Ytterligare policyer

Till Amazon Ads-avtalet: Dessa policyer utgör en del av annonspolicyerna som gäller för användning av annonstjänsterna i enlighet med Amazon Ads-avtalet. I Amazon Ads-avtalet hittar du definitioner på de termer med versaler som inte definieras här.

GDPR-policy. Amazon Europe Core S.à.r.l. (”AEC”) (eller annat vederbörligen utsett dotterbolag till Amazon) är en oberoende dataansvarig när det gäller Amazons EU-data. AEC är en avsedd tredjepartsförmånstagare i avtalet och kan tillgodoräkna sig rättigheterna och förmånerna häri samt verkställa bestämmelserna häri som om AEC vore en part. Den här policyn gäller även efter att avtalet har avslutats

LGPD-policy. Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltd. (”ASVB”) (eller annat vederbörligen utsett dotterbolag till Amazon) är en oberoende dataansvarig när det gäller Amazons BR-data. ASVB är en avsedd tredjepartsförmånstagare i avtalet och kan tillgodoräkna sig rättigheterna och förmånerna häri samt verkställa bestämmelserna häri som om ASVB vore en part. Den här policyn gäller även efter att avtalet har avslutats.

API-partnerpolicy. Efter vårt samtycke (som vi kan återkalla när som helst) kan kunden godkänna att en annan enhet (”API-partner”) får åtkomst till annonstjänsterna för kundens räkning under perioden, genom ett applikationsgränssnitt som gjorts tillgängligt av Amazon eller på annat liknande sätt som kan förändras från tid till annan. Kunden ska säkerställa att dess API-partner följer alla sekretesskrav och begränsningar för användning och offentliggörande som gäller för kunden enligt avtalet (även med avseende på annonstjänstdata). Kunden ansvarar för sin API-partners verksamhet. Den här policyn gäller även efter att avtalet har avslutats.

Registrering, kundinformationspolicy. För att kunna använda annonskonsolen måste kunden slutföra registreringsprocessen för annonskonsolen på ett sätt som vi fastställer. Vi kan avvisa kundens registrering av vilken anledning som helst. Kunden ska säkerställa att den information som tillhandahålls under registreringsprocessen till annonskonsolen, eller på annat sätt är kopplad till kontot, alltid är fullständig, korrekt och uppdaterad. Kunden godkänner att vi (och kommer på vår begäran att tillhandahålla dokumentation som styrker detta) verifierar kundens information (inklusive nytillkommen information) och ibland inhämtar kreditupplysningar om kunden. Alla personuppgifter som du lämnar till oss hanteras i enlighet med Amazons sekretessmeddelande.

Policy för betafunktioner. Annonskonsolsfunktioner som identifieras som ”Beta” eller på annat sätt är experimentella eller inte stöds ("Beta-funktioner") tillhandahålls ”i befintligt skick” och om kunden använder dem betraktas det som ett val och sker på egen risk. Om vi inte samtycker till något annat får kunden inte lämna ut någon information om Beta-funktioner till någon tredje part (inklusive deras existens eller hur man kommer åt dem) och får inte använda Beta-funktioner eller någon information om dem för något annat ändamål än det specifika syfte för vilket de tillhandahålls.

Avgiftspolicy. Vi kan kräva att du förser oss med giltig kreditkortsinformation från ett kreditkort som godtas av oss (“Kundens kreditkort”). Kunden tillåter att vi inhämtar kredittillstånd från kundens kreditkortsutgivare.

Efter vårt gottfinnande kan vi kräva att kunden betalar avgifter regelbundet (t.ex. veckovis eller månadsvis) eller efter uppfyllandet av resultattrösklar som fastställts av oss. För eventuella belopp som kunden är skyldig oss kan vi, utöver de rättigheter som anges i avtalet, (i) debitera kundens kreditkort, (ii) fakturera kunden för utestående belopp, i vilket fall kunden ska betala det fakturerade beloppet före förfallodagen eller (iii) hålla inne eller kompensera eventuella belopp som kunden ska betala till oss mot eventuella betalningar som vi eller våra tillämpliga dotterbolag kan göra till kunden eller kundens dotterbolag (t.ex. avdrag från betalning).

Kunden samtycker till att betala oss sådana avgiftsbelopp i den tillämpliga lokala valuta som debiteras eller faktureras av oss, eller i andra valutor som vi och kunden enas om från tid till annan.

Vi kan förlänga, revidera eller återkalla kredit när som helst. Vi är inte skyldiga att leverera annonser som överstiger en kreditgräns. Om inte annat avtalats skriftligen av oss i förväg, får kunden inte avräkna någon betalning enligt avtalet mot någon annan betalning som ska göras enligt avtalet.

Skattepolicy. Varje part är ansvarig att uppfylla vad som krävs enligt tillämplig lag, att identifiera och betala alla skatter och andra statliga avgifter (och eventuella påföljder, räntor och andra tillägg till dessa) som åläggs den parten vid eller med avseende på transaktionerna och betalningarna enligt detta avtal. Alla avgifter som ska betalas av kunden är exklusive tillämpliga skatter och avgifter, inklusive moms, GST/HST/QST och tillämplig omsättningsskatt (sammantaget kallat ”Skatter”).

Varje part ska inom föreskriven tid uppvisa en giltig skattefaktura enligt gällande lagar och förordningar. Skatterna ska anges separat på en sådan giltig skattefaktura.

Om kunden har laglig rätt till undantag från moms, användningsskatt eller liknande transaktionsskatt är kunden ansvarig att förse oss med i lagens mening tillräckliga skattebefrielseintyg för varje beskattningsområde och annan dokumentation som vi rimligen kan begära. Skattebefrielseintyget gäller för de avgifter på kundens konto som inträffar efter det datum som vi mottagit skattebefrielseintyget.

Om något avdrag eller innehållande av skatter eller avgifter eller liknande belopp krävs enligt lag, ska kunden meddela oss och betala oss eventuella ytterligare belopp som krävs för att säkerställa att nettobeloppet som vi erhåller, efter avdrag och källskatt eller liknande belopp, motsvarar det belopp som vi skulle ha fått om inget avdrag eller ingen källskatt eller något liknande belopp hade krävts. Dessutom ska kunden förse oss med dokumentation som visar att de innehållna och avdragna beloppen har betalats till berörd skattemyndighet. Vi förser kunden med de skatteformulär som rimligen kan begäras för att minska eller eliminera beloppet för källskatt eller avdrag för skatter eller avgifter eller liknande belopp med avseende på betalningar som gjorts enligt detta avtal. Kunden samtycker till att registrera sig om skattelagstiftningen kräver det i enlighet med tillämplig lag och omedelbart genomföra sådan registrering och alltid efterleva och ta sitt ansvar med avseende på sådana stadgar. Kunden samtycker till att omedelbart dela registreringsnumret eller annat unikt ID-nummer med Amazon för att Amazon ska kunna uppfylla relevanta krav.

Amazon förbehåller sig rätten att begära ytterligare information och bekräfta giltigheten för all kontouppgifter (inklusive men inte begränsat till kundens momsregistreringsnummer) från kunden eller statliga myndigheter och organ enligt lag, och kunden godkänner härmed oåterkalleligen att Amazon kan begära och inhämta sådan information från respektive myndigheter och organ. Vidare samtycker kunden till att tillhandahålla oss sådan information på begäran.

Amazon förbehåller sig rätten att debitera kunden all tillämplig ofakturerad moms, om kunden anger ett momsregistreringsnummer eller bevis på ogiltig verksamhet.

Denna policy gäller även efter att avtalet har avslutats.

Följande gäller om ”valt land” är Polen:

  Amazon och kunden accepterar och samtycker till att det är Amazon som utfärdar korrigeringsfakturan (om så krävs) för eventuella korrigeringar av en originalfaktura:

  a) Korrigering initierad av Amazon: Amazon skickar ett e-postmeddelande till kunden när det krävs för att utfärda en korrigeringsfaktura, särskilt när det krävs för att sänka de avgifter och/eller skattebelopp som ursprungligen debiterats kunden. Den dag då vi skickade e-postmeddelandet till kunden antas vara den dag då kunden fick kännedom om och gick med på de uppdaterade avgifterna och/eller det uppdaterade skattebeloppet. Om kunden inte samtycker till korrigeringen måste kunden skicka ett e-postmeddelande till oss. Amazon kommer att granska och bekräfta skriftligen om vi godkänner kundens invändning. Amazon kommer att utfärda korrigeringsfakturan och det är kundens ansvar att justera eventuell ingående skatt som redan har dragits av på originalfakturan.

  b) Korrigering initierad av kunden: Om kunden begär en korrigering av en faktura, särskilt med avseende på en sänkning av avgifterna och/eller skattebeloppet, kommer Amazon att skicka ett e-postmeddelande till kunden som accepterar eller avvisar begäran. Amazon kommer att utfärda en korrigeringsfaktura om vi godkänner den föreslagna korrigeringen. Den dag då vi skickar e-postbekräftelsen att kundens korrigering godkändes betraktas som den dag då Amazon gick med på att sänka avgifterna och/eller skattebeloppet. Det är kundens ansvar att justera eventuell ingående skatt som redan har dragits av på den ursprungliga fakturan efter att korrigeringsfakturan har mottagits.
  Användning av annonstjänsterna eller annonskonsolen utgör ett godkännande av vår process för korrigering av fakturor.

Följande gäller om ”valt land” är Brasilien:

  Skatter: I detta avtal avser ”Skatter” alla skatter, avgifter, bidrag av något slag och andra belopp, enligt definitionen i brasiliansk skattelagstiftning, oavsett om de hänvisar till federal, statlig eller kommunal nivå, som direkt eller indirekt tillämpas i samband med detta avtal eller dess genomförande.

  De belopp som anges i detta avtal, liksom andra belopp som anges häri, ska inkludera alla tillämpliga skatter från och med dagen för undertecknandet. Skattebeloppet och andra möjliga påföljder som är förknippade med det, som är tillämpliga och som krävs av de brasilianska skattemyndigheterna oavsett nivå, ska uppbäras och betalas i enlighet därmed av den skattskyldige som fastställs i brasiliansk lag, utan rätt till återbetalning.

  För klargörande ändamål är alla avgifter som kunden ska betala inklusive tillämpliga skatter. Skatter ska anges separat på en giltig skattefaktura som skickas till kunden.

  Om något avdrag eller innehållande av skatter eller avgifter eller liknande belopp krävs enligt lag, ska kunden meddela oss och betala oss eventuella ytterligare belopp som krävs för att säkerställa att nettobeloppet som vi erhåller, efter avdrag och källskatt eller liknande belopp, motsvarar det belopp som vi skulle ha fått om inget avdrag eller ingen källskatt eller något liknande belopp hade krävts.

  Om kunden ifrågasätts och/eller straffas av brasilianska skattemyndigheter till följd av någon åtgärd som vidtagits eller underlåtits av kunden, ska kunden bära alla kostnader som följer av sådana utredningar och/eller förfrågningar, inklusive men inte begränsat till betalning av belopp relaterade till skatter, monetär justering, ränta, påföljder av något slag, advokatarvoden och/eller externa konsulter och alla administrativa och juridiska kostnader som uppstår till följd av någon åtgärd som vidtagits eller underlåtits av kunden.

  Amazon och kunden är överens om att i händelse av ändringar i beräkningsmetoden och/eller betalning av de skatter som är kopplade till detta avtal, ska de associerade beloppen justeras för att återspegla den faktiska förekomsten.

Publicitetspolicy. Utöver vad som uttryckligen tillåts enligt avtalet eller skriftligen av oss, kommer kunden inte att diskutera eller på något sätt referera till (a) ”Amazon.com”, Amazon eller något av våra dotterbolag eller våra andra namn eller varumärken (”Amazon-varumärken”) eller innehåll, produkter eller tjänster som är kopplade till någon av ovan nämnda enheter, (b) utgivare eller utgivaregendomar som är tillgängliga via annonstjänsterna (förutom vad som ingår i resultatdata som lämnas ut i enlighet med avsnitt 6.A i avtalet) eller (c) kundens relation med oss enligt detta avtal, i pressmeddelanden, vid annonsering, försäljning eller andra kampanjaktiviteter eller uttalanden. Amazon kan när som helst återkalla alla tillstånd som beviljats enligt denna paragraf. Kunden kommer inte att förvränga eller försköna förhållandet mellan parterna på något sätt. Om vi beviljar kunden tillstånd att använda Amazon-varumärken, beviljar vi kunden en begränsad, återkallelig, icke-överlåtbar, icke-vidarelicensierbar, icke-exklusiv, royaltyfri licens under avtalstiden som endast gäller användning av de Amazon-varumärken som vi gör tillgängliga för kunden och enbart i samband med kundens användning av annonstjänsterna samt i strikt överensstämmelse med våra annonspolicyer (inklusive eventuella varumärkesriktlinjer som vi gör tillgängliga). Kunden kommer inte att ändra eller skapa något som härletts från Amazon-varumärken. Amazon behåller äganderätten till Amazon-varumärken. Innan användning av Amazon-varumärken i något material måste kunden skicka sådant material till Amazon för att erhålla Amazons skriftliga godkännande i förväg. Kunden får inte använda Amazon-varumärken för att nedvärdera Amazon eller annonstjänsterna eller på ett sätt som Amazon bedömer kan minska eller på annat sätt skada eller minska Amazons goodwill för Amazon-varumärken. All goodwill som uppstår vid kundens användning av Amazons varumärken tillfaller oss. Varje licens som beviljas kunden i denna policy kommer omedelbart och automatiskt att upphöra (i) vid uppsägning av avtalet eller (ii) om kunden inte uppfyller någon paragraf eller något villkor i avtalet.