Các điều khoản và điều kiện áp dụng lượt nhấp chuột quảng cáo

Đối với một số người bán hàng được chọn đủ điều kiện quảng cáo bằng quảng cáo được tài trợ và đăng bán ASIN có thể mua lần đầu tiên trong khoảng thời gian từ ngày 12/9/2022 đến trước ngày 1/3/2023 và hoàn thành Hành động đủ tiêu chuẩn, Amazon Ads sẽ áp dụng một khoản tín dụng nhấp chuột khuyến mãi trị giá 50 USD vào tài khoản quảng cáo được tài trợ Amazon của người bán hàng (theo các Điều khoản và Điều kiện bên dưới), khoản này cũng có thể được quy đổi thành quảng cáo được tài trợ.

Tất cả các lượt nhấp chuột khuyến mãi chưa sử dụng sẽ hết hạn sau 30 ngày kể từ ngày áp dụng lượt nhấp chuột khuyến mãi.

 1. Khuyến mãi này chỉ áp dụng với những người bán đăng bán ASIN có thể mua được lần đầu tiên trong khoảng thời gian từ 12:00 trưa (Múi giờ Thái Bình Dương) ngày 12 tháng 9 năm 2022 đến trước 11:59 tối (Múi giờ Thái Bình Dương) ngày 1 tháng 3 năm 2023 và đủ điều kiện chạy quảng cáo bằng quảng cáo được tài trợ (“Nhà quảng cáo”).
 2. Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho các Nhà quảng cáo tại các thị trường đủ điều kiện sau (dựa trên quốc gia cư trú đã nhập đối với tài khoản của bạn): Nhật Bản, Hoa Kỳ, Đức, và Vương quốc Anh. Nhằm mục đích làm rõ, và không có giới hạn, các Nhà quảng cáo ở các thị trường sau (dựa trên quốc gia cư trú đã nhập đối với tài khoản của bạn) sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình khuyến mãi này: Pháp, Ý, Tây Ban Nha, và Thổ Nhĩ Kỳ.
 3. Để được nhận khoản tín dụng một lần cho lượt nhấp chuột khuyến mãi với tổng số tiền 50 USD, nhà quảng cáo đăng bán ASIN có thể mua được lần đầu tiên trong khoảng thời gian từ 12:00 trưa (Múi giờ Thái Bình Dương) ngày 12 tháng 9 năm 2022 đến trước 11:59 tối (múi giờ Thái Bình Dương) ngày 1 tháng 3 năm 2023 phải (i) gửi ASIN Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) đầu tiên của mình đến trung tâm hoàn thiện đơn hàng trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày đăng bán ưu đãi có thể mua đầu tiên và (ii) đăng ký Sponsored Products với Amazon Ads và khởi động một chiến dịch không có ngày kết thúc cho một ASIN FBA trong vòng 30 ngày kể từ ngày gửi ASIN FBA đầu tiên đến trung tâm hoàn thiện đơn hàng ((i) và (ii) gọi chung là “Hành động đủ tiêu chuẩn”). Xin lưu ý rằng Nhà quảng cáo phải hoàn tất các hành động (i) và (ii) trong khoảng thời gian áp dụng nói trên để đủ điều kiện nhận khoản tín dụng nhấp chuột khuyến mãi.
 4. Khoản tín dụng khuyến mại áp dụng cho chương trình khuyến mãi này chỉ giới hạn ở mức tín dụng nhấp chuột một lần với số tiền là 50 USD cho mỗi Nhà quảng cáo hoàn thành hành động đủ điều kiện theo các Điều khoản và Điều kiện này (chẳng hạn như nếu Nhà quảng cáo có trụ sở hoặc chạy quảng cáo ở nhiều thị trường, thì Nhà quảng cáo đó sẽ nhận được khoản tín dụng nhấp chuột một lần trị giá 50 USD có thể áp dụng cho thị trường đầu tiên nơi người bán hoàn thành hành động đủ tiêu chuẩn.
 5. Nhà quảng cáo sẽ bị tính phí cho bất kỳ lượt nhấp chuột nào nhận được trước khi áp dụng lượt nhấp chuột khuyến mãi và cho tất cả các quảng cáo vượt quá số lượt nhấp chuột khuyến mãi. Nhà quảng cáo có thể tạm ngưng hoặc tạm dừng quảng cáo của mình bất kỳ lúc nào trước khi hết số lượt nhấp chuột quảng cáo nếu không muốn bị tính thêm phí quảng cáo. Nhà quảng cáo chịu trách nhiệm theo dõi mức sử dụng lượt nhấp chuột khuyến mãi vì Nhà quảng cáo sẽ không nhận được thông báo khi hết tín dụng nhấp chuột khuyến mãi.
 6. Nếu Nhà quảng cáo đăng ký tại Châu Âu (được xác định là Vương quốc Anh và Đức), Nhà quảng cáo sẽ nhận được một bộ tín dụng nhấp chuột cho khu vực này. Tín dụng nhấp chuột sẽ được áp dụng cho thị trường đầu tiên mà người bán hoàn thành Hành động đủ tiêu chuẩn.
 7. Trong vòng 2 tuần kể từ khi hoàn thành Hành động đủ tiêu chuẩn, Amazon sẽ áp dụng khoản tín dụng khuyến mãi kiếm được cho Hành động đủ tiêu chuẩn vào tài khoản của Nhà quảng cáo.
 8. Nhà quảng cáo có thể quy đổi khuyến mãi này một lần trong thời gian khuyến mãi.
 9. Tất cả các lượt nhấp chuột quảng cáo sẽ hết hạn sau 30 ngày kể từ ngày được áp dụng.
 10. Nhà quảng cáo phải duy trì tài khoản quảng cáo ở trạng thái tuân thủ tốt yêu cầu của Amazon, tuân theo các điều khoản trong Thỏa thuận Amazon Advertising.
 11. Ưu đãi này và số lượt nhấp chuột quảng cáo không được chuyển nhượng, không được bán lại và không được quy đổi thành tiền mặt.
 12. Ưu đãi này không có hiệu lực trong trường hợp bị pháp luật cấm và trong trường hợp gian lận, nhầm lẫn hoặc không đáp ứng bất kỳ điều khoản nào của ưu đãi.
 13. Việc nhà quảng cáo sử dụng lượt nhấp chuột khuyến mãi nghĩa là nhà quảng cáo chấp nhận các điều khoản và điều kiện này.
 14. Để được nhận khoản tín dụng khuyến mãi này, Nhà quảng cáo phải đăng ký phương thức thanh toán hợp lệ cho phí quảng cáo.
 15. Theo quyết định của riêng mình, Amazon có quyền chấm dứt hoặc sửa đổi ưu đãi này và/hoặc chương trình khuyến mãi này bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do nào và Nhà quảng cáo chấp thuận và đồng ý với bất kỳ và tất cả các thay đổi như vậy.
 16. Nếu tài khoản quảng cáo của Nhà quảng cáo sử dụng đơn vị tiền tệ khác với tài khoản được thưởng lượt nhấp chuột khuyến mãi, số tiền thực tế của lượt nhấp chuột khuyến mãi có thể tùy theo sự biến động trong tỉ giá ngoại tệ.
 17. Nhà quảng cáo chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản thuế phát sinh.
 18. Sẽ có giới hạn là một khoản tín dụng nhấp chuột khuyến mãi cho mỗi tài khoản Nhà quảng cáo.
 19. Đơn vị tiền tệ của lượt nhấp chuột khuyến mãi phụ thuộc vào tài khoản nhà quảng cáo.