Aanvullend beleid

Voor de Amazon Ads-overeenkomst: Dit beleid maakt deel uit van het Advertentiebeleid dat van toepassing is op het gebruik van de Advertentiediensten onder de Amazon Ads-overeenkomst. Termen met een hoofdletter die hier niet zijn gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als in de Amazon Ads-overeenkomst.

AVG-beleid. Amazon Europe Core S.à.r.l. ('AEC') (of een andere aangewezen Amazon-partner) is een onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de Amazon-gegevens binnen de EU. AEC is een beoogde derde-begunstigde van de Overeenkomst en is gemachtigd voor de rechten en voordelen van deze Overeenkomst en kan de bepalingen van deze Overeenkomst handhaven alsof zij een partij is van deze Overeenkomst. Dit beleid blijft van toepassing na beëindiging van de Overeenkomst

LGPD-beleid. Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. ('ASVB') (of een andere naar behoren aangewezen Amazon-partner) is een onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de Amazon-gegevens in Brazilië. ASVB is een beoogde derde-begunstigde van de Overeenkomst en is gemachtigd voor de rechten en voordelen van deze Overeenkomst en kan de bepalingen van deze Overeenkomst handhaven alsof zij een partij is van deze Overeenkomst. Dit beleid blijft van toepassing na beëindiging van de Overeenkomst.

API-partnerbeleid. Onderhevig aan onze toestemming (die we op elk moment kunnen intrekken), kan de Klant een andere entiteit ('API-partner') machtigen om namens de Klant tijdens de Duur toegang te krijgen tot de Advertentiediensten via een applicatieprogramma-interface die beschikbaar is gesteld door Amazon of andere soortgelijke middelen die we van tijd tot tijd kunnen aanwijzen. De Klant zal ervoor zorgen dat de API-partner van de Klant zich houdt aan alle vertrouwelijkheidsverplichtingen en beperkingen voor gebruik en openbaarmaking die van toepassing zijn op de Klant in het kader van de Overeenkomst (ook met betrekking tot gegevens van Advertentiediensten). De Klant is verantwoordelijk voor de activiteiten van de API-partner van de Klant. Dit beleid blijft van toepassing na beëindiging van de Overeenkomst.

Registratie; Informatiebeleid voor klanten. Om de Advertentieconsole te gebruiken, moet de Klant het door ons bepaalde registratieproces voor de Advertentieconsole voltooien. We kunnen de registratie van de Klant om welke reden dan ook weigeren. De Klant zorgt ervoor dat de informatie die de Klant tijdens het registratieproces voor de Advertentieconsole verstrekt en die anderszins aan het account van de Klant is gekoppeld, te allen tijde volledig, nauwkeurig en actueel is. De Klant geeft ons toestemming (en zal ons documentatie verstrekken waaruit blijkt dat de Klant op ons verzoek toestemming heeft gegeven) om de Klantgegevens (inclusief alle bijgewerkte informatie) te verifiëren en om van tijd tot tijd kredietrapporten over de Klant te verkrijgen. Alle persoonlijke gegevens die je ons verstrekt, worden behandeld in overeenstemming met de Privacyverklaring van Amazon.

Beleid voor Bètafuncties. Functies van de Advertentieconsole die als 'Bèta' of anderszins als experimenteel of niet-ondersteund ('Bètafuncties') zijn aangeduid, worden 'AS IS' ('IN DE HUIDIGE STAAT') aangeboden en het gebruik door de Klant is naar eigen keuze en risico van de Klant. Tenzij wij anders overeenkomen, mag de Klant geen informatie over Bètafuncties (inclusief het bestaan ervan of de manier om ze te openen) aan derden bekendmaken en mag de Klant geen Bètafuncties of informatie daarover gebruiken voor andere doeleinden dan het specifieke doel waarvoor ze worden verstrekt.

Kostenbeleid. We kunnen eisen dat de Klant ons geldige creditcardgegevens verstrekt van een door ons geaccepteerde creditcard ('Creditcard van de Klant'). De Klant geeft ons toestemming om creditcardautorisaties te verkrijgen van de creditcardmaatschappij van de Klant.

We kunnen naar eigen goeddunken eisen dat de Klant periodiek Kosten betaalt (bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks) of na het bereiken van prestatiedrempels die door ons zijn vastgesteld. Voor alle bedragen die de Klant ons is verschuldigd, kunnen wij, in aanvulling op onze rechten zoals uiteengezet in de Overeenkomst, het volgende doen: (i) kosten in rekening brengen op de Creditcard van de Klant, (ii) verschuldigde bedragen aan de Klant factureren, in welk geval de Klant het gefactureerde bedrag voor de vervaldatum zal betalen, of (iii) alle bedragen die de Klant aan ons verschuldigd is, verrekenen met of inhouden van betalingen die wij of onze van toepassing zijnde Partner(s) kunnen doen aan de Klant of de Partners van de Klant (bijv. aftrekken van een betaling).

De Klant stemt ermee in om ons dergelijke Kosten te betalen in de toepasselijke lokale valuta die door ons in rekening wordt gebracht of gefactureerd, of andere valuta's die wij en de Klant van tijd tot tijd onderling overeenkomen.

We kunnen krediet te allen tijde verlengen, herzien of intrekken. We zijn niet verplicht om Advertenties te leveren die een kredietlimiet overschrijden. Tenzij door ons vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, is de Klant niet gerechtigd om enige verschuldigde betaling onder de Overeenkomst te verrekenen met enige andere betaling die op grond van de Overeenkomst dient te worden voldaan.

Belastingbeleid. Elke partij is verantwoordelijk, zoals vereist op grond van de toepasselijke Wetgeving, voor het identificeren en betalen van alle belastingen en andere overheidskosten (en eventuele boetes, rente en andere aanvullingen daarop) die aan die partij worden opgelegd door of met betrekking tot de transacties en betalingen in het kader van deze Overeenkomst. Alle door de Klant verschuldigde Vergoedingen zijn exclusief van toepassing zijnde belastingen en heffingen, inclusief btw, GST/HST/QST en toepasselijke omzetbelasting (gezamenlijk de 'Belastingen').

Elke partij dient binnen de gestelde termijn en volgens de toepasselijke wet- en regelgeving een geldige factuur op te stellen waarop de belastingen zijn vermeld. De belastingen moeten afzonderlijk worden vermeld op een dergelijke geldige factuur.

Als de Klant wettelijk recht heeft op een vrijstelling van verkoop-, gebruiks- of soortgelijke transactiebelasting, is de Klant verantwoordelijk voor het verstrekken van juridisch toereikende belastingvrijstellingscertificaten voor elke belastingjurisdictie, evenals andere documentatie die we redelijkerwijs kunnen opvragen. We zullen de belastingvrijstellingscertificaten toepassen op betalingen in het account van de Klant die plaatsvinden na de datum waarop we de belastingvrijstellingscertificaten hebben ontvangen.

Indien enige aftrek of inhouding van belastingen of heffingen of een soortgelijk bedrag vereist is door de Wet, zal de Klant ons hiervan op de hoogte stellen en ons eventuele extra bedragen betalen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat het nettobedrag dat we ontvangen, na aftrek en inhouding van belastingen of heffingen of een soortgelijk bedrag, gelijk is aan het bedrag dat we hadden moeten ontvangen als er geen aftrek of inhouding van belastingen of heffingen of een soortgelijk bedrag was vereist. Daarnaast zal de Klant ons documentatie verstrekken waaruit blijkt dat de ingehouden en afgetrokken bedragen zijn betaald aan de relevante belastingdienst. Wij zullen de Klant de belastingformulieren verstrekken die redelijkerwijs worden opgevraagd om het bedrag van een inhouding of aftrek van belastingen of heffingen of een soortgelijk bedrag met betrekking tot betalingen uit hoofde van deze Overeenkomst te verminderen of te verwijderen. De Klant stemt ermee in dat, wanneer de belastingwetgeving vereist dat de Klant zich registreert in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften, de Klant deze registratie onmiddellijk zal voltooien en te allen tijde zal blijven voldoen aan en verantwoordelijk zal zijn met betrekking tot deze voorschriften. De Klant stemt ermee in om het registratienummer of een andere unieke id of uniek nummer onmiddellijk met Amazon te delen, zodat Amazon relevante wet- en regelgeving kan naleven.

Amazon behoudt zich het recht voor om aanvullende informatie op te vragen en de geldigheid van accountgegevens (inclusief, maar niet beperkt tot, het btw-nummer van de Klant) van de Klant of overheidsinstanties en -agentschappen te bevestigen, in zoverre toegestaan door de wet, en de Klant machtigt Amazon hierbij onherroepelijk om dergelijke informatie van dergelijke overheidsinstanties en -agentschappen op te vragen en te verkrijgen. Verder stemt de Klant ermee in om dergelijke informatie op verzoek aan ons te verstrekken.

Amazon behoudt zich het recht voor om de Klant eventuele toepasselijke niet-gefactureerde btw in rekening te brengen als de Klant een btw-nummer of bewijs van bedrijfsactiviteit verstrekt waarvan wordt vastgesteld dat het ongeldig is.

Dit beleid blijft van toepassing na beëindiging van de Overeenkomst.

Het volgende geldt voor zover Polen het gekozen land is:

  Amazon en de Klant accepteren gezamenlijk en gaan er gezamenlijk mee akkoord dat Amazon voor elke correctie van een originele factuur de correctieve factuur zal uitgeven (indien nodig):

  a) Door Amazon geïnitieerde correctie: Amazon zal de Klant een e-mailbericht sturen wanneer dit nodig is om een correctieve factuur uit te geven, in het bijzonder wanneer dit nodig is om de Kosten en/of het Belastingbedrag dat aanvankelijk aan de Klant in rekening werd gebracht, te verlagen. De dag waarop we de e-mail naar de Klant hebben verzonden, wordt verondersteld als de dag waarop de Klant op de hoogte werd gebracht en akkoord ging met de bijgewerkte Kosten en/of het Belastingbedrag. Als de Klant het niet eens is met de correctie, moet de Klant ons een e-mail sturen. Amazon zal deze beoordelen en schriftelijk bevestigen als we akkoord gaan met het bezwaar van de Klant. Amazon zal de correctieve factuur uitgeven en het is de verantwoordelijkheid van de Klant om alle ingevoerde Belasting die al op de oorspronkelijke factuur is afgetrokken, aan te passen.

  b) Door de Klant geïnitieerde correctie: wanneer de Klant om correctie van een factuur verzoekt, in het bijzonder met betrekking tot een verlaging van de in rekening gebrachte Kosten en/of het Belastingbedrag, stuurt Amazon de Klant een e-mail waarin het verzoek wordt geaccepteerd of geweigerd. Amazon geeft een correctieve factuur uit als we akkoord gaan met de voorgestelde correctie. De dag waarop we de e-mailbevestiging sturen dat de correctie van een Klant is geaccepteerd, wordt verondersteld als de dag waarop Amazon heeft ingestemd met de verlaging van de Kosten en/of het Belastingbedrag. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om eventuele ingevoerde belasting die al op de oorspronkelijke factuur is afgetrokken na ontvangst van de correctieve factuur aan te passen.
  Het gebruik van de advertentiediensten of advertentieconsole betekent acceptatie van ons correctieve factuurproces.

Het volgende geldt voor zover Brazilië het gekozen land is:

  Belastingen: Voor de toepassing van deze Overeenkomst wordt de term 'Belastingen' gedefinieerd als alle belastingen, toeslagen, bijdragen van welke aard dan ook en andere bedragen, zoals gedefinieerd door de Braziliaanse belastingwetgeving, ongeacht of hierbij verwezen wordt naar federaal, staats- of stadsniveau, zoals van toepassing en direct of indirect opgelegd in verband met dit Contract of de uitvoering ervan.

  De bedragen die in deze Overeenkomst worden vermeld, evenals andere bedragen die hieromtrent worden vermeld, omvatten alle toepasselijke belastingen vanaf de datum van ondertekening. Het Belastingbedrag en andere mogelijke boetes die eraan verbonden zijn, die van toepassing zijn en vereist zijn door de Braziliaanse belastingautoriteiten van welk niveau dan ook, zullen dienovereenkomstig worden gedragen en betaald door de belastingbetaler zoals bepaald door de Braziliaanse wet, zonder recht op terugbetaling.

  Om twijfel te voorkomen: alle door de Klant te betalen kosten zijn inclusief toepasselijke Belastingen. De Belastingen moeten afzonderlijk worden vermeld op een geldige belastingfactuur die naar de klant wordt verzonden.

  Indien enige aftrek of inhouding van belastingen of heffingen of een soortgelijk bedrag vereist is door de Wet, zal de Klant ons hiervan op de hoogte stellen en ons eventuele extra bedragen betalen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat het nettobedrag dat we ontvangen, na aftrek en inhouding van belastingen of heffingen of een soortgelijk bedrag, gelijk is aan het bedrag dat we hadden moeten ontvangen als er geen aftrek of inhouding van belastingen of heffingen of een soortgelijk bedrag was vereist.

  In het geval dat de Klant wordt ondervraagd en/of bestraft door de Braziliaanse belastingautoriteiten als gevolg van een door de Klant gepleegde handeling en/of nalatigheid, zal de Klant alle kosten dragen die voortvloeien uit dergelijke onderzoeken en/of doorlichting, inclusief, maar niet beperkt tot de betaling van bedragen met betrekking tot belastingen, monetaire aanpassingen, rente, boetes van welke aard dan ook, advocatenhonoraria en/of externe adviseurs, evenals alle administratieve en juridische kosten die voortvloeien uit een door de Klant gepleegde handeling en/of nalatigheid.

  Amazon en de Klant gaan ermee akkoord dat in het geval van wijzigingen in de berekeningsmethode en/of betaling van de belastingen in verband met deze Overeenkomst, de bijbehorende bedragen worden aangepast om het daadwerkelijke voorkomen ervan weer te geven.

Publiciteitsbeleid. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan onder de Overeenkomst of schriftelijk door ons, zal de Klant op geen enkele wijze het volgende bespreken of ernaar verwijzen: (a) 'Amazon.com', Amazon of andere namen of handelsmerken ('Amazon-merken') van onze Partners, of content, producten of diensten die zijn gekoppeld aan een van de hiervoor genoemde entiteiten, (b) de Uitgevers of Uitgeverseigenschappen die toegankelijk zijn via de Advertentiediensten (behalve zoals opgenomen in Prestatiegegevens die worden bekendgemaakt in overeenstemming met Artikel 6.A van de Overeenkomst), of (c) de relatie van de Klant met ons onder deze Overeenkomst op enigerlei wijze in persberichten, advertenties, verkoop of andere promotionele activiteiten of verklaringen. Amazon kan op elk moment alle krachtens deze paragraaf verleende toestemmingen intrekken. De Klant zal de relatie tussen de partijen op geen enkele wijze verkeerd voorstellen of verfraaien. Als we de Klant toestemming verlenen om de Amazon-merken te gebruiken, verlenen we de Klant gedurende de duur van de Overeenkomst een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare, niet in sublicentie te geven, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om alleen die Amazon-merken te gebruiken die we aan de Klant ter beschikking stellen, uitsluitend in verband met het gebruik door de Klant van de Advertentiediensten en in strikte overeenstemming met ons Advertentiebeleid (inclusief alle richtlijnen voor handelsmerken die we beschikbaar stellen). De Klant zal de Amazon-merken niet wijzigen en er geen afgeleide werken van maken. Amazon blijft eigenaar van de Amazon-merken. Voordat de Klant Amazon-merken in materiaal gebruikt, moet de Klant dit materiaal naar Amazon sturen, waarna Amazon voorafgaande schriftelijke toestemming moet geven. De Klant mag de Amazon-merken niet gebruiken om Amazon of de Advertentiediensten in diskrediet te brengen of gebruiken op een manier waarvan Amazon bepaalt dat deze de welwillendheid van Amazon in de Amazon-merken kan verminderen of anderszins kan beschadigen of aantasten. Alle goedwillendheid die voortvloeit uit het gebruik door de Klant van de Amazon-merken komt ons ten goede. Elke licentie die onder dit beleid aan de Klant wordt verleend, wordt onmiddellijk en automatisch beëindigd (i) bij beëindiging van de Overeenkomst of (ii) indien de Klant niet voldoet aan enige bepaling of voorwaarde van de Overeenkomst.