Regulamin dodatkowy

Pierwotna publikacja: 13 czerwca 2016 r. Ostatnia aktualizacja: 17 maja 2024 r.

Niniejszy Regulamin dodatkowy („Regulamin”) ma zastosowanie do produktów lub usług reklamowych określonych poniżej, które są udostępniane przez spółkę Amazon Advertising LLC i/lub jej Podmioty stowarzyszone (dalej zwane łącznie „Amazon”) odpowiednio Tobie, reklamodawcy i/lub agencji w imieniu reklamodawcy bądź agencji („Ty”, „Twój” lub „Ciebie”). Kupując produkty lub usługi Amazon bądź z nich korzystając, wyrażasz zgodę na obowiązujący Regulamin określony poniżej. Niniejszy Regulamin może zostać włączony przez odniesienie do umów zawartych przez Ciebie i Amazon, w tym do zamówień reklamowych (z których każde będzie dalej zwane „ZR”), i będzie mieć moc nadrzędną w razie rozbieżności między niniejszym Regulaminem a każdą taką umową. Dla uniknięcia wątpliwości: ma zastosowanie sekcja dotycząca Siły wyższej zawarta w obowiązującej umowie pomiędzy Tobą a Amazon. Regulamin w języku angielskim stanowi ostateczną i obowiązującą wersję, zaś tłumaczenia udostępnia się jedynie dla ułatwienia.

Niniejszy Regulamin ma być odczytywany i interpretowany w powiązaniu ze Specyfikacjami i zasadami dotyczącymi reklam (w tym ograniczeniami dotyczącymi wyświetlania reklam, śledzenia i raportowania) i będzie mieć zastosowanie tylko w zakresie, w jakim te produkty i usługi są objęte Twoim ZR lub używane przy realizacji Twojej kampanii.

Amazon zastrzega sobie prawo do wprowadzania według własnego uznania i w dowolnym momencie zmian w niniejszym Regulaminie przez ich opublikowanie tutaj. Regulamin obowiązujący w dniu wejścia Twojego ZR w życie lub wcześniej ma zastosowanie do takiego ZR, pod warunkiem że zmiany dotyczące nowych produktów lub usług bądź wynikające z obowiązku dostosowania się do obowiązujących przepisów, zasad, rozporządzeń i dyrektyw będą wchodzić w życie natychmiast po ich publikacji.

Wszelkie używane tutaj terminy pisane wielkimi literami, lecz niezdefiniowane w niniejszym dokumencie, mają znaczenie określone w ZR lub innej obowiązującej umowie. Nagłówki lub podobne odniesienia zawarte w niniejszym Regulaminie wprowadzono wyłącznie dla ułatwienia i nie należy ich interpretować jako ograniczających niniejsze postanowienia lub mających na nie jakikolwiek inny wpływ.

PRODUKTY REKLAMOWE

Produkty beta, testowe, filmowe posiadane i obsługiwane lub pilotażowe
Realizacje niestandardowe i sponsorskie
Sponsoraty influencerskie
Realizacje Amazon Live
Próbki produktu

REGULAMIN GLOBALNY

Produkty standardowe

Amazon DSP

Dynamiczne, oparte na odsłonach miejsca docelowe Amazon DSP i STV (dawniej „OTT”) nie są gwarantowane, a wszelkie liczby odsłon i stawki określone w Zamówieniu reklamowym są jedynie oszacowaniami. Łączna kwota, która zostanie naliczona za każde miejsce docelowe Amazon DSP, będzie wynikać z pomiarów serwera reklam Amazon i nie przekroczy sumy pozycji dla tego określonego miejsca docelowego.

Urządzenia i interfejsy użytkownika Amazon (np. czytnik Kindle eInk, tablet Fire, urządzenie Fire TV i telefony dostępne tylko w usłudze Prime)

(a) Anulowanie. Publikacje reklam w miejscach docelowych Kindle eInk możesz anulować nie później niż 15 dni przed datą rozpoczęcia publikacji w miejscu docelowym. Publikacje reklam w miejscach docelowych klasy II na ekranie powitalnym tabletu Fire / czytnika Kindle (czyli Fire Tablet App Download) mogą podlegać anulowaniu za pisemnym powiadomieniem Amazon z 7-dniowym wyprzedzeniem.

(b) Użycie danych. Nie możesz ani nie masz prawa zezwalać osobie trzeciej na korzystanie z danych lub innych informacji zbieranych w związku z reklamami udostępnianymi za pośrednictwem urządzeń Amazon (w tym reklamami w e-mailach wysyłanych przez Amazon i zawierających linki do Twojej witryny) lub kliknięciami takich reklam w sposób ukierunkowany lub identyfikujący osoby jako te, które: (i) obejrzały lub kliknęły takie reklamy, (ii) mają urządzenia Amazon lub z nich korzystają bądź (iii) są klientami Amazon.

(c) Dostawa i raportowanie. Wszystkie miejsca docelowe na urządzeniach Amazon będą obsługiwane przez Amazon, a wszystkie faktury i raporty dotyczące takich miejsc docelowych będą się opierać na powyższych danych. Ze względu na częściowo połączony charakter urządzeń Amazon raporty dotyczące skuteczności miejsc docelowych na takich urządzeniach mogą podlegać zmianie aż do czasu dostarczenia raportu końcowego z kampanii w celu uwzględnienia dodatkowych danych zbieranych po dacie zakończenia publikacji reklam w miejscach docelowych. Dostarczane materiały, miejsca docelowe lub jednostki reklamowe na urządzeniach Fire TV wskazane w ZR jako „niegwarantowane” lub kupowane na zasadach dynamicznych, kosztu kliknięcia (CPC) lub kosztu tysiąca odsłon (CPM) nie są gwarantowane, a wszelkie kwoty i stawki wyszczególnione w ZR są jedynie oszacowaniami. Łączna kwota, która zostanie naliczona za publikację reklamy w takich miejscach docelowych, będzie wynikać z pomiarów serwera reklam Amazon i nie przekroczy sumy pozycji dla wskazanego miejsca docelowego.

(d) Widoczność na tabletach Fire i urządzeniach Fire TV. Do wyświetlania reklam na tabletach Fire i urządzeniach Fire TV kupowanych według widocznych odsłon („Widoczność”) mają zastosowanie następujące warunki:

 1. Pomiar. Masz obowiązek zapłacić tylko za widoczne odsłony (zmierzone i niezmierzone pod kątem Widoczności) zgodnie z niniejszymi warunkami i na podstawie pomiarów dokonanych przez Amazon. W celu określenia Widoczności na potrzeby niniejszych warunków strony zgadzają się uznawać zmierzone odsłony za widoczne odsłony, jeśli 50% pikseli takich odsłon zostanie zmierzonych jako widoczne przez 1 sekundę.
 2. Niezmierzone odsłony. W celu rozliczenia odsłon, których nie można zmierzyć pod kątem Widoczności, odsłony rozliczeniowe będą obliczane na podstawie widocznego odsetka raportowanego przez Amazon i zastosowanego do wszystkich dostarczonych odsłon raportowanych przez Amazon. Jeśli na przykład kampania miała polegać na dostarczeniu 1 000 000 odsłon według obliczeń serwera reklam Amazon, 900 000 było mierzalnych, a 800 000 zmierzono jako widoczne, za odsłony rozliczeniowe zostanie uznane łącznie 888 000 widocznych odsłon.
 3. Łączna liczba odsłon. Amazon będzie obsługiwać odsłony, dopóki łączna liczba zrealizowanych widocznych odsłon mierzona zgodnie z postanowieniami określonymi w punktach (1) i (2) nie będzie równa liczbie gwarantowanych widocznych odsłon określonej w Zamówieniu reklamowym.

Reklamy filmowe wyprodukowane przez Amazon (program doskonalenia filmowych materiałów reklamowych)

Masz obowiązek dostarczyć wymagane materiały do Reklam filmowych w terminie wskazanym przez Amazon. Opóźnienia w przesyłaniu materiałów reklamowych lub w zatwierdzaniu Reklam filmowych mogą mieć wpływ na daty okresu wyświetlania kampanii, przy czym nadal masz obowiązek rozliczenia mediów kupionych na podstawie Zamówienia reklamowego. Zezwalasz Amazon na przygotowywanie wersji roboczych i publikowanie studiów przypadków związanych ze skutecznością Reklam filmowych. W stosunkach między stronami Amazon będzie właścicielem wszelkich praw, tytułów i korzyści z Reklam filmowych. Amazon udziela Ci z kolei niewyłącznej, ograniczonej licencji na korzystanie z Reklam filmowych wyłącznie na stronach internetowych i w kanałach mediów społecznościowych posiadanych i/lub obsługiwanych przez Ciebie w okresie trwania kampanii zgodnie z zapisami zawartymi w Zamówieniu reklamowym. Zgadzasz się niezwłocznie realizować wnioski Amazon o zaprzestanie korzystania z Reklam filmowych na podstawie niniejszych warunków, a także zobowiązujesz się unikać świadomego podejmowania jakichkolwiek czynności mających na celu zmniejszenie wartości znaków Amazon.

Gwarantowane kampanie złożone z reklam dźwiękowych

Miejsca docelowe w ramach Gwarantowanych kampanii złożonych z reklam dźwiękowych będą rozliczane na podstawie łącznej liczby odsłon z raportów Amazon i nie przekroczą sumy pozycji dla wskazanego miejsca docelowego. Wszelkie wymagania dotyczące gatunku muszą odpowiadać zasadom Amazon i zostać wyszczególnione w Zamówieniu reklamowym.

Widoczność klasy I oraz Amazon DSP

Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich miejsc docelowych klasy I oraz Amazon DSP kupowanych na podstawie widocznych odsłon („Widoczność”):

 1. Pomiar widoczności.
  1. Pomiar. Na potrzeby ustalania Widoczności strony zobowiązują się używać danych dotyczących widocznych odsłon dostarczanych przez uzgodnionego między stronami zewnętrznego dostawcę akredytowanego przez MRC („3PAV”) i uznają zmierzone odsłony za widoczne, jeśli 50% pikseli takich odsłon zostanie zmierzonych jako widoczne przez 1 sekundę.
  2. Niezmierzone odsłony. W celu rozliczenia odsłon, których nie można zmierzyć pod kątem Widoczności, widoczne odsłony obliczane będą na podstawie widocznego odsetka raportowanego przez 3PAV i zastosowanego do łącznej liczby dostarczonych odsłon raportowanych przez uzgodniony między stronami zewnętrzny serwer reklam („3PAS”). Jeśli na przykład kampania miała polegać na dostarczeniu 1 000 000 odsłon według danych 3PAS, 900 000 było mierzalnych według 3PAV, a 800 000 zmierzono jako widoczne według 3PAV, za widoczne zostanie uznane łącznie 888 888 odsłon.
  3. Dostęp do raportów. Masz obowiązek przekazać Amazon dane uwierzytelniające do logowania, które umożliwią Amazon bezpośrednie przeglądanie raportów generowanych przez 3PAV.
 2. Widoczność Amazon DSP. Oprócz warunków Amazon DSP, o których mowa powyżej, do wszystkich miejsc docelowych Amazon DSP kupowanych według Widoczności mają zastosowanie następujące warunki.
  1. Opłaty 3PAS. Masz obowiązek uregulować opłaty 3PAS za wszystkie odsłony obsłużone przez 3PAS niezależnie od łącznej liczby zrealizowanych odsłon do poziomu liczby widocznych odsłon określonej w Zamówieniu reklamowym.
  2. Rekompensata. Jeśli Amazon nie dostarczy co najmniej 70% liczby odsłon określonej w media planie w przypadku miejsc docelowych Amazon DSP kupionych według Widoczności jako widoczne odsłony (zmierzone i niezmierzone pod kątem widoczności), strony dołożą uzasadnionych ekonomicznie starań w celu uzgodnienia warunków rekompensaty.
 3. Widoczność klasy I. Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich miejsc docelowych klasy I kupowanych według Widoczności.
  1. Łączna liczba odsłon. Masz obowiązek zapłacić tylko za widoczne odsłony (zmierzone i niezmierzone pod kątem Widoczności) zgodnie z niniejszymi warunkami. Amazon będzie obsługiwać odsłony, dopóki łączna liczba zrealizowanych widocznych odsłon mierzona zgodnie z postanowieniami określonymi w punkcie (a) powyżej nie będzie równa liczbie gwarantowanych widocznych odsłon określonej w ZR. Masz obowiązek uregulować opłaty 3PAS za wszystkie odsłony obsłużone przez 3PAS niezależnie od łącznej liczby zrealizowanych odsłon aż do osiągnięcia gwarantowanej liczby widocznych odsłon.
  2. Pakiet widoczności AMZN (mieszane miejsca docelowe reklamy ROS). Rozumiesz i potwierdzasz, że Pakiet widoczności AMZN może obejmować publikacje reklam w różnych miejscach docelowych klasy I, a Amazon może według własnego uznania optymalizować takie publikacje reklam w miejscach docelowych, a także targetowanie, strony docelowe i materiały reklamowe związane z takimi miejscami docelowymi. Raportowanie i fakturowanie będzie się odbywać na poziomie zagregowanego pakietu. Rozumiesz i potwierdzasz, że Amazon nie będzie dostarczać raportów przygotowywanych dla indywidualnych miejsc docelowych.

IMDb Conquesting i IMDb Showtime lub Ticketing

Miejsca docelowe IMDb Conquesting i IMDb Showtime lub Ticketing nie podlegają anulowaniu. Odsłony w ramach miejsc docelowych IMDb Conquesting zakupionych w ramach Zamówienia reklamowego nie są gwarantowane, a ewentualne liczby odsłon określone w Zamówieniu reklamowym są tylko wartościami szacunkowymi.

(Opłacane przez Amazon) usługi pomiaru wzrostu sprzedaży offline, wzrostu wyników marki i/lub zasięgu

(Płatne) usługi pomiaru wzrostu sprzedaży offline, wzrostu wyników marki i/lub zasięgu (przy czym każda taka usługa będzie dalej zwana „Analizą”, a łącznie usługi będą dalej zwane „Analizami”). Analizy wykorzystuje się do celów pomiarów, studiów wykonalności i ocen wyników dostawców. Przyjmujesz do wiadomości, że Analizy dostarczane przez Amazon są własnością Amazon, a w stosunkach między stronami stanowią Informacje poufne Amazon udostępniane przez Amazon do Twojego użytku. Zezwalasz Amazon na powielanie, publikację lub wykorzystywanie w inny sposób Twoich Reklam, logo, nazwy firmy, innych elementów kampanii objętych Zamówieniem reklamowym (np. danych dotyczących skuteczności) oraz wszelkich wyników Analiz związanych z kampanią jako studium przypadku lub materiałów dodatkowych (np. prezentacji slajdów) na potrzeby wykazywania efektywności produktów Amazon.

(Opłacane przez reklamodawcę) usługi Audience Research i Kreatywne testy („Badanie płatne”, łącznie „Badania płatne”)

Poniższe warunki mają zastosowanie do Badań płatnych opłacanych przez reklamodawcę w narzędziach Audience Research i Kreatywne testy:

(a) Anulowanie: Badanie płatne można anulować nie później niż 24 godziny przed datą jego rozpoczęcia.

(c) Dostawa, raportowanie i fakturowanie: Realizacja Badań płatnych zależy od liczby odpowiedzi na ankietę. Każde Badanie płatne wymaga minimalnego progu dostępnych odpowiedzi, aby umożliwić analizę i agregację wyników. Nie obciążymy Cię należnościami za badania, które nie spełniają naszych minimalnych progów liczby odpowiedzi. Raporty zostaną udostępnione w ciągu tygodnia od ukończenia Badania płatnego. Badania płatne będą rozliczane w ramach stałej opłaty na początku następnego miesiąca, po którym udostępniono Badanie płatne.

(c) Materiały reklamowe: W przypadku Kreatywnych testów dostarczysz firmie Amazon wyprodukowane obrazy lub treści filmowe materiałów reklamowych nie później niż 7 dni przed uruchomieniem Badania płatnego za pomocą narzędzia Testy kreatywne („Zasoby”). Zbyt późne dostarczenie Zasobów może wpłynąć na daty realizacji Badania płatnego. Niniejszym udzielasz Amazon niewyłącznej, wieczystej, obowiązującej na całym świecie licencji na użytkowanie, powielanie, przesyłanie, wyświetlanie, wykonywanie, przechowywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie Zasobów do celów związanych z Badaniami płatnymi przy użyciu Kreatywnych testów.

d) Zgodność z przepisami: Potwierdzasz, że treści, które przesyłasz w ramach Badania płatnego, w tym Zasoby, są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

(e) Studia przypadków: Amazon może Ci przedstawić do zatwierdzenia projekt studium przypadku dotyczący skuteczności Badań płatnych. Amazon może opublikować wspomniane studium przypadku po otrzymaniu Twojej pisemnej zgody (przy czym powiadomienie pocztą elektroniczną jest wystarczające), której wydanie nie będzie bezzasadnie wstrzymywane ani opóźniane.

Udział w odsłonach (SOV) lub przejęcia

Miejsca docelowe w trybie udziału w odsłonach lub przejęć nie podlegają anulowaniu. Wartości procentowe udziału w odsłonach będą określane w ZR i będą się opierać na udziale w odsłonach dla wszystkich sprzedanych odsłon, chyba że Amazon w formie pisemnej wskaże inaczej (przy czym e-mail jest dla przedmiotowych celów wystarczający). Ewentualne liczby odsłon określone w ZR nie są gwarantowane i stanowią jedynie oszacowania. Jeśli do momentu realizacji ZR przez strony nie zostaną określone konkretne daty dotyczące celów publikacji reklam w miejscach docelowych w trybie przejęcia lub udziału w odsłonach, daty te będą zależne od dostępności zasobów Amazon. Amazon nie zezwala na używanie znaków towarowych ani symboli i informacji o prawach autorskich, w tym w publikacjach reklam w miejscach docelowych H1. Wszelkie takie symbole i informacje mogą zostać usunięte według własnego uznania Amazon.

Publikacje reklam w miejscach docelowych w kanałach mediów społecznościowych i/lub w komunikacji e-mail

Publikacje reklam w miejscach docelowych w kanałach mediów społecznościowych i/lub w komunikacji e-mail nie są gwarantowane i będą dostarczane przez Amazon (zewnętrzna obsługa / zewnętrzne monitorowanie nie będą dozwolone). Ilość, częstotliwość i konkretne daty (przypadające w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia wskazanej w media planie) wszelkich publikacji reklam w miejscach docelowych w kanałach mediów społecznościowych i/lub w komunikacji e-mail realizowanych na podstawie ZR będzie określać Amazon według własnego uznania. W miarę dostępności Amazon będzie dostarczać raporty dotyczące tylko: (a) łącznej liczby wysłanych wiadomości e-mail oraz (b) łącznej liczby postów, „udostępnień” i „polubień” reklam w miejscach docelowych w kanałach mediów społecznościowych.

Sponsorowane treści filmowe: wyprodukowane przez reklamodawcę

Zobowiązujesz się dostarczyć Amazon treści filmowe (w tym wszelkie teksty, grafiki, logo i adresy URL) wyprodukowane przez Ciebie i powiązane z każdym stosowanym miejscem docelowym, o których mowa w Zamówieniu reklamowym („Treści filmowe reklamodawcy”), nie później niż 3 dni przed uruchomieniem Treści filmowych reklamodawcy. Opóźnienia w przesyłaniu Treści filmowych reklamodawcy mogą mieć wpływ na datę rozpoczęcia i długość kampanii, przy czym nadal masz obowiązek rozliczenia mediów kupionych na podstawie ZR. Treści filmowe reklamodawcy będą obsługiwane przez Amazon (monitorowanie przez inne firmy nie będzie dozwolone). Wyświetlenia Treści filmowych reklamodawcy nie są gwarantowane. Niniejszym udzielasz Amazon niewyłącznej, wieczystej, obowiązującej na całym świecie licencji na użytkowanie, powielanie, przesyłanie, wyświetlanie, wykonywanie, przechowywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie Treści filmowych reklamodawcy.

Korzystanie z logo, znaków towarowych lub treści Amazon w materiałach reklamowych

Zamieszczone tutaj wytyczne dotyczące używania znaków towarowych („Wytyczne”) mają zastosowanie do używania przez Reklamodawcę znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych, logo lub wzorów Amazon dostarczonych Reklamodawcy przez Amazon („Znaki Amazon”) w materiałach, które zostały wcześniej zatwierdzone przez Amazon. Bezwzględnie wymagane jest ciągłe i ścisłe przestrzeganie Wytycznych. Użycie Znaków Amazon z naruszeniem tych Wytycznych skutkuje automatycznym wypowiedzeniem licencji uprawniającej do użytkowania Znaków Amazon przez Reklamodawcę. Z zastrzeżeniem warunków ZR i pod warunkiem przestrzegania Wytycznych przez Reklamodawcę Amazon udziela Reklamodawcy ograniczonego, niewyłącznego, niezbywalnego, nieprzenoszalnego, odwołalnego prawa i licencji na używanie Znaków Amazon wyłącznie zgodnie z instrukcjami Amazon lub w sposób zatwierdzony na piśmie przez Amazon oraz w okresie obowiązywania ZR, o ile Amazon nie postanowi inaczej. Reklamodawca nie może używać Znaków Amazon, z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych w niniejszym dokumencie, udzielać sublicencji na przedmiotowe prawa ani w inny sposób zezwalać innym podmiotom na używanie jakichkolwiek Znaków Amazon. Aby uniknąć wątpliwości, Reklamodawca musi otrzymać od Amazon uprzednią pisemną zgodę na wszelkie użytkowanie Znaków Amazon. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Zamówienia reklamowego bądź po cofnięciu licencji przez Amazon Reklamodawca niezwłocznie zaprzestanie dalszego użytkowania Znaków Amazon.

Gwarantowane kampanie DAR STV Nielsen (dawniej „OTT”) złożone z reklam filmowych

Amazon będzie uwzględniać w raportach tylko zrealizowane odsłony i łączną liczbę zrealizowanych odsłon dla grupy odbiorców Gwarantowanych kampanii DAR STV Nielsen złożonych z reklam filmowych („Gwarantowane kampanie DAR STV Nielsen”). Publikacje reklam w miejscach docelowych w ramach Gwarantowanych kampanii DAR STV Nielsen będą rozliczane na podstawie łącznej liczby zrealizowanych odsłon dla grupy odbiorców z raportu dotyczącego łącznej liczby odbiorców DAR Nielsen. Ze względu na potencjalne opóźnienia w odbiorze raportów dotyczących łącznej liczby odbiorców DAR Nielsen raporty dotyczące skuteczności publikacji reklam w miejscach docelowych w ramach Gwarantowanych kampanii DAR STV Nielsen mogą ulegać zmianie do czasu udostępnienia raportu końcowego z kampanii w celu uwzględnienia dodatkowych raportów otrzymywanych po dacie zakończenia publikacji reklam.

Gwarantowane kampanie własne złożone z reklam filmowych

Publikacje reklam w miejscach docelowych w ramach Gwarantowanych kampanii własnych złożonych z reklam filmowych będą rozliczane na podstawie łącznej liczby dostarczonych odsłon dla grupy odbiorców z raportu Amazon.

Produkty beta, testowe, filmowe posiadane i obsługiwane lub pilotażowe

Dostarczane materiały, miejsca docelowe lub jednostki reklamowe wskazane w Zamówieniu reklamowym jako „Produkty beta”, „Produkty testowe”, „Produkty pilotażowe”, „Produkty filmowe posiadane i obsługiwane” lub w inny sposób zidentyfikowane jako eksperymentalne lub poddawane testom („Produkty beta”) będą obsługiwane przez Amazon i dostarczane „w stanie, w jakim się znajdują”. Prognozowanie, dostępność, funkcjonalność i specyfikacje techniczne mogą się różnić, a ewentualne liczby odsłon lub udział w odsłonach (SOV) wyszczególnione w ZR stanowią tylko oszacowania i nie są gwarantowane. Monitorowanie przez inne firmy nie jest dostępne, chyba że Amazon postanowi inaczej. Jeśli Amazon oferuje możliwości monitorowania przez inne firmy, powiązane publikacje reklam w miejscach docelowych i odsłony będą rozliczane wyłącznie na podstawie raportów i danych Amazon. W przypadku Produktów beta, które są oznaczone jako „Kontekstowy udział w odsłonach” lub „Publikacja reklam w wirtualnych miejscach docelowych”, ZR nie podlega anulowaniu. Zezwalasz Amazon na powielanie, publikację lub wykorzystywanie w inny sposób Twoich Reklam, logo, nazwy firmy oraz innych elementów kampanii objętych Zamówieniem reklamowym (np. danych dotyczących skuteczności) powiązanych z Twoim użytkowaniem Produktów beta, Produktów testowych, Produktów filmowych posiadanych i obsługiwanych bądź Produktów pilotażowych jako studium przypadku lub materiałów dodatkowych (np. prezentacji slajdów) na potrzeby wykazywania efektywności produktów Amazon.

Produkty niestandardowe

„Regulamin ZR” odnosi się do opracowanego przez stowarzyszenie AAAA i firmę IAB dokumentu „Standard Terms and Conditions for Internet Advertising for Media Buys One Year or Less version 3.0” (Standardowe warunki dotyczące reklamy internetowej w przypadku zakupu mediów na okres do jednego roku, wersja 3.0) („Regulamin IAB”) lub wszelkich zastępczych lub innych umów między Tobą a Amazon mających zastosowanie w przyjętym przez Ciebie zakresie. W zakresie, w jakim ma zastosowanie umowa zastępcza lub inna, części Regulaminu IAB, o których mowa w niniejszym dokumencie, będą odpowiadać punktom takiej umowy zawierającym te same lub zasadniczo podobne postanowienia.

Alarmy Alexa

Następujące warunki mają zastosowanie do dowolnych dźwięków alarmu („Alarmy Alexa”):

(a) Zobowiązujesz się dostarczyć Amazon muzykę, nagrania głosowe, pozostałe pliki dźwiękowe, grafiki, obrazy, filmy, adresy URL i wszelkie inne materiały reklamowe na potrzeby Alarmów Alexa zgodnie z harmonogramem wskazanym na piśmie przez Amazon (wysyłka pocztą elektroniczną jest wystarczająca). Amazon dokona wraz z Tobą przeglądu wdrożenia Alarmów Alexa przed odpowiednią Datą rozpoczęcia, lecz o samym wdrożeniu Alarmów Alexa postanawia Amazon. Opóźnienia w przesyłaniu materiałów reklamowych do wszelkich Alarmów Alexa mogą mieć wpływ na datę rozpoczęcia i długość kampanii, przy czym nadal masz obowiązek rozliczenia mediów kupionych na podstawie ZR.

(b) W stosunkach między stronami do Ciebie będą należeć wszelkie prawa, tytuły i korzyści ze wszystkich Alarmów Alexa. Jednocześnie zobowiązujesz się udzielić Amazon licencji na Alarmy Alexa i Twoje odpowiednie nazwy handlowe, znaki towarowe, nazwy usług i inne zastrzeżone znaki i/lub materiały chronione prawami autorskimi związane z Alarmami Alexa w celu udostępniania Alarmu Alexa w ramach usługi Alexa, w tym prawa do sublicencjonowania Alarmu Alexa na rzecz osób trzecich opracowujących urządzenia zgodne z usługą Alexa Voice Service do użytku na tych urządzeniach przez co najmniej dwa (2) lata od daty początkowego wdrożenia i publikacji Alarmu Alexa w usłudze Alexa i/lub w usłudze Alexa Voice Service, z zastrzeżeniem 60-dniowego pisemnego wypowiedzenia, jeśli postanowisz rozwiązać taką licencję. Amazon może usunąć Alarm Alexa z usługi Alexa Voice Service, jeśli stwierdzi, że Alarm Alexa jest niezgodny z prawem lub z innego powodu nie zapewnia pozytywnego doświadczenia klienta, według własnego i wyłącznego uznania Amazon. Dla uniknięcia wątpliwości: spółka Amazon i jej Podmioty stowarzyszone mogą włączyć Alarmy Alexa do marketingu usługi Alexa i/lub usługi Alexa Voice Service, w tym do marketingu urządzeń zewnętrznych zgodnych z usługą Alexa Voice Service w okresie obowiązywania licencji.

(c) Dostawa, raportowanie i fakturowanie. Alarmy Alexa będą obsługiwane przez Amazon (monitorowanie przez inne firmy nie będzie dozwolone). Interakcje z Alarmami Alexa nie są gwarantowane. Następujące sekcje Regulaminu IAB nie mają zastosowania do Alarmów Alexa: II (d) (Dodatki redakcyjne), IV (Raportowanie), VI (Rekompensata), VII (Odsłony premiowe), IX (e) (Zakaz modyfikacji, tylko w odniesieniu do zmiany rozmiaru reklam) i XIII (Zewnętrzna obsługa i monitorowanie reklam).

Realizacje niestandardowe i sponsorskie i/lub programy influencerskie

Poniższe warunki mają zastosowanie do wszelkich niestandardowych i/lub sponsorskich miejsc docelowych lub realizacji oraz wszelkich programów influencerskich oprócz wszelkich innych obowiązujących warunków produktowych określonych w Zamówieniu reklamowym (ponadto w zakresie ewentualnych rozbieżności z innymi mającymi zastosowanie warunkami szczególnymi właściwymi dla produktów, takie niestandardowe i sponsorskie realizacje i/lub programy influencerskie będą mieć moc nadrzędną):

 1. Anulowanie. Zamówienie reklamowe nie podlega anulowaniu.
 2. Materiał reklamowy.
  1. Przekażesz Amazon tekst, grafikę, logo i adresy URL na potrzeby publikacji reklam w miejscach docelowych, które mają zostać opracowane przez Amazon, zgodnie z harmonogramem wskazanym na piśmie przez Amazon (przy czym wiadomość e-mail jest dla przedmiotowych celów wystarczająca). Amazon dokona z Tobą przeglądu projektu, wdrożenia, lokalizacji i treści publikacji reklam w miejscach docelowych przed odpowiednią Datą rozpoczęcia, lecz o samym projekcie, wdrożeniu, lokalizacji i treści publikacji reklam w miejscach docelowych postanawia Amazon. Opóźnienia w przesyłaniu materiałów reklamowych lub w zatwierdzaniu treści wszelkich Reklam mogą mieć wpływ na datę rozpoczęcia i długość kampanii, przy czym nadal masz obowiązek rozliczenia mediów kupionych na podstawie ZR. Amazon nie zezwala na używanie znaków towarowych ani symboli i informacji o prawach autorskich, w tym w publikacjach reklam w miejscach docelowych H1. Wszelkie takie symbole i informacje mogą zostać usunięte według własnego uznania Amazon.
  2. Niniejszym udzielasz Amazon, na okres obowiązywania, niewyłącznej, ogólnoświatowej licencji na używanie, powielanie, przesyłanie, wyświetlanie, wykonywanie, przechowywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie Twoich nazw handlowych, znaków towarowych, nazw usług i innych znaków zastrzeżonych i/lub materiałów chronionych prawem autorskim, wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonywania zobowiązań Amazon wynikających z Zamówienia reklamowego.
  3. Miejsca docelowe sponsorowanych (koprodukowanych) treści filmowych („Koprodukowane treści filmowe”). W stosunkach między stronami Amazon będzie właścicielem wszelkich praw, tytułów i korzyści ze wszystkich Koprodukowanych treści filmowych w związku z Reklamami, o których mowa w ZR, lub do celu ich realizacji. Amazon udziela Ci niewyłącznej, ograniczonej licencji na użytkowanie Koprodukowanych treści filmowych na stronach internetowych i w kanałach mediów społecznościowych posiadanych i/lub obsługiwanych przez Ciebie zgodnie z Zamówieniem reklamowym, pod warunkiem że każde takie użytkowanie Koprodukowanych treści filmowych zawierających Znaki towarowe Amazon będzie uzależnione od uprzedniej pisemnej zgody Amazon.
 3. (c) Dostawa, raportowanie i fakturowanie. Niestandardowe i/lub sponsorskie dostarczane materiały nie są gwarantowane i będą rozliczane na podstawie opłaty ryczałtowej. Ewentualne liczby określone w ZR stanowią jedynie oszacowania. Dostawa, raportowanie i rozliczenia dla takich miejsc docelowych będą oparte wyłącznie na pomiarach Amazon.
  1. Miejsca docelowe online. Wszystkie publikacje reklam w miejscach docelowych online w ramach realizacji niestandardowych i/lub sponsorskich będzie obsługiwać Amazon. Monitorowanie przez inne firmy nie jest dostępne, chyba że Amazon postanowi inaczej. Jeśli do momentu realizacji Zamówienia reklamowego przez strony nie zostaną określone konkretne daty publikacji reklam w miejscach docelowych w trybie przejęcia, daty te będą zależne od dostępności zasobów Amazon.
  2. Elementy offline. O ile Amazon nie wskaże inaczej na piśmie, następujące części Regulaminu IAB nie będą miały zastosowania do Elementów offline: II (d) (Dodatki redakcyjne), IV (Raportowanie), VI (Rekompensata), VII (Odsłony premiowe), IX (e) (Zakaz modyfikacji, tylko w odniesieniu do zmiany rozmiaru reklam) i XIII (Zewnętrzna obsługa i monitorowanie reklam). Na potrzeby niniejszego regulaminu określenie „Elementy offline” będzie odnosić się do wszystkich fizycznych, niecyfrowych lub zewnętrznych miejsc docelowych lub usług. Dla uniknięcia wątpliwości: wszystkie Elementy offline będą uznawane za „Reklamy” w rozumieniu Regulaminu IAB. Amazon dołoży wszelkich starań, aby wyświetlać i rozpowszechniać Elementy offline tylko w terminach kampanii określonych w ZR, chyba że strony uzgodnią między sobą inaczej. Amazon nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie, niewyświetlenie lub nierozpowszechnianie, w zależności od wymogów, Elementów offline w takim okresie lub takich okresach, jeśli nie dostarczysz Amazon wszystkich niezbędnych materiałów w terminach określonych zgodnie z sekcją b (i) powyżej. O ile nie określono inaczej w ZR, termin, metoda, sposób, zakres i czas trwania dostawy Elementów offline zostaną określone przez Amazon według własnego uznania. Raportowanie oferowane przez Amazon będzie ograniczone i może obejmować tylko dostarczone dane w stosownych przypadkach. Rozumiesz i potwierdzasz, że Amazon nie będzie udostępniać innych raportów.
 4. Zewnętrzni sponsorzy Twitch. Amazon może wyznaczyć osoby trzecie jako współsponsorów wydarzeń Twitch. Amazon ma wyłączną swobodę decydowania o takim sponsorowaniu przez osoby trzecie. Amazon może zasadniczo przekazywać publicznie informacje o Twoim udziale jako sponsora na podstawie umowy, jednak pod warunkiem, że żadna ze stron nie może wydawać komunikatów prasowych dotyczących takiego sponsoringu bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.
 5. Flex Spend Media. Po zawarciu ZR strony mogą określić konkretne miejsca docelowe, które mają zostać zakupione w ramach miejsc docelowych typu Flex Spend Media przewidzianych w ZR. Strony postanawiają, że w stosownych przypadkach konieczna może być zmiana Zamówienia reklamowego, z zastrzeżeniem określonych miejsc docelowych, które mają zostać zakupione w trybie Flex Spend Media.
 6. Studia przypadków. Amazon może Ci przedstawić do zatwierdzenia projekt studium przypadku dotyczącego skuteczności określonych w ZR miejsc docelowych. Amazon może opublikować wspomniane studium przypadku po otrzymaniu Twojej pisemnej zgody (przy czym powiadomienie pocztą elektroniczną jest wystarczające), której wydanie nie będzie bezzasadnie wstrzymywane ani opóźniane.
 7. Znaki towarowe. Wszelkie niestandardowe i/lub sponsorskie dostarczane materiały zawierające Znaki towarowe Amazon będą wymagały uprzedniej pisemnej zgody Amazon udzielonej zgodnie z postanowieniami sekcji „Korzystanie z logo, znaków towarowych lub treści Amazon w materiałach reklamowych” niniejszego Regulaminu dodatkowego.
 8. Nieprzewidziane zdarzenia i koszty związane z niestandardowymi usługami produkcyjnymi. Zdarzenie nieprzewidziane to każde zdarzenie, w przypadku którego zaplanowana sesja zdjęciowa lub filmowa nie mogła się odbyć z powodu okoliczności niezależnych od Amazon. Okoliczności te mogą obejmować między innymi: a. Warunki pogodowe (np. deszcz, mgła, deszcz ze śniegiem, grad lub inne niekorzystne warunki, które nie odpowiadają zalecanym warunkom fotografowania/kamerowania). b. Kontuzja lub choroba kluczowego członka ekipy (np. reżysera, operatora, innej kluczowej osoby) lub brak elementów dostarczanych przez Reklamodawcę (np. produktów o prawidłowej kolorystyce, polecanych produktów) lub osoby zapewnianej lub wymaganej przez Reklamodawcę. c. Zdarzenia „siły wyższej” (co oznacza między innymi trzęsienie ziemi, zamieszki, pożar, powódź, działania wojenne, strajki, niepokoje pracownicze, działania władz cywilnych, terroryzm i klęski żywiołowe). Przyjmujesz do wiadomości, że Zdarzenie nieprzewidziane może opóźnić projekt produkcyjny i zwiększyć jego ogólne koszty oraz zgadzasz się, że wszelkie dodatkowe zwiększone koszty wynikające ze Zdarzenia nieprzewidzianego stanowią wyłącznie Twoją odpowiedzialność. Amazon dołoży uzasadnionych starań, aby zminimalizować wpływ finansowy i kreatywny każdego Zdarzenia nieprzewidzianego i powiadomi Cię niezwłocznie, jeśli realizacja danego projektu jest lub może być opóźniona lub będzie wymagać dodatkowych środków ze względu na Zdarzenie nieprzewidziane.

Sponsoraty influencerskie

Sponsoraty influencerskie dotyczące wydarzeń

Agencja produkcyjna zbuduje markową aktywację w ramach przeznaczonego budżetu, a Ty masz obowiązek pokrycia wszystkich kosztów wykraczających poza budżet. Nie więcej niż trzydzieści procent (30%) kosztów indywidualnego wydarzenia zostanie przeznaczone na budowanie marki niestandardowej.

Odpowiadasz za wszelkie koszty i ponosisz wszelką odpowiedzialność związaną z dostarczaniem produktów, które mają być przekazane influencerom na miejscu, a także za dostarczenie produktów, które zostaną wykorzystane do aktywacji na miejscu.

Amazon niniejszym udziela Ci ograniczonych i niewyłącznych praw i licencji do wszelkich zdjęć dostarczonych przez Amazon. Tych praw i licencji nie można przenosić, przypisywać ani sublicencjonować. Po uprzedniej pisemnej zgodzie Amazon, w przypadku zdjęć przedstawiających influencerów:
Możesz uzyskać zezwolenie na korzystanie z takich treści w ramach bezpłatnego sponsorowania i wyłącznie w posiadanych i obsługiwanych bezpłatnych kanałach społecznościowych i witrynach internetowych przez okres do sześciu (6) miesięcy od daty wydarzenia.

Na miejscu podczas wydarzeń będzie mogło przebywać maksymalnie dwóch (2) Twoich przedstawicieli, z wyłączeniem ekspertów ds. produktów i stylistów. Osoby uczestniczące w wydarzeniach na miejscu muszą wcześniej zarejestrować się w Amazon.

Ponosisz odpowiedzialność za pozyskiwanie i finansowanie wszelkich stylistów, którzy będą potrzebni na miejscu.

W ramach elementów sponsoringu w tym Zamówieniu reklamowym wszystkie rekomendacje i/lub wybór influencerów, którzy wystąpią w treściach sponsorowanych, zależy wyłącznie od uznania zespołu Amazon. Amazon będzie z Tobą współpracować w dobrej wierze przy wyborze takich influencerów.

Sponsoraty influencerskie dotyczące prezentów

Ponosisz koszty upominków i przesyłek pod wskazany adres podany przez Amazon dla Amazon lub dla partnera agencyjnego w celu późniejszej realizacji.

Realizacje Amazon Live

Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich realizacji Amazon Live (zaś w zakresie ewentualnych rozbieżności z innymi obowiązującymi warunkami produktowymi niniejsze warunki Amazon Live będą miały moc nadrzędną):

 1. Anulowanie. Zamówienie reklamowe nie podlega anulowaniu.
 2. Materiał reklamowy.
  1. Przekażesz Amazon wszystkie niezbędne materiały reklamowe do włączenia do transmisji na żywo, w tym kwestie mówione, napisy, zastrzeżenia, filmy, obrazy, grafiki i/lub logo dotyczące segmentów transmisji na żywo, które mają zostać opracowane przez Amazon zgodnie z harmonogramem wskazanym na piśmie przez Amazon (przy czym powiadomienie pocztą elektroniczną jest wystarczające). Amazon może dostarczyć Ci przegląd segmentu transmisji na żywo do sprawdzenia przed datą transmisji na żywo, po czym przysługiwać Ci będzie prawo do odesłania Amazon jednego cyklu komentarzy i uwag w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania segmentu do sprawdzenia. O ostatecznym projekcie, wdrożeniu i lokalizacji miejsc docelowych transmisji na żywo zdecyduje Amazon. Opóźnienia w przesyłaniu materiałów reklamowych lub opinii na temat danych przeglądowych mogą mieć wpływ na daty transmisji na żywo, przy czym nadal masz obowiązek rozliczenia mediów kupionych na podstawie Zamówienia reklamowego. Amazon nie zezwala na używanie znaków towarowych ani symboli i informacji o prawach autorskich, w tym w publikacjach reklam w miejscach docelowych H1. Wszelkie takie symbole i informacje mogą zostać usunięte według własnego uznania Amazon.
  2. Niniejszym udzielasz firmie Amazon nieodwołalnej, niewyłącznej, wieczystej, ogólnoświatowej licencji na używanie, powielanie, przesyłanie, wyświetlanie, wykonywanie, przechowywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie Twoich nazw handlowych, znaków towarowych, nazw usług i innych znaków zastrzeżonych i/lub materiałów objętych prawem autorskim ( łącznie „Twoje Znaki”) w celu (i) wykonywania obowiązków Amazon wynikających z Zamówienia reklamowego oraz (ii) dystrybuowania we wszelkich witrynach, kanałach i aplikacjach będących własnością firmy Amazon i przez nią obsługiwanych, w tym między innymi we wszelkich tradycyjnych usługach dystrybucji treści w dowolnych i wszystkich mediach cyfrowych (znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości).
 3. Wyprodukowane treści Amazon Live
  1. Wyprodukowane treści Amazon Live. Tylko części transmisji na żywo opracowane wyłącznie dla reklamodawcy i zawierające wyłącznie marki i produkty reklamodawcy zostaną Ci dostarczone jako „Wyprodukowane treści Amazon Live”. Tylko Wyprodukowane treści Amazon Live będą mogły być użytkowane poza witryną Amazon zgodnie z postanowieniami poniższej licencji.
  2. Licencja na użytkowanie Wyprodukowanych treści Amazon Live. W stosunkach między stronami Amazon będzie właścicielem wszystkich praw, tytułów i korzyści z wszelkich Wyprodukowanych treści Amazon Live w związku z Reklamami, o których mowa w Zamówieniu reklamowym, lub do celu ich realizacji. Amazon udziela Ci niewyłącznej, ograniczonej, odwołalnej licencji na użytkowanie Wyprodukowanych treści Amazon Live na stronach internetowych i w kanałach mediów społecznościowych będących własnością i/lub obsługiwanych przez Ciebie zgodnie z ZR, pod warunkiem że: (a) każde takie użytkowanie Wyprodukowanych treści Amazon Live zawierających Znaki towarowe Amazon będzie wymagać uprzedniej pisemnej zgody Amazon oraz (b) że nie będziesz korzystać z Wyprodukowanych treści Amazon Live w sposób, który stanowi bezpośrednią rekomendację przez osoby fizyczne w nich przedstawione lub przez Amazon Twoich produktów lub usług, oraz że zobowiązujesz się usuwać takie treści po upływie: (i) sześciu miesięcy po pierwszym przekazie na żywo Wyprodukowanych treści Amazon Live lub (ii) w innym trybie na pisemny wniosek Amazon (powiadomienie pocztą elektroniczną jest wystarczające), w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Reklamodawca jest odpowiedzialny za uwzględnienie wszelkich niezbędnych informacji FTC i innych ujawnionych informacji w związku z Wyprodukowanymi treściami Amazon Live użytkowanymi zgodnie z postanowieniami niniejszej sekcji.
  3. Za uprzednią pisemną zgodą Amazon Wyprodukowane treści Amazon Live mogą zostać przez Ciebie ponownie wykorzystane w innych kampaniach Amazon Ads.
  4. Udzielasz Amazon prawa do użytkowania Twoich znaków wyłącznie w takiej postaci, w jakiej pojawiają się one w Wyprodukowanych treściach Amazon Live, w ramach marketingu usługi Amazon Live.
 4. Transmisje influencerów Amazon Live. Prognozowanie, dostępność, funkcjonalność i specyfikacje techniczne Transmisji influencerów Amazon Live mogą się różnić, a ewentualne liczby odsłon lub udział w odsłonach (SOV) wyszczególnione w Zamówieniu reklamowym stanowią tylko oszacowania i nie są gwarantowane. Monitorowanie przez inne firmy nie jest dostępne, chyba że Amazon postanowi inaczej. Jeśli Amazon oferuje możliwości monitorowania przez inne firmy, powiązane publikacje reklam w miejscach docelowych i odsłony będą rozliczane wyłącznie na podstawie raportów i danych Amazon. Zezwalasz Amazon na powielanie, publikację lub wykorzystywanie w inny sposób Twoich reklam, logo, nazwy firmy oraz innych elementów kampanii objętych Zamówieniem reklamowym (np. danych dotyczących skuteczności) powiązanych z Twoim użytkowaniem takiego produktu jako studium przypadku lub materiałów dodatkowych (np. prezentacji slajdów) na potrzeby wykazywania efektywności produktów Amazon.
  1. Transmisje influencerów Amazon Live, poza niniejszym Zamówieniem reklamowym, podlegają Wytycznym dotyczącym treści filmów zakupowych Amazon Live („Wytyczne dotyczące treści”). Wszelkie treści, wiadomości, tekst, dźwięk, obrazy, aplikacje, kod lub inne dane bądź materiały, które są tworzone, streamowane, wykonywane, przesyłane lub rejestrowane przez influencerów w związku z transmisjami influencerów Amazon Live („Treści influencerów”) są: (i) treściami generowanymi przez użytkowników; oraz (ii) materiałami reklamowymi Amazon, z zastrzeżeniem poniższych warunków.
  2. Treści influencerów podlegają Wytycznym dotyczącym treści. Wszelkie Treści influencerów, które zostały zgłoszone do Amazon jako naruszające Wytyczne dotyczące treści, zostaną usunięte przez Amazon zgodnie z obowiązującymi zasadami moderacji. W przypadku usunięcia Treści influencerów w związku z naruszeniem Wytycznych dotyczących treści jedynym przysługującym Ci środkiem prawnym jest rekompensata zgodnie z postanowieniami Zamówienia reklamowego.
  3. Amazon oświadcza i zapewnia, że Treści influencerów na stronach internetowych i w kanałach mediów społecznościowych posiadanych i/lub obsługiwanych przez firmę Amazon będą zawierać stosowne informacje, zgodnie z zasadami i przepisami dotyczącymi reklamy natywnej ogłoszonymi przez Federalną Komisję Handlu Stanów Zjednoczonych („Zasady FTC”). Niezależnie od odmiennych postanowień zawartych w ZR Amazon nie składa innych oświadczeń ani zapewnień w odniesieniu do Treści influencerów. Dla uniknięcia wątpliwości: z wyjątkiem oświadczeń i zapewnień określonych na początku niniejszego ustępu, żadne zobowiązania odszkodowawcze nałożone na Amazon na podstawie Zamówienia reklamowego nie mają zastosowania do Treści influencerów.
  4. Licencja na korzystanie z Transmisji influencerów Amazon Live. Amazon udziela Ci niewyłącznej, ograniczonej, odwołalnej licencji na użytkowanie Transmisji influencerów Amazon Live na stronach internetowych i w kanałach mediów społecznościowych posiadanych i/lub obsługiwanych przez Ciebie zgodnie z ZR, pod warunkiem że: (a) każde takie użytkowanie Transmisji influencerów Amazon Live zawierających Znaki towarowe Amazon będzie wymagać uprzedniej pisemnej zgody Amazon oraz (b) że nie będziesz korzystać z Transmisji influencerów Amazon Live w sposób, który stanowi bezpośrednią rekomendację przez osoby fizyczne w nich przedstawione lub przez Amazon Twoich produktów lub usług, oraz że zobowiązujesz się usuwać takie treści po upływie: (i) sześciu miesięcy po pierwszym przekazie na żywo Transmisji influencerów Amazon Live lub (ii) w innym trybie na pisemny wniosek Amazon (powiadomienie pocztą elektroniczną jest wystarczające), w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Wszelkie dodatkowe prawa użytkowania muszą zostać zatwierdzone na piśmie przez Amazon.
 5. Brak wyłączności. Transmisje na żywo Amazon Live będą prezentować inne odpowiednie marki i produkty. O ile nie zostanie to wyraźnie zatwierdzone na piśmie przez Amazon, wyłączność kategorii nie jest dostępna podczas transmisji na żywo Amazon Live. Podobnie talenty przedstawiane w Wyprodukowanych treściach Amazon Live nie będą pochodzić wyłącznie z Twoich realizacji, o ile nie zostanie to wyraźnie uzgodnione na piśmie przez Amazon.
 6. Dostawa, raportowanie i fakturowanie. Dostarczane materiały Amazon Live nie są gwarantowane i będą rozliczane na podstawie opłaty ryczałtowej. Ewentualne liczby określone w ZR stanowią jedynie oszacowania. Dostawa, raportowanie (jeśli jest zapewnione) i rozliczanie za takie miejsca docelowe będzie oparte wyłącznie na pomiarach Amazon, a dane ujęte w raporcie (jeśli jest zapewniony) zostaną skumulowane po zakończeniu kampanii.
  1. Publikacje reklam w miejscach docelowych online. Wszystkie publikacje reklam w miejscach docelowych online realizacji Amazon Live będą obsługiwane przez Amazon. Monitorowanie przez inne firmy nie jest dostępne, chyba że Amazon postanowi inaczej. Jeśli do momentu realizacji Zamówienia reklamowego przez strony nie zostaną określone konkretne daty publikacji reklam w miejscach docelowych w trybie przejęcia, daty te będą zależne od dostępności zasobów Amazon.
 7. Studia przypadków. Amazon może Ci przedstawić do zatwierdzenia projekt studium przypadku dotyczącego skuteczności określonych w ZR miejsc docelowych. Amazon może opublikować wspomniane studium przypadku po otrzymaniu Twojej pisemnej zgody (przy czym powiadomienie pocztą elektroniczną jest wystarczające), której wydanie nie będzie bezzasadnie wstrzymywane ani opóźniane.
 8. Znaki towarowe. Wszelkie dostarczane materiały Amazon Live zawierające Znaki towarowe Amazon będą wymagały uprzedniej pisemnej zgody Amazon, udzielonej zgodnie z postanowieniami sekcji „Korzystanie z logo, znaków towarowych lub treści Amazon w materiałach reklamowych” niniejszego Regulaminu dodatkowego.

Thursday Night Football

Gwarantowane kampanie Thursday Night Football („Kampanie TNF”)

Poniższe warunki mają zastosowanie do Kampanii TNF jako dodatkowe do wszelkich innych obowiązujących warunków dotyczących konkretnych produktów określonych w Zamówieniu reklamowym (ponadto w zakresie, w jakim istnieje konflikt z innymi obowiązującymi warunkami dotyczącymi produktu, mają zastosowanie niniejsze warunki Kampanii TNF):

 1. Anulowanie. Zamówienie reklamowe nie podlega anulowaniu.
 2. Dostawa, raportowanie i fakturowanie.
  1. Dostawa. Wszystkie miejsca docelowe Kampanii TNF będą obsługiwane przez firmę Amazon w ramach transmisji TNF realizowanych w usłudze Prime Video i serwisie Twitch oraz za pośrednictwem transmisji lokalnych i zewnętrznych form przekazu. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych warunkach lub w inny sposób wskazanych przez firmę Amazon, monitorowanie przez inne firmy nie jest możliwe. Wszelkie liczby odsłon określone w niniejszym ZR są gwarantowane na poziomie sezonu 2022 TNF w odniesieniu do szacunków firmy Nielsen dotyczących grup odbiorców P2+ (odbiorcy w wieku od 2 lat), A18-49 (odbiorcy w wieku 18–49 lat) i/lub A25-54 (odbiorcy w wieku 25–29 lat), jak określono w ZR lub w inny sposób uzgodniono przez strony na piśmie, przy czym firma Amazon podejmie uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia wysiłki, aby zrealizować odsłony w ramach Kampanii TNF zgodnie z uzgodnionym media planem. Wszelkie liczby odsłon w trakcie trwania meczu określone w Zamówieniu reklamowym są jedynie wartościami szacunkowymi.
  2. Raportowanie. Amazon będzie raportować tylko łączne liczby odsłon dla grupy odbiorców wspólnie uzgodnionych demonstracji publiczności, mierzonych przez Nielsen National TV Ratings.
  3. Fakturowanie i harmonogram płatności. Zakupy w ramach Kampanii TNF będą rozliczane na podstawie opłaty ryczałtowej. Faktury będą wysyłane przez firmę Amazon na koniec każdego miesiąca trwania Kampanii TNF za miejsca docelowe, których obsługiwanie zaplanowano w danym miesiącu zgodnie z media planem.
 3. Opóźniony materiał reklamowy. Materiały reklamowe dotyczące Kampanii TNF należy przekazywać w sposób wskazany na piśmie przez Amazon (przy czym dla przedmiotowych celów wiadomość e-mail jest wystarczająca). Opóźnienie w przesyłaniu Materiałów reklamowych może mieć wpływ na datę rozpoczęcia i długość kampanii, przy czym Reklamodawca nadal ma obowiązek rozliczenia mediów zakupionych na podstawie Zamówienia reklamowego.

Wydarzenia na żywo

Kampanie realizowane w trakcie wydarzeń na żywo

Poniższe warunki mają zastosowanie do Kampanii realizowanych w trakcie wydarzeń na żywo (z wyłączeniem Thursday Night Football) jako dodatkowe do wszelkich innych obowiązujących warunków dotyczących konkretnych produktów określonych w Zamówieniu reklamowym (ponadto w zakresie, w jakim istnieje konflikt z innymi obowiązującymi warunkami dotyczącymi produktu, mają zastosowanie niniejsze warunki Kampanii realizowanych w trakcie wydarzeń na żywo):

 1. Anulowanie. Zamówienie reklamowe nie podlega anulowaniu.
 2. Dostawa, raportowanie i fakturowanie.
  1. Dostawa. Wszystkie miejsca docelowe Kampanii realizowanych w trakcie wydarzeń na żywo będą obsługiwane przez Amazon w ramach transmisji Amazon w usłudze Prime Video. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych warunkach lub w inny sposób wskazanych przez firmę Amazon, monitorowanie przez inne firmy nie jest możliwe. O ile nie zaznaczono inaczej, dostarczone materiały dotyczące wydarzeń na żywo nie są gwarantowane. Ewentualne liczby określone w tym zamówieniu reklamowym (w tym wszelkie liczby odsłon w trakcie trwania meczu) są jedynie wartościami szacunkowymi. Dostawa, raportowanie (jeśli jest zapewnione) i rozliczanie za takie miejsca docelowe będzie oparte wyłącznie na pomiarach Amazon, a dane ujęte w raporcie (jeśli jest zapewniony) zostaną skumulowane po zakończeniu wydarzenia na żywo.
  2. Raportowanie. Amazon będzie raportować tylko łączne liczby odsłon dla grupy odbiorców o wspólnie uzgodnionych cechach demograficznych, mierzone przez Amazon.
  3. Fakturowanie i harmonogram płatności. Zakupy w ramach Kampanii realizowanych w trakcie wydarzeń na żywo będą rozliczane na podstawie opłaty ryczałtowej. Faktury będą wysyłane przez firmę Amazon na koniec każdego miesiąca trwania Kampanii realizowanej w trakcie wydarzeń na żywo i będą uwzględniać miejsca docelowe, których obsługiwanie zaplanowano w danym miesiącu zgodnie z media planem.
 3. Opóźniony materiał reklamowy. Materiały reklamowe do Kampanii realizowanych w trakcie wydarzeń na żywo należy przekazywać w sposób wskazany na piśmie przez Amazon (przy czym dla przedmiotowych celów e-mail jest wystarczający). Opóźnienie w przesyłaniu Materiałów reklamowych może mieć wpływ na datę rozpoczęcia i długość kampanii, przy czym Reklamodawca nadal ma obowiązek rozliczenia mediów zakupionych na podstawie Zamówienia reklamowego.

Próbki produktu

a. Anulowanie. Zamówienie reklamowe nie podlega anulowaniu.

b. Próbki. Amazon i/lub podmioty stowarzyszone (dalej łącznie zwane „Amazon”) będą dystrybuować lub dostarczać próbki produktów („Próbki”) zgodnie z warunkami ZR w uzgodnionych terminach kampanii. Nie później niż w terminie określonym przez Amazon Reklamodawca dostarczy Amazon w lokalizacjach wyznaczonych przez Amazon i na koszt Reklamodawcy wszystkie Próbki, które mają być dostarczone lub dystrybuowane przez Amazon. Amazon nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub nierozpowszechnienie Próbek w takich terminach, jeśli Reklamodawca nie dostarczy Próbek do Amazon w określonym terminie, natomiast Reklamodawca nadal ponosi odpowiedzialność za koszty programu Próbek i reklamy zakupione zgodnie z ZR. Wszystkie Próbki będą podlegały zatwierdzeniu na uzasadnionej podstawie przez Amazon zarówno przed, jak i z chwilą ich odbioru przez Amazon. Amazon może odmówić przyjęcia Próbek z dowolnego powodu i może zaprzestać ich przesyłania w dowolnym momencie według własnego uznania, pod warunkiem że Reklamodawca nie ponosi wówczas odpowiedzialności za koszty związane z dostarczaniem Reklam po dacie takiego anulowania. Amazon nie ponosi odpowiedzialności za zwrot niewykorzystanych Próbek do Reklamodawcy. O ile nie określono inaczej w ZR, termin, metoda, sposób, zakres i czas trwania dostawy Próbek zostaną określone przez Amazon. Reklamodawca będzie przestrzegać ewentualnych warunków Regulaminu Sprzedawcy lub Umowy w sprawie rozwiązań biznesowych, w tym określonych w nich Zasad programu, w odniesieniu do Próbek.

c. Tytuł własności Próbek. Reklamodawca oświadcza, że posiada tytuł własności każdej Próbki, która ma być dostarczana lub rozpowszechniana przez Amazon na podstawie ZR, oraz że zachowa tytuł własności takiej Próbki do czasu jej dostarczenia do klienta (w którym to momencie tytuł własności takiej Próbki przejdzie na klienta).

d. Oświadczenia, zapewnienia i zobowiązania. Reklamodawca oświadcza i zapewnia oraz podejmuje wobec Amazon następujące zobowiązania: (a) Reklamodawca ma prawo dostarczyć Próbki zgodnie z przeznaczeniem określonym w ZR, a Próbki są wolne od praw zastawu i roszczeń osób trzecich, oryginalne i wolne od wad projektowych i/lub wad produkcyjnych, materiałowych oraz wad wykonania; (b) wszystkie materiały i inne przedmioty włączone do Próbek są nowe (nie odnowione ani odświeżone), chyba że Reklamodawca uzyskał uprzednią pisemną zgodę Amazon na odmienne postępowanie; (c) informacje dotyczące Próbek oraz opakowanie i etykietowanie Próbek są oryginalne, dokładne i kompletne, zaś Próbki, opakowania Próbek i realizacja ZR przez Amazon nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich (w tym bez ograniczeń praw własności intelektualnej); (d) Reklamodawca będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów i zasad odnoszących się do Próbek (w tym obowiązku uzyskiwania i utrzymywania wszelkich zezwoleń lub licencji wymaganych do produkcji, rozpowszechniania, sprzedaży lub innego obrotu nimi), zaś Próbki, informacje o Próbkach, produkcja Próbek, ich pakowanie, etykietowanie i dokumentacja importowa (w stosownych przypadkach) będą zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i zasadami; (e) Próbki są odpowiednie do zamierzonego zastosowania i celu oraz mogą być zgodnie z prawem wprowadzane do obrotu, przechowywane, sprzedawane, dystrybuowane i usuwane bez ograniczeń (np. bez wymaganych ujawnień, licencji lub rejestracji) innych niż szczególne ograniczenia lub zakazy, jakie Reklamodawca ujawni, a Amazon wyrazi na nie zgodę na piśmie przed wysyłką do Amazon; (f) żadna Próbka nie podlega (ani nie zawiera składników, które podlegają) nadzorowi regulacyjnemu jako kontrolowany lek lub substancja ani nie jest wymieniona jako substancja chemiczna regulowana; (g) nie zostaną dostarczone żadne Próbki, które podlegają nadzorowi regulacyjnemu jako produkty niebezpieczne lub materiały niebezpieczne; oraz (h) Próbki zostały wyprodukowane, wytworzone, zmontowane i zapakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami dotyczącymi siły roboczej, wynagrodzeń oraz godzin pracy (w tym amerykańskimi przepisami ustawy o uczciwych standardach pracy, jeśli ma zastosowanie), a ponadto żadne Próbki nie zostały wyprodukowane, wytworzone, zmontowane ani zapakowane z wykorzystaniem pracy przymusowej, pracy więźniów ani pracy dzieci (definiowanej jako wiek 15 lat lub minimalny wiek produkcyjny w odpowiedniej jurysdykcji, w zależności od tego, który jest wyższy).

e. Zwolnienie z odpowiedzialności. Bez ograniczenia innych zobowiązań odszkodowawczych Reklamodawca zobowiązuje się chronić, zabezpieczyć i zwolnić firmę Amazon i jej odpowiednich członków kierownictwa, członków zarządu, pracowników i agentów od odpowiedzialności oraz zwrócić im wydatki z tytułu roszczeń, zobowiązań, strat, szkód, kosztów lub wydatków osób trzecich (w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej) (przy czym każde z powyższych będzie dalej zwane „Roszczeniem”, a zbiorczo będą zwane „Roszczeniami”) wynikających bezpośrednio lub pośrednio z: (1) w odniesieniu do wszelkich podatków lub opłat od sprzedaży, użytkowania, mienia osobistego, wpływów brutto, akcyzy, franczyzy, działalności gospodarczej lub innych podatków bądź opłat (w tym kar, grzywien lub odsetek od nich) nałożonych przez rząd lub inny organ podatkowy w zakresie, w jakim takie podatki lub opłaty są: (i) nakładane na Amazon w następstwie składowania Próbek (A) będących w posiadaniu Amazon i/lub (B) dostarczonych zgodnie z niniejszymi warunkami; oraz (ii) pierwotnym prawnym obowiązkiem Reklamodawcy oraz (2) (i) śmierci lub obrażeń jakiejkolwiek osoby, uszkodzenia mienia lub dowolnej innej szkody lub straty spowodowanej wadą lub użytkowaniem jakiejkolwiek Próbki; (ii) wycofania lub badania Próbki; (iii) naruszenia lub nadużycia praw własności przez jakiekolwiek Próbki, informacje o Próbkach bądź inne treści dostarczone przez Reklamodawcę i/lub Agencję; (iv) zaniedbania lub świadomego naruszenia przez Reklamodawcę i/lub Agencję; (v) naruszenia niniejszych warunków przez Reklamodawcę; (vi) problemów związanych z Próbkami, w odniesieniu do których Reklamodawca lub Amazon ponoszą odpowiedzialność całkowitą; lub (vii) niepodania przez Reklamodawcę dokładnych opisów Próbek, odpowiednich ostrzeżeń lub instrukcji. Reklamodawca zobowiązuje się nie wyrażać zgody na egzekwowanie wyroku ani zawarcie ugody w sprawie jakichkolwiek Roszczeń bez uprzedniej pisemnej zgody Amazon lub odpowiedniego Podmiotu stowarzyszonego. Reklamodawca skorzysta z usług adwokata akceptowalnego na uzasadnionych podstawach dla stron Amazon, zaś strony Amazon będą współpracować przy obronie na koszt Reklamodawcy. Jeśli którakolwiek ze stron Amazon w uzasadniony sposób stwierdzi, że jakiekolwiek Roszczenie może mieć negatywny wpływ, strona Amazon może przejąć kontrolę nad obroną na jej koszt (bez ograniczenia zobowiązań Reklamodawcy w zakresie zwolnienia z odpowiedzialności).

f. Wytyczne dotyczące korzystania ze znaków towarowych. Zamieszczone tutaj wytyczne dotyczące korzystania ze znaków towarowych („Wytyczne”) mają zastosowanie do używania przez Reklamodawcę znaków towarowych, znaków usług, nazw handlowych, logo lub wzorów Amazon dostarczonych Reklamodawcy przez Amazon („Znaki Amazon”) w materiałach, które zostały wcześniej zatwierdzone przez Amazon. Bezwzględnie wymagane jest ciągłe i ścisłe przestrzeganie Wytycznych. Użycie Znaków Amazon z naruszeniem tych Wytycznych skutkuje automatycznym wypowiedzeniem licencji uprawniającej do użytkowania Znaków Amazon przez Reklamodawcę. Z zastrzeżeniem warunków ZR i pod warunkiem przestrzegania Wytycznych przez Reklamodawcę Amazon udziela Reklamodawcy ograniczonego, niewyłącznego, niezbywalnego, nieprzenoszalnego, odwołalnego prawa i licencji na używanie Znaków Amazon wyłącznie zgodnie z instrukcjami Amazon lub w sposób zatwierdzony na piśmie przez Amazon oraz w okresie obowiązywania ZR, o ile Amazon nie postanowi inaczej. Reklamodawca nie może używać Znaków Amazon, z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych w niniejszym dokumencie, udzielać sublicencji na przedmiotowe prawa ani w inny sposób zezwalać innym podmiotom na używanie jakichkolwiek Znaków Amazon. Aby uniknąć wątpliwości, Reklamodawca musi otrzymać od Amazon uprzednią pisemną zgodę na wszelkie użytkowanie Znaków Amazon. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu ZR bądź po cofnięciu licencji przez Amazon Reklamodawca niezwłocznie zaprzestanie dalszego użytkowania Znaków Amazon.

Pozostałe warunki

Advertiser Audiences

W zakresie, w jakim wprowadzasz własną grupę odbiorców do Amazon za pomocą Hashed Audiences, remarketingu lub pikseli konwersji Amazon bądź strony, która zarządza danymi odbiorców lub w inny sposób świadczy usługi dotyczące danych odbiorców, dodatkowo zgadzasz się na warunki Advertiser Audiences znajdujące się tutaj.

Narzędzia reklamowe oparte na generatywnej sztucznej inteligencji

Możesz korzystać z naszych narzędzi reklamowych opartych na generatywnej sztucznej inteligencji, które możemy Ci udostępnić, w tym z zasobów materiałów reklamowych wygenerowanych przez te narzędzia, wyłącznie do kampanii reklamowych organizowanych z Amazon. Zgadzasz się, że nie będziesz wykorzystywać takich narzędzi lub efektów ich pracy w jakikolwiek sposób, który byłby niezgodny z niniejszymi Warunkami, innymi zasadami dotyczącymi reklam, Umową dotyczącą usługi Azure Advertising, innymi obowiązującymi umowami z Amazon lub innymi obowiązującymi wytycznymi, specyfikacjami lub innymi informacjami zawartymi w interfejsach użytkownika online oraz powiązanych narzędziach i systemach, które udostępniamy użytkownikowi w związku z produktami i usługami Amazon (i które są aktualizowane od czasu do czasu). Na przykład nie możesz dekompilować tych narzędzi i efektów ich pracy ani stosować do nich inżynierii wstecznej, a także nie możesz używać ich do trenowania modelu sztucznej inteligencji.

Optymalizacja kampanii

Niezależnie od specyfikacji dostaw, które mogą zostać określone w Zamówieniu reklamowym, zgadzasz się, że w dążeniu do osiągnięcia celów w zakresie skuteczności i/lub dostawy Amazon może optymalizować limity częstotliwości, interwały dzienne, targetowanie i/lub wymieniać materiały reklamowe, a także przesuwać odsłony i budżety między miejscami docelowymi w media planie według własnego uznania.

Odliczenie od płatności

Możesz powiadomić Amazon (na piśmie, przy czym powiadomienie pocztą elektroniczną jest wystarczające), że decydujesz się zapłacić wszelkie kwoty należne w ramach Zamówienia reklamowego przez kompensatę i potrącenie takich kwot na podstawie ważnych faktur, płatnych za zakup od Ciebie produktów fizycznych lub cyfrowych przez odpowiedni podmiot powiązany Amazon (tj. Odliczenie od płatności Amazon lub „DFP”), a odpowiednie kwoty zostaną potrącone w ciągu 30 dni od wysłania do Ciebie przez Amazon faktury za Zamówienie reklamowe. Jeśli powyższe metody płatności są niedostępne (np. z powodu niewystarczających należności za sprzedaż detaliczną lub z innych przyczyn), Amazon powiadomi Cię o tym i wystawi fakturę, zaś Ty niezwłocznie zapłacisz Amazon zgodnie z Zamówieniem reklamowym.

Emisje reklam w miejscach docelowych po stawkach ryczałtowych

Odsłony w przypadku miejsc docelowych po stawkach ryczałtowych nie są gwarantowane, a ewentualne liczby odsłon wskazane w media planie są tylko oszacowaniami. Ponosisz odpowiedzialność za łączną cenę podaną dla każdej obowiązującej publikacji reklam w miejscach docelowych po stawkach ryczałtowych niezależnie od rzeczywistej dostawy.

Integracja Mobile Measurement Partner (MMP)

Strony mogą wyrazić zgodę na wykorzystanie w kampanii zatwierdzonego partnera Mobile Measurement Partner (MMP). W związku z tym upoważniasz Amazon do udostępniania danych kampanii pochodzących z danych o skuteczności ZR lub kampanii zrealizowanej w ramach umowy DSP („Kampania DSP”, zbiorczo „Dane kampanii”) obopólnie uzgodnionemu MMP w zakresie niezbędnym do umożliwienia monitorowania konwersji reklam w związku z ZR lub Kampanią DSP. W zakresie, w jakim powiadamianie o zdarzeniach konwersji jest włączone przez MMP do Amazon, Amazon może wykorzystywać dane z takich powiadomień wyłącznie do celów: (a) optymalizacji Twoich kampanii, (b) raportowania dla Ciebie oraz (c) wewnętrznego raportowania, analizy wewnętrznej, prognozowania wyników kampanii i optymalizacji systemów reklam Amazon. Amazon nie będzie odsprzedawać, wynajmować, dzierżawić ani udzielać osobom trzecim sublicencji na takie dane powiadomień. Przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz, że Amazon będzie w stanie raportować zdarzenia konwersji wyłącznie w zakresie, w jakim MMP udostępnia takie dane powiadomień Amazon, oraz że do celów płatności w ramach ZR lub Kampanii DSP wszelkie rozbieżności między danymi o kosztach kampanii raportowanymi przez MMP a danymi o kosztach zidentyfikowanymi przez Amazon będą rozstrzygane na korzyść Amazon. Ponadto zobowiązujesz się: (i) nie kojarzyć Danych kampanii z danymi osobowymi (określonymi w obowiązującym prawie) jakiejkolwiek osoby fizycznej, (ii) nie próbować pozyskiwać danych osobowych jakiejkolwiek osoby z Danych kampanii, (iii) nie wykorzystywać Danych kampanii w celu targetowania na osobę fizyczną, przeglądarkę lub urządzenie ani (iv) nie dołączać Danych kampanii do niepublicznego profilu użytkownika, przeglądarki lub urządzenia.

Multimedia

Wszelkie biblioteki Javascript lub inne oprogramowanie używane przez Ciebie lub przez Amazon pod Twoim kierunkiem w celu wyświetlania multimediów w miejscach docelowych na podstawie Zamówienia reklamowego stanowią Twoje materiały reklamowe.

Twitch (www.twitch.tv)

Specyfikacje i zasady dotyczące produktów reklamowych dostępnych w serwisie Twitch znajdują się na stronie http://twitchadvertising.tv.

a. Każdy mechanizm lub funkcjonalność, która śledzi lub zbiera informacje dotyczące użytkowników witryny Twitch (np. pliki cookie, piksele, sygnały nawigacyjne lub inne metody), podlega Zasadom Amazon i wymaga zgody technicznej serwisu Twitch. Twitch może według własnego uznania usunąć lub wyłączyć taki mechanizm lub funkcjonalność. Dla jasności: takich mechanizmów lub funkcjonalności nie można używać do zmiany przeznaczenia lub wykorzystania.

b. Z zastrzeżeniem sekcji Realizacje niestandardowe i sponsorskie i/lub Programy influencerskie niniejszych Warunków, w przypadku wszelkich materiałów reklamowych, które są produkowane dla Ciebie na zamówienie przez Amazon/Twitch na podstawie Zamówienia reklamowego („Produkcja niestandardowa”), strony zgadzają się, że mają zastosowanie następujące warunki dodatkowe: (1) Zobowiązujesz się przekazywać Amazon/Twitch wszelkie zatwierdzenia lub wnioski o zmiany dotyczące materiałów reklamowych do każdej Produkcji niestandardowej co najmniej pięć (5) dni przed planowaną transmisją Produkcji niestandardowej. Amazon/Twitch nie ma obowiązku uwzględniania zmian przekazanych do Amazon/Twitch później niż pięć (5) dni przed planowaną transmisją; oraz (2) jeśli Amazon poniesie koszty lub wydatki związane z Produkcją niestandardową przed anulowaniem Zamówienia reklamowego („Koszty produkcji”), zwrócisz Amazon na podstawie faktury wszelkie takie Koszty produkcji w przypadku anulowania Zamówienia reklamowego.

c. Wszystkie produkty reklamowe na platformie Twitch będą rozliczane na podstawie pomiarów serwera reklam Amazon. Miejsca docelowe Nagłówka strony głównej Twitch i Przejęcia pierwszej odsłony nie podlegają anulowaniu. Odsłony za stawkę ryczałtową lub opłatę stałą mają charakter szacunkowy i nie są gwarantowane. Zobowiązania do rekompensaty nie mają zastosowania do takich szacunkowych liczb odsłon.

d. Bounty Board. Rozliczenia będą się opierać na pomiarach serwera reklam Amazon na zasadach kosztu wyświetlenia. W przypadku anulowania przez Ciebie bez podania przyczyny ponosisz odpowiedzialność wobec Amazon za kwoty należne influencerom, którzy przyjęli nagrodę Reklamodawcy przed takim anulowaniem.

 1. Bounty Board, poza ZR, podlega Warunkom korzystania z usług Twitch („ToS”). Wszelkie treści, wiadomości, tekst, dźwięk, obrazy, aplikacje, kod lub inne dane bądź materiały, które są tworzone, streamowane, wykonywane, przesyłane lub rejestrowane przez influencerów w związku z Bounty Board („Treści Bounty Board”), są: (i) treściami użytkowników (w rozumieniu ToS) oraz (ii) Materiałami reklamowymi Amazon, z zastrzeżeniem poniższych warunków.
 2. Treści Bounty Board podlegają postanowieniom Wytycznych dla społeczności określonych w ToS. Wszelkie Treści Bounty Board, które zostały zgłoszone do Amazon jako naruszające Wytyczne dla społeczności, zostaną usunięte przez Amazon zgodnie z obowiązującymi zasadami moderacji. W przypadku usunięcia Treści Bounty Board w związku z naruszeniem Wytycznych dla społeczności jedynym przysługującym środkiem prawnym jest rekompensata zgodnie z postanowieniami Zamówienia reklamowego.
 3. Amazon oświadcza i zapewnia, że Treści Bounty Board będą zawierać stosowne informacje zgodnie z zasadami i przepisami dotyczącymi reklamy natywnej ogłoszonymi przez Federalną Komisję Handlu Stanów Zjednoczonych („Zasady FTC”). Niezależnie od odmiennych postanowień zawartych w ZR Amazon nie składa innych oświadczeń ani zapewnień w odniesieniu do Treści Bounty Board. Dla uniknięcia wątpliwości: z wyjątkiem oświadczeń i zapewnień określonych na początku niniejszego ustępu, wszelkie zobowiązania odszkodowawcze nałożone na Amazon na podstawie Zamówienia reklamowego nie mają zastosowania do Treści Bounty Board.

e. Streamables. Możesz anulować publikację reklam w miejscu docelowym Streamables nie później niż cztery godziny przed godziną rozpoczęcia publikacji w tym miejscu docelowym. Pisemne powiadomienie o anulowaniu należy przesłać do Twojego menedżera ds. sukcesu klienta (powiadomienie pocztą elektroniczną jest wystarczające) między godz. 9:00 a 18:00 czasu pacyficznego, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt federalnych w USA. Amazon pobierze karę równą trzydziestu procentom budżetu za każde miejsce docelowe anulowane z naruszeniem niniejszych warunków dotyczących Streamables.

f. Skórki kanału, reklamy czytane przez gospodarza, subskrypcje sponsorowane. Rozliczenia będą realizowane na zasadzie stałej opłaty. W przypadku anulowania przez Ciebie bez podania przyczyny lub niedostarczenia do Amazon zasobów kampanii dla skórki kanału, reklamy czytanej przez gospodarza lub subskrypcji sponsorowanej, ponosisz odpowiedzialność wobec Amazon za kwoty należne influencerom, którzy zaakceptowali ofertę dotyczącą skórki kanału, reklamy czytanej przez gospodarza lub subskrypcji sponsorowanej przed takim anulowaniem lub niedostarczeniem zasobów.

 1. Skórki kanału, reklamy czytane przez gospodarza i subskrypcje sponsorowane podlegają ToS, oprócz postanowień Zamówienia reklamowego. Wszelkie treści, wiadomości, tekst, dźwięk, obrazy, aplikacje, kod lub inne dane bądź materiały, które są tworzone, streamowane, wykonywane, przesyłane lub rejestrowane przez influencerów w związku ze skórkami kanału, reklamami czytanymi przez gospodarza lub subskrypcjami sponsorowanymi (odpowiednio: „Treści skórek kanału”, „Treści reklam czytanych przez gospodarza” i „Treści subskrypcji sponsorowanych”), są: (i) treściami użytkowników (w rozumieniu ToS) oraz (ii) materiałami reklamowymi Amazon, z zastrzeżeniem poniższych warunków.
 2. Treści skórek kanału, Treści reklam czytanych przez gospodarza i Treści subskrypcji sponsorowanych podlegają postanowieniom Wytycznych dla społeczności określonych w ToS. Wszelkie Treści skórek kanału, Treści reklam czytanych przez gospodarza i Treści subskrypcji sponsorowanych, które zostały zgłoszone do Amazon jako naruszające Wytyczne dla społeczności, zostaną usunięte przez Amazon zgodnie z obowiązującymi zasadami moderacji. W przypadku usunięcia Treści skórek kanału, Treści reklam czytanych przez gospodarza lub Treści subskrypcji sponsorowanych w związku z naruszeniem Wytycznych dla społeczności jedynym przysługującym Ci środkiem prawnym jest rekompensata zgodnie z postanowieniami Zamówienia reklamowego.
 3. Amazon oświadcza i zapewnia, że Treści skórek kanału, Treści reklam czytanych przez gospodarza i Treści subskrypcji sponsorowanych będą obejmować stosowne informacje zgodnie z zasadami i przepisami dotyczącymi reklamy natywnej ogłoszonymi przez Federalną Komisję Handlu Stanów Zjednoczonych („Zasady FTC”). Niezależnie od odmiennych postanowień zawartych w ZR Amazon nie składa innych oświadczeń ani zapewnień w odniesieniu do Treści skórek kanału, Treści reklam czytanych przez gospodarza i Treści subskrypcji sponsorowanych. Dla uniknięcia wątpliwości: z wyjątkiem oświadczeń i zapewnień określonych na początku niniejszego ustępu, wszelkie zobowiązania odszkodowawcze nałożone na Amazon na podstawie Zamówienia reklamowego nie mają zastosowania do Treści skórek kanału, Treści reklam czytanych przez gospodarza i Treści subskrypcji sponsorowanych.
 4. O ile Amazon nie wskaże inaczej na piśmie, następujące części Regulaminu IAB nie będą miały zastosowania do skórek kanału, reklam czytanych przez gospodarza i subskrypcji sponsorowanych: II (d) (Dodatki redakcyjne), IV (Raportowanie), V (a) (iii) (Anulowanie bez podania przyczyny, w odniesieniu do materiałów dostarczanych po stawkach ryczałtowych), VII (Odsłony premiowe), IX (e) (Zakaz modyfikacji, tylko w odniesieniu do zmiany rozmiaru reklam) i XIII (Zewnętrzna obsługa i monitorowanie reklam). Dla uniknięcia wątpliwości: skórki kanału, reklamy czytane przez gospodarza i subskrypcje sponsorowane będą uznawane za „Reklamy” w rozumieniu Regulaminu IAB. Raporty udostępniane przez Amazon będą ograniczone i mogą zawierać zagregowane wskaźniki dotyczące oglądalności, odsłon, kliknięć i/lub czasu nadawania lub oglądania. Rozumiesz i potwierdzasz, że Amazon nie będzie udostępniać innych raportów.

Kampanie obejmujące produkty sprzedawane w sklepie Amazon

W zakresie, w jakim Twoja kampania obejmuje produkt sprzedawany w sklepie Amazon, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia, zakończenia lub w inny sposób ograniczenia realizacji Twojej kampanii, jeśli taki produkt jest niedostępny. Możemy na przykład zawiesić Twoją kampanię, jeśli produktu nie ma już w magazynie lub możemy ograniczyć dostarczanie Twojej kampanii w przypadku osób mieszkających w regionie, w którym produkt nie jest dostępny w sprzedaży w sklepie Amazon.

REGULAMIN REGIONALNY

Poza obowiązującym Regulaminem globalnym poniższe warunki mają zastosowanie tylko do wskazanych regionów:

Kanada

Poniższe warunki mają zastosowanie do publikacji reklam w miejscach docelowych zakupionych za pośrednictwem Amazon Advertising Canada, Inc.

Goodreads (www.goodreads.com)

a. Anulowanie. Publikacje reklam w miejscach docelowych Goodreads mogą podlegać anulowaniu przez Amazon po upływie 24 godzin od wysłania pisemnego powiadomienia (przy czym e-mail jest dla przedmiotowych celów wystarczający).

b. Dostawa. Reklamy będą wyświetlane przez Amazon, a wszelkie dostawy, raporty i rozliczenia za takie publikacje reklam w miejscach docelowych będą oparte wyłącznie na pomiarach Amazon. Monitorowanie przez inne firmy nie jest dostępne, chyba że Amazon postanowi inaczej.

c. Warunki produktowe. Blok strony głównej, miejsca docelowe rozbudowanych stron książek, e-maile z osobistymi wyborami, biuletyn ogólny i/lub biuletyny z informacjami o nowych wydaniach nie są gwarantowane, są uzależnione od dostępności zapasów i będą rozliczane na podstawie opłaty ryczałtowej. Ewentualne liczby odsłon określone w ZR stanowią jedynie oszacowania. Raporty dotyczące publikacji reklam w miejscach docelowych w wiadomościach e-mail i/lub biuletynach będą ograniczone do łącznej liczby wysyłanych i otwartych wiadomości e-mail/biuletynów oraz współczynników klikalności.

Unia Europejska / Wielka Brytania

Kampanie realizowane w trakcie transmisji sportowych na żywo w usłudze Prime Video („Kampanie realizowane w trakcie transmisji sportowych na żywo”)

Poniższe warunki mają zastosowanie do Kampanii realizowanych w trakcie transmisji sportowych na żywo w Unii Europejskiej / Wielkiej Brytanii jako dodatkowe do wszelkich innych obowiązujących warunków dotyczących konkretnych produktów określonych w Zamówieniu reklamowym (ponadto w zakresie, w jakim istnieje konflikt z innymi obowiązującymi warunkami dotyczącymi produktu, mają zastosowanie niniejsze warunki Kampanii w trakcie transmisji sportowych na żywo):

a. Anulowanie. Sponsorskie miejsca docelowe nie podlegają anulowaniu. Amazon nie przydzieli ponownie ani nie zwróci Reklamodawcy kosztów w przypadku anulowania sponsoringu.
Standardowe miejsca docelowe w przerwach emisji reklam można anulować z zastrzeżeniem wysłania powiadomienia na piśmie z 30-dniowym wyprzedzeniem (przy czym e-mail jest dla przedmiotowych celów wystarczający). Amazon nie zwróci Reklamodawcy kosztów w przypadku anulowania, ale ponownie przydzieli koszty anulowane w ZR do alternatywnych mediów Prime Video, pod warunkiem dostępności zapasów Amazon.

2. Późne zmiany w materiałach reklamowych. Materiały reklamowe dotyczące Kampanii realizowanych w trakcie transmisji sportowych na żywo należy przekazywać w sposób wskazany na piśmie przez Amazon (przy czym dla przedmiotowych celów e-mail jest wystarczający). Amazon nie zaakceptuje żadnych zmian ani zamienników Materiałów reklamowych kampanii, chyba że zostaną wysłane 7 dni przed uruchomieniem kampanii. Opóźnione przesyłanie Materiałów kampanii może wpłynąć na realizację kampanii, a Amazon nie zwróci Reklamodawcy kosztów ani nie dokona ich ponownego przydziału do kampanii w przypadku późnego przesłania Materiałów kampanii.

3. Fakturowanie i harmonogram płatności. Zakupy w ramach Kampanii realizowanej w trakcie transmisji sportowych na żywo będą rozliczane na podstawie opłaty ryczałtowej. Faktury będą wysyłane przez Amazon na początku każdego miesiąca następującego po Kampanii realizowanej w trakcie transmisji sportowych na żywo za miejsca docelowe dostarczone w poprzednim miesiącu zgodnie z media planem.

Zasady dotyczące reklamowania

Warunki