS”), utöver denna IO. Innehåll, meddelanden, text, ljud, bilder, program, kod och andra data eller material som skapas, streamas, framförs, överförs eller spelas in av influencers i samband med Bounty Board (”Bounty Board-innehåll”) är: (i) användarinnehåll (såsom termen definieras i villkoren) och (ii) Amazon Advertising-material, och är föremål för villkoren nedan.
 2. Allt Bounty Board-innehåll omfattas av community-riktlinjerna i villkoren. Allt Bounty Board-innehåll som rapporteras till Amazon och strider mot community-riktlinjerna ska tas bort av Amazon i enlighet med Amazons modereringspolicyer. Om Bounty Board-innehåll tas bort på grund av en överträdelse av våra community-riktlinjer, är den enda korrigerande åtgärden du kan vidta att ansöka om gottgörande i enlighet med villkoren i IO:n.
 3. Amazon försäkrar och garanterar att Bounty Board-innehållet tillhandahåller de upplysningar som krävs enligt reglerna och föreskrifterna om inhemsk annonsering som har utfärdats av USA:s Federal Trade Commission (”FTC-regler”). Oavsett om någon bestämmelse i IO:n säger motsatsen lämnar Amazon inga andra utfästelser eller garantier med avseende på Bounty Board-innehållet. För tydlighets skull ska inga skadeståndsskyldigheter för Amazon enligt IO:n gälla för Bounty Board-innehållet, med undantag för representationen och garantin som anges specifikt i början av detta stycke.

e. Streaminginnehåll. Du kan annullera en streaminginnehållsplacering senast fyra timmar före starttiden för den placeringen. Skriftligt meddelande om annullering måste skickas till din kundansvarige (ett e-postmeddelande är tillräckligt) mellan kl. 9.00 och 18.00. Pacific Time, måndag till fredag, exklusive amerikanska federala helgdagar. Amazon kommer att ta ut en straffavgift motsvarande trettio procent av budgeten för varje placering som avbryts i strid med dessa villkor för streaminginnehåll.

f. Channel Skins, värdlästa annonser, sponsrade prenumerationer. Fakturering sker på fast avgiftsbasis. I händelse av att du avbryter utan orsak eller inte levererar till Amazon-kampanjtillgångar för ett Channel Skin, en värdläst annons eller en sponsrad prenumeration, kommer du att hållas ansvarig gentemot Amazon för belopp som beror på eventuella influencers som accepterat Channel Skins, en värdläst annons eller ett sponsrat prenumerationserbjudande före sådan uppsägning eller underlåtenhet att leverera.

 1. Channel Skins, värdlästa annonser och sponsrade prenumerationer styrs av ToS (utöver IO). Allt innehåll, meddelanden, text, ljud, bilder, applikationer, kod eller annan data eller material som skapas, streamas, framförs, överförs eller spelas in av influencers i samband med Channel Skins, värdlästa annonser eller sponsrade prenumerationer (”Channel Skins-innehåll”, ”Värdläst annonsinnehåll” respektive ”Innehåll med sponsrade prenumerationer”) är: (i) Användarinnehåll (som termen definieras i användarvillkoren); och (ii) Amazons reklammaterial, och omfattas av villkoren nedan.
 2. Innehåll i Channel Skins, innehåll för lästa annonser och sponsrade prenumerationsinnehåll omfattas av riktlinjerna för communityn som anges i användarvillkoren. Innehåll i Channel Skins, innehåll från värdlästa annonser eller innehåll från sponsrade prenumerationer som till Amazon rapporteras bryta mot riktlinjerna för communityn ska tas bort av Amazon i enlighet med dess modereringspolicyer. I händelse av att Channel Skins-innehåll, innehåll från värdlästa annonser eller innehåll från sponsrade prenumerationer tas bort på grund av brott mot riktlinjerna för communityn, ska din enda åtgärd vara att ansöka om ett gottgörande i enlighet med villkoren i IO:n.
 3. Amazon intygar och garanterar att Channel Skins-innehållet, innehåll från värdlästa annonser och innehåll från sponsrade prenumerationer ska innehålla tillämpliga upplysningar som krävs enligt de regler och föreskrifter om inhemsk annonsering som utfärdats av United States Federal Trade Commission (”FTC-reglerna”). Oaktat bestämmelser i IO som hävdar motsatsen ger Amazon inga andra utfästelser eller garantier med avseende på Channel Skins-innehållet, innehåll från värdlästa annonser eller innehåll från sponsrade prenumerationer. För tydlighetens skull – med undantag för den framställning och garanti som specifikt anges i början av detta stycke – ska eventuella skadeersättningsskyldigheter för Amazon enligt IO:n inte gälla för Channel Skins-innehåll, innehåll från värdlästa annonser eller innehåll från sponsrade prenumerationer.
 4. Om inte annat anges skriftligen av Amazon gäller följande avsnitt i IAB-villkoren inte för Channel Skins, värdlästa annonser eller sponsrade prenumerationer: II(d) (Redaktionella anslutningar), IV (Rapportering), V (a)(iii) (Avbokning utan orsak, med avseende på fasta avgiftsbaserade leveranser), VII (Bonusvisningar), IX(e) (Ingen ändring, endast med avseende på ändring av annonsstorlek) och XIII (Leverans och spårning av annonser från tredje part). För tydlighetens skull kommer Channel Skins, innehåll från värdlästa annonser och innehåll från sponsrade prenumerationer att betraktas som ”annonser” i den mening som avses i IAB-villkoren. Rapportering som tillhandahålls av Amazon kommer att vara begränsad och kan bestå av aggregerade mätvärden för tittarantal, visningar, klick och/eller tid för sändning eller tittande. Du förstår och samtycker till att Amazon inte tillhandahåller någon annan rapportering.

Kampanjer med produkter som säljs i Amazon Store

I den utsträckning din kampanj innehåller en produkt som säljs i Amazon Store förbehåller vi oss rätten att avbryta, avsluta eller på annat sätt begränsa leveransen av din kampanj om en sådan produkt inte är tillgänglig. Vi kan till exempel upphäva din kampanj om produkten inte längre finns i lager eller vi kan begränsa din kampanj från att levereras till individer som bor i en region där produkten inte är tillgänglig för försäljning i Amazon Store.

REGIONALA VILLKOR

Utöver tillämpliga globala villkor gäller följande villkor endast för de regioner som anges:

Kanada

Följande villkor gäller för placeringar som har köpts genom Amazon Advertising Canada, Inc.

Goodreads (www.goodreads.com)

a. Annullering. Placeringar på Goodreads kan annulleras av Amazon med 24 timmars skriftligt varsel till dig (ett e-postmeddelande är tillräckligt).

b. Leverans. Annonser visas av Amazon och all leverans, rapportering och fakturering för sådana placeringar baseras endast på Amazons mätningar. Tredjepartsspårning är inte tillgänglig om inte annat anges av Amazon.

c. Specifika produktvillkor. Webbplatsspärrar, sidor med utökade bokplaceringar, personligt utvald e-post, placeringar i nyhetsbrev för allmänt intresse och/eller nyhetsbrev för nya utgåvor är inte garanterade och beror på lagertillgänglighet samt faktureras med en schablonavgift. I de fall visningsmängder anges i en IO är dessa endast uppskattningar. Placeringsrapporter för e-post och/eller nyhetsbrev begränsas endast till det totala antalet e-post/nyhetsbrev som skickats och öppnats samt klickfrekvens.

EU/STORBRITANNIEN

Prime Video-kampanjer för direktsänd sport (”kampanjer för direktsänd sport”)

Följande villkor gäller kampanjer för direktsänd sport i EU/Storbritannien, utöver alla andra tillämpliga produktspecifika villkor som anges i IO:n (och i den mån det finns en konflikt med andra tillämpliga produktspecifika villkor ska dessa villkor gälla för kampanjer för direktsänd sport):

a. Annullering. Sponsringsplaceringar kan inte annulleras. Amazon varken omfördelar eller ersätter annonsören i händelse av att sponsringen annulleras.
Standardiserade reklampaus-placeringar kan annulleras skriftligen med 30 dagars förvarning (ett e-postmeddelande är tillräckligt). Amazon ersätter inte annonsören i händelse av annullering, men omfördelar den annullerade IO:n till alternativa Prime Video-media beroende på Amazons lagertillgänglighet.

2. Sena ändringar av annonsmaterial. Annonsmaterial för kampanjer för direktsänd sport måste tas emot skriftligen på det sätt som Amazon anger (ett e-postmeddelande är tillräckligt). Amazon accepterar inga ändringar eller ersättningar av kampanjmaterialet såvida det inte skickas med sju dagars varsel före sändningstid. Försenade inlämningar av kampanjmaterial kan påverka leveransen av kampanjen, och Amazon ersätter inte Annonsören eller omfördelar kampanjen i händelse av sen inlämning av kampanjmaterial.

3. Fakturering och betalningsplan. Inköp för kampanjer för direktsänd sport faktureras med en schablonavgift. Fakturor skickas av Amazon i början av varje månad efter kampanjen för direktsänd sport för de placeringar som levererades föregående månad enligt medieplanen

Annonseringspolicyer

Villkor