นโยบายเพิ่มเติม

สำหรับข้อตกลงของ Amazon Ads: นโยบายเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายโฆษณาที่ควบคุมการใช้บริการโฆษณาภายใต้ข้อตกลงของ Amazon Ads คำที่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่นี้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงของ Amazon Ads

นโยบาย GDPR Amazon Europe Core S.à.r.l. (“AEC”) (หรือบริษัทในเครือของ Amazon ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยถูกต้อง) เป็นผู้ควบคุมข้อมูลอิสระในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูล Amazon EU AEC เป็นบุคคลที่สามผู้รับผลประโยชน์ตามข้อตกลงนี้ และมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามสัญญาฉบับนี้ และอาจบังคับใช้ข้อกำหนดของสัญญาฉบับนี้เสมือนเป็นคู่สัญญาในสัญญาฉบับนี้ นโยบายนี้จะบังคับใช้จนข้อตกลงสิ้นสุดลง

นโยบาย LGPD Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. (“ASVB”) (หรือบริษัทในเครือของ Amazon ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยถูกต้อง) เป็นผู้ควบคุมข้อมูลอิสระในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูล Amazon BR ASVB เป็นบุคคลที่สามผู้รับผลประโยชน์ตามข้อตกลงนี้ และมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามสัญญาฉบับนี้ และอาจบังคับใช้ข้อกำหนดของสัญญาฉบับนี้เสมือนเป็นคู่สัญญาในสัญญาฉบับนี้ นโยบายนี้จะบังคับใช้จนข้อตกลงสิ้นสุดลง

นโยบายพันธมิตร API ภายใต้ความยินยอมของเรา (ซึ่งเราอาจเพิกถอนได้ทุกเมื่อ) ลูกค้าอาจอนุญาตให้นิติบุคคลอื่น (“พันธมิตร API”) เข้าถึงบริการโฆษณาในนามของลูกค้าในระหว่างข้อกำหนดดังกล่าวผ่านอินเทอร์เฟซโปรแกรมแอปพลิเคชันที่ Amazon ให้บริการ หรือด้วยวิธีการอื่นที่คล้ายคลึงกันตามที่เราอาจกำหนดเป็นครั้งคราว ลูกค้าจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพันธมิตร API ของตนปฏิบัติตามข้อผูกพันในการรักษาความลับทั้งหมด ตลอดจนปฏิบัติตามข้อจำกัดในการใช้และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าภายใต้ข้อตกลงนี้ (รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริการโฆษณา) ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบต่อกิจกรรมต่างๆ ของพันธมิตร API นโยบายนี้จะบังคับใช้จนข้อตกลงสิ้นสุดลง

การลงทะเบียน นโยบายข้อมูลลูกค้า ในการใช้คอนโซลการโฆษณา ลูกค้าต้องดำเนินการตามขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับคอนโซลการโฆษณาที่เรากำหนดไว้ เราอาจปฏิเสธการลงทะเบียนของลูกค้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ลูกค้าจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนคอนโซลการโฆษณาและข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับบัญชีของตนนั้นสมบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันตลอดเวลา ลูกค้าอนุญาตให้เรา (และจะส่งเอกสารที่แสดงหลักฐานการอนุญาตตามคำขอของเรา) ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า (รวมถึงข้อมูลที่ปรับปรุงแล้ว) และขอรับรายงานเครดิตเกี่ยวกับลูกค้าเป็นครั้งคราว ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณให้ไว้กับเราจะได้รับการจัดการตามประกาศความเป็นส่วนตัวของ Amazon

นโยบายฟีเจอร์รุ่นเบต้า ฟีเจอร์ของคอนโซลการโฆษณาที่ระบุว่าเป็น “เบต้า” หรืออื่นใดที่เป็นการทดลองหรือไม่รองรับ (“ฟีเจอร์เบต้า”) และมีให้ ‘ตามที่เป็นอยู่’ และการใช้งานของลูกค้าจะเป็นตัวเลือกและความเสี่ยงของลูกค้า ลูกค้าจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับฟีเจอร์เบต้าแก่บุคคลที่สาม (รวมถึงการมีอยู่หรือวิธีการเข้าถึง) และไม่อาจใช้ฟีเจอร์เบต้าหรือข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับฟีเจอร์ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์เฉพาะที่ทำให้มีฟีเจอร์ดังกล่าว เว้นแต่เราจะตกลงเป็นอย่างอื่น

นโยบายค่าธรรมเนียม เราอาจกำหนดให้ลูกค้าต้องให้ข้อมูลบัตรเครดิตที่ถูกต้องจากบัตรเครดิตที่เรายอมรับ (“บัตรเครดิตของลูกค้า”) ลูกค้าอนุญาตให้เราขอรับการอนุมัติเครดิตจากผู้ออกบัตรเครดิตของลูกค้า

เราอาจกำหนดให้ลูกค้าต้องชำระค่าธรรมเนียมเป็นระยะๆ (เช่น รายสัปดาห์หรือรายเดือน) หรือตามความสำเร็จของเกณฑ์การปฏิบัติงานที่เรากำหนดไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวเลือกของเรา สำหรับจำนวนเงินใดก็ตามที่ลูกค้าเป็นหนี้เรา นอกเหนือจากสิทธิของเราที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ เราอาจ (i) เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของลูกค้า (ii) ส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าสำหรับจำนวนเงินที่ครบกำหนดชำระ ซึ่งในกรณีนี้ลูกค้าจะชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ภายในวันที่ครบกำหนด หรือ (iii) ระงับหรือหักเงินจำนวนใดก็ตามที่ลูกค้าต้องชำระให้กับเราจากการชำระเงินใดๆ ที่เราหรือพันธมิตรที่เกี่ยวข้องของเราอาจเก็บจากลูกค้าหรือพันธมิตรของลูกค้า (เช่น หักจากการชำระเงิน)

ลูกค้ายินยอมชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่เราในสกุลเงินท้องถิ่นที่เราเรียกเก็บหรือออกใบแจ้งหนี้ หรือสกุลเงินอื่นๆ ที่เราและลูกค้าตกลงร่วมกันเป็นครั้งคราว

เราอาจขยาย แก้ไข หรือเพิกถอนเครดิตได้ตลอดเวลา เราไม่มีภาระผูกพันในการส่งมอบโฆษณาใด ๆ ที่เกินวงเงิน ลูกค้าไม่สามารถหักลบการชำระเงินใดๆ ที่ครบกำหนดภายใต้ข้อตกลงนี้กับการชำระเงินอื่นๆ ที่จะดำเนินการภายใต้ข้อตกลงนี้ เว้นแต่เราจะได้ตกลงเป็นอย่างอื่นล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

นโยบายภาษี ตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ แต่ละฝ่ายต้องรับผิดชอบการแสดงและจ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต่อภาครัฐ (รวมถึงค่าปรับ ดอกเบี้ย และอื่น ๆ) ที่เรียกเก็บกับฝ่ายตนหรือตามการทำธุรกรรมและการชำระเงินภายใต้ข้อตกลงนี้ ค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ลูกค้าต้องชำระจะไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึง VAT, GST/HST/QST และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “ภาษี” )

แต่ละฝ่ายควรยื่นใบกำกับภาษีที่ถูกต้อง และระเบียบข้อบังคับตามกฎหมายภายในเวลาที่กำหนด ใบกำกับภาษีที่ถูกต้องดังกล่าวควรระบุภาษีแยกต่างหาก

หากลูกค้ามีสิทธิ์ตามกฎหมายได้รับการยกเว้นจากภาษีการขาย การใช้ หรือภาษีธุรกรรมที่คล้ายคลึงกัน ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการมอบใบรับรองการยกเว้นภาษีที่เหมาะสมตามกฎหมายกำหนดแก่เราสำหรับแต่ละเขตอำนาจการเก็บภาษี รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เราอาจร้องขออย่างสมเหตุสมผล เราจะนำใบรับรองการยกเว้นภาษีไปใช้กับค่าใช้จ่ายในบัญชีของลูกค้าที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่เราได้รับใบรับรองการยกเว้นภาษี

หากมีการหัก หรือหักภาษี ณ ที่จ่ายหรืออากร หรือจำนวนเงินที่คล้ายกันตามที่กฎหมายกำหนด ลูกค้าจะแจ้งให้เราทราบและจะจ่ายเงินเพิ่มเติมที่จำเป็นให้เรา เพื่อให้มั่นใจว่า จำนวนเงินสุทธิที่เราได้รับหลัง จากการหักและหักภาษี ณ ที่จ่ายหรืออากร หรือเงินเรียกเก็บใดๆ หรือจำนวนเงินที่คล้ายคลึงกันแล้ว จะเท่ากับจำนวนเงินที่เราได้รับในกรณีที่ไม่มีการหักหรือหักภาษี ณ ที่จ่ายหรืออากร หรือเงินเรียกเก็บ หรือจำนวนเงินที่คล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ ลูกค้าจะให้เอกสารแก่เราซึ่งแสดงให้เห็นว่าจำนวนเงินที่หักไว้และถูกเก็บออกไปนั้นได้ถูกจ่ายให้กับหน่วยงานด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง เราจะจัดเตรียมแบบฟอร์มภาษีดังกล่าวให้กับลูกค้าตามที่ได้รับการร้องขออย่างสมเหตุสมผล เพื่อลดหรือลบจำนวนเงินที่หัก ณ ที่จ่ายหรือหักอากร หรือเงินเรียกเก็บ หรือจำนวนเงินที่ใกล้เคียงกันในส่วนที่เกี่ยวกับการชำระเงินภายใต้ข้อตกลงนี้ ลูกค้าตกลงว่าในกรณีที่กฎหมายภาษีกำหนดให้ลูกค้าต้องลงทะเบียนตามกฎหมายที่บังคับใช้ ลูกค้าจะต้องดำเนินการลงทะเบียนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นโดยทันที และจะปฏิบัติตามและรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวตลอดเวลา ลูกค้าตกลงที่จะเปิดเผยหมายเลขการลงทะเบียนหรือรหัส/หมายเลขเฉพาะอื่นๆ กับ Amazon โดยทันที เพื่อให้ Amazon ดำเนินการด้านการปฏิบัติตามที่เกี่ยวข้องได้

Amazon ขอสงวนสิทธิ์ในการขอข้อมูลเพิ่มเติมและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลบัญชีใดๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หมายเลขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของลูกค้า) จากลูกค้าหรือหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานตามที่กฎหมายอนุญาต และลูกค้าอนุญาตให้ Amazon ขอและรับข้อมูลดังกล่าวโดยไม่สามารถเพิกถอนได้จากหน่วยงานราชการและตัวแทนต่างๆ นอกจากนี้ ลูกค้าตกลงที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เราเมื่อมีการร้องขอ

Amazon ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มใดๆ ที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า หากลูกค้าแจ้งหมายเลขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือส่งหลักฐานการดำเนินธุรกิจที่ถือว่าไม่ถูกต้อง

นโยบายนี้จะบังคับใช้จนข้อตกลงสิ้นสุดลง

ข้อกำหนดต่อไปนี้ใช้กับประเทศที่ได้รับเลือกคือโปแลนด์:

  Amazon และลูกค้ายอมรับและตกลงร่วมกันว่าสำหรับการแก้ไขใดๆ ในใบแจ้งหนี้เดิม Amazon จะเป็นผู้ออกใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้อง (หากจำเป็น):

  ก) Amazon เริ่มต้นการแก้ไข: Amazon จะส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลให้กับลูกค้าเมื่อจำเป็นต้องออกใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ต้องลดค่าธรรมเนียมและ/หรือจำนวนภาษีที่เรียกเก็บจากลูกค้าในขั้นต้น วันที่เราส่งอีเมลถึงลูกค้าจะถือเป็นวันที่ลูกค้ารับทราบและยอมรับค่าธรรมเนียมและ/หรือจำนวนภาษีที่ปรับปรุงแล้วดังกล่าว หากลูกค้าไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขดังกล่าว ลูกค้าต้องส่งอีเมลถึงเรา Amazon จะตรวจสอบและยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรหากเราเห็นด้วยกับการคัดค้านของลูกค้า Amazon จะออกใบแจ้งหนี้ฉบับแก้ไขและลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในการปรับข้อมูลภาษีใดๆ ที่หักแล้วในใบแจ้งหนี้ฉบับเดิม

  ข) การแก้ไขที่ลูกค้าเป็นผู้เริ่มดำเนินการ: เมื่อลูกค้าร้องขอให้มีการแก้ไขในใบแจ้งหนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการลดค่าธรรมเนียมและ/หรือจำนวนภาษีที่เรียกเก็บ Amazon จะส่งอีเมลถึงลูกค้าเพื่อตอบรับหรือปฏิเสธคำขอดังกล่าว Amazon จะออกใบแจ้งหนี้ฉบับแก้ไขหากเรายอมรับการแก้ไขที่ส่งเรื่องเข้ามา วันที่เราส่งอีเมลยืนยันว่าการแก้ไขของลูกค้าได้รับการยอมรับ จะถือว่าเป็นวันที่ Amazon ตกลงที่จะลดค่าธรรมเนียมและ/หรือจำนวนภาษีดังลก่าว ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการปรับข้อมูลภาษีที่หักไปแล้วในใบแจ้งหนี้ฉบับเดิมหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ฉบับแก้ไขแล้ว
  การใช้บริการโฆษณาหรือคอนโซลการโฆษณาถือเป็นการยอมรับกระบวนการออกใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้องของเรา

ข้อกำหนดต่อไปนี้ใช้กับประเทศที่ได้รับเลือกคือบราซิล:

  ภาษี: สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ “ภาษี” หมายถึงภาษีทั้งหมด ค่าธรรมเนียม เงินสมทบทุกประเภท และเงินอื่นๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายภาษีของบราซิล ไม่ว่าจะอ้างถึงระดับรัฐบาลกลาง รัฐหรือเมือง ที่บังคับใช้โดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งกำหนดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับสัญญานี้หรือการดำเนินการตามสัญญา

  จำนวนเงินที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ รวมถึงจำนวนเงินอื่นๆ ที่ระบุไว้ในที่นี้ จะรวมภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ณ วันที่ลงนาม จำนวนภาษีและบทลงโทษที่เป็นไปได้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบังคับใช้และกำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีของบราซิลในทุกระดับ ผู้เสียภาษีที่กำหนดโดยกฎหมายของบราซิลจะต้องรับผิดชอบและชำระเงินดังกล่าวตามนั้นโดยไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชย

  เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ลูกค้าต้องชำระนั้นรวมภาษีที่เกี่ยวข้องแล้ว ในใบกำกับภาษีที่ถูกต้องส่งไปยังลูกค้า ภาษีควรจะระบุแยกต่างหาก

  หากมีการหัก หรือหักภาษี ณ ที่จ่ายหรืออากร หรือจำนวนเงินที่คล้ายกันตามที่กฎหมายกำหนด ลูกค้าจะแจ้งให้เราทราบและจะจ่ายเงินเพิ่มเติมที่จำเป็นให้เรา เพื่อให้มั่นใจว่า จำนวนเงินสุทธิที่เราได้รับหลัง จากการหักและหักภาษี ณ ที่จ่ายหรืออากร หรือเงินเรียกเก็บใดๆ หรือจำนวนเงินที่คล้ายคลึงกันแล้ว จะเท่ากับจำนวนเงินที่เราได้รับในกรณีที่ไม่มีการหักหรือหักภาษี ณ ที่จ่ายหรืออากร หรือเงินเรียกเก็บ หรือจำนวนเงินที่คล้ายคลึงกัน

  ในกรณีที่ลูกค้าถูกสอบสวนและ/หรือถูกลงโทษโดยหน่วยงานด้านภาษีของบราซิลอันเป็นผลมาจากการกระทำและ/หรือการละเว้นที่กระทำโดยลูกค้า ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ และทั้งหมดที่เกิดจากการตรวจสอบและ/หรือการสอบถามดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การชำระภาษี การปรับเงิน ดอกเบี้ย บทลงโทษใดๆ ค่าธรรมเนียมทนายความและ/หรือที่ปรึกษาภายนอก ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการบริหารและทางกฎหมายใดๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการกระทำและ/หรือการละเลยที่กระทำการโดยลูกค้า

  Amazon และลูกค้าตกลงว่าในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณและ/หรือการชำระภาษีที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องจะได้รับการปรับใหม่เพื่อแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทันที

นโยบายการประชาสัมพันธ์ ลูกค้าจะไม่พูดคุยหรืออ้างอิงในลักษณะใดๆ ถึง (ก) “Amazon.com”, Amazon หรือชื่อหรือเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ของเราหรือของบริษัทในเครือของเรา (“เครื่องหมาย Amazon”) หรือเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่กล่าวมาข้างต้น (ข) ผู้เผยแพร่ หรือสินทรัพย์ของผู้เผยแพร่ที่เข้าถึงได้ผ่านบริการโฆษณา (ยกเว้นที่รวมอยู่ในข้อมูลประสิทธิภาพที่เปิดเผยตามหัวข้อ 6.A ของข้อตกลงนี้) หรือ (ค) ความสัมพันธ์ของลูกค้ากับเราภายใต้ข้อตกลงนี้ในลักษณะใดๆ ในข่าวประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การขาย หรือกิจกรรมหรือข้อความส่งเสริมการขายอื่นๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงนี้หรือเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา Amazon อาจเพิกถอนการอนุญาตที่ให้ภายใต้วรรคนี้เมื่อใดก็ได้ ลูกค้าจะไม่บิดเบือนหรือเสริมแต่งความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาในทางใดทางหนึ่ง หากเราอนุญาตให้ลูกค้าใช้เครื่องหมายของ Amazon หมายความว่าเราได้มอบการอนุญาตแบบจำกัด เพิกถอนได้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ ไม่สามารถให้อนุญาตช่วง ไม่จำกัดสิทธิ์ขาด และไม่มีค่าลิขสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าในระหว่างข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ เพื่อใช้เฉพาะเครื่องหมายของ Amazon ที่เราอาจให้บริการแก่ลูกค้าเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการโฆษณาของลูกค้าและเป็นไปตามนโยบายโฆษณาของเราอย่างเคร่งครัด (ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่เรามีให้) ลูกค้าจะไม่แก้ไขหรือสร้างงานลอกเลียนแบบของเครื่องหมายของ Amazon Amazon ยังคงเป็นเจ้าของของเครื่องหมายของ Amazon ก่อนที่จะใช้เครื่องหมายของ Amazon บนวัสดุใดๆ ลูกค้าจะต้องส่งวัสดุดังกล่าวไปยัง Amazon เพื่อขอรับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Amazon ก่อน ลูกค้าต้องไม่ใช้เครื่องหมายของ Amazon เพื่อเป็นการดูหมิ่น Amazon หรือบริการโฆษณา หรือในลักษณะที่ Amazon เห็นว่าอาจทำให้เสื่อมเสียหรือสร้างความเสียหายหรือทำให้ความนิยมของ Amazon ในเครื่องหมายของ Amazon เสื่อมเสีย ค่าความนิยมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องหมายของ Amazon ของลูกค้าจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่เรา การอนุญาตใดๆ ที่มอบให้แก่ลูกค้าในนโยบายนี้จะยุติทันทีและโดยอัตโนมัติเมื่อ (i) สิ้นสุดข้อตกลง หรือ (ii) หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ของข้อตกลงนี้

นโยบายการโฆษณา