Quảng cáo và Luật bảo vệ dữ liệu chung của Brazil

Năm 2020, Brazil thông qua Luật bảo vệ dữ liệu chung (LGPD) mới. LGPD được thiết kế để điều chỉnh việc bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân, bao gồm cả dữ liệu cá nhân được sử dụng trong quảng cáo.

Amazon có cam kết lâu dài về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Chúng tôi liên tục đánh giá các hệ thống và quy trình quảng cáo để đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn cao của riêng chúng tôi và các yêu cầu của tất cả các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, bao gồm cả LGPD. Dịch vụ Amazon Ads tuân thủ các yêu cầu của LGPD. Các hệ thống quảng cáo của Amazon bao gồm các biện pháp bảo vệ sau:

  • Quyền riêng tư. Các dịch vụ quảng cáo của Amazon được thiết kế nhằm bảo vệ quyền riêng tư của người dùng khi phân phối quảng cáo dựa trên mối quan tâm. Hệ thống quảng cáo của Amazon không sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân như tên hoặc email để phân phối quảng cáo dựa trên mối quan tâm.
  • Thông báo. Trên www.amazon.com.br, Amazon cung cấp thông tin về quảng cáo dựa trên mối quan tâm, bao gồm cả loại thông tin được sử dụng để hiển thị các quảng cáo đó.
  • Lựa chọn. Người dùng có thể kiểm soát các tùy chọn về quảng cáo dựa trên mối quan tâm bằng cách truy cập trang Tùy chọn quảng cáo Amazon tại https://www.amazon.com.br/adprefs.
  • Bảo mật và quản lý dữ liệu. Các dịch vụ Amazon Ads có các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và quy trình cho việc thu thập, lưu trữ, truyền và xử lý dữ liệu. Các hoạt động chuyển ra ngoài Brazil sẽ tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành.
  • Bên thứ ba. Để phân phối quảng cáo dựa trên mối quan tâm, Amazon hợp tác với các nhà xuất bản, các nhà quảng cáo, các đại lý, mạng lưới quảng cáo và các nhà cung cấp dịch vụ khác thể hiện cam kết tuân thủ pháp luật hiện hành.

Chính sách quảng cáo