Ek politikalar

Amazon Ads Sözleşmesi için: Bu politikalar, Amazon Ads Sözleşmesi kapsamında reklam hizmetlerinin kullanımı için geçerli olan reklam politikalarının bir parçasını oluşturur. Burada tanımlanmayan büyük harfli terimler Amazon Ads Sözleşmesinde açıklanmaktadır.

GDPR Politikası. Amazon Europe Core S.à.r.l. ("AEC") (veya Amazon'un uygun şekilde belirtilmiş diğer bir Bağlı Kuruluşu), Amazon AB Verileri ile ilgili bağımsız bir veri denetleyicisidir. AEC, işbu Sözleşmenin amaçlanan üçüncü taraf lehtarından biridir ve işbu kapsamdaki hak ve faydalara sahiptir ve bu hükümleri bir tarafmış gibi uygulayabilir. Bu politika, işbu Sözleşmenin feshinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

LGPD Politikası. Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda ("ASVB") (veya Amazon'un uygun şekilde belirtilmiş diğer bir Bağlı Kuruluşu), Amazon BR Verileri ile ilgili bağımsız bir veri denetleyicisidir. ASVB, işbu Sözleşmenin amaçlanan üçüncü taraf lehtarından biridir ve işbu kapsamdaki hak ve faydalara sahiptir ve bu hükümleri bir tarafmış gibi uygulayabilir. Bu politika, işbu Sözleşmenin feshinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

API İş Ortağı Politikası. Herhangi bir zamanda geri çekebileceğimiz onayımıza tabi olarak Müşteri, Amazon tarafından sunulan bir uygulama programı arayüzü veya zaman zaman belirleyebileceğimiz diğer benzer araçlar aracılığıyla, başka bir kişiye ("API İş Ortağı") dönem boyunca Müşteri adına reklam hizmetlerine erişme yetkisi verebilir. Müşteriler, işbu Sözleşme kapsamında, API İş Ortağının Müşteri için geçerli olan tüm gizlilik yükümlülüklerine, ayrıca kullanım ve açıklama ile ilgili kısıtlamalarına (reklam hizmetleri verileri dahil) uymasını sağlar. Müşteri, API İş Ortağının faaliyetlerinden sorumludur. Bu politika, işbu Sözleşmenin feshinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

Kayıt; Müşteri Bilgileri Politikası. Müşteri, reklam konsolunu kullanabilmek için, reklam konsoluna yönelik olarak hazırladığımız kayıt işlemini tamamlamalıdır. Müşterinin kaydını herhangi bir nedenle reddedebiliriz. Müşteri, reklam konsolu kayıt işlemi sırasında bildirdiği ve hesabıyla başka bir şekilde ilişkili olan bilgilerin her zaman eksiksiz, doğru ve güncel olmasını sağlar. Müşteri, Müşteri bilgilerini (güncellenmiş bilgiler dahil) doğrulamamız ve zaman zaman Müşteri hakkında kredi raporları almamız için bize yetki verir (ve isteğimiz üzerine, bizi yetkilendirdiğini gösteren belgeler sağlamayı kabul eder). Bize sağladığınız tüm kişisel veriler Amazon'un Gizlilik Bildirimi'ne uygun olarak işlenir.

Beta Özellikleri Politikası. "Beta" olarak adlandırılan veya deneysel ya da desteklenmeyen nitelikteki reklam konsolu özellikleri ("Beta Özellikleri"), "OLDUĞU GİBİ" sunulur ve söz konusu özellikleri kullanmanın sorumluluğu ve riski Müşteriye aittir. Aksini kabul etmediğimiz sürece Müşteri, Beta Özellikleri hakkında (bu özelliklerin mevcut olup olmadığı veya bunlara nasıl erişileceği dahil) herhangi bir bilgiyi üçüncü taraflara açıklayamaz ve Beta Özelliklerini ya da bu özelliklerle ilgili bilgileri, söz konusu özellik veya bilgilerin sunulma amaçları dışında herhangi bir amaç için kullanamaz.

Ücret Politikası. Programı kullanabilmeniz için, tarafımızca kabul edilen bir kredi kartının ("Müşteri Kredi Kartı") geçerli kredi kartı bilgilerini sağlamanız gerekebilir. Müşteri, Müşterinin kredi kartını veren kuruluştan kredi yetkilendirmeleri almamız için yetki verir.

Kendi takdirimiz doğrultusunda, Müşterinin ücretleri periyodik olarak (ör. haftalık veya aylık) ya da tarafımızca belirlenen performans eşiklerine ulaşıldıktan sonra ödemesini talep edebiliriz. Müşterinin bize borçlu olduğu tutarlar için, işbu Sözleşmede belirtilen haklarımıza ek olarak, (i) Müşteri Kredi Kartından ücret alabiliriz, (ii) vadesi gelen tutarların faturasını kesebiliriz; bu durumda, faturalanan tutar Müşteri tarafından ödenir veya (iii) bizim ya da ilgili Bağlı Kuruluşumuzun, Müşteriye veya Müşterinin Bağlı Şirketlerine yapabileceği herhangi bir ödemeden, Müşteri tarafından bize ödenmesi gereken herhangi bir tutarı alıkoyabilir ya da eksiltebiliriz (ör. ücretten düşebiliriz).

Müşteri, tarafımızdan tahsil edilen veya faturalandırılan geçerli yerel para biriminde ya da bizim ve Müşterinin zaman zaman karşılıklı olarak kabul ettiği diğer para birimlerinde bu ücret tutarlarını bize ödemeyi kabul eder.

İstediğimiz zaman kredi verebilir ve verilen kredileri revize veya iptal edebiliriz. Herhangi bir kredi limitini aşan reklamı yayınlamakla yükümlü değiliz. Tarafımızdan önceden yazılı olarak aksi onaylanmadıkça Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında yapılacak başka herhangi bir ödemeye karşı işbu Sözleşme kapsamında ödenmesi gereken herhangi bir ödemeyi eksiltemez.

Vergi Politikası. İlgili Kanun gereğince, her bir taraf, işbu Sözleşme kapsamındaki işlem ve ödemeler kapsamında veya bunlarla ilgili olarak kendisine uygulanan tüm vergileri ve devlet tarafından belirlenen diğer ücret ve masrafları (ve bunlara uygulanan cezaları, faiz ve diğer eklemeleri) takip etmek ve ödemekten sorumludur. Müşteri tarafından ödenecek olan ve topluca "Vergiler" olarak adlandırılan; KDV, GST/HST/QST ve geçerli satış vergisini de kapsayan ücretlerin hiçbirine, geçerli vergi ve harçlar eklenmez.

Taraflardan her biri, geçerli yasalar ve yönetmeliklere göre öngörülen süre içinde geçerli bir vergi faturası kesmelidir. Vergiler, söz konusu geçerli vergi faturasında ayrıca belirtilmelidir.

Müşteri, yasal olarak herhangi bir satış, kullanım veya benzeri işlem vergisinden muafiyet hakkına sahipse her bir vergi yetki alanı için geçerli ve kanunen yeterli olan vergi muafiyeti belgelerini ve ayrıca, makul sınırlar çerçevesinde talep edebileceğimiz diğer belgeleri sağlamaktan sorumludur. Vergi muafiyeti belgelerinin bize ulaştığı tarihten sonra Müşterinin hesabı kapsamında ortaya çıkan ücretlere, bu vergi muafiyeti belgelerini kullanarak işlem uygularız.

Kanunen herhangi bir vergi indirimi veya stopaj gerekliyse Müşteri bu konuda bizi bilgilendirmelidir. Müşteri ayrıca, söz konusu vergi indirimi ve stopaj uygulandıktan sonra alacağımız net tutarın, herhangi bir vergi indirimi veya stopaj gerekmediği takdirde alacağımız tutara eşit olmasını sağlamak için gerekli ilave tutarları ödemelidir. Buna ek olarak Müşteri, stopaj ve vergi indirimi olarak uygulanan tutarların ilgili vergi dairesine ödendiğini gösteren belgeleri tarafımıza sunmalıdır. Müşteriye, işbu Sözleşme kapsamında yapılan ödemeler ile ilgili olarak vergi veya harçlar için herhangi bir stopaj ya da kesinti miktarını azaltmak veya ortadan kaldırmak üzere makul sınırlar çerçevesinde talep ettiği vergi formlarını sağlarız. Müşteri, vergi kanununun Müşterinin yürürlükteki tüzük uyarınca kaydolmasını gerektirmesi durumunda, Müşterinin bu kaydı derhal tamamlayacağını, söz konusu tüzüğün gerekliliklerini her zaman yerine getireceğini ve bunlardan sorumlu kalacağını kabul eder. Müşteri, Amazon'un ilgili uygunluk şartlarını karşılayabilmesini sağlamak için kayıt numarasını veya diğer benzersiz kimlik numarasını gerektiğinde derhal Amazon ile paylaşmayı kabul eder.

Amazon, kanunların izin verdiği şekilde Müşteri veya devlet yetkilileri ve kurumlarından ek bilgi talep etme ve Müşterinin vergi numarası dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere hesap bilgilerinin geçerliliğini teyit etme hakkını saklı tutar. Müşteri, işbu belgeyle Amazon'a bu tür devlet makamlarından ve kurumlarından söz konusu bilgileri talep etme ve elde etme konusunda geri alınamaz bir yetki verir. Ayrıca Müşteri, talep üzerine bu tür bilgileri bize vermeyi kabul eder.

Müşterinin, geçersiz olduğu belirlenen bir vergi numarası sunması veya geçersiz olduğu belirlenen bir ticari faaliyette bulunduğuna dair kanıt ortaya çıkması durumunda Amazon, geçerli faturalandırılmamış KDV tutarlarını tahsil etme hakkını saklı tutar.

Bu politika, işbu Sözleşmenin feshinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

Aşağıdakiler, seçilen ülkenin Polonya olduğu durumlarda geçerlidir:

  Amazon ve Müşteri, orijinal faturada herhangi bir düzeltme yapılması hâlinde, düzeltici faturanın (gerekirse) Amazon tarafından düzenleneceğini karşılıklı olarak kabul eder.

  a) Amazon'un inisiyatifiyle yapılan düzeltme: Amazon, düzeltici bir fatura düzenlemesi gerektiğinde, özellikle de Müşteriye başlangıçta fatura edilen ücret ve/veya vergi tutarının azaltılması gerektiğinde, Müşteriye e-posta ile bildirimde bulunacaktır. Müşteriye e-postayı gönderdiğimiz gün, Müşterinin durumdan haberdar olduğu ve güncellenmiş ücret ve/veya vergi tutarını kabul ettiği gün olarak varsayılacaktır. Müşteri düzeltmeyi kabul etmiyorsa bize bir e-posta göndermelidir. Amazon, Müşterinin itirazını inceleyecek ve kabul etmesi hâlinde yazılı olarak onaylayacaktır. Amazon düzeltici faturayı düzenleyecektir ancak orijinal faturada önceden kesilen herhangi bir peşin verginin ayarlanması Müşterinin sorumluluğundadır.

  b) Müşterinin inisiyatifiyle yapılan düzeltme: Müşterinin bir fatura için düzeltme talebinde bulunması durumunda, özellikle de bu değişiklik fatura edilen ücret ve/veya vergi tutarının azalmasıyla ilgiliyse Amazon, müşteriye talebi kabul eden ya da reddeden bir e-posta gönderecektir. Önerilen düzeltmeyi kabul edersek Amazon düzeltici bir fatura düzenleyecektir. Müşterinin düzeltmesinin kabul edildiğine dair e-posta onayını gönderdiğimiz gün, Amazon'un ücret ve/veya vergi tutarının düşürülmesini kabul ettiği gün olarak varsayılacaktır. Düzeltici faturayı aldıktan sonra orijinal faturada önceden kesilen herhangi bir peşin verginin ayarlanması Müşterinin sorumluluğundadır.
  Reklam hizmetlerinin veya reklam konsolunun kullanılması, düzeltici fatura prosedürümüzün kabul edildiği anlamına gelir.

Aşağıdakiler, seçilen ülkenin Brezilya olduğu durumlarda geçerlidir:

  Vergiler: İşbu Sözleşmenin amacı doğrultusunda "Vergiler", işbu Sözleşme veya yürütme ile bağlantılı olarak doğrudan ya da dolaylı şekilde uygulanan, federal seviyede veya devlet ya da şehir seviyesinde geçerli olan ve Brezilya vergi yasası tarafından tanımlanan tüm vergiler, ücretler, katkılar ve diğerleri anlamına gelir.

  İşbu Sözleşmede belirtilen tutarlar ve burada belirtilen diğer tutarlar, imza tarihinde geçerli olan tüm Vergileri içerecektir. Herhangi bir seviyedeki Brezilya vergi makamları tarafından uygulanabilir olan vergi tutarı ve bununla ilgili diğer potansiyel cezalar, Brezilya yasaları tarafından belirlenen vergi mükellefi tarafından, geri ödeme alma hakkı olmaksızın karşılanır ve ödenir.

  Müşteri tarafından ödenecek tüm ücretlere geçerli Vergiler dahildir. Vergiler, Müşteriye gönderilecek geçerli vergi faturasında ayrıca belirtilmelidir.

  Kanunen herhangi bir vergi indirimi veya stopaj gerekliyse Müşteri bu konuda bizi bilgilendirmelidir. Müşteri ayrıca, söz konusu vergi indirimi ve stopaj uygulandıktan sonra alacağımız net tutarın, herhangi bir vergi indirimi veya stopaj gerekmediği takdirde alacağımız tutara eşit olmasını sağlamak için gerekli ilave tutarları ödemelidir.

  Müşterinin, işlediği herhangi bir eylem ve/veya ihmalin sonucu olarak Brezilya vergi makamları tarafından sorgulanması ve/veya cezalandırılması durumunda Müşteri; vergilerle ilgili tutarlar, parasal uyum, faiz, her türlü ceza, avukat ücretleri ve/veya dış danışmanların yanı sıra Müşteri tarafından işlenen herhangi bir eylem ve/veya ihmalden kaynaklanan her türlü idari ve yasal maliyetler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, bu tür soruşturmalar ve/veya sorgulardan kaynaklanan tüm masrafları üstlenecektir.

  Amazon ve Müşteri, hesaplama yönteminde ve/veya işbu Sözleşmeyle ilgili vergilerin ödenmesinde değişiklik olması durumunda, ilgili tutarların değişikliği geçerli bir şekilde yansıtması için yeniden ayarlanacağını kabul eder.

Tanıtım Politikası. Sözleşme kapsamında veya tarafımızdan açıkça izin verilmedikçe, basın bültenleri, reklamlar, satışlarda ya da diğer promosyon faaliyetleri veya ifadelerde Müşteri herhangi bir şekilde (a) "Amazon.com", Amazon ya da bizim veya Bağlı Şirketlerimizin diğer isim ya da ticari markalarından ("Amazon Markaları") veya yukarıda belirtilen kuruluşlarla ilgili içerik, ürün ya da hizmetlerinden, (b) (Sözleşmenin 6.A Bölümü uyarınca açıklanan performans verilerine dahil olanlar hariç) reklam hizmetleri aracılığıyla erişilebilen yayıncılar veya yayıncı özelliklerinden ya da (c) Müşterinin işbu Sözleşme kapsamında bizimle olan ilişkisinden herhangi bir şekilde bahsetmeyecektir. Amazon, bu madde kapsamında verilen izinleri istediği zaman geri çekebilir. Müşteri, taraflar arasındaki ilişkiyi hiçbir şekilde yanlış tanıtmayacak veya süslemeyecektir. Müşteriye Amazon Markalarını kullanma izni verdiğimizde, işbu Sözleşmenin süresi boyunca Müşteriye yalnızca Müşterinin reklam hizmetlerini kullanımı ile bağlantılı olarak sunabileceğimiz Amazon Markalarını kullanması için sınırlı, geri alınabilir, devredilemez, alt lisanslanamaz, münhasır olmayan telifsiz bir lisansı (kullanıma sunduğumuz ticari marka kuralları dahil), reklam politikalarımıza sıkı sıkıya bağlı kalınması kaydıyla veririz. Müşteri, Amazon Markalarını değiştirmez ve bunlar için türev çalışmaları oluşturmaz. Amazon Markalarının mülkiyeti Amazon'da kalır. Herhangi bir materyalde Amazon Markalarını kullanmadan önce Müşteri, bu tür materyalleri önceden yazılı onay almak için Amazon'a göndermelidir. Amazon Markaları Müşteri tarafından Amazon'u veya reklam hizmetlerini kötülemek için ya da Amazon'un, Amazon Markalarıyla ilişkilendirilen iyi niyeti azaltabileceğini veya buna zarar verebileceğini belirlediği şekilde kullanılamaz. Müşterinin Amazon Markalarını kullanımından kaynaklanan tüm iyi niyet, bizim yararımıza olmalıdır. Bu politikada Müşteriye verilen herhangi bir lisans (i) işbu Sözleşmenin feshi üzerine veya (ii) Müşteri işbu Sözleşmenin herhangi bir hüküm ya da koşuluna uymazsa derhal ve otomatik olarak sonlandırılacaktır.