Aanvullende algemene voorwaarden

Oorspronkelijk geplaatst: 13 juni 2016. Laatst bijgewerkt: 17 mei 2024

Deze Aanvullende algemene voorwaarden (de 'Voorwaarden') zijn van toepassing op de hieronder vermelde advertentieproducten of -diensten die door Amazon Advertising LLC en/of haar partners (hierna gezamenlijk aangeduid als 'Amazon') aan jou, de adverteerder en/of het reclamebureau worden aangeboden namens de adverteerder of het reclamebureau, voor zover van toepassing ('je'/'jij', 'jou' of 'jouw'). Door producten of diensten van Amazon te kopen of te gebruiken, ga je akkoord met de toepasselijke Voorwaarden die hieronder uiteengezet worden. Deze Voorwaarden kunnen door verwijzing worden opgenomen in overeenkomsten die door jou en Amazon zijn aangegaan, inclusief invoegopdrachten (afzonderlijk aangeduid als een 'IO') en, in geval van een conflict tussen deze Voorwaarden en een dergelijke overeenkomst, zijn deze Voorwaarden leidend. Ter verduidelijking: de sectie over overmacht van de toepasselijke overeenkomst die jij en Amazon zijn aangegaan, is van toepassing. De Engelstalige Voorwaarden zijn de definitieve, leidende versie en de vertalingen zijn enkel voor het gemak van de gebruiker beschikbaar gesteld.

Deze Voorwaarden dienen in combinatie met de advertentiespecificaties en het advertentiebeleid (inclusief alle beperkingen aangaande advertentieweergave, tracking en rapportage) gelezen en geïnterpreteerd te worden en zijn uitsluitend van toepassing voor zover deze producten en diensten in je IO zijn opgenomen of voor de uitvoering van je campagne worden gebruikt.

Amazon behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden naar eigen goeddunken en op elk moment te wijzigen door dergelijke wijzigingen hier te plaatsen. De Voorwaarden die van kracht zijn op of vóór de ingangsdatum van je IO zijn van toepassing op voornoemde IO, mits wijzigingen die betrekking hebben op nieuwe producten of diensten, of die in overeenstemming zijn met toepasselijke wetten, regels, voorschriften, verordeningen en richtlijnen onmiddellijk na plaatsing van kracht worden.

Begrippen die met een hoofdletter worden geschreven in dit document, doch niet nader toegelicht zijn, worden geacht de betekenis te hebben zoals uiteengezet in de IO of een andere toepasselijke overeenkomst. Koppen of soortgelijke verwijzingen in deze Voorwaarden zijn uitsluitend voor het gemak van de gebruiker en mogen niet worden geïnterpreteerd om deze bepalingen te beperken of anderszins te beïnvloeden.

ADVERTENTIEPRODUCTEN

Bèta-, Test-, Video Owned and Operated- en Pilot-producten
Uitvoeringen op maat en sponsoruitvoeringen
Sponsoring van influencers
Amazon Live-uitvoeringen
Productsampling

ALGEMENE VOORWAARDEN

Standaardproducten

Amazon DSP

Dynamische, op impressies gebaseerde Amazon DSP- en STV-plaatsingen (voorheen 'OTT') zijn niet gegarandeerd en eventuele impressiebedragen en -tarieven die in de IO zijn vermeld, zijn slechts schattingen. Het totale bedrag dat voor elke Amazon DSP-plaatsing in rekening wordt gebracht, is gebaseerd op de meting van de advertentieserver van Amazon en mag niet hoger zijn dan het totaal van line items voor die specifieke plaatsing.

Amazon-apparaten en -gebruikersinterfaces (bijvoorbeeld Kindle eInk, Fire-tablet, Fire TV en Prime Exclusive-telefoons)

a) Annulering. Je kunt Kindle eInk-plaatsingen uiterlijk 15 dagen voor de begindatum van de plaatsing annuleren. Klasse II-plaatsingen op het Kindle Fire-tablet-wekscherm (ook wel 'Fire-tablet App-download' genoemd) kunnen worden geannuleerd. Je dient Amazon hier 7 dagen van tevoren schriftelijk van op de hoogte te brengen.

b) Gegevensgebruik. Je gebruikt gegevens of andere informatie die is verzameld in verband met advertenties die beschikbaar zijn gesteld via Amazon-apparaten (inclusief advertenties in e-mails die door Amazon worden verzonden, waarin naar je site wordt doorverwezen) of het aanklikken van dergelijke advertenties niet op een manier die zich richt op personen of deze identificeert op basis van het feit dat deze personen (i) dergelijke advertenties hebben bekeken of erop hebben geklikt, (ii) een Amazon-apparaat bezitten of gebruiken, of (iii) klanten van Amazon zijn, en je staat ook niet toe dat derden dit doen.

(c) Levering en rapportage. Alle plaatsingen op Amazon-apparaten worden geleverd door Amazon en alle facturen en rapportages voor dergelijke plaatsingen zijn gebaseerd op die getallen. Vanwege de semi-verbonden aard van Amazon-apparaten kunnen rapporten met de prestaties van plaatsingen op deze apparaten worden herzien tot de levering van het uiteindelijke campagnerapport, zodat er aanvullende gegevens kunnen worden opgenomen die na de einddatum van de plaatsing zijn verzameld. Deliverables, plaatsingen of advertentie-eenheden voor Fire TV, die in de IO als 'ongegarandeerd' zijn aangeduid of die op een dynamische, kosten per klik (CPC)- of kosten per duizend impressies (CPM)-basis zijn gekocht, zijn niet gegarandeerd en de in de IO gespecificeerde hoeveelheden en tarieven zijn slechts schattingen. Het totale bedrag dat voor dergelijke plaatsingen in rekening wordt gebracht, is gebaseerd op de meting van de advertentieserver van Amazon en mag niet hoger zijn dan het totaal van het regelitem voor die specifieke plaatsing.

(d) Zichtbaarheid op Fire-tablet en Fire TV. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de weergave van Fire-tablet- en Fire TV-advertenties die zijn gekocht op basis van zichtbare impressies ('Zichtbaarheid'):

 1. Meting. Je bent uitsluitend verplicht te betalen voor zichtbare impressies (gemeten en niet gemeten voor Zichtbaarheid), zoals hier beschreven, en zoals gemeten door Amazon. Ten behoeve van het vaststellen van de Zichtbaarheid in deze Voorwaarden komen de partijen overeen gemeten impressies als zichtbare impressies te beschouwen indien 50% van de pixels van deze impressies gedurende 1 seconde als zichtbaar wordt gemeten.
 2. Niet-gemeten impressies. Om rekening te houden met de impressies die niet kunnen worden gemeten voor Zichtbaarheid, worden factureerbare impressies berekend op basis van het door Amazon gerapporteerde zichtbare percentage dat vervolgens wordt toegepast op het totaal aantal geleverde impressies zoals gerapporteerd door Amazon. Als de campagne bijvoorbeeld 1.000.000 impressies zou opleveren volgens de advertentieserver van Amazon, er 900.000 meetbaar waren en 800.000 als zichtbaar zijn gemeten, worden in totaal 888.000 zichtbare impressies als factureerbaar beschouwd.
 3. Totaal aantal impressies. Amazon blijft impressies weergeven totdat het totaal aantal weergegeven zichtbare impressies, gemeten op basis van sectie (1) en (2), gelijk is aan het aantal gegarandeerde zichtbare impressies zoals vermeld in de IO.

Door Amazon geproduceerde videoadvertenties (Video Creative Excellence-programma)

Je dient het vereiste creative-materiaal voor de videoadvertenties uiterlijk op de door Amazon aangegeven datum te hebben aangeleverd. Vertragingen met betrekking tot de inzending van creative-materiaal of het goedkeuren van de videoadvertenties kunnen van invloed zijn op de flight van de campagne, waarbij jij evenwel verantwoordelijk blijft voor de media die op grond van de IO zijn gekocht. Je gaat ermee akkoord dat je Amazon toestemming geeft om casestudy's met betrekking tot de prestaties van de videoadvertenties op te stellen en te publiceren. Zoals overeengekomen tussen de partijen bezit Amazon alle rechten en aanspraken op en belangen in de videoadvertenties. Amazon verleent je een niet-exclusieve, beperkte licentie om de videoadvertenties uitsluitend te gebruiken op de website(s) en sociale-mediakanalen die eigendom zijn van en/of beheerd worden door jou voor de duur van de campagne in overeenstemming met de IO. Je stemt ermee in onmiddellijk de verwijderingsverzoeken van Amazon die verband houden met het hieronder beschreven gebruik van videoadvertenties na te leven en je zult geen bewuste acties ondernemen, bedoeld om de waarde van Amazon-merken te verminderen.

Gegarandeerde campagnes voor audioadvertenties

Gegarandeerde plaatsingen voor audioadvertenties worden gefactureerd op basis van het totaal aantal impressies dat is geleverd op basis van de Amazon-rapportage en mogen het totaal van het line item voor die specifieke plaatsing niet overschrijden. Eventuele vereisten op basis van genres moeten in overeenstemming zijn met het Amazon-beleid en worden gespecificeerd in de IO.

Klasse I- en Amazon DSP-zichtbaarheid

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle Klasse I- en Amazon DSP-plaatsingen die zijn gekocht op basis van zichtbare impressies ('Zichtbaarheid'):

 1. Meting van de Zichtbaarheid.
  1. Meting. Ten behoeve van het vaststellen van de Zichtbaarheid, stemmen de partijen ermee in zichtbare-impressiegegevens te gebruiken die zijn verstrekt door een onderling overeengekomen MRC-geaccrediteerde derde partij ('third party vendor', of '3PAV') en zullen zij gemeten impressies beschouwen als zijnde zichtbare impressies indien 50% van de pixels van dergelijke impressies gedurende 1 seconde wordt gemeten als zichtbaar.
  2. Niet-gemeten impressies. Om de impressies te kunnen verantwoorden die niet voor de Zichtbaarheid kunnen worden gemeten, worden de zichtbare impressies berekend op basis van het zichtbare percentage dat door 3PAV wordt gerapporteerd, toegepast op het totaal aantal geleverde impressies zoals gerapporteerd door een wederzijds overeengekomen externe advertentieserver ('third party ad server', of '3PAS'). Als de campagne volgens 3PAS bijvoorbeeld 1.000.000 impressies zou opleveren, er 900.000 meetbaar waren voor 3PAV en er 800.000 als zichtbaar zijn gemeten door 3PAV, dan worden in totaal 888.888 impressies als zichtbaar beschouwd.
  3. Toegang tot de rapporten. Je geeft Amazon inloggegevens waarmee Amazon directe toegang krijgt om de rapporten te bekijken die door de 3PAV zijn gegenereerd.
 2. Amazon DSP-zichtbaarheid. In aanvulling op de bovenstaande voorwaarden van Amazon DSP zijn tevens de volgende voorwaarden van toepassing op alle Amazon DSP-plaatsingen die op basis van Zichtbaarheid zijn gekocht.
  1. 3PAS-kosten. Je betaalt alle 3PAS-kosten voor alle impressies die worden geleverd door een 3PAS, ongeacht het totaal aantal impressies dat wordt geleverd om te komen tot het aantal zichtbare impressies dat in de IO wordt vermeld.
  2. Herplaatsingen. Als Amazon verzuimt om ten minste 70% van het aantal impressies, zoals opgenomen in het mediaplan voor alle Amazon DSP-plaatsingen die op basis van Zichtbaarheid zijn gekocht, te leveren als zichtbare impressies (gemeten en niet gemeten voor Zichtbaarheid), zullen de partijen commercieel redelijke inspanningen leveren om overeenstemming te bereiken over de voorwaarden voor een herplaatsing.
 3. Klasse I-zichtbaarheid. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle Klasse I-plaatsingen die zijn gekocht op basis van Zichtbaarheid.
  1. Totaal aantal impressies. Je bent uitsluitend verplicht te betalen voor zichtbare impressies (gemeten en niet gemeten voor Zichtbaarheid), zoals hieronder beschreven. Amazon blijft impressies weergeven totdat het totaal aantal geleverde zichtbare impressies, zoals gemeten ingevolge sectie (a) bovenstaand, gelijk is aan het aantal gegarandeerde zichtbare impressies als overeengekomen in de IO. Je betaalt alle 3PAS-kosten voor alle impressies geleverd door een 3PAS, ongeacht het totaal aantal impressies dat geleverd wordt om te komen tot het aantal gegarandeerde zichtbare impressies.
  2. AMZN Zichtbaarheid-pakket (Blended ROS-advertentieplaatsingen). Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat het AMZN Zichtbaarheid-pakket verschillende Klasse I-plaatsingen kan bevatten en dat Amazon naar eigen goeddunken voornoemde plaatsingen, alsmede de targeting, landingspagina's en creative voor advertenties met betrekking tot genoemde plaatsingen, kan optimaliseren. Rapportage en facturering vindt plaats op een geaggregeerd pakketniveau. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat Amazon geen rapportage per plaatsing zal verstrekken.

IMDb Conquesting en IMDb Showtime of Ticketing

IMDb Conquesting- en IMDb Showtime- of Ticketing-plaatsingen zijn niet opzegbaar. Impressies voor IMDb Conquesting-plaatsingen gekocht uit hoofde van de IO zijn niet gegarandeerd, en het aantal impressies zoals vermeld in de IO, indien aanwezig, is slechts een schatting.

(Door Amazon betaalde) offline verkoopimpactmeting, merkimpactmeting en/of bereikmeting

(Door Amazon betaalde) offline verkoopimpactmeting, merkimpactmeting en/of bereikmeting (afzonderlijk een 'Onderzoek', gezamenlijk 'Onderzoeken'). De levering van Onderzoeken is afhankelijk van de haalbaarheid van metingen en onderzoeken, alsmede de prestaties van leveranciers. Je erkent dat Onderzoeken die door Amazon worden verstrekt, eigendom zijn van Amazon en, zoals overeengekomen tussen de partijen, beschouwd worden als vertrouwelijke informatie van Amazon die beschikbaar wordt gesteld voor jouw gebruik. Je gaat ermee akkoord dat Amazon je advertenties, logo, bedrijfsnaam, andere elementen van de campagne waarop de IO betrekking heeft (bijvoorbeeld prestatiegegevens) en alle onderzoeksresultaten die verband houden met de campagne als een casestudy of bijkomende materialen (zoals diapresentaties) mag reproduceren, publiceren of anderszins mag gebruiken om de effectiviteit van Amazon-producten aan te tonen.

(Door adverteerders betaald) Audience Research en/of creative-tester (afzonderlijk aangeduid als 'betaald onderzoek', en gezamenlijk aangeduid als 'betaalde onderzoeken')

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op Audience Research en Creative-tester als onderdeel van door adverteerders betaalde onderzoeken:

(a) Annulering: Je kunt betaalde onderzoeken uiterlijk 24 uur voor de startdatum van het betaalde onderzoek annuleren.

(b) Levering, rapportage en facturering: De levering van betaalde onderzoeken is onderhevig aan het aantal responsen op de enquête. Elk betaald onderzoek vereist een minimumdrempel voor beschikbare responsen om analyse en aggregatie van resultaten mogelijk te maken. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor onderzoeken die niet voldoen aan onze minimale responsdrempels. De rapportage wordt binnen 1 week na voltooiing van het betaalde onderzoek beschikbaar gesteld. Betaalde onderzoeken worden aan het begin van de volgende maand op basis van een vast bedrag gefactureerd, waarna een betaald onderzoek beschikbaar wordt gesteld.

(c) Creatives: Voor creatieve-tests verstrek je Amazon uiterlijk 7 dagen voor de lancering van het betaalde creative-testonderzoek de creative-afbeelding of -videocontent (het materiaal) die door jou is geproduceerd. Vertragingen met betrekking tot de inzending van materiaal kunnen invloed hebben op de vluchtdatums van betaalde onderzoeken. Je verleent Amazon hierbij een niet-exclusieve, eeuwigdurende, wereldwijde licentie voor het gebruik, de reproductie, de verzending, de weergave, de uitvoering, de opslag, het kopiëren en de distributie van het materiaal ten behoeve van betaald creative-testonderzoek.

(d) Naleving: Je erkent dat de content die je indient als onderdeel van je betaalde onderzoek, inclusief je materiaal, voldoet aan de toepasselijke wetgeving.

(e) Casestudy's: Amazon kan je ter goedkeuring een concept-casestudy aangaande de prestaties van je betaalde onderzoeken voorleggen. Amazon kan voornoemde casestudy publiceren na ontvangst van je schriftelijke toestemming (e-mail volstaat), die niet onredelijk zal worden onthouden dan wel vertraagd.

Share of Voice (SOV) of overnames

Overname- of SOV-plaatsingen zijn niet opzegbaar. SOV-percentages worden vermeld in de IO en zijn gebaseerd op de SOV van alle verkochte impressies, tenzij anders schriftelijk aangegeven door Amazon (e-mail volstaat). Het aantal impressies zoals (eventueel) vermeld in de IO is niet gegarandeerd en is slechts een schatting. Indien op het moment van de uitvoering van de IO door de partijen de specifieke datums voor een overname- of SOV-plaatsing niet zijn vastgesteld, worden deze datums ingevuld al naargelang de beschikbaarheid van de voorraad van Amazon. Amazon staat het gebruik van handelsmerk- en copyrighttekens en -kennisgevingen niet toe, waaronder in H1-plaatsingen; voornoemde tekens en kennisgevingen kunnen naar eigen goeddunken van Amazon worden verwijderd.

Plaatsingen op sociale-mediakanalen en/of in e-mails

Plaatsingen op sociale-mediakanalen en/of in e-mails zijn niet gegarandeerd en worden geleverd door Amazon (levering en/of tracking door derden is niet toegestaan). De aantallen, de frequentie en specifieke plaatsingsdatums (die zullen plaatsvinden binnen de begin- en einddatums zoals vermeld in het mediaplan) van alle plaatsingen op een sociale-mediakanaal en/of in een e-mail die krachtens de IO worden geleverd, worden naar eigen goeddunken door Amazon bepaald. Indien beschikbaar verstrekt Amazon alleen rapportages over (a) het totaal aantal e-mails dat is verzonden, en (b) het totaal aantal posts, 'shares' en 'vind-ik-leuks' van toepasselijke plaatsingen op sociale-mediakanalen.

Gesponsorde videocontent: Door Adverteerder geproduceerd

Jij verstrekt Amazon de door jou geproduceerde videocontent (inclusief alle te gebruiken tekst, afbeeldingen, logo‘s en URL's) die betrekking heeft op alle advertentieplaatsingen zoals vermeld in de IO, (de 'Videocontent van de Adverteerder') niet later dan 3 dagen voorafgaand aan de lancering van de Videocontent van de Adverteerder. Vertragingen met betrekking tot de inzending van Videocontent van de Adverteerder kunnen van invloed zijn op de begindatum en de duur van de campagne, waarbij jij evenwel verantwoordelijk blijft voor de media die op grond van de IO zijn gekocht. De Videocontent van de Adverteerder wordt aangeboden door Amazon (tracking door derden is niet toegestaan). Weergaven van de Videocontent van de Adverteerder zijn niet gegarandeerd. Je verleent Amazon hierbij een niet-exclusieve, eeuwigdurende, wereldwijde licentie voor het gebruik, de reproductie, de verzending, de weergave, de uitvoering, de opslag, het kopiëren en de distributie van de Videocontent van de Adverteerder.

Gebruik van logo's, handelsmerken en content van Amazon in creative

De richtlijnen voor het gebruik van handelsmerken die hier staan (de 'Richtlijnen'), zijn van toepassing op het gebruik van de handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, logo's of ontwerpen van Amazon die Amazon beschikbaar stelt aan de Adverteerder (de 'Amazon-merken') voor materialen die vooraf door Amazon zijn goedgekeurd. Strikte naleving van deze Richtlijnen is te allen tijde vereist en elk gebruik van de Amazon-merken dat in strijd is met deze Richtlijnen, leidt automatisch tot de beëindiging van elke licentie die gerelateerd is aan het gebruik van de Amazon-merken door de Adverteerder. Conform de algemene voorwaarden van de IO en afhankelijk van de naleving van de Richtlijnen door de Adverteerder, verleent Amazon de Adverteerder een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-toewijsbaar, herroepbaar recht en licentie om de Amazon-merken uitsluitend te gebruiken zoals schriftelijk voorgeschreven of goedgekeurd door Amazon en zulks voor de duur van de IO, tenzij anders aangegeven door Amazon. De Adverteerder mag de Amazon-merken niet anders gebruiken dan zoals hierin uitdrukkelijk is bepaald, en mag deze rechten niet in sublicentie geven of derden anderszins toestaan om Amazon-merken te gebruiken. Om twijfel te voorkomen, moet de Adverteerder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amazon hebben voor elk gebruik van de Amazon-merken. Na beëindiging of verstrijken van de IO, of na intrekking van de licentie door Amazon, zal de Adverteerder het verdere gebruik van de Amazon-merken onmiddellijk staken en stoppen.

Gegarandeerde Nielsen DAR STV-campagnes (voorheen 'OTT-campagnes') voor videoadvertenties

Amazon rapporteert uitsluitend de geleverde en het totale aantal doelgroepimpressies voor gegarandeerde Nielsen DAR STV-campagnes voor videoadvertenties ('gegarandeerde Nielsen DAR STV'). Gegarandeerde Nielsen DAR STV-plaatsingen worden gefactureerd op basis van het totale aantal doelgroepimpressies geleverd per Nielsen DAR Total Audience-rapportage. Als gevolg van mogelijke vertragingen bij het ontvangen van Nielsen DAR Total Audience-rapportages, kunnen rapporten over de prestaties van gegarandeerde Nielsen DAR STV-plaatsingen tot de levering van het uiteindelijke campagnerapport worden herzien met de aanvullende rapportage die na de einddatum van de plaatsing is ontvangen.

Gegarandeerde 1P-campagnes voor videoadvertenties

Gegarandeerde 1P-plaatsingen voor videoadvertenties worden gefactureerd op basis van het totaal aantal doelgroepimpressies zoals geleverd overeenkomstig de Amazon-rapportage.

Bèta-, Test-, Video-O&O- of Pilot-producten

Deliverables, plaatsingen of advertentie-eenheden die in de IO zijn opgenomen als 'Bèta', 'Test', 'Pilot', 'Video O&O' of anderszins aan jou zijn aangeduid als zijnde experimenteel of onderworpen aan tests ('Bètaproducten') worden geleverd door Amazon en worden geleverd als 'AS IS' ('IN DE HUIDIGE STAAT'). De prognoses, beschikbaarheid, functie en technische specificaties kunnen variëren en het aantal impressies of de Share of voice (SOV) zoals gespecificeerd in de IO, indien van toepassing, zijn slechts schattingen en bijgevolg niet gegarandeerd. Tracking door derden is niet beschikbaar tenzij Amazon anders aangeeft. Als Amazon mogelijkheden voor tracking door derden biedt, worden gerelateerde plaatsingen en impressies uitsluitend gefactureerd op basis van de rapporten en cijfers van Amazon. Voor bètaproducten die worden aangeduid als 'Contextuele SOV' of 'Virtuele productplaatsing', is de IO niet opzegbaar. Je gaat ermee akkoord dat Amazon je advertenties, logo, bedrijfsnaam en alle andere elementen van de campagne die vallen onder de IO (bijvoorbeeld prestatiegegevens) die betrekking hebben op jouw gebruik van 'Bèta'-, 'Test'-, 'Video-O&O'- of 'Pilot'-producten als een casestudy of bijkomende materialen (bijvoorbeeld diapresentaties) mag reproduceren, publiceren of anderszins mag gebruiken om de effectiviteit van Amazon-producten aan te tonen.

Producten op maat

'IO-voorwaarden' verwijzen naar de algemene voorwaarden van AAAA/IAB voor Internet Advertising for Media Buys One Year or Less, versie 3.0 ('IAB-voorwaarden'), of elke vervangende of andere overeenkomst tussen jou en Amazon die van toepassing is, zoals aanvaard door jou. Voor zover een vervangende of andere overeenkomst van toepassing is, komen de secties van de IAB-voorwaarden waarnaar hierin wordt verwezen, overeen met paragrafen binnen een dergelijke overeenkomst die dezelfde of wezenlijk vergelijkbare bepalingen bevatten.

Alexa-alarmen

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle alarmgeluiden ('Alexa-alarmen'):

(a) Jij verstrekt Amazon muziek, spraakopnames, andere geluidsbestanden, afbeeldingen, video's, URL's en andere creative-materialen voor de Alexa-alarmen in overeenstemming met de tijdlijnen zoals schriftelijk aangegeven door Amazon (e-mail volstaat). Amazon zal de implementatie van de Alexa-alarmen samen met jou bekijken vóór de toepasselijke begindatum, maar de implementatie van de Alexa-alarmen wordt bepaald door Amazon. Vertragingen met betrekking tot de inzending van creative-materiaal van Alexa-alarmen door jou kunnen van invloed zijn op de begindatum en de duur van de campagne, waarbij jij evenwel verantwoordelijk blijft voor de media die op grond van de IO zijn gekocht.

b) Zoals overeengekomen tussen de partijen bezit jij alle rechten en aanspraken op en belangen in alle Alexa-alarmen. Je gaat er evenwel mee akkoord dat je de Alexa-alarmen en je toepasselijke handelsnamen, handelsmerken, servicenamen en andere eigen merknamen en/of auteursrechtelijk beschermde materialen die verband houden met de Alexa-alarmen aan Amazon in licentie geeft om het Alexa-alarm beschikbaar te maken op Alexa, inclusief het recht om het Alexa-alarm in sublicentie te geven aan derden die apparaten ontwikkelen die compatibel zijn met de Alexa Voice Service, voor gebruik op die apparaten voor een periode van ten minste twee (2) jaar vanaf de datum van de eerste lancering en publicatie van Alexa-alarmen op Alexa en/of de Alexa Voice Service, behoudens enige notificatie van jou aan Amazon waarin je 60 dagen voorafgaand aan de beëindiging van de licentie Amazon daarvan schriftelijk op de hoogte stelt. Amazon mag de Alexa-alarmen verwijderen uit de Alexa Voice Service als Amazon vaststelt dat het Alexa-alarm in strijd met de wet is of anderszins geen positieve klantervaring biedt, zulks naar eigen goeddunken van Amazon. Ten behoeve van duidelijkheid: Amazon en haar Partners kunnen tijdens de licentieperiode de Alexa-alarmen opnemen in de marketing voor Alexa en/of de Alexa Voice Service, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, marketing op apparaten van derden die compatibel zijn met de Alexa Voice Service.

(c) Levering, rapportage en facturering. De Alexa-alarmen worden geleverd door Amazon (tracking door derden is niet toegestaan). Interacties met Alexa-alarmen zijn niet gegarandeerd. De volgende secties van de IAB-voorwaarden zijn niet van toepassing op de Alexa-alarmen: II(d) (Redactionele Aanpassingen), IV (Rapportage), VI (Herplaatsingen), VII (Bonusimpressies), IX (e) (Geen wijziging wat betreft het aanpassen van de grootte van advertenties) en XIII (Advertentiediensten en -tracking van derden).

Uitvoeringen op maat en sponsoruitvoeringen en/of influencer-programma's

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle plaatsingen of uitvoeringen op maat en sponsorplaatsingen en -uitvoeringen, alsook op elk influencer-programma, in aanvulling op andere toepasselijke productspecifieke voorwaarden zoals uiteengezet in de IO (en, indien er sprake is van een conflict met andere toepasselijke productspecifieke voorwaarden zijn de voorwaarden van deze uitvoeringen op maat en sponsoruitvoeringen en/of influencer-programma's leidend):

 1. Annulering. De IO is niet opzegbaar.
 2. Creative.
  1. Je verstrekt Amazon de te gebruiken tekst, afbeeldingen, logo's en URL's voor de plaatsingen die door Amazon moeten worden gemaakt, in overeenstemming met de tijdlijn die door Amazon schriftelijk is aangegeven (e-mail volstaat). Voorafgaand aan de van toepassing zijnde begindatum controleert Amazon samen met jou het ontwerp, de implementatie, de locatie en de content van de plaatsingen. Amazon bepaalt echter uiteindelijk het ontwerp, de implementatie, de locatie en de content van de plaatsingen. Vertragingen met betrekking tot de inzending van creative-materiaal of het goedkeuren van de content van advertenties kunnen van invloed zijn op de begindatum en de duur van de campagne, waarbij jij evenwel verantwoordelijk blijft voor de media die op grond van de IO zijn gekocht. Amazon staat het gebruik van handelsmerk- en copyrighttekens en -kennisgevingen niet toe, waaronder in H1-plaatsingen; voornoemde tekens en kennisgevingen kunnen naar eigen goeddunken van Amazon worden verwijderd.
  2. Je verleent Amazon hierbij voor de duur van de looptijd een niet-exclusieve, wereldwijde licentie voor het gebruik, de reproductie, de verzending, de weergave, de uitvoering, de opslag, het kopiëren en de distributie van je handelsnamen, handelsmerken, servicenamen en andere eigen merknamen en/of auteursrechtelijk beschermde materialen, doch uitsluitend voor zover zulks noodzakelijk is om de verplichtingen van Amazon uit hoofde van de IO na te komen.
  3. Gesponsorde videoplaatsingen (in co-productie) ('Videocontent in co-productie'), indien van toepassing. Zoals overeengekomen tussen de partijen is Amazon eigenaar van alle rechten en aanspraken op en belangen in alle Gecoproduceerde videocontent in verband met of ten behoeve van advertenties die in de IO worden vermeld. Amazon verleent jou een niet-exclusieve, beperkte licentie om de Gecoproduceerde videocontent te gebruiken op websites en sociale-mediakanalen die eigendom zijn van en/of worden beheerd door jou in overeenstemming met de IO; op voorwaarde dat Amazon voorafgaande schriftelijke goedkeuring heeft verleend voor een dergelijk gebruik van Gecoproduceerde videocontent met Amazon-handelsmerken.
 3. (c) Levering, rapportage en facturering. Deliverables op maat en/of sponsordeliverables zijn niet gegarandeerd en worden gefactureerd op basis van een vaste vergoeding. Eventuele aantallen die in de IO worden vermeld, zijn slechts schattingen. Levering, rapportage en facturering voor dergelijke plaatsingen zijn uitsluitend gebaseerd op de meting van Amazon.
  1. Online plaatsingen. Alle online plaatsingen voor uitvoeringen op maat en/of sponsoruitvoeringen worden geleverd door Amazon. Tracking door derden is niet beschikbaar tenzij Amazon anders aangeeft. Indien op het moment van de uitvoering van de IO door de partijen geen specifieke datums voor een overnameplaatsing zijn vastgesteld, worden deze datums ingevuld al naargelang de beschikbaarheid van de voorraad van Amazon.
  2. Offline elementen. Tenzij door Amazon schriftelijk anders is aangegeven, zijn de volgende secties van de IAB-voorwaarden niet van toepassing op Offline elementen: II(d) (Redactionele Aanpassingen), IV (Rapportage), VI (Herplaatsingen), VII (Bonusimpressies), IX (e) (Geen wijziging wat betreft het aanpassen van de grootte van advertenties) en XIII (Advertentiediensten en -tracking van derden). In deze voorwaarden verwijst de term 'Offline elementen' naar alle fysieke, niet-digitale of out-of-home-plaatsingen of -diensten. Voor de duidelijkheid: alle Offline elementen worden beschouwd als 'Advertenties' in de zin van de IAB-voorwaarden. Amazon zal redelijke inspanningen leveren om de Offline elementen alleen weer te geven en te distribueren tijdens de campagnedatums die in de IO zijn vermeld, tenzij onderling anders is overeengekomen. Amazon is niet verantwoordelijk voor het niet produceren, niet weergeven of niet distribueren, voor zover van toepassing, van de Offline elementen gedurende deze periode(n) als je niet alle benodigde materialen aan Amazon aanlevert voor de datums die in overeenstemming met sectie b (i) hierboven zijn gespecificeerd. Tenzij anders vermeld in de IO worden de timing, het gebruik, de wijze, het bereik en de duur van de levering van de Offline elementen naar eigen goeddunken door Amazon bepaald. De door Amazon verstrekte rapportage is beperkt en bevat mogelijk enkel de geleverde aantallen, indien van toepassing. Je begrijpt en aanvaardt dat Amazon geen andere rapportages zal verstrekken.
 4. Externe sponsors van Twitch. Amazon kan derden aanwijzen als medesponsors voor alle Twitch-evenementen. Amazon bepaalt dergelijke sponsoring van derden naar eigen goeddunken. Amazon kan jouw deelname als sponsor in het kader van de Overeenkomst over het algemeen openbaar aankondigen, mits geen van beide partijen een persbericht over dergelijke sponsoring uitgeeft zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
 5. Flex Spend Media. Nadat de partijen de IO hebben uitgevoerd, kunnen de partijen specifieke plaatsingen bepalen die kunnen worden aangeschaft voor Flex Spend Media-plaatsingen die in de IO zijn gespecificeerd. De partijen komen overeen om de IO waar nodig te herzien, afhankelijk van de specifieke plaatsingen die in het kader van Flex Spend Media worden gekocht.
 6. Casestudy's. Amazon kan je ter goedkeuring een concept-casestudy aangaande de prestaties van de plaatsingen in de IO voorleggen. Amazon kan voornoemde casestudy publiceren na ontvangst van je schriftelijke toestemming (e-mail volstaat), die niet onredelijk zal worden onthouden dan wel vertraagd.
 7. Handelsmerken. Alle deliverables op maat en/of sponsordeliverables die Amazon-handelsmerken bevatten, zijn onderworpen aan voorafgaande schriftelijke toestemming van Amazon in overeenstemming met de voorwaarden die zijn vastgelegd in de sectie 'Gebruik van logo's, handelsmerken en content van Amazon in creative' van deze Aanvullende voorwaarden.
 8. Onvoorziene gebeurtenissen en kosten voor aangepaste productiediensten. Een onvoorziene gebeurtenis is een gebeurtenis waarbij een geplande opname is verhinderd wegens omstandigheden waar Amazon geen controle over heeft. Deze omstandigheden kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: a. Weersomstandigheden (bijv. regen, mist, ijzel, hagel of een andere ongunstige weersomstandigheden die niet in overeenstemming zijn met de voorgeschreven opnameomstandigheden). b. Letsel of ziekte van een belangrijk teamlid (bijv. de regisseur, de cameraman of een belangrijk persoon), het ontbreken van door de adverteerder geleverde elementen (bijv. kleurcorrigerende producten of uitgelichte producten) of afwezigheid van personen die door de adverteerder worden aangereikt of vereist. c. 'Overmacht' (zoals, maar niet beperkt tot, aardbevingen, rellen, brand, overstromingen, oorlogshandelingen, stakingen, arbeidersopstanden, civiele autoriteiten, terrorisme en handelingen van God). Je erkent dat een onvoorziene gebeurtenis productieprojecten kan vertragen en de kosten ervan kan verhogen. Ook ga je ermee akkoord dat eventuele aanvullende kosten als gevolg van een onvoorziene gebeurtenis uitsluitend onder jouw verantwoordelijkheid vallen. Amazon levert redelijke inspanningen om de financiële en creative-impact van een onvoorziene gebeurtenis tot een minimum te beperken en stelt je onmiddellijk op de hoogte als de voltooiing van het betreffende project wordt of waarschijnlijk zal worden uitgesteld of als er extra geld nodig is wegens een onvoorziene gebeurtenis.

Sponsoring van influencers

Sponsoring van influencers voor evenementen

Het productiebureau zorgt voor merkactivering binnen een toegewezen budget. Alles wat buiten budget valt, moet door jou worden gedekt. Niet meer dan dertig procent (30%) van de kosten voor een individuele gebeurtenis wordt toegewezen aan het uitbreiden van een aangepast merk.

Je bent verantwoordelijk voor alle kosten en eventuele aansprakelijkheid in verband met het leveren van producten om ter plaatse aan influencers te schenken. Ook ben je verantwoordelijk voor het leveren van producten die moeten worden gebruikt bij de activering ter plaatse.

Hierbij verleent Amazon je het recht en de licentie voor alle foto's die door Amazon worden geleverd. Houd er rekening mee dat het recht en de licentie beperkt, niet exclusief, niet overdraagbaar, niet toewijsbaar en niet in sublicentie te geven zijn. Op basis van voorafgaande schriftelijke toestemming van Amazon voor foto's waarop influencers zijn afgebeeld,
is het mogelijk toegestaan om dergelijke inhoud te gebruiken als niet-betaalde sponsoring en alleen op eigen en beheerde organische sociale en websitekanalen gedurende maximaal zes (6) maanden na de datum van een dergelijk evenement.

Op evenementen worden maximaal twee (2) van je vertegenwoordigers ter plaatse toegelaten, productexperts of stylisten niet meegerekend. Dergelijke personen die evenementen bijwonen, moeten zich vooraf bij Amazon registreren.

Je bent verantwoordelijk voor de werving en financiering van alle aangevraagde stylisten ter plaatse.

Als onderdeel van de sponsorelementen in deze IO wordt elke specifieke aanbeveling en/of selectie van influencers voor het gebruik in gesponsorde inhoud naar eigen goeddunken van het Amazon-team bepaald. Amazon werkt in goed vertrouwen met je samen bij de selectie van dergelijke influencers.

Sponsoring van influencers voor geschenken

Je bent verantwoordelijk voor de kosten van de cadeaus en verzendingen naar een door Amazon opgegeven contactpersoon en adres. Zo kan Amazon of een partner van het agentschap deze later afhandelen.

Amazon Live-uitvoeringen

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle uitvoeringen die betrekking hebben op Amazon Live (indien er een conflict met andere toepasselijke productspecifieke voorwaarden is, zijn deze voorwaarden voor Amazon Live van toepassing):

 1. Annulering. De IO is niet opzegbaar.
 2. Creative.
  1. Je verstrekt Amazon alle creative-materialen die in een livestream moeten worden opgenomen, inclusief gesprekspunten, ondertiteling, disclaimers, video, afbeeldingen, grafieken en/of logo's voor de livestream-segmenten die door Amazon worden gemaakt in overeenstemming met de tijdlijn zoals schriftelijk door Amazon aangegeven (e-mail volstaat). Amazon kan je vóór de datum van de livestream een overzicht van het livestream-segment geven voor je beoordeling. Je kunt Amazon binnen twee werkdagen na ontvangst van het segmentoverzicht eenmalig feedback geven. Het uiteindelijke ontwerp, de implementatie en de locatie van livestream-plaatsingen worden bepaald door Amazon. Vertragingen met betrekking tot de inzending van creative-materiaal of feedback op het overzicht kunnen van invloed zijn op de livestream-datum, waarbij jij evenwel verantwoordelijk blijft voor de media die op grond van de IO zijn gekocht. Amazon staat het gebruik van handelsmerk- en copyrighttekens en -kennisgevingen niet toe, waaronder in H1-plaatsingen; voornoemde tekens en kennisgevingen kunnen naar eigen goeddunken van Amazon worden verwijderd.
  2. Je verleent Amazon hierbij een niet-exclusieve, eeuwigdurende, wereldwijde licentie voor het gebruik, de reproductie, de verzending, de weergave, de uitvoering, de opslag, het kopiëren en de distributie van je handelsnamen, handelsmerken, servicenamen en andere eigen merknamen en/of auteursrechtelijk beschermde materialen (gezamenlijk 'Je merken') om (i) de verplichtingen van Amazon uit hoofde van de IO na te komen, en (ii) te distribueren op websites, kanalen en applicaties in eigendom van en uitgevoerd door Amazon, inclusief, maar niet beperkt tot, alle lineaire diensten voor de distributie van inhoud in alle digitale media (nu bekend of in de toekomst bedacht).
 3. Voor Amazon Live geproduceerde content
  1. Voor Amazon Live geproduceerde content. Alleen die delen van een livestream die uitsluitend voor de Adverteerder zijn gemaakt en die alleen merken en producten van de Adverteerder bevatten, worden aan jou geleverd als 'voor Amazon Live geproduceerde content'. Alleen voor Amazon Live geproduceerde content mag buiten Amazon worden gebruikt in overeenstemming met de onderstaande licentie.
  2. Licentie om voor Amazon Live geproduceerde content te gebruiken. Zoals overeengekomen tussen de partijen is Amazon eigenaar van alle rechten en aanspraken op en belangen in alle voor Amazon Live geproduceerde content in verband met of ten behoeve van advertenties die in de IO worden vermeld. Amazon verleent je een niet-exclusieve, beperkte, herroepbare licentie voor het gebruik van de voor Amazon Live geproduceerde content op websites en sociale-mediakanalen die eigendom zijn van en/of beheerd worden door jou in overeenstemming met de IO; op voorwaarde dat (a) voor een dergelijk gebruik van de voornoemde voor Amazon Live geproduceerde content met handelsmerken van Amazon voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Amazon is verkregen, en (b) je de voornoemde voor Amazon Live geproduceerde content niet zult gebruiken op een manier die een directe goedkeuring impliceert van je producten of diensten door personen die in de content worden afgebeeld of door Amazon, en je dergelijke content zult verwijderen in de eerstvolgende aandienende situatie van (i) zes maanden na de eerste livestream van de Amazon Live geproduceerde content of (ii) zoals anderszins schriftelijk verzocht door Amazon (e-mail volstaat). De Adverteerder is verantwoordelijk voor het toevoegen van alle benodigde FTC- en andere openbaarmakingen die verband houden met de voor Amazon Live geproduceerde content die in overeenstemming met deze sectie wordt gebruikt.
  3. Na voorafgaande schriftelijke toestemming van Amazon kan de voor Amazon Live geproduceerde content opnieuw door jou worden gebruikt voor andere Amazon Ads-campagnes.
  4. Je verleent Amazon het recht om jouw merken te gebruiken, uitsluitend zoals deze worden weergegeven in de voor Amazon Live geproduceerde content, voor haar marketing van de Amazon Live-service.
 4. Amazon Live influencer-streams. De prognoses, beschikbaarheid, functie en technische specificaties van Amazon Live influencer-streams kunnen variëren en het aantal impressies of de Share of voice (SOV) zoals gespecificeerd in de IO, indien van toepassing, zijn slechts schattingen en bijgevolg niet gegarandeerd. Tracking door derden is niet beschikbaar tenzij Amazon anders aangeeft. Als Amazon mogelijkheden voor tracking door derden biedt, worden gerelateerde plaatsingen en impressies uitsluitend gefactureerd op basis van de rapporten en cijfers van Amazon. Je gaat ermee akkoord dat Amazon je advertenties, logo, bedrijfsnaam en alle andere elementen van de campagne die vallen onder de IO (bijvoorbeeld prestatiegegevens) die betrekking hebben op jouw gebruik van dit product als een casestudy of bijkomende materialen (bijvoorbeeld diapresentaties) mag reproduceren, publiceren of anderszins mag gebruiken om de effectiviteit van Amazon-producten aan te tonen.
  1. Naast deze IO vallen de Amazon Live influencer-streams ook onder de contentrichtlijnen van de winkelbare video's van Amazon Live. Alle content, berichten, tekst, geluiden, afbeeldingen, toepassingen, code of andere gegevens of materialen die door influencers worden gemaakt, gestreamd, opgevoerd, verzonden of opgenomen met betrekking tot Amazon Live influencer-streams ('Influencer-content') zijn: (i) door de gebruiker gegenereerde content; en (ii) advertentiemateriaal van Amazon, waarop onderstaande voorwaarden van toepassing zijn.
  2. Influencer-content is onderworpen aan de contentrichtlijnen. Influencer-content waarvan wordt vastgesteld dat deze in strijd is met de contentrichtlijnen, wordt door Amazon verwijderd in overeenstemming met diens moderatiebeleid. In het geval dat Influencer-content vanwege een schending van de contentrichtlijnen wordt verwijderd, rest je geen andere mogelijkheid dan het aanvragen van een herplaatsing in overeenstemming met de voorwaarden van de IO.
  3. Amazon verklaart en garandeert dat in de Influencer-content op websites en sociale-mediakanalen die eigendom zijn van en/of worden beheerd door Amazon toepasselijke openbaarmakingen worden gemaakt zoals vereist op basis van de regels en voorschriften voor 'native' adverteren, zoals opgesteld door de Federal Trade Commission ('FTC-regels') in de Verenigde Staten. Niettegenstaande alle bepalingen in de IO die het tegendeel beweren, geeft Amazon geen andere verklaringen of garanties met betrekking tot de Influencer-content. Voor alle duidelijkheid: met uitzondering van de verklaring en garantie, zoals specifiek beschreven in het begin van deze paragraaf, is iedere verplichting tot schadeloosstelling voor Amazon, zoals beschreven in de IO, niet van toepassing op de Influencer-content.
  4. Licentie voor het gebruik van Amazon Live Influencer Streams. Amazon verleent je een niet-exclusieve, beperkte, herroepbare licentie voor het gebruik van Amazon Live Influencer Streams op websites en sociale-mediakanalen die eigendom zijn van en/of beheerd worden door jou in overeenstemming met de IO; op voorwaarde dat (a) voor een dergelijk gebruik van voornoemde Amazon Live Influencer Streams met handelsmerken van Amazon voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Amazon is verkregen, en (b) je voornoemde Amazon Live Influencer Streams niet zult gebruiken op een manier die een directe goedkeuring impliceert van je producten of diensten door personen die in de content worden afgebeeld of door Amazon, en je dergelijke content zult verwijderen in de eerstvolgende aandienende situatie van (i) zes maanden na de eerste livestream van Amazon Live Influencer Streams of (ii) zoals anderszins schriftelijk verzocht door Amazon (in elk geval volstaat e-mail). Eventuele aanvullende gebruiksrechten moeten schriftelijk worden goedgekeurd door Amazon.
 5. Geen exclusiviteit. Amazon Live-livestreams bevatten andere relevante merken en producten. Tijdens een Amazon Live-livestream is categorie-exclusiviteit niet beschikbaar, tenzij Amazon hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring heeft verleend. Bovendien is talent dat in voor Amazon Live geproduceerde content optreedt niet exclusief voor jouw uitvoering, tenzij Amazon dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 6. Levering, rapportage en facturering. Amazon Live-deliverables zijn niet gegarandeerd en worden gefactureerd op basis van een vaste vergoeding. Eventuele aantallen die in de IO worden vermeld, zijn slechts schattingen. Levering, rapportage (indien verstrekt) en facturering voor dergelijke plaatsingen worden enkel gebaseerd op Amazon-metingen. Rapportages (indien verstrekt) worden cumulatief opgesteld na voltooiing van de campagne.
  1. Online plaatsing. Alle online plaatsingen voor uitvoeringen van Amazon Live worden verzorgd door Amazon. Tracking door derden is niet beschikbaar tenzij Amazon anders aangeeft. Indien op het moment van de uitvoering van de IO door de partijen geen specifieke datums voor een overnameplaatsing zijn vastgesteld, worden deze datums ingevuld al naargelang de beschikbaarheid van de voorraad van Amazon.
 7. Casestudy's. Amazon kan je ter goedkeuring een concept-casestudy aangaande de prestaties van de plaatsingen in de IO voorleggen. Amazon kan voornoemde casestudy publiceren na ontvangst van je schriftelijke toestemming (e-mail volstaat), die niet onredelijk zal worden onthouden dan wel vertraagd.
 8. Handelsmerken. Alle Amazon Live-deliverables die Amazon-handelsmerken bevatten, zijn onderhevig aan voorafgaande schriftelijke toestemming van Amazon in overeenstemming met de voorwaarden die zijn vastgelegd in de sectie 'Gebruik van logo's, handelsmerken en content van Amazon in creative' van deze Aanvullende voorwaarden.

Thursday Night Football

Gegarandeerde campagnes voor Thursday Night Football ('TNF-campagnes')

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op TNF-campagnes naast alle andere toepasselijke productspecifieke voorwaarden die in de IO zijn uiteengezet (en als er een conflict is met andere toepasselijke productspecifieke voorwaarden, zijn deze TNF-campagnevoorwaarden van toepassing op):

 1. Annulering. De IO is niet opzegbaar.
 2. Levering, rapportage en facturering.
  1. Levering. Alle plaatsingen van TNF-campagnes worden gereguleerd door Amazon binnen de TNF-uitzendingen van Amazon op Prime Video, op Twitch, in lokale uitzendingen en buitenshuis. Behalve zoals uiteengezet in deze voorwaarden of zoals anderszins aangegeven door Amazon, is tracking van derden niet beschikbaar. Alle impressies die in deze IO worden uiteengezet, zijn gegarandeerd voor het TNF-seizoen van 2022 tegen Nielsen P2+-, A18-49- en/of A25-54-schattingen zoals beschreven in de IO of anderszins schriftelijk overeengekomen door de partijen. Amazon zal redelijke inspanningen leveren om TNF-campagneplaatsingsimpressies te leveren volgens het overeengekomen mediaplan. Alle in de IO gespecificeerde impressieaantallen op het niveau van de wedstrijd zijn slechts schattingen.
  2. Rapportage. Amazon rapporteert alleen het totale aantal doelgroepimpressies voor onderling overeengekomen doelgroepdemo('s) zoals gemeten door Nielsen National TV Ratings.
  3. Facturatie- en betalingsschema. Aankopen van TNF-campagnes worden gefactureerd op basis van een vast bedrag. Facturen worden door Amazon aan het einde van elke maand van de TNF-campagne verzonden voor de plaatsingen die volgens het mediaplan in die maand worden gebruikt.
 3. Te laat ingediende creative. Advertentiemateriaal voor TNF-campagnes moet schriftelijk worden ontvangen zoals aangegeven door Amazon (e-mail is voldoende). Vertraagde indiening van advertentiemateriaal kan van invloed zijn op de begindatum en de duur van de campagne, en de adverteerder is nog steeds verantwoordelijk voor de media die zijn gekocht op grond van de IO.

Live-evenementen

Campagnes voor live-evenementen

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op campagnes voor live-evenementen (behalve Thursday Night Football) naast alle andere toepasselijke productspecifieke voorwaarden die in de IO uiteengezet worden (als er een conflict is met andere toepasselijke productspecifieke voorwaarden, zijn de campagnevoorwaarden van deze live-evenementen van toepassing):

 1. Annulering. De IO is niet opzegbaar.
 2. Levering, rapportage en facturering.
  1. Levering. Alle plaatsingen van campagnes voor live-evenementen worden geleverd door Amazon in Amazon-uitzendingen op Prime Video. Behalve zoals uiteengezet in deze voorwaarden of zoals anderszins aangegeven door Amazon, is tracking van derden niet beschikbaar. Tenzij anders vermeld, zijn deliverables van live-evenementen niet gegarandeerd. De hoeveelheden die in deze IO zijn gespecificeerd (inclusief de hoeveelheid impressies op spelniveau), indien aanwezig, zijn slechts schattingen. Levering, rapportage (indien verstrekt) en facturering voor dergelijke plaatsingen worden enkel gebaseerd op Amazon-metingen. Rapportages (indien verstrekt) worden cumulatief opgesteld na voltooiing van het live-evenement.
  2. Rapportage. Amazon rapporteert alleen het totale aantal doelgroepimpressies voor onderling overeengekomen doelgroepdemo('s) zoals gemeten door Amazon.
  3. Facturatie- en betalingsschema. Aankopen van campagnes voor live-evenementen worden gefactureerd op basis van een vast bedrag. Facturen worden door Amazon aan het einde van elke maand van de campagne voor live-evenementen verzonden voor de plaatsingen die volgens het mediaplan in die maand worden gebruikt.
 3. Te laat ingediende creative. Advertentiemateriaal voor campagnes voor live-evenementen moet schriftelijk worden ontvangen zoals aangegeven door Amazon (e-mail is voldoende). Vertraagde indiening van advertentiemateriaal kan van invloed zijn op de begindatum en de duur van de campagne, en de adverteerder is nog steeds verantwoordelijk voor de media die zijn gekocht op grond van de IO.

Productsampling

a. Annulering. De IO is niet opzegbaar.

b. Samples. Amazon en/of aan haar partners (gezamenlijk 'Amazon') distribueren of leveren de in de IO vermelde productsamples (de 'Samples') tijdens de IO-campagnedatums. Uiterlijk op de door Amazon opgegeven datum zal de Adverteerder alle Samples die door Amazon moeten worden geleverd of verspreid, leveren aan Amazon op de door Amazon aangewezen locatie(s) en op kosten van de Adverteerder. Amazon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet op deze datums kunnen leveren of verspreiden van de Samples ingeval de Adverteerder verzuimt om deze op de opgegeven datum aan te leveren, waarbij Adverteerder verantwoordelijk blijft voor de kosten van het sampleprogramma en de advertenties die zijn gekocht op grond van de IO. Alle Samples zijn onderworpen aan een redelijke goedkeuring van Amazon voorafgaand aan en na ontvangst door Amazon. Amazon kan om ongeacht welke reden weigeren om Samples te accepteren en Amazon kan het verzenden van Samples te allen tijde naar eigen goeddunken staken, op voorwaarde dat de Adverteerder niet aansprakelijk is voor de kosten in verband met de levering van advertenties na deze annuleringsdatum. Amazon is niet aansprakelijk voor het retourneren van ongebruikte Samples naar de Adverteerder. Tenzij anders vermeld in de IO, worden de timing, het gebruik, de wijze, het bereik en de duur van de levering van de Samples bepaald door Amazon. De Adverteerder zal, met betrekking tot de Samples, de voorwaarden van zijn algemene leveranciersvoorwaarden of Business Solutions-overeenkomst naleven, indien van toepassing, met inbegrip van het daarin gedefinieerde programmabeleid.

c. Rechten op samples. De Adverteerder verklaart dat hij de rechten bezit voor alle door Amazon op grond van de IO geleverde dan wel verspreide Samples en dat hij het eigendomsrecht op voornoemde Samples behoudt tot de levering aan de klant (op welk moment de rechten op voornoemde Samples overgaan naar de klant).

d. Verklaringen, garanties en convenanten. De Adverteerder verklaart, garandeert en komt overeen met Amazon dat: (a) De Adverteerder het recht heeft om de Samples te verstrekken voor het beoogde doel zoals uiteengezet in de IO en dat op de Samples geen retentierecht en vorderingen van derden rusten, en dat deze vrij zijn van ontwerp- en/of fabricagefouten, en vrij zijn van gebrekkige materialen en afwerking; (b) alle materialen en andere items die in de Samples zijn opgenomen, nieuw zijn (niet gereviseerd of vernieuwd), tenzij de Adverteerder anderszins voorafgaande schriftelijke toestemming van Amazon heeft ontvangen; (c) de informatie, verpakking en etikettering van de Samples correct, nauwkeurig en volledig zijn, en de Samples zelf, de verpakking van de Samples en de prestaties van Amazon uit hoofde van de IO geen inbreuk maken op de rechten van derden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten); (d) de Adverteerder zal voldoen aan alle toepasselijke wetten en regels met betrekking tot de Samples (inclusief het verkrijgen en onderhouden van vergunningen of licenties die vereist zijn voor de fabricage, de distributie, de verkoop van of andersoortige handel in alle Samples), en de Samples zelf, de informatie, productie, verpakking, etikettering en importdocumentatie (indien van toepassing) van de Samples aan alle toepasselijke wetten en regels voldoen; (e) de Samples geschikt zijn voor het beoogde gebruik en het beoogde doel en rechtmatig in de handel kunnen worden gebracht, kunnen worden opgeslagen, verkocht, gedistribueerd en verwijderd zonder beperkingen (bijvoorbeeld: er is geen sprake van verplichte openbaarmakingen, licenties of registraties) anders dan specifieke beperkingen of verboden die de Adverteerder bekendmaakt en waar Amazon voorafgaand aan verzending naar Amazon schriftelijk mee instemt; (f) geen van de Samples stoffen zijn of stoffen bevatten die geregistreerd staan als gecontroleerde geneesmiddelen of substanties, of geregistreerd staan als gecontroleerde chemische stoffen; (g) er geen Samples zullen worden verstrekt die geregistreerd staan als een gevaarlijk of risicovol product of materiaal; en (h) de Samples geproduceerd, vervaardigd, geassembleerd en verpakt zijn in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en regels inzake arbeid, loon en tijd (met inbegrip van de U.S. Fair Labor Standards Act, indien van toepassing), en dat er geen Samples zijn geproduceerd, vervaardigd, geassembleerd of verpakt met gebruikmaking van dwang-, gevangenis- of kinderarbeid (gedefinieerd als 15 jaar of de minimale arbeidsleeftijd in het toepasselijke rechtsgebied, waarbij de hoogste leeftijd van toepassing is).

e. Schadeloosstelling. Zonder beperking van enige andere vrijwaringsverplichtingen, zal de Adverteerder Amazon en zijn respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers en agenten schadeloos stellen, verdedigen, vergoeden en vrijwaren tegen vorderingen, aansprakelijkheden, verlies, schade, kosten of uitgaven van derden (inclusief redelijke juridische kosten) (afzonderlijk een 'Vordering' en gezamenlijk de 'Vorderingen') die voortvloeien uit of verband houden met: (1) met betrekking tot verkoop, gebruik, persoonlijke eigendommen, bruto ontvangsten, accijnzen, franchise, zakelijke of andere belastingen of heffingen (inclusief maatregelen, boetes of rente daarop) opgelegd door een overheid of een andere belastingautoriteit voor zover genoemde belastingen of heffingen: (i) zijn opgelegd aan Amazon als gevolg van het aanhouden van voorraden van samples (A) in het bezit van Amazon en/of (B) geleverd zoals hieronder beschreven; en (ii) de primaire wettelijke verplichting van de Adverteerder, en (2) (i) een overlijden van of letsel toegebracht aan een persoon, schade aan eigendommen of enige andere schade of verlies als gevolg van een defect in of gebruik van een sample; (ii) het terugroepen of in onderzoek nemen van een sample; (iii) elke inbreuk op of verduistering van enig eigendomsrecht door (gebruik van) een sample, informatie over een sample of andere content verstrekt door de Adverteerder en/of het Reclamebureau; (iv) nalatigheid van de Adverteerder en/of het Reclamebureau of opzettelijk wangedrag; (v) de schending van deze voorwaarden door de Adverteerder; (vi) een aan een sample gerelateerde kwestie waarvoor de Adverteerder of Amazon strikt aansprakelijk is; of (vii) het niet verstrekken van nauwkeurige samplebeschrijvingen, adequate waarschuwingen of instructies door de Adverteerder. De Adverteerder zal niet instemmen met de inschrijving van een uitspraak of een Vordering vereffenen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amazon of de betreffende partner. De Adverteerder zal juridisch advies inwinnen naar redelijkheid en tevredenheid van de Amazon-partijen, en de Amazon-partijen zullen, op kosten van de Adverteerder, samenwerken bij de verdediging. Als een Amazon-partij redelijkerwijs vaststelt dat een Vordering een nadelig effect kan hebben, kan die Amazon-partij de verdediging op zijn kosten overnemen (zonder de vrijwaringsverplichtingen van de Adverteerder te beperken).

f. Richtlijnen voor het gebruik van handelsmerken. De alhier vermelde richtlijnen voor het gebruik van handelsmerken (de 'Richtlijnen') zijn van toepassing op het gebruik van de handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, logo's of ontwerpen van Amazon die door Amazon aan de Adverteerder (de 'Amazon-merken') zijn verstrekt in materialen die vooraf door Amazon zijn goedgekeurd. Strikte naleving van deze Richtlijnen is te allen tijde vereist en elk gebruik van de Amazon-merken dat in strijd is met deze Richtlijnen, leidt automatisch tot de beëindiging van elke licentie die gerelateerd is aan het gebruik van de Amazon-merken door de Adverteerder. Conform de algemene voorwaarden van de IO en afhankelijk van de naleving van de Richtlijnen door de Adverteerder, verleent Amazon de Adverteerder een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-toewijsbaar, herroepbaar recht en licentie om de Amazon-merken uitsluitend te gebruiken zoals schriftelijk voorgeschreven of goedgekeurd door Amazon en zulks voor de duur van de IO, tenzij anders aangegeven door Amazon. De Adverteerder mag de Amazon-merken niet anders gebruiken dan zoals hierin uitdrukkelijk is bepaald, en mag deze rechten niet in sublicentie geven of derden anderszins toestaan om Amazon-merken te gebruiken. Om twijfel te voorkomen, moet de Adverteerder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amazon hebben voor elk gebruik van de Amazon-merken. Na beëindiging of verstrijken van de IO, of na intrekking van de licentie door Amazon, zal de Adverteerder het verdere gebruik van de Amazon-merken onmiddellijk staken en stoppen.

Overige voorwaarden

Doelgroepen adverteerder

Voor zover je je eigen doelgroepen naar Amazon leidt met behulp van gehashte doelgroepen, remarketing- of conversiepixels van Amazon, of een partij die je doelgroepgegevens beheert of je anderszins doelgroepgegevensdiensten aanbiedt, ga je voorts tevens akkoord met de voorwaarden van de Doelgroepen adverteerder die hier staan.

AI-hulpmiddelen voor het genereren van advertenties

Je mag onze AI-hulpmiddelen voor het genereren van advertenties die we je beschikbaar stellen, met inbegrip van het advertentiemateriaal dat daaruit voortvloeit, uitsluitend gebruiken voor advertentiecampagnes bij Amazon. Je gaat ermee akkoord dat je dergelijke hulpmiddelen of outputs niet zult gebruiken op een manier die in strijd is met deze Voorwaarden, ander advertentiebeleid van Amazon, de Amazon Advertising-overeenkomst, je andere toepasselijke overeenkomsten met Amazon of andere toepasselijke richtlijnen, specificaties of andere informatie in de online gebruikersinterfaces en gerelateerde hulpmiddelen en systemen die we je beschikbaar stellen in verband met de producten en diensten van Amazon (zoals van tijd tot tijd bijgewerkt). Je mag deze hulpmiddelen of de resultaten bijvoorbeeld niet decompileren, reverse-engineeren of ze gebruiken om een model voor kunstmatige intelligentie te trainen.

Campagneoptimalisatie

Niettegenstaande de leveringsspecificaties die mogelijk worden omschreven in de IO ga je ermee akkoord dat Amazon, teneinde jouw prestatie- en/of leveringsdoelen te behalen, naar eigen goeddunken frequentiebegrenzing, dagverdeling en targeting kan optimaliseren en/of creatives kan uitwisselen en impressies en budget kan verschuiven tussen plaatsingen in het mediaplan.

Aftrek van betaling

Je kunt Amazon op de hoogte stellen (schriftelijk, e-mail volstaat) dat je ervoor kiest te betalen voor alle bedragen die verschuldigd zijn op grond van de IO door voornoemde bedragen te verrekenen met en af te trekken van geldige facturen voor de aankoop van fysieke of digitale producten bij jou gedaan door de betreffende retailpartner van Amazon (ofwel Amazon Deduct from Payment of 'DFP'), en dergelijke bedragen worden verrekend binnen 30 dagen na verzending van een van toepassing zijnde factuur voor de IO door Amazon. Als de bovenstaande betaalmethode niet beschikbaar is (bijvoorbeeld vanwege onvoldoende retailvorderingen op de partner of anderszins), zal Amazon jou hiervan op de hoogte stellen en een factuur sturen, waarna je Amazon onmiddellijk in overeenstemming met de IO betaalt.

Plaatsingen tegen een vaste vergoeding

Impressies voor eventuele plaatsingen tegen een vaste vergoeding zijn niet gegarandeerd en het aantal impressies zoals aangeduid in het mediaplan is slechts een schatting. Jij bent verantwoordelijk voor de totale prijs die is opgegeven voor elke toepasselijke plaatsing op grond van een vaste vergoeding, ongeacht de werkelijke levering.

Integratie van mobiele meetpartners (MMP)

De partijen kunnen ermee instemmen een goedgekeurde mobiele meetpartner (MMP) te gebruiken voor de campagne. Als zodanig machtig jij Amazon om campagnegegevens die zijn afgeleid van de prestaties van de IO of de campagne die is geleverd onder de DSP-overeenkomst ('DSP-campagne', gezamenlijk 'Campagnegegevens') te delen met de onderling overeengekomen MMP voor zover dit nodig is om het bijhouden van advertentieconversies in verband met de IO of DSP-campagne te vergemakkelijken. Voor zover meldingen van conversiegebeurtenissen vanuit de MMP naar Amazon zijn ingeschakeld, mag Amazon gegevens uit dergelijke meldingen uitsluitend gebruiken voor (a) het optimaliseren van je campagne(s), (b) rapportage aan jou, en (c) interne rapportage van Amazon, interne analyse, prognose van campagneprestaties en het optimaliseren van de advertentiesystemen. Amazon zal dergelijke meldingsgegevens niet doorverkopen, verhuren, in lease geven of in sublicentie geven aan derden. Je erkent en gaat ermee akkoord dat Amazon alleen over conversiegebeurtenissen kan rapporteren voor zover de MMP dergelijke meldingsgegevens deelt met Amazon, en dat eventuele afwijkingen tussen de door de MMP gerapporteerde gegevens over campagnekosten en de door Amazon aangeduide kostengegevens worden opgelost ten gunste van Amazon voor betalingsdoeleinden in het kader van de IO of DSP-campagne. Je gaat er verder mee akkoord dat je (i) geen Campagnegegevens zult koppelen aan persoonlijk identificeerbare informatie (zoals gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving) van een individu, (ii) niet zult trachten om persoonlijke identificeerbare informatie van een persoon af te leiden uit Campagnegegevens, (iii) geen Campagnegegevens zult gebruiken om een bepaald individu, browser of apparaat te targeten, of (iv) geen Campagnegegevens zult toevoegen aan een niet-openbaar profiel met betrekking tot een gebruiker, browser of apparaat.

Rich media

Alle JavaScript-bibliotheken of andere software die door jou of op jouw aanwijzing door Amazon wordt gebruikt om rich media-advertentieplaatsingen weer te geven uit hoofde van de IO worden beschouwd als jouw advertentiemateriaal.

Twitch (www.twitch.tv)

Ga naar http://twitchadvertising.tv voor de productspecificaties en het beleid van Twitch-advertenties.

a. Alle mechanismen of functies die informatie bijhouden of verzamelen over gebruikers van de website van Twitch (bijvoorbeeld cookies, pixels, bakens of andere methoden) zijn onderhevig aan het beleid van Amazon en de goedkeuring van Twitch. Twitch kan een dergelijk mechanisme of dergelijke functie verwijderen of uitschakelen naar eigen goeddunken. Voor de duidelijkheid: dergelijke mechanismen of functies mogen niet worden hergebruikt.

b. Onderworpen aan de sectie Uitvoeringen op maat en sponsoruitvoeringen en/of influencer-programma's van deze voorwaarden, met betrekking tot advertentiemateriaal dat op maat door Amazon/Twitch voor jou wordt geproduceerd krachtens de IO ('Maatwerkproductie'), komen de partijen overeen dat de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing zijn: (1) Je gaat ermee akkoord Amazon/Twitch ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de geplande uitzending van de Productie op maat goedkeuring of aanpassingsverzoeken te verstrekken met betrekking tot het advertentiemateriaal voor een Productie op maat. Amazon/Twitch is niet verplicht wijzigingen door te voeren die minder dan vijf (5) dagen voorafgaand aan de geplande uitzending zijn verstrekt aan Amazon/Twitch; en (2) ingeval Amazon kosten of uitgaven maakt voor een maatwerkproductie voorafgaand aan de annulering van een IO ('Productiekosten'), ben jij, in het geval van annulering van de IO, gehouden de factuur van Amazon voor voornoemde productiekosten te voldoen.

c. Alle advertentieproducten voor Twitch worden gefactureerd op basis van de metingen van de advertentieserver van Amazon. Het is niet mogelijk om de kop voor de startpagina van Twitch en de plaatsingen van de First Impression Takeover op te zeggen. Impressies tegen een vaste vergoeding of items met een vaste prijs worden geschat en zijn niet gegarandeerd. Herplaatsing is niet beschikbaar voor deze geschatte impressies.

d. Bounty Board. De facturering is gebaseerd op de meting van de advertentieserver van Amazon en op kosten per weergave. Wanneer jij zonder opgaaf van reden annuleert, blijf jij aansprakelijk jegens Amazon voor de bedragen die zijn verschuldigd aan influencers die voorafgaand aan de annulering een adverteerderspremie hebben geaccepteerd.

 1. Op Bounty Board zijn niet alleen deze IO, maar ook de Servicevoorwaarden van Twitch van toepassing. Alle content, berichten, tekst, geluiden, afbeeldingen, toepassingen, code of andere gegevens of materialen die door influencers worden gemaakt, gestreamd, opgevoerd, verzonden of opgenomen met betrekking tot Bounty Board ('Bounty Board-content') zijn: (i) Gebruikerscontent (zoals gedefinieerd in de Servicevoorwaarden van Twitch); en (ii) Advertentiemateriaal van Amazon, waarop onderstaande voorwaarden van toepassing zijn.
 2. Op Bounty Board-content zijn de communityrichtlijnen van toepassing, zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden van Twitch. Bounty Board-content waarvan wordt vastgesteld dat deze in strijd is met de communityrichtlijnen, wordt door Amazon verwijderd in overeenstemming met diens moderatiebeleid. Ingeval Bounty Board-content vanwege een schending van de communityrichtlijnen wordt verwijderd, rest je geen andere mogelijkheid dan het aanvragen van een herplaatsing in overeenstemming met de voorwaarden van de IO.
 3. Amazon verklaart en garandeert dat in de Bounty Board-content toepasselijke openbaarmakingen worden gemaakt zoals vereist op basis van de regels en voorschriften voor 'native' adverteren, zoals opgesteld door de Federal Trade Commission ('FTC-regels') in de Verenigde Staten. Niettegenstaande alle bepalingen in de IO die het tegendeel beweren, geeft Amazon geen andere verklaringen of garanties met betrekking tot de Bounty Board-content. Voor alle duidelijkheid: met uitzondering van de verklaring en garantie, zoals specifiek beschreven in het begin van deze paragraaf, is iedere verplichting tot schadeloosstelling voor Amazon, zoals beschreven in de IO, niet van toepassing op de Bounty Board-content.

e. Streamables. Je mag een Streamables-plaatsing niet later dan vier uur voor de begintijd van die plaatsing annuleren. Schriftelijke opzeggingen moeten worden gestuurd naar jouw Client Success Manager (e-mail is voldoende) tussen 9.00 en 18.00 uur. Pacific Time. Dit kan van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van Amerikaanse nationale feestdagen. Amazon berekent een boete gelijk aan dertig procent van het budget voor elke plaatsing die wordt geannuleerd in het geval dat de annulering in strijd is met deze Streamables-voorwaarden.

f. Channel Skins, door de host voorgelezen advertenties, Sponsored Subscriptions. Facturering vindt plaats op basis van vaste kosten. In geval van annulering door jou zonder reden of als je verzuimt om campagnemateriaal voor een Channel Skin, door de host voorgelezen advertentie of Sponsored Subscription aan Amazon te leveren, blijf je jegens Amazon aansprakelijk voor bedragen die verschuldigd zijn aan influencers die een Channel Skins, door de host voorgelezen advertentie of Sponsored Subscription hebben geaccepteerd vóór een dergelijke annulering of verzuim om te leveren.

 1. Channel Skins, door de host voorgelezen advertenties en Sponsored Subscriptions worden beheerd door de Servicevoorwaarden, evenals de IO. Alle inhoud, berichten, tekst, geluid, afbeeldingen, toepassingen, code of andere gegevens of materialen die zijn gemaakt, gestreamd, uitgevoerd, verzonden of opgenomen door influencers in verband met respectievelijk Channel Skins, door de host voorgelezen advertenties of Sponsored Subscriptions ('Channel Skins-content', 'door de host voorgelezen advertentiecontent' en 'Sponsored Subscriptions-content') zijn: (i) Gebruikers-content (zoals die term is gedefinieerd in de Servicevoorwaarden); en (ii) Amazon Advertising-materiaal, onderworpen aan de onderstaande voorwaarden.
 2. Content van Channel Skins, content van door de host voorgelezen advertenties en content van Sponsored Subscriptions zijn onderworpen aan de communityrichtlijnen die zijn uiteengezet in de Servicevoorwaarden. Alle content van Channel Skins, content van door de host voorgelezen advertenties of content van Sponsored Subscriptions waarvan bij Amazon wordt gerapporteerd dat deze in strijd is met de communityrichtlijnen, wordt door Amazon verwijderd in overeenstemming met het moderatiebeleid van Amazon. In het geval dat content van Channel Skins, content van door de host voorgelezen advertenties of content van Sponsored Subscriptions wordt verwijderd wegens een overtreding van de communityrichtlijnen, is je enige rechtsmiddel het verkrijgen van een rechtsmiddel op grond van de voorwaarden van de IO.
 3. Amazon verklaart en garandeert dat de Channel Skins-content, de door de host voorgelezen advertentiecontent en de content van Sponsored Subscriptions toepasselijke openbaarmakingen bevatten zoals vereist volgens de regels en voorschriften met betrekking tot native advertising die zijn uitgevaardigd door de Amerikaanse Federal Trade Commission ('FTC-regels'). Niettegenstaande andersluidende bepalingen in de IO, geeft Amazon geen andere verklaringen of garanties met betrekking tot de Channel Skins-content, de door de host voorgelezen advertentiecontent of de content van Sponsored Subscriptions. Voor alle duidelijkheid: behalve met de verklaring en garantie die specifiek aan het begin van deze paragraaf zijn uiteengezet, is elke schadeloosstellingsverplichting op Amazon zoals uiteengezet in de IO niet van toepassing op de Channel Skins-content, de door de host voorgelezen advertentiecontent of de content van Sponsored Subscriptions.
 4. Tenzij Amazon schriftelijk anders aangeeft, zijn de volgende delen van de IAB-voorwaarden niet van toepassing op Channel Skins, door de host voorgelezen advertenties of Sponsored Subscriptions: II(d) (Editorial Adjacencies), IV (Rapportage), V(a)(iii) (Annulering zonder reden, met betrekking tot op vaste kosten gebaseerde Deliverables), VII (Bonusimpressies), IX(e) (Geen wijziging, alleen met betrekking tot het formaat van advertenties) en XIII (Advertentieweergave en tracking door derden). Voor alle duidelijkheid: Channel Skins, door de host voorgelezen advertenties en Sponsored Subscriptions worden beschouwd als 'advertenties' in de zin van de IAB-voorwaarden. De door Amazon verstrekte rapportage is beperkt en kan bestaan uit geaggregeerde statistieken met betrekking tot het aantal kijkers, impressies, klikken en/of de hoeveelheid tijd die wordt uitgezonden of bekeken. Je begrijpt en aanvaardt dat Amazon geen andere rapportages zal verstrekken.

Campagnes met producten die worden verkocht in de Amazon-store

Als je campagne een product bevat dat in de store van Amazon wordt verkocht, behouden we ons het recht voor om de levering van je campagne op te schorten, te beëindigen of anderszins te beperken als dat product niet beschikbaar is. We kunnen je campagne bijvoorbeeld opschorten als het product niet meer op voorraad is of we kunnen ervoor zorgen dat je campagne niet wordt getoond aan personen die in een regio wonen waar het product niet te koop is in de store van Amazon.

REGIOGEBONDEN VOORWAARDEN

Naast alle toepasselijke algemene voorwaarden zijn de volgende voorwaarden alleen van toepassing op de aangegeven regio's:

Canada

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op plaatsingen die zijn gekocht via Amazon Ads Canada, Inc.

Goodreads (www.goodreads.com)

a. Annulering. Amazon kan Goodreads-plaatsingen annuleren. Je wordt hiervan 24 uur van tevoren schriftelijk op de hoogte gesteld (e-mail volstaat).

b. Levering. Advertenties worden weergegeven door Amazon en alle leveringen, rapportages en facturen voor dergelijke plaatsingen zijn uitsluitend gebaseerd op de meting van Amazon. Tracking door derden is niet beschikbaar tenzij Amazon anders aangeeft.

c. Specifieke productvoorwaarden. De Homepage Roadblock, plaatsingen op pagina's van Enhanced Books, in een e-mail met persoonlijke selecties, een algemene nieuwsbrief voor het brede publiek en/of plaatsingen in de nieuwsbrief over nieuwe releases zijn niet gegarandeerd en afhankelijk van de beschikbaarheid van de voorraad en worden gefactureerd op basis van een vaste vergoeding. Het aantal impressies dat in de IO wordt vermeld, is slechts een schatting. Plaatsingsrapporten van e-mails en/of nieuwsbrieven zijn beperkt tot het totale aantal e-mails/nieuwsbrieven dat is verzonden en geopend, en doorklikpercentages.

EU/VK

Prime Video-live-sportcampagnes ('Live-sportcampagnes')

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op live-sportcampagnes in de EU/het VK naast alle andere toepasselijke productspecifieke voorwaarden die in de IO uiteengezet worden (als er een conflict is met andere toepasselijke productspecifieke voorwaarden, zijn deze live-sportcampagnevoorwaarden van toepassing):

a. Annulering. Sponsorplaatsingen kunnen niet worden geannuleerd. Amazon zal de Adverteerder niet opnieuw toewijzen of vergoeden in geval van annulering van de sponsoring.
Standaard plaatsingen voor reclameblokken kunnen worden geannuleerd met inachtneming van een schriftelijke kennisgeving met een termijn van 30 dagen (e-mail is voldoende). Amazon vergoedt de Adverteerder niet in geval van annulering, maar wijst de geannuleerde IO opnieuw toe aan alternatieve Prime Video-media, afhankelijk van de beschikbaarheid van de voorraad van Amazon.

2. Late wijzigingen in creative. Advertentiemateriaal voor live-sportcampagnes moet schriftelijk worden ontvangen zoals aangegeven door Amazon (e-mail is voldoende). Amazon accepteert geen wijzigingen of vervangingen in het campagnemateriaal, tenzij deze 7 dagen vóór zendtijd worden verzonden. Vertraagde indiening van campagnemateriaal kan van invloed zijn op de levering van de campagne, en Amazon vergoedt de Adverteerder niet en wijst de campagne niet opnieuw toe in geval van campagnemateriaal dat te laat wordt ingediend.

3. Facturatie- en betalingsschema. Aankopen van live-sportcampagnes worden gefactureerd op basis van een vast bedrag. Facturen worden door Amazon verzonden aan het begin van elke maand volgend op de live-sportcampagne voor de plaatsingen die in de voorgaande maand zijn geleverd volgens het mediaplan

Advertentiebeleid

Voorwaarden