Dodatkowe zasady

W przypadku umowy Amazon Ads: Te zasady stanowią część Zasad dotyczących reklam, stosowanych przy korzystaniu z Usług reklamowych w ramach umowy dotyczącej usługi Amazon Ads. Terminy pisane wielkimi literami niezdefiniowane w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w umowie dotyczącej usługi Amazon Ads.

Zasady RODO. Amazon Europe Core S.à.r.l. („AEC”) (lub inny odpowiednio wyznaczony podmiot stowarzyszony Amazon) jest niezależnym administratorem danych w odniesieniu do danych spółki Amazon EU. Spółka AEC jest osobą trzecią będącą beneficjentem tej Umowy z upoważnieniem do praw i korzyści z niej wynikających oraz możliwością egzekwowania postanowień niniejszej Umowy tak, jakby była jej stroną. Te zasady pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

Zasady LGPD. Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. („ASVB”) (lub inny odpowiednio wyznaczony podmiot stowarzyszony Amazon) jest niezależnym administratorem danych w odniesieniu do danych spółki Amazon BR. Spółka ASVB jest osobą trzecią będącą beneficjentem tej Umowy z upoważnieniem do praw i korzyści z niej wynikających oraz możliwością egzekwowania postanowień niniejszej Umowy tak, jakby była jej stroną. Te zasady pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

Zasady dotyczące Partnera API. Za naszą zgodą (która może zostać wycofana w dowolnym momencie), Klient może upoważnić inny podmiot („Partnera API”) do uzyskania dostępu do Usług reklamowych w imieniu Klienta w danym Okresie za pośrednictwem interfejsu API udostępnionego przez spółkę Amazon lub w inny podobny sposób, jaki możemy czasem wyznaczyć. Klient zapewni przestrzeganie przez Partnera API wszystkich zobowiązań w zakresie poufności oraz ograniczeń w użyciu i ujawnianiu informacji nałożonych na Klienta zgodnie z Umową (w tym w odniesieniu do Danych Usług reklamowych). Klient jest odpowiedzialny za działania swojego Partnera API. Te zasady pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

Rejestracja; Zasady dotyczące danych klienta. Aby korzystać z Konsoli reklamowej, Klient musi ukończyć nasz proces rejestracji w tej Konsoli. Rejestrację Klienta możemy odrzucić z dowolnego powodu. Klient zapewni kompletność, dokładność i aktualność informacji, które podaje podczas procesu rejestracji w Konsoli reklamowej, oraz informacji w inny sposób powiązanych z kontem Klienta. Klient upoważnia nas (a na żądanie dostarczy nam dokumentację potwierdzającą udzielenie takiego upoważnienia) do weryfikacji jego danych (w tym wszelkich zaktualizowanych danych) oraz do okresowego uzyskiwania raportów kredytowych o Kliencie. Wszelkie dane osobowe, które nam przekazujesz, będą przetwarzane zgodnie z Zasadami ochrony prywatności obowiązującymi w Amazon.

Zasady dotyczące funkcji w wersji beta. Funkcje Konsoli reklamowej opisane jako „w wersji beta” lub w inny sposób eksperymentalne lub nieobsługiwane („Funkcje w wersji beta”) są udostępniane w ich aktualnym stanie (tzw. „AS IS”), a korzystanie z nich odbywa się według własnego uznania Klienta i na jego własne ryzyko. O ile nie uzgodnimy inaczej, Klient nie może ujawniać osobom trzecim żadnych informacji o Funkcjach w wersji beta (w tym o ich istnieniu lub sposobach uzyskiwania do nich dostępu) i nie może korzystać z Funkcji w wersji beta ani jakichkolwiek informacji o nich w celach innych niż konkretny cel, w jakim zostały one dostarczone.

Zasady dotyczące opłat. Klient może być zobowiązany do podania nam ważnych danych akceptowanej przez nas karty kredytowej („Karta kredytowa Klienta”). Klient upoważnia nas do uzyskania informacji kredytowej od wystawcy karty kredytowej Klienta.

Według naszego uznania możemy wymagać od Klienta uiszczania opłat w trybie okresowym (np. tygodniowo lub miesięcznie) lub po osiągnięciu ustalonych przez nas progów skuteczności. W przypadku jakichkolwiek kwot, które Klient jest nam winien, oprócz praw określonych w Umowie możemy (i) obciążyć Kartę kredytową Klienta, (ii) wystawić klientowi fakturę na kwoty należne, w którym to przypadku Klient zapłaci zafakturowaną kwotę w terminie wymagalności, bądź (iii) wstrzymać lub odliczyć wszelkie kwoty należne nam przez Klienta od wszelkich płatności, których my lub odpowiednie podmioty stowarzyszone możemy dokonać na rzecz Klienta lub podmiotów stowarzyszonych Klienta (np. odliczenia od płatności).

Klient zobowiązuje się do uiszczenia kwot Opłat w odpowiedniej walucie lokalnej, naliczanych lub zafakturowanych przez nas, lub w innych walutach, które wzajemnie od czasu do czasu uzgodnimy.

W dowolnym momencie możemy zwiększyć, zmienić lub cofnąć kredyt. Nie jesteśmy zobowiązani do dostarczania reklam przekraczających limit kredytowy. O ile nie uzgodniono inaczej z góry na piśmie, Klient nie może dokonać potrącenia płatności należnych na mocy niniejszej Umowy z jakiejkolwiek innej płatności dokonanej na mocy niniejszej Umowy.

Zasady dotyczące podatków. Każda ze stron jest odpowiedzialna, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, za określenie i uiszczenie wszystkich podatków oraz innych opłat i należności rządowych (oraz wszelkich kar, odsetek i innych dodatków do nich) nałożonych na tę stronę w związku z transakcjami i płatnościami dokonywanymi na mocy niniejszej Umowy. Wszystkie Opłaty uiszczane przez Klienta nie obejmują obowiązujących podatków ani ceł, w tym podatku VAT, GST/HST/QST oraz obowiązującego podatku od sprzedaży (łącznie „Podatki”).

Każda ze stron powinna w wyznaczonym terminie wystawić prawidłową fakturę podatkową zgodnie z obowiązującymi ustawami i rozporządzeniami. Na takiej prawidłowej fakturze podatkowej podatki powinny być podane oddzielnie.

Jeśli Klient jest zgodnie z prawem uprawniony do zwolnienia z jakiegokolwiek podatku od sprzedaży, z tytułu użytkowania lub podobnego podatku od transakcji, jest odpowiedzialny za dostarczenie nam wystarczającego pod względem prawnym dowodu takiego zwolnienia w odniesieniu do każdej jurysdykcji podatkowej, a także innej dokumentacji, jakiej możemy zasadnie zażądać. Wszelkie zaświadczenia o zwolnieniu od podatku zostaną zastosowane do naliczeń dokonywanych w ramach konta Klienta po dacie otrzymania danego zaświadczenia.

Jeśli zgodnie z przepisami prawa wymagane jest jakiekolwiek odliczenie lub potrącenie podatków, opłat lub wszelkich podobnych kwot, Klient poinformuje nas o tym i zapłaci nam wszelkie dodatkowe kwoty, aby zapewnić, że otrzymana przez nas kwota netto, po odliczeniu i potrąceniu podatków, opłat oraz wszelkich podobnych kwot, będzie równa kwocie, którą otrzymalibyśmy, gdyby nie było wymagane odliczenie bądź potrącenie podatków, opłat lub wszelkich podobnych kwot. Ponadto Klient dostarczy nam dokumentację wskazującą, że odliczone lub potrącone kwoty zostały wpłacone do właściwego organu podatkowego. Dostarczymy Klientowi takie formularze podatkowe, jakie są w uzasadniony sposób wymagane w celu zmniejszenia bądź wyeliminowania kwoty odliczenia lub potrącenia z tytułu podatków, opłat lub wszelkich podobnych kwot w odniesieniu do płatności dokonywanych na mocy niniejszej Umowy. Klient zgadza się, że w przypadku, gdy prawo podatkowe wymaga od Klienta rejestracji zgodnie z obowiązującą ustawą, Klient niezwłocznie dokona takiej rejestracji i przez cały czas będzie zachowywać zgodność i odpowiedzialność w związku z taką ustawą. Klient zgadza się niezwłocznie udostępnić firmie Amazon numer identyfikacyjny lub inny unikalny identyfikator, aby umożliwić jej spełnienie odpowiednich wymogów.

Zgodnie z prawem Amazon zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych danych i potwierdzenia prawidłowości wszelkich informacji o koncie (w tym pełnego numeru identyfikacji podatkowej Klienta) od Klienta lub władz i agencji rządowych, a Klient niniejszym nieodwołalnie upoważnia Amazon do żądania i uzyskiwania takich danych od takich władz i agencji rządowych. Ponadto Klient wyraża zgodę na przekazanie nam takich informacji na żądanie.

Amazon zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta obowiązującym niezafakturowanym podatkiem VAT, jeśli Klient poda numer identyfikacji podatkowej lub dowód prowadzenia działalności gospodarczej, który zostanie uznany za nieprawidłowy.

Te zasady pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

Poniższe postanowienia mają zastosowanie do Wybranego Kraju, jakim jest Polska:

  Amazon i Klient wzajemnie akceptują i zgadzają się, że w przypadku każdej korekty oryginalnej faktury to firma Amazon wyda fakturę korygującą (jeśli jest to wymagane):

  a) Korekta zainicjowana przez Amazon: Amazon prześle Klientowi powiadomienie e-mail o konieczności wystawienia faktury korygującej, w szczególności w przypadku, gdy jest to konieczne do obniżenia kwot Opłat lub Podatku początkowo naliczonych Klientowi. Dzień wysłania e-maila do Klienta będzie uznawany za dzień, w którym Klient został poinformowany o zaktualizowanych kwotach Opłat lub Podatku i wyraził zgodę na te zmiany. Jeśli Klient nie zgadza się z korektą, musi wysłać do nas e-mail. Amazon zapozna się ze sprzeciwem Klienta i udzieli pisemnej odpowiedzi, czy się z nim zgadza. Amazon wyda fakturę korygującą, a Klient będzie odpowiedzialny za skorygowanie każdego naliczonego podatku, który został już odliczony w przypadku oryginalnej faktury.

  b) Korekta zainicjowana przez Klienta: w przypadku gdy Klient zażąda korekty faktury, w szczególności w odniesieniu do obniżenia naliczonych kwot Opłat lub Podatku, Amazon wyśle Klientowi e-mail z informacją o zaakceptowaniu lub odrzuceniu tego żądania. Amazon wyda fakturę korygującą, jeśli zgodzimy się na proponowaną korektę. Dzień wysłania potwierdzenia e-mail o zaakceptowaniu korekty Klienta będzie uznawany za dzień, w którym firma Amazon wyraziła zgodę na zmniejszenie kwot Opłat lub Podatku. Po otrzymaniu faktury korygującej obowiązkiem Klienta jest skorygowanie każdego naliczonego podatku, który został już odliczony w przypadku oryginalnej faktury.
  Korzystanie z Usług reklamowych lub Konsoli reklamowej oznacza akceptację procesu dotyczącego faktur korygujących.

Poniższe postanowienia mają zastosowanie do Wybranego Kraju, jakim jest Brazylia:

  Podatki: Do celów niniejszej Umowy „Podatki” oznaczają wszelkie obowiązujące podatki, opłaty, składki wszelkiego rodzaju i inne, określone w brazylijskim prawie podatkowym, niezależnie od tego, czy odnoszą się do poziomu federalnego, stanowego lub miejskiego, bezpośrednie lub pośrednio nałożone w związku z niniejszą Umową lub jej realizacją.

  Kwoty określone w niniejszej Umowie, jak również inne wymienione kwoty, będą zawierać wszystkie obowiązujące podatki od daty jej podpisania. Kwota podatku i inne potencjalne kary z nią związane, obowiązujące i wymagane przez brazylijskie organy podatkowe na dowolnym poziomie, zostaną odpowiednio poniesione i zapłacone przez podatnika określonego w prawie brazylijskim, bez prawa do zwrotu kosztów.

  W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości wszystkie opłaty uiszczane przez Klienta zawierają obowiązujące podatki. Na prawidłowej fakturze podatkowej wysłanej do klienta podatki powinny być oddzielnie wyszczególnione.

  Jeśli zgodnie z przepisami prawa wymagane jest jakiekolwiek odliczenie lub potrącenie podatków, opłat lub wszelkich podobnych kwot, Klient poinformuje nas o tym i zapłaci nam wszelkie dodatkowe kwoty, aby zapewnić, że otrzymana przez nas kwota netto, po odliczeniu i potrąceniu podatków, opłat lub wszelkich podobnych kwot, będzie równa kwocie, którą otrzymalibyśmy, gdyby nie było wymagane odliczenie bądź potrącenie podatków, opłat lub wszelkich podobnych kwot.

  W przypadku zakwestionowania lub ukarania Klienta przez brazylijskie organy podatkowe w wyniku jakiegokolwiek działania lub zaniechania popełnionego przez Klienta Klient poniesie wszelkie koszty wynikające z takich dochodzeń lub postępowań, w tym, lecz nie wyłącznie, płatności kwot związanych z podatkami, korekty walutowe, odsetki, kary wszelkiego rodzaju, koszty adwokatów lub konsultantów zewnętrznych, jak również wszelkie koszty administracyjne i prawne wynikające z jakiegokolwiek działania lub zaniechania popełnionego przez Klienta.

  Amazon i Klient zgadzają się, że w przypadku zmian w metodzie obliczania lub płatności podatków związanych z niniejszą Umową powiązane kwoty zostaną skorygowane w celu odzwierciedlenia stanu faktycznego.

Zasady upubliczniania informacji. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych na mocy Umowy lub na piśmie przez nas Klient nie będzie omawiać ani odwoływać się w żaden sposób do (a) „Amazon.com”, Amazon, ani żadnych innych nazw lub znaków towarowych naszych lub naszych podmiotów stowarzyszonych (Znaki Amazon) ani treści, produktów lub usług związanych z którymkolwiek z wyżej wymienionych podmiotów, (b) Wydawcy lub Własności Wydawcy, dostępnych za pośrednictwem Usług reklamowych (z wyjątkiem przypadków uwzględnionych w Danych dotyczących skuteczności ujawnionych zgodnie z Sekcją 6.A Umowy), (c) relacji Klienta z nami wynikającej z niniejszej Umowy w jakikolwiek sposób w komunikatach prasowych, w reklamach, w związku z wyprzedażą lub w przypadku innych działań promocyjnych lub w innych oświadczeniach. Amazon może w dowolnym momencie wycofać wszelkie zezwolenia udzielone na mocy niniejszego ustępu. Klient nie będzie przedstawiać relacji łączącej strony w przekłamany ani ubarwiony sposób. Jeśli udzielamy Klientowi zgody na używanie Znaków Amazon, udzielamy ograniczonej, odwołalnej, nie podlegającej przeniesieniu ani sublicencjonowaniu, niewyłącznej, bezpłatnej licencji w okresie obowiązywania Umowy na używanie wyłącznie tych Znaków Amazon, które możemy udostępnić Klientowi wyłącznie w związku z korzystaniem przez Klienta z Usług reklamowych oraz w ścisłej zgodności z naszymi Zasadami dotyczącymi reklam (w tym ze wszelkimi wytycznymi dotyczącymi znaków towarowych, które udostępniamy). Klient nie będzie modyfikować ani opracowywać Znaków Amazon. Amazon zachowuje własność Znaków Amazon. Przed użyciem Znaków Amazon w jakichkolwiek materiałach Klient musi przesłać takie materiały do firmy Amazon w celu uzyskania jej uprzedniej pisemnej zgody. Klient nie może używać Znaków Amazon do zniechęcania do firmy Amazon lub Usług reklamowych ani też w sposób, który firma Amazon może uznać za ją osłabiający lub w inny sposób jej szkodzący lub powodujący uszczerbek na jej wartości w Znakach Amazon. Cała wartość firmy wynikająca z korzystania przez Klienta ze Znaków Amazon będzie działać na naszą korzyść. Każda licencja udzielona Klientowi w ramach niniejszych zasad zostanie niezwłocznie i automatycznie wypowiedziana (i) po rozwiązaniu Umowy lub (ii) w przypadku, gdy Klient nie zastosuje się do któregokolwiek z warunków Umowy.

Zasady dotyczące reklamowania