Dodatkowe zasady dotyczące Amazon DSP

Zasady te stanowią część (i) Zasad korzystania z platformy odnoszących się do korzystania z usługi Amazon DSP udostępnianej przez Amazon Ads LLC i/lub jej Podmioty stowarzyszone (zwane łącznie „Amazon”) Użytkownikowi, reklamodawcy i/lub agencji w imieniu reklamodawcy lub agencji („Użytkownik”) zgodnie z Umową Amazon DSP (wcześniej znaną jako Umowa korzystania z platformy reklamowej) zawartą między Amazon a Użytkownikiem („Umowa DSP”) oraz (ii) Zasadami mającymi zastosowanie do zamówień reklamowych realizowanych między Użytkownikiem a Amazon dotyczących usług DSP świadczonych przez Amazon („Zamówienia reklamowe”). Kupując produkty lub usługi Amazon bądź z nich korzystając, wyrażasz zgodę na obowiązujący Regulamin określony poniżej. Warunki te mogą być włączone przez odniesienie do umów zawartych przez Użytkownika i Amazon, w tym do każdego Zamówienia reklamowego i do każdej Umowy DSP, i mają moc nadrzędną, w przypadku konfliktu między tymi Warunkami a taką umową.

Amazon zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie niniejszych Warunków według własnego uznania przez opublikowanie takich zmian tutaj.

Użyte terminy pisane wielkimi literami, ale niezdefiniowane w niniejszym dokumencie, mają znaczenie określone (i) w odpowiednich Zamówieniach reklamowych, w przypadku usług Amazon DSP, lub (ii) w Umowie DSP, w przypadku dostępu do lub korzystania z samoobsługowych usług Amazon DSP. Nagłówki lub podobne odniesienia zawarte w niniejszych Warunkach umieszczono wyłącznie dla wygody i nie należy ich interpretować jako ograniczające te postanowienia lub mające na nie inny wpływ.

Odliczenie od płatności. W przypadku kwot, które Użytkownik jest winny Amazon na mocy Umowy DSP lub Zamówienia reklamowego, Amazon może, oprócz innych praw określonych w Umowie DSP lub Zamówieniu reklamowym, wstrzymać wypłatę kwot należnych Użytkownikowi lub je potrącić z płatności należnych Użytkownikowi lub któremukolwiek z jego Podmiotów stowarzyszonych ze strony firmy Amazon lub któregokolwiek z jej Podmiotów stowarzyszonych z tytułu innych pisemnych umów zawartych między firmą Amazon lub jej Podmiotami stowarzyszonymi a Użytkownikiem lub którymkolwiek z jego Podmiotów stowarzyszonych.

Gwarantowana grupa odbiorców OTT. Zarezerwowane kampanie należy aktywować przed datą rozpoczęcia kampanii, aby można było w pełni zrealizować zamówienie. Kampanie nieaktywowane przed datą rozpoczęcia wymagają ponownego prognozowania i ponownej rezerwacji. Kampanie nieaktywowane w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia tracą zarezerwowane zapasy i gwarantowane miejsca docelowe.

Centrum pomocy. Dodatkowe Zasady korzystania z platformy dostępne są w Centrum pomocy Amazon DSP.

Zasady dotyczące reklamowania