Chính sách bổ sung

Đối với Thỏa thuận Amazon Ads: Các chính sách này là một phần của Chính sách quảng cáo được áp dụng cho việc sử dụng Dịch vụ quảng cáo theo Thỏa thuận Amazon Ads. Các thuật ngữ viết hoa không được định nghĩa ở đây có ý nghĩa được cung cấp trong Thỏa thuận Amazon Ads.

Chính sách GDPR. Amazon Europe Core S.à.r.l. (“AEC”) (hoặc Đơn vị liên kết Amazon được chỉ định hợp lệ khác) là một đơn vị kiểm soát dữ liệu độc lập đối với Dữ liệu Amazon EU. AEC là đơn vị thụ hưởng bên thứ ba dự định của Thỏa thuận và được hưởng các quyền và lợi ích dưới đây và có thể thực thi các quy định của thỏa thuận này như thể đơn vị này là một bên trong thỏa thuận này. Chính sách này vẫn sẽ có hiệu lực sau khi Thỏa thuận chấm dứt

Chính sách LGPD. Amazon Serviços de Varejo do Brasil LTda. (“ASVB”) (hoặc Đơn vị liên kết Amazon được chỉ định hợp lệ khác) là một đơn vị kiểm soát dữ liệu độc lập đối với Dữ liệu Amazon BR. ASVB là đơn vị thụ hưởng bên thứ ba dự định của Thỏa thuận và được hưởng các quyền và lợi ích dưới đây và có thể thực thi các quy định của thỏa thuận này như thể đơn vị này là một bên tham gia thỏa thuận này. Chính sách này vẫn sẽ có hiệu lực sau khi Thỏa thuận chấm dứt.

Chính sách đối tác API. Theo sự đồng ý của chúng tôi (mà chúng tôi có thể rút lại bất cứ lúc nào), Khách hàng có thể ủy quyền cho một tổ chức khác (“Đối tác API”) truy cập Dịch vụ quảng cáo thay mặt cho Khách hàng trong Thời hạn thông qua giao diện lập trình ứng dụng được Amazon cung cấp hoặc các phương tiện tương tự khác mà chúng tôi có thể chỉ định tùy từng thời điểm. Khách hàng sẽ đảm bảo Đối tác API của mình tuân thủ tất cả các nghĩa vụ bảo mật, hạn chế sử dụng và tiết lộ được áp dụng cho Khách hàng theo Thỏa thuận (bao gồm cả Dữ liệu Dịch vụ quảng cáo). Khách hàng chịu trách nhiệm về các hoạt động của Đối tác API của mình. Chính sách này vẫn sẽ có hiệu lực sau khi Thỏa thuận chấm dứt.

Đăng ký; Chính sách thông tin khách hàng. Để sử dụng Bảng điều khiển quảng cáo, Khách hàng phải hoàn tất quy trình đăng ký Bảng điều khiển quảng cáo do chúng tôi thiết lập. Chúng tôi có thể từ chối đăng ký của Khách hàng vì bất kỳ lý do nào. Khách hàng cần đảm bảo rằng thông tin mà họ cung cấp trong quá trình đăng ký Bảng điều khiển quảng cáo hoặc thông tin được liên kết với tài khoản của mình luôn hoàn chỉnh, chính xác và cập nhật. Khách hàng ủy quyền cho chúng tôi (và sẽ cung cấp cho chúng tôi tài liệu chứng minh sự ủy quyền của khách hàng theo yêu cầu của chúng tôi) xác minh thông tin Khách hàng (bao gồm bất kỳ thông tin cập nhật nào) và để có được các báo cáo tín dụng về Khách hàng tùy từng thời điểm. Bất kỳ dữ liệu cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được xử lý theo Thông báo bảo mật của Amazon.

Chính sách tính năng Beta. Các tính năng của Bảng điều khiển quảng cáo được xác định là “Beta” hoặc đang được thử nghiệm hoặc không được hỗ trợ (“Tính năng Beta”) được cung cấp “NGUYÊN TRẠNG” và Khách hàng có thể tùy ý và tự chịu trách nhiệm khi sử dụng các tính năng này. Trừ khi có sự đồng ý khác của chúng tôi, Khách hàng không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ thông tin nào của Tính năng Beta (bao gồm cả sự tồn tại hoặc cách truy cập các tính năng này) và không được sử dụng Tính năng Beta hoặc bất kỳ thông tin nào liên quan cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích cụ thể của các tính năng này.

Chính sách phí. Chúng tôi có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp cho chúng tôi thông tin hợp lệ về một thẻ tín dụng được chúng tôi chấp nhận (“Thẻ tín dụng của Khách hàng”). Khách hàng ủy quyền cho chúng tôi xin ủy quyền tín dụng từ công ty phát hành thẻ tín dụng của Khách hàng.

Theo lựa chọn của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu Khách hàng thanh toán Phí theo định kỳ (v.d: hàng tuần hoặc hàng tháng) hoặc sau khi đạt được ngưỡng hiệu suất do chúng tôi thiết lập. Đối với bất kỳ khoản tiền nào Khách hàng nợ chúng tôi, ngoài các quyền được quy định trong Thỏa thuận, chúng tôi có thể (i) tính phí vào Thẻ tín dụng của Khách hàng, (ii) lập hóa đơn cho Khách hàng về số tiền đến hạn, trong trường hợp này Khách hàng sẽ thanh toán số tiền đã được lập hóa đơn vào ngày đến hạn, hoặc (iii) giữ lại hoặc trừ bất kỳ khoản tiền nào mà Khách hàng phải trả cho chúng tôi vào bất kỳ khoản thanh toán nào mà chúng tôi hoặc (các) Đơn vị liên kết hiện hành của chúng tôi có thể thực hiện cho Khách hàng hoặc các Đơn vị liên kết của Khách hàng (v.d: khấu trừ khỏi thanh toán).

Khách hàng đồng ý thanh toán cho chúng tôi số tiền Phí đó bằng đồng nội tệ hiện hành do chúng tôi tính phí hoặc lập hóa đơn, hoặc các loại tiền tệ khác theo sự thỏa thuận giữa chúng tôi và Khách hàng tùy từng thời điểm.

Chúng tôi có thể gia hạn, sửa đổi hoặc thu hồi tín dụng bất cứ lúc nào. Chúng tôi không bắt buộc phải cung cấp bất kỳ Quảng cáo nào vượt quá bất kỳ giới hạn tín dụng nào. Trừ khi chúng tôi có thỏa thuận trước bằng văn bản khác, Khách hàng không được trừ bất kỳ khoản thanh toán nào đến hạn theo Thỏa thuận vào bất kỳ khoản thanh toán nào khác được thực hiện theo Thỏa thuận.

Chính sách thuế. Theo yêu cầu của Luật hiện hành, mỗi bên chịu trách nhiệm xác định và thanh toán tất cả các loại thuế cũng như phí và lệ phí khác của chính phủ (và bất kỳ hình phạt, tiền lãi và khoản bổ sung khác) được áp dụng cho bên đó dựa trên hoặc liên quan đến các giao dịch và khoản thanh toán theo Thỏa thuận này. Tất cả Phí phải trả bởi Khách hàng không bao gồm các khoản thuế và nghĩa vụ hiện hành, bao gồm thuế GTGT, GST/HST/QST và thuế bán hàng hiện hành (gọi chung là “Thuế”).

Mỗi bên phải nộp hóa đơn thuế hợp lệ, theo (các) luật và quy định hiện hành trong thời hạn quy định. Các loại thuế phải được ghi riêng trên hóa đơn thuế hợp lệ đó.

Nếu Khách hàng được pháp luật miễn thuế bán hàng, thuế sử dụng hoặc thuế giao dịch tương tự, Khách hàng có trách nhiệm cung cấp cho chúng tôi giấy chứng nhận miễn thuế đủ hợp pháp cho mỗi khu vực tài phán áp thuế, cũng như các giấy tờ khác mà chúng tôi có thể yêu cầu một cách hợp lý. Chúng tôi sẽ áp dụng giấy chứng nhận miễn thuế cho các khoản phí của tài khoản Khách hàng kể từ ngày chúng tôi nhận được giấy chứng nhận miễn thuế.

Nếu có bất kỳ khoản khấu trừ hoặc khấu lưu thuế hoặc bất kỳ khoản tiền tương tự nào theo yêu cầu của Luật, Khách hàng sẽ thông báo cho chúng tôi và sẽ trả cho chúng tôi bất kỳ khoản tiền bổ sung cần thiết nào để đảm bảo rằng số tiền thực mà chúng tôi nhận được, sau khi khấu trừ và khấu lưu các khoản thuế hoặc bất kỳ khoản tiền tương tự nào, bằng số tiền chúng tôi sẽ nhận được nếu không có khoản khấu trừ hoặc khấu lưu thuế hoặc bất kỳ số tiền tương tự đã được yêu cầu. Ngoài ra, Khách hàng phải cung cấp cho chúng tôi giấy tờ cho thấy số tiền khấu lưu và khấu trừ đã được thanh toán cho cơ quan thuế liên quan. Chúng tôi sẽ cung cấp cho Khách hàng các biểu mẫu thuế theo yêu cầu một cách hợp lý để giảm hoặc loại bỏ số tiền khấu lưu hoặc khấu trừ đối với các khoản thuế hoặc bất kỳ khoản tiền tương tự nào đối với các khoản thanh toán được thực hiện theo Thỏa thuận này. Khách hàng đồng ý rằng trong trường hợp luật thuế yêu cầu Khách hàng phải đăng ký theo quy chế hiện hành, Khách hàng sẽ kịp thời hoàn tất việc đăng ký đó và sẽ luôn tuân thủ và chịu trách nhiệm đối với quy chế đó. Khách hàng đồng ý chia sẻ kịp thời số đăng ký hoặc mã số/số định danh duy nhất khác với Amazon để cho phép Amazon tuân thủ các quy định liên quan.

Amazon bảo lưu quyền yêu cầu thêm thông tin và xác nhận tính hợp lệ của bất kỳ thông tin tài khoản nào (bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở số đăng ký thuế GTGT của Khách hàng) từ Khách hàng hoặc cơ quan chính phủ và cơ quan được pháp luật cho phép và Khách hàng ủy quyền không hủy ngang cho Amazon yêu cầu và nhận thông tin đó từ các cơ quan chính phủ và cơ quan đó. Hơn nữa, Khách hàng đồng ý cung cấp bất kỳ thông tin nào như vậy cho chúng tôi khi có yêu cầu.

Amazon có quyền tính phí cho Khách hàng bất kỳ khoản thuế GTGT chưa lập hóa đơn hiện hành nào nếu Khách hàng cung cấp số đăng ký thuế GTGT hoặc bằng chứng về việc đang kinh doanh được xác định là không hợp lệ.

Chính sách này vẫn sẽ có hiệu lực sau khi Thỏa thuận chấm dứt.

Những điều sau đây được áp dụng trong phạm vi Quốc gia được lựa chọn là Ba Lan:

  Amazon và Khách hàng cùng chấp nhận và đồng ý rằng đối với bất kỳ sửa đổi nào đối với hóa đơn gốc, Amazon sẽ phát hành hóa đơn sửa đổi (nếu cần):

  a) Sửa đổi do Amazon khởi xướng: Amazon sẽ cung cấp thông báo qua email cho Khách hàng khi được yêu cầu phát hành hóa đơn sửa đổi, đặc biệt là khi được yêu cầu giảm số tiền Phí và/hoặc Thuế được tính phí cho Khách hàng lúc ban đầu. Ngày chúng tôi gửi email cho Khách hàng sẽ được coi là ngày mà Khách hàng biết và đồng ý với số tiền Phí và/hoặc Thuế cập nhật. Nếu Khách hàng không đồng ý với việc sửa đổi, Khách hàng phải gửi email cho chúng tôi. Amazon sẽ xem xét và xác nhận bằng văn bản nếu chúng tôi đồng ý với sự phản đối của Khách hàng. Amazon sẽ phát hành hóa đơn sửa đổi và Khách hàng sẽ có trách nhiệm điều chỉnh bất kỳ khoản Thuế đầu vào nào đã được khấu trừ trên hóa đơn gốc.

  b) Sửa đổi do Khách hàng khởi xướng: trong trường hợp Khách hàng yêu cầu sửa đổi hóa đơn, đặc biệt là liên quan đến việc giảm số tiền Phí và/hoặc Thuế đã tính phí, Amazon sẽ gửi cho Khách hàng một email chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu. Amazon sẽ phát hành hóa đơn sửa đổi nếu chúng tôi đồng ý với việc sửa đổi được đề xuất. Ngày chúng tôi gửi email xác nhận rằng chúng tôi chấp nhận sửa đổi của Khách hàng sẽ được coi là ngày mà Amazon đồng ý giảm số tiền Phí và/hoặc Thuế. Khách hàng có trách nhiệm điều chỉnh bất kỳ khoản Thuế đầu vào nào đã được khấu trừ trên hóa đơn gốc sau khi nhận được hóa đơn sửa đổi.
  Việc sử dụng Dịch vụ quảng cáo hoặc Bảng điều khiển quảng cáo cấu thành việc chấp nhận quy trình hóa đơn sửa đổi của chúng tôi.

Những điều sau đây được áp dụng trong phạm vi Quốc gia được lựa chọn là Brazil:

  Thuế: Với mục đích của Thỏa thuận này, “Thuế” có nghĩa là tất cả các loại thuế, phí, đóng góp dưới bất kỳ hình thức nào, và các loại khác, theo quy định của luật thuế Brazil, bất kể chúng đề cập đến cấp Liên bang, tiểu bang hoặc cấp thành phố, có thể áp dụng, trực tiếp hoặc gián tiếp, được áp đặt liên quan đến Hợp đồng này hoặc việc thực hiện Hợp đồng này.

  Số tiền được quy định trong Thỏa thuận này, cũng như các khoản khác được nêu trong thỏa thuận này, sẽ bao gồm tất cả các loại thuế hiện hành kể từ ngày ký kết. Số tiền Thuế và các khoản tiền phạt có thể phát sinh khác liên quan đến thuế, có thể áp dụng và theo yêu cầu của cơ quan thuế Brazil ở bất kỳ cấp nào, sẽ do người nộp thuế chịu và thanh toán một cách tương ứng theo quy định của pháp luật Brazil, mà không có quyền hoàn trả.

  Để tránh nghi ngờ, tất cả các khoản phí mà Khách hàng phải trả đều bao gồm các loại Thuế hiện hành. Thuế phải được ghi riêng trên hóa đơn thuế hợp lệ gửi cho khách hàng.

  Nếu có bất kỳ khoản khấu trừ hoặc khấu lưu thuế hoặc bất kỳ khoản tiền tương tự nào theo yêu cầu của Luật, Khách hàng sẽ thông báo cho chúng tôi và sẽ trả cho chúng tôi bất kỳ khoản tiền bổ sung cần thiết nào để đảm bảo rằng số tiền thực mà chúng tôi nhận được, sau khi khấu trừ và khấu lưu các khoản thuế hoặc bất kỳ khoản tiền tương tự nào, bằng số tiền chúng tôi sẽ nhận được nếu không có khoản khấu trừ hoặc khấu lưu thuế hoặc bất kỳ số tiền tương tự đã được yêu cầu.

  Trong trường hợp Khách hàng bị cơ quan thuế Brazil nghi ngờ hoặc phạt do bất kỳ hành động và/hoặc thiếu sót nào của Khách hàng, Khách hàng sẽ chịu bất kỳ và tất cả các chi phí phát sinh từ các cuộc điều tra và/hoặc yêu cầu đó, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở việc thanh toán các khoản tiền liên quan đến thuế, điều chỉnh về tiền, lãi suất, tiền phạt dưới bất kỳ hình thức nào, phí luật sư và/hoặc tư vấn bên ngoài cũng như bất kỳ và tất cả các chi phí hành chính và pháp lý phát sinh từ bất kỳ hành động và/hoặc thiếu sót nào của Khách hàng.

  Amazon và Khách hàng đồng ý rằng trong trường hợp có thay đổi về phương thức tính toán và/hoặc thanh toán các khoản thuế liên quan đến Thỏa thuận này, số tiền liên quan sẽ được điều chỉnh lại để phản ánh sự phát sinh này.

Chính sách công khai. Trừ khi được cho phép rõ ràng theo Thỏa thuận hoặc bằng văn bản của chúng tôi, Khách hàng sẽ không thảo luận hoặc tham chiếu dưới bất kỳ hình thức nào (a) “Amazon.com,” Amazon, hoặc bất kỳ tên hoặc nhãn hiệu nào khác của chúng tôi hoặc các Đơn vị liên kết của chúng tôi (“Nhãn hiệu Amazon”) hoặc nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ liên kết với bất kỳ tổ chức nào đề cập ở trên, (b) Nhà phát hành quảng cáo hoặc các Thuộc tính của Nhà phát hành quảng cáo có thể truy cập thông qua Dịch vụ quảng cáo (trừ trường hợp có trong Dữ liệu hiệu suất được công bố theo Mục 6.A của Thỏa thuận), hoặc (c) mối quan hệ của Khách hàng với chúng tôi theo Thỏa thuận này dưới bất kỳ hình thức nào trong thông cáo báo chí, quảng cáo, bán hàng , hoặc các hoạt động quảng cáo hoặc tuyên bố khác. Amazon có thể rút lại bất kỳ quyền nào được cấp theo đoạn này bất cứ lúc nào. Khách hàng sẽ không tuyên bố sai lệch hoặc thêm thắt cho mối quan hệ giữa các bên dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu chúng tôi cấp phép cho Khách hàng sử dụng Nhãn hiệu Amazon, chúng tôi cấp cho Khách hàng một giấy phép có giới hạn, có thể thu hồi, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép lại, không độc quyền, miễn phí bản quyền trong thời hạn của Thỏa thuận để chỉ sử dụng các Nhãn hiệu Amazon mà chúng tôi có thể cung cấp cho Khách hàng chỉ liên quan đến việc Khách hàng sử dụng Dịch vụ quảng cáo và tuân thủ nghiêm ngặt Chính sách quảng cáo của chúng tôi (bao gồm bất kỳ hướng dẫn thương hiệu nào do chúng tôi cung cấp). Khách hàng sẽ không sửa đổi hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh cho Nhãn hiệu Amazon. Amazon giữ quyền sở hữu Nhãn hiệu Amazon. Trước khi sử dụng Nhãn hiệu Amazon trên bất kỳ tài liệu nào, Khách hàng phải gửi các tài liệu đó đến Amazon để được Amazon chấp thuận trước bằng văn bản. Khách hàng không được sử dụng Nhãn hiệu Amazon để đánh giá Amazon hoặc Dịch vụ quảng cáo hoặc theo cách mà Amazon xác định là có thể làm suy giảm hoặc tổn hại hoặc làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Amazon trong Nhãn hiệu Amazon. Tất cả uy tín phát sinh từ việc Khách hàng sử dụng các Nhãn hiệu Amazon sẽ mang lại lợi ích cho chúng tôi. Bất kỳ giấy phép nào được cấp cho Khách hàng trong chính sách này sẽ ngay lập tức và tự động chấm dứt (i) khi chấm dứt Thỏa thuận hoặc (ii) nếu Khách hàng không tuân thủ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của Thỏa thuận.

Chính sách quảng cáo