Yêu cầu về pixel của Amazon Ads

Tính năng tiếp thị lại, chuyển đổi, phân bổ và các pixel khác của Amazon giúp nhà quảng cáo tiếp cận đối tượng mục tiêu và đánh giá mức độ thành công của hoạt động quảng cáo tốt hơn.

Nếu sử dụng tag, pixel hoặc công nghệ tương tự (sau đây gọi là “cookie”) do Amazon cung cấp, bạn phải:

 • Công bố chính sách bảo mật trên tài sản của bạn, trong đó bao gồm:
  • Nội dung mô tả rõ ràng và phù hợp về cách cookie có thể được sử dụng trên tài sản của bạn;
  • Thông báo về việc các bên thứ ba, bao gồm cả Amazon, có thể đặt và sử dụng cookie trên tài sản của bạn để hiển thị các quảng cáo dựa trên mối quan tâm cho khách truy cập trên các trang web trên Internet; và
  • Thông tin về cách khách truy cập vào tài sản của bạn có thể chọn không nhận quảng cáo dựa trên mối quan tâm từ Amazon bằng cách truy cập trang Tùy chọn Amazon Ads liên quan, trang chọn không tham gia của Digital Advertising Alliance, trang YourOnlineChoices cho địa điểm của bạn, hoặc trang chọn không tham gia của Digital Advertising Alliance của Canada, tùy trường hợp áp dụng.
 • Nhận được sự đồng ý tham gia có khẳng định rõ ràng của khách truy cập hoặc đáp ứng các yêu cầu pháp lý hiện hành khác đối với việc sử dụng cookie của các bên thứ ba, bao gồm cả Amazon và các đơn vị liên kết. Khách truy cập phải có khả năng đồng ý và rút lại sự đồng ý đối với việc sử dụng cookie thông qua nền tảng quản lý sự chấp thuận được vận hành trên tài sản của bạn. Amazon tham gia vào Khuôn khổ về tính minh bạch và sự chấp thuận (TCF) của Cục quảng cáo tương tác (IAB) châu Âu với tư cách là nhà cung cấp đã đăng ký. Nếu tuân thủ TCF, bạn cần cung cấp tín hiệu TCF cho Amazon khi bạn sử dụng cookie của Amazon trên các tài sản của mình.
 • Lưu giữ hồ sơ về sự đồng ý sử dụng cookie của khách truy cập trong suốt thời gian bạn chỉ thị cho Amazon xử lý dữ liệu thay mặt cho bạn.
 • Không thu thập hoặc chuyển cho Amazon bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào thông qua cookie, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ email và số điện thoại.
 • Không sử dụng bất kỳ cookie nào do Amazon cung cấp trên bất kỳ trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ nào dành cho trẻ em dưới 13 tuổi (hoặc độ tuổi do luật hiện hành quy định) hoặc cookie thu thập hay tập hợp thông tin từ trẻ em dưới 13 tuổi (hoặc độ tuổi do luật hiện hành quy định).
 • Không sử dụng bất kỳ cookie nào do Amazon cung cấp để tiếp cận đối tượng dựa trên thông tin cá nhân nhạy cảm, theo định nghĩa trong luật hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở tình trạng tài chính hoặc thông tin sức khỏe/y tế.
 • Không đặt bất kỳ cookie nào do Amazon Ads cung cấp trong quảng cáo Amazon Ads. Quảng cáo sẽ bị từ chối nếu bạn không tuân thủ điều này.

Nếu bạn là đại lý làm việc thay mặt cho một nhà quảng cáo, bạn phải yêu cầu (thông qua hợp đồng) khách hàng của nhà quảng cáo phải tuân thủ các yêu cầu này khi họ sử dụng cookie của Amazon. Các đại lý sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc không tuân thủ các yêu cầu này của các nhà quảng cáo.

Chính sách quảng cáo