Các chính sách bổ sung của Amazon DSP

Các chính sách này là một phần của (i) Chính sách nền tảng được áp dụng khi sử dụng Amazon DSP do Amazon Ads LLC và/hoặc các Đơn vị liên kết của Amazon (gọi chung là “Amazon”) cung cấp cho bạn, nhà quảng cáo và/hoặc đại lý thay mặt cho nhà quảng cáo, hoặc đại lý, tùy từng trường hợp (“Bạn” hoặc “Của bạn”) theo Thỏa thuận Amazon DSP (trước đây là Thỏa thuận nền tảng quảng cáo) giữa Amazon và Bạn (“Thỏa thuận DSP”) và (ii) Chính sách áp dụng cho bất kỳ phiếu yêu cầu đăng quảng cáo nào giữa Bạn và Amazon liên quan đến các dịch vụ DSP do Amazon quản lý (mỗi, một “IO”). Khi mua hoặc sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ từ Amazon tức là Bạn đã đồng ý với Điều khoản áp dụng được nêu dưới đây. Các Điều khoản này có thể được kết hợp bằng tham chiếu trong các thỏa thuận được ký kết giữa Bạn và Amazon, bao gồm từng IO và Thỏa thuận DSP, trong trường hợp có xung đột giữa các Điều khoản này và bất kỳ thỏa thuận nào như vậy, các Điều khoản này được ưu tiên áp dụng.

Amazon bảo lưu quyền, theo quyết định riêng, có thể sửa đổi các Điều khoản này bất cứ lúc nào bằng cách đăng các sửa đổi đó tại đây.

Các thuật ngữ viết hoa được sử dụng nhưng không được định nghĩa trong tài liệu này sẽ có ý nghĩa như được quy định (i) đối với các dịch vụ DSP được quản lý của Amazon, trong IO hiện hành hoặc (ii) liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng Amazon DSP tự phục vụ, Thỏa thuận DSP. Bất kỳ tiêu đề, hoặc các tài liệu tham khảo tương tự, có trong các Điều khoản này chỉ nhằm mục đích thuận tiện và sẽ không được giải thích là tạo ra hạn chế hoặc ảnh hưởng đến các điều khoản này.

Khấu trừ thanh toán. Đối với các khoản tiền Bạn nợ Amazon theo Thỏa thuận DSP hoặc bất kỳ IO nào, Amazon có thể, ngoài bất kỳ quyền nào được quy định trong Thỏa thuận DSP hoặc IO, khấu trừ hoặc bù vào mọi khoản tiền mà Bạn phải trả đối với bất kỳ khoản thanh toán nào mà Amazon hoặc bất kỳ (các) Đơn vị liên kết nào có thể thanh toán cho bạn hoặc bất kỳ Đơn vị liên kết của bạn theo bất kỳ thỏa thuận bằng văn bản nào khác giữa Amazon hoặc bất kỳ Đơn vị liên kết nào của Amazon và Bạn hoặc bất kỳ Đơn vị liên kết của bạn.

Đối tượng OTT được đảm bảo. Chiến dịch đã đặt trước cần được kích hoạt trước ngày bắt đầu chiến dịch để truyền tải đầy đủ. Cần dự báo và đặt lại các chiến dịch không được kích hoạt vào ngày bắt đầu. Các chiến dịch chưa được kích hoạt trong vòng 7 ngày kể từ ngày bắt đầu thì sẽ không giữ được không gian quảng cáo và vị trí hiển thị được đảm bảo.

Trung tâm trợ giúp. Có sẵn các chính sách nền tảng bổ sung trong Trung tâm trợ giúp Amazon DSP.

Chính sách quảng cáo