คู่มือ

การตลาดเพื่อสร้างแบรนด์คืออะไร คู่มือฉบับสมบูรณ์

การตลาดเพื่อสร้างแบรนด์ คือการส่งเสริมสินค้าหรือบริการของแบรนด์โดยมีเป้าหมายเพื่อจะยกระดับแบรนด์ในภาพรวม โดยเกี่ยวข้องกับการสร้างและการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคและคุณลักษณะของแบรนด์ที่ทำการตลาด ซึ่งเป็นลักษณะที่ผู้คนจะนึกถึงเมื่อนึกภาพแบรนด์นั้น ๆ ขึ้นมา

เริ่มใช้ Amazon Ads เพื่อแสดงสินค้าและสร้างแคมเปญของคุณ

หากคุณมีประสบการณ์จำกัด โปรดติดต่อเราเพื่อขอรับบริการแบบมีการจัดการโดย Amazon Ads มีข้อกำหนดด้านงบประมาณขั้นต่ำ

สร้างโฆษณาแบบต้นทุนต่อคลิก เพื่อช่วยให้ลูกค้าพบสินค้าของคุณบน Amazon

ช่วยให้ลูกค้าค้นพบแบรนด์และสินค้าของคุณด้วยชิ้นงานโฆษณาที่ปรากฏในหน้าผลการช้อปปิ้งที่เกี่ยวข้องบน Amazon

ในคู่มือนี้ เราจะให้ภาพรวมเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ทั้งหมด รวมถึงกลยุทธ์การตลาดของแบรนด์ ประเภทของแบรนด์ การรับรู้ของแบรนด์ คุณค่าของแบรนด์ ความเกี่ยวข้องของแบรนด์ และการจดจำแบรนด์ ตลอดจนโซลูชันการสร้างแบรนด์ที่โดดเด่นจาก Amazon Ads

แบรนด์คืออะไร

แบรนด์เป็นวิธีการที่บริษัทสร้างความแตกต่างจากแบรนด์ในระดับเดียวกัน อาจมองว่าแบรนด์เป็นบุคลิกภาพของบริษัทที่สื่อสารผ่านเครื่องหมายระบุ โลโก้ ชื่อ แท็กไลน์ เสียงพูด และโทนสี ชื่อแบรนด์ที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นที่รู้จักมากที่สุดในด้านยานยนต์ ของเล่น อาหารและเครื่องดื่มมีมานานหลายทศวรรษ โดยบางแบรนด์มีการสร้างแบรนด์ที่คงเส้นคงวาและเป็นที่จดจำมากกว่าศตวรรษ

แบรนด์แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ แบรนด์ของบริษัท/องค์กร แบรนด์สินค้า และแบรนด์ส่วนบุคคลซึ่งนำไปปรับใช้กับบุคคล กฎของการตลาดเพื่อสร้างแบรนด์นำไปปรับใช้ได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงประเภทแบรนด์ ตอนนี้เรารู้แล้วว่าแบรนด์คืออะไร ต่อไปเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการสร้างกลยุทธ์การตลาดสำหรับแบรนด์กัน

ดาว

การตลาดเพื่อสร้างแบรนด์คืออะไร

การตลาดเพื่อสร้างแบรนด์เป็นกระบวนการในการสร้างและเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และผู้บริโภค แทนที่จะเน้นที่แต่ละสินค้าหรือบริการแต่ละอย่าง แต่การตลาดเพื่อสร้างแบรนด์จะโฆษณาทุกสิ่งในภาพรวมของแบรนด์โดยใช้สินค้าและบริการเป็นจุดพิสูจน์ที่สนับสนุนคำมั่นสัญญาของแบรนด์ เป้าหมายของการตลาดเพื่อสร้างแบรนด์คือการสร้างมูลค่าของแบรนด์ ซึ่งก่อให้เกิดมูลค่าของบริษัทในที่สุด

ช่องทางที่ใช้ได้สำหรับกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างแบรนด์เป็นช่องทางเดียวกับที่บริษัทสามารถใช้สำหรับกิจกรรมทางการตลาดสินค้า เช่น การโฆษณาทางดิจิทัล ทางโซเชียล และการค้นหาที่เสียค่าใช้จ่าย กลยุทธ์ที่ดีคือการใช้ช่องทางต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อสร้างส่วนผสมของสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง ยกตัวอย่างเช่น นักการตลาดเพื่อสร้างแบรนด์อาจใช้กลยุทธ์การโฆษณาแบรนด์เสริมด้วยการดำเนินการทางการตลาดด้วยอีเมลและเนื้อหา เพื่อผลักดันให้เกิดการรับรู้ของแบรนด์และการเข้าถึงลูกค้าที่มีศักยภาพในพื้นที่ดิจิทัลอันหลากหลาย แต่เมื่อต้องตัดสินใจเลือกข้อความที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมในพื้นที่เหล่านี้ เราต้องพิจารณาคุณลักษณะของแบรนด์เป็นลำดับแรก

อะไรคือคุณลักษณะของแบรนด์

เช่นเดียวกับคนที่มีการผสมผสานลักษณะเฉพาะตัวของบุคลิกภาพในรูปแบบต่าง ๆ แบรนด์ก็มีคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นเดียวกัน คุณลักษณะเป็นตัวบ่งชี้ที่ผู้บริโภคมองเห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ ซึ่งอาจรวมถึง ชื่อและแท็กไลน์ สี หรือแม้กระทั่งเพลงหรือเสียงที่มักจะเกี่ยวข้องกับแบรนด์ นอกจากนี้คุณลักษณะยังอาจหมายถึงความรู้สึกที่แบรนด์ทำให้เกิดขึ้นด้วย ตัวอย่างเช่น ‘ความรู้สึก’ จะเป็นคุณลักษณะที่รวมถึง ความเป็นของแท้ เป็นนวัตกรรม ที่เชื่อถือได้ มีความซื่อสัตย์ หรือมีความโปร่งใส

คุณค่าของแบรนด์คืออะไร

คุณค่าของแบรนด์ เป็นมูลค่าแบรนด์ของบริษัท หรือเป็นตัวชี้วัดการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ คุณค่าของแบรนด์ที่แข็งแกร่งนั้นเกี่ยวข้องกับการที่ผู้บริโภครู้จักแบรนด์ดีเพียงใด ความชอบของพวกเขาที่มีต่อแบรนด์นี้มากกว่าแบรนด์อื่น ระดับการเชื่อมต่อกับแบรนด์ และระดับความภักดีต่อแบรนด์ คุณค่าของแบรนด์ที่แข็งแกร่งจะเปิดกว้างให้แบรนด์สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมและขยายธุรกิจของพวกเขาด้วยการสนับสนุนจากฐานผู้บริโภคที่มีความภักดี

การวัดคุณค่าของแบรนด์ทำได้โดยการเปรียบเทียบการรับรู้ของแบรนด์ ความภักดีที่มีต่อแบรนด์ ความชื่นชอบ และเมทริกซ์ทางการเงิน

 • การรับรู้ของแบรนด์ เป็นตัวกำหนดว่าจะมีผู้บริโภคจำนวนเท่าใดที่รู้จักแบรนด์ และมีการวัดผล ผ่านการสำรวจความคิดเห็นและกลุ่มสนทนา เครื่องมือรับฟังจากโซเชียล ตลอดจนข้อมูลเชิงลึกของการค้นหาและจำนวนการเข้าชมของเว็บ
 • ความภักดีต่อแบรนด์ วัดได้โดยการใช้ข้อมูลเชิงลึกด้านพฤติกรรมการซื้อ เช่น พฤติกรรมการซื้อซ้ำและระยะห่างระหว่างการซื้อแต่ละครั้ง
 • ความชื่นชอบในแบรนด์สินค้า วัดจากข้อมูลเชิงลึก เช่น เมทริกซ์ความตั้งใจซื้อและการสำรวจความคิดเห็น
 • เมทริกซ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มยอดขายเป็นผลลัพธ์มาจากแคมเปญการตลาดเพื่อสร้างแบรนด์

การที่จะสร้างคุณค่าของแบรนด์ที่แข็งแกร่ง การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคให้แน่นแฟ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคคืออะไร

ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค หรือที่เรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคหรือความสัมพันธ์ของแบรนด์ คือการที่แบรนด์กับผู้บริโภคมีความเชื่อมต่อกันได้ดีเพียงใด เป็นการเชื่อมต่อกันอย่างแน่นแฟ้นหรืออ่อนแอ เป็นการเชื่อมต่อกันในแง่บวกหรือแง่ลบ ผู้บริโภคมีการเชื่อมต่อกับแบรนด์เพราะการใช้งาน หรือลงทุนกับแบรนด์เพราะอารมณ์ความรู้สึก การเชื่อมต่อกับแบรนด์ที่ดีที่สุดจะมีความแน่นแฟ้น เป็นไปในเชิงบวก และฝังรากลึกทางอารมณ์ นี่คือการเชื่อมต่อที่ช่วยเปลี่ยนผู้ซื้อจากผู้ซื้อเพียงครั้งเดียวเป็นผู้สนับสนุนแบรนด์ตลอดชีวิต

เหตุใดการสร้างแบรนด์จึงมีความสำคัญ

การสร้างแบรนด์อาจมีความสำคัญมากขึ้นกว่าที่เคยเพราะตลาดมีความอิ่มตัวมากขึ้น และการเชื่อมต่อกับผู้บริโภคอย่างแท้จริงทำได้ยากขึ้น การสร้างแบรนด์ช่วยให้ บริษัทสามารถบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตนและยกระดับการรับรู้โดยการให้สิ่งที่ลูกค้าเชื่อมั่น ซึ่งจะจุดประกายความสนใจและเชิญชวนให้ลูกค้าค้นหา, เรียนรู้, และสร้างความสัมพันธ์ที่น่าจดจำกับแบรนด์ของพวกเขา แทนที่จะเป็นข้อมูลจำเพาะและคุณลักษณะ แต่การสร้างแบรนด์เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่บริษัทมีจุดยืนว่าเราคือใครที่เป็นหัวใจสำคัญ การสร้างแบรนด์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำให้ผู้บริโภครู้สึกดีเกี่ยวกับการสนับสนุนบริษัท และการสร้างความสัมพันธ์ทางอารมณ์ หมายถึง การที่แบรนด์สามารถสร้างความประทับใจในระยะยาวซึ่งช่วยส่งเสริมการเติบโตและทำให้เกิดความภักดีของลูกค้าในระยะยาว

การสร้างกลยุทธ์แบรนด์

กลยุทธ์แบรนด์ คือแผนแม่บทที่บริษัทต้องปฏิบัติตามเพื่อที่จะพัฒนาแบรนด์ของตนเอง กลยุทธ์แบรนด์ที่ดีที่กำหนดเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ทุกกลยุทธ์แบรนด์ควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

แถบค้นหา

งานวิจัย

กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ของบริษัทจะต้องมีเหตุผลรองรับทางด้านการวิจัยที่แสดงภาพรวมของการแข่งขันและวิธีการที่แบรนด์สามารถแก้ปัญหาเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครภายในบริษัท วิธีนี้จะช่วยให้แบรนด์กำหนดเป้าหมายที่เป็นจริงสำหรับการเจริญเติบโตได้และเข้าใจว่าแบรนด์ระดับใกล้เคียงมีการวางตำแหน่งแบรนด์อย่างไร

เป้าหมายและวัตถุประสงค์

เป้าหมายและวัตถุประสงค์

เป้าหมายและวัตถุประสงค์รวมถึงแบรนด์ที่ตรวจวัดได้และเมทริกซ์ทางการตลาด เช่นเดียวกับเป้าหมายของแบรนด์ที่ครอบคลุม คำมั่นสัญญาของแบรนด์คืออะไร อะไรคือประสบการณ์ที่ผู้บริโภคสามารถคาดหวังได้ต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ทุกครั้ง การทำงานย้อนกลับและการตอบคำถามเหล่านี้ก่อนจะช่วยบริษัทกำหนดว่า พวกเขาเป็นใคร และวัตถุประสงค์ในการให้บริการผู้บริโภคคืออะไร

กลุ่มเป้าหมาย

คำจำกัดความของกลุ่มเป้าหมาย

ทุกแบรนด์และกลยุทธ์การตลาดควรรวมถึงกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนโดยอิงตามข้อมูลภายในและภายนอก พัฒนากลุ่มผู้ซื้อ ซึ่งแทนตัวตนของผู้บริโภคในอุดมคติ โดยรวมถึงลักษณะข้อมูลทางประชากรศาสตร์และข้อมูลทางพฤติกรรม เพื่อช่วยเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาน้ำเสียงของแบรนด์ การซื้อสื่อ และกลยุทธ์ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

ชิ้นงานโฆษณา

สร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์

เมื่อพูดถึงการสร้างแบรนด์ อัตลักษณ์จึงหมายถึงทุกองค์ประกอบของการออกแบบที่ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างภาพของแบรนด์ที่มองเห็นได้ชัดเจน ซึ่งรวมถึงชื่อ โลโก้ แท็กไลน์ แถบสี แบบอักษร และลักษณะรูปภาพ เอกลักษณ์ของแบรนด์ที่ชัดเจนและสอดคล้องก่อให้เกิดการรับรู้ที่เพิ่มขึ้น

การขยาย

กำหนดการส่งข้อความและการวางตำแหน่ง

ข้อความที่แบรนด์จะใช้เพื่อตอกย้ำคำมั่นสัญญาของแบรนด์คืออะไร แบรนด์จะวางตำแหน่งอย่างไรเมื่อเทียบกับแบรนด์ระดับเดียวกัน กำหนดวิธีการส่งข้อความทั้งภายในและภายนอกแบรนด์ โดยภายในจะมุ่งเน้นไปที่การสื่อสารกับพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และภายนอกมุ่งเน้นที่การสื่อสารกับผู้บริโภค ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กำหนดพันธกิจ คำชี้แจงวิสัยทัศน์ ค่านิยม และคำประกาศการวางตำแหน่งแบรนด์ ซึ่งเป็นสิ่งที่แบรนด์ทำ กลุ่มเป้าหมาย และวิธีการทำให้บรรลุเป้าหมายตามคำมั่นสัญญาของแบรนด์ เมื่อได้ทำอย่างเหมาะสม องค์ประกอบของการเล่าเรื่องแบรนด์เหล่านี้จะยังคงอยู่ในใจของลูกค้าได้นานกว่าความทรงจำของสินค้าแต่ละชิ้นที่พวกเขาซื้อ

คู่มือสำหรับแบรนด์

พัฒนาแนวทางของแบรนด์

แนวทางของแบรนด์ คือโครงร่างที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการใช้และไม่ใช้องค์ประกอบของแบรนด์เพื่อความสอดคล้องกันในทุกภาคส่วน แนวทางของแบรนด์จะอธิบายถึงน้ำเสียงและโทนสีของแบรนด์ โดยเน้นที่รูปแบบรูปภาพ ซึ่งรวมถึงแนวทางของสไตล์เนื้อหา และการกำหนดรูปแบบการใช้โลโก้และแบบอักษรที่ถูกต้อง แนวทางของแบรนด์เป็นชิ้นส่วนที่สำคัญของการจัดการแบรนด์และกลยุทธ์การตลาดของแบรนด์ เพราะสิ่งเหล่านี้ช่วยให้บริษัทสามารถเปิดตัวแบรนด์ออกไปในวงกว้าง ด้วยการสร้างของทุกคนจากชุดเครื่องมือเดียวกัน นอกจากนี้ยังรวมถึงคลังแอสเซทของแบรนด์ ที่นักการตลาดสามารถดึงแอสเซทของแบรนด์ที่อนุมัติแล้วไปใช้งานได้

ปฏิทิน

ไทม์ไลน์การเปิดตัว

กลยุทธ์การตลาดในการสร้างแบรนด์ควรรวมถึงไทม์ไลน์ในการเปิดตัว รวมทั้งรายละเอียดว่า องค์ประกอบต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์เสริมและแคมเปญการโฆษณาดิจิทัลที่ช่วยสนับสนุนจะเปิดตัวตอนไหน โปรดจำไว้ว่า ถ้านี่เป็นการรีแบรนด์ ทุกอย่างไม่ว่าลายเซ็นอีเมล เนื้อหาทางโซเชียล แม่แบบจดหมายข่าว หรือป้ายกำกับ จะต้องมีการอัปเดตด้วย

การตรวจวัดแบรนด์

การตรวจวัดแบรนด์

เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีเมทริกซ์และวิธีการโดยละเอียดที่บริษัทจะสามารถติดตามและวัดผลความสำเร็จของแบรนด์ได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว วัดผลสิ่งต่าง ๆ เช่น ความพึงพอใจของแบรนด์ผ่านคะแนนการบอกต่อสุทธิ ซึ่งจะวัดผลความภักดีและความกระตือรือร้นของลูกค้า คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า การรู้จักและการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์ ความเกี่ยวข้องของแบรนด์ และการสร้างความแตกต่าง เพื่อช่วยในการตรวจวัดผลดังกล่าว เมทริกซ์ลูกค้าใหม่ของแบรนด์ ของ Amazon Ads จะช่วยให้ผู้โฆษณาระบุกลยุทธ์ที่สามารถสร้างลูกค้าเพิ่มขึ้นและการเติบโตทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพบน Amazon ตามที่ Akama Davies ผู้อำนวยการฝ่ายโซลูชันและนวัตกรรมระดับโลกของ Xaxis กล่าวว่า "การตลาดเพื่อสร้างแบรนด์จำเป็นต้องมีเมทริกซ์ที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้ การใช้ข้อมูลเชิงลึกสามารถทำให้กิจกรรมการสร้างแบรนด์ทั้งหมดของคุณที่ตรวจวัดได้ มีส่วนสำคัญ และบูรณาการได้มากขึ้น”1

สามสิ่งที่ต้องจำในการทำการตลาดเพื่อสร้างแบรนด์

การตลาดเพื่อสร้างแบรนด์สามารถครอบคลุมทั้งแบรนด์ใหม่และแบรนด์เดิมที่มีอยู่แล้ว ต่อไปนี้คือสามสิ่งที่นักการตลาดควรจำไว้เมื่อพูดถึงการตลาดเพื่อสร้างแบรนด์

 1. อย่าลืมว่าการสร้างแบรนด์และการตลาดนั้นแตกต่างกัน แบรนด์ของบริษัทคือบุคลิกภาพ ส่วนการตลาดคือการที่บริษัทแชร์บุคลิกภาพนั้นกับผู้บริโภค
 2. ใช้เวลาในการวิจัยหรือการตรวจวัด หากปราศจากศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเรียนรู้ว่าแบรนด์ระดับเดียวกันอยู่ในสถานะอย่างไร ก็จะเป็นเรื่องยากที่จะสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ได้ และหากไม่มีคุณลักษณะทางการตลาดที่เหมาะสมก็จะเป็นปัญหาในการจะรู้ว่าแบรนด์ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ การใช้เวลากับทั้งการวิจัยและการตรวจวัดจะช่วยกำหนดกลยุทธ์และความสำเร็จสำหรับแบรนด์ของคุณ
 3. แสดงคุณลักษณะของแบรนด์ (แทนที่จะบอกเฉย ๆ) บริษัทอาจต้องวางตำแหน่งแบรนด์ให้มีความน่าเชื่อถือ โดยไม่บอกว่านี่เป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือ แต่ควรแสดงความน่าเชื่อถือผ่านสินค้าและการบริการลูกค้าที่เชื่อถือได้

แนวโน้มในการตลาดเพื่อสร้างแบรนด์

การเปลี่ยนไปสู่การตลาดเพื่อสร้างแบรนด์กับการตลาดสินค้ากลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นเมื่อมูลค่าของแบรนด์มีความชัดเจนมากขึ้น เมื่อผู้บริโภครู้สึกผูกพันกับแบรนด์ พวกเขามักจะลองสินค้าใหม่จากบริษัทนั้น และเมื่อลูกค้าคิดว่าแบรนด์มีจุดประสงค์ที่แข็งแกร่ง พวกเขามีแนวโน้มที่จะแนะนำแบรนด์ให้กับครอบครัวและเพื่อนฝูง 4.5 เท่า2 แนวโน้มสำคัญสี่ประการที่การตลาดเพื่อสร้างแบรนด์ต้องระวัง

 1. การใช้การโฆษณาแบบตั้งโปรแกรม คือการใช้เทคโนโลยีในการซื้อและขายโฆษณาดิจิทัลเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่มากขึ้น มีการเข้าถึงที่กำหนดเองมากขึ้น มีความโปร่งใส และมีการตรวจวัดและการเพิ่มประสิทธิภาพตามเวลาจริงสำหรับแคมเปญของแบรนด์
 2. ใช้การตลาดวิดีโอเพื่อจะบอกเล่าเรื่องราวของแบรนด์ให้ดีกว่าการใช้เพียงภาพนิ่งและคำโฆษณา วิดีโอเป็นประโยชน์ในการสร้างการรับรู้ของแบรนด์และเพื่อตอกย้ำการส่งข้อความกับลูกค้าที่สร้างขึ้นแล้ว ในความเป็นจริงแล้วจากการศึกษาของ Wyzowl ร้อยละ 69 ของลูกค้าที่สำรวจกล่าวว่าพวกเขาต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการใหม่ผ่านวิดีโอหรือสื่ออื่น ๆ เช่น บทความที่มีข้อความหรืออินโฟกราฟิก3
 3. ใช้วิธีการแบบผสานทุกช่องทาง เพื่อทำการตลาดแบรนด์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ช่องทางดิจิทัล การโฆษณาบนสตรีมมิ่งทีวี (OTT) โซเชียลมีเดีย บล็อกของบริษัท อีเมล และอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 4. สนับสนุนการโฆษณาแบรนด์ด้วยการตลาดด้านเนื้อหาเพื่อเสริมสร้างเรื่องราวของแบรนด์ เครื่องมือเช่น Amazon Posts และ Amazon Follow ช่วยสร้างการเชื่อมต่อกับผู้บริโภค Colleen Aubrey รองประธานฝ่ายการโฆษณาประสิทธิภาพที่ Amazon กล่าวว่า “เมื่อลูกค้า 'ติดตาม' แบรนด์ พวกเขาจะมองเห็นการอัปเดตที่มาจากแบรนด์นั้นได้ทันที ซึ่งรวมถึงการเปิดตัวสินค้าใหม่ ดีล โพสต์ใหม่ และการสตรีมผ่าน Amazon Live ลูกค้าจึงไม่พลาดอะไรไปแม้แต่ครั้งเดียว”

ตัวอย่างของกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพ

แบรนด์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดมีวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนและกระตุ้นความรู้สึกเมื่อผู้บริโภคโต้ตอบกับพวกเขา โดยจะแตกต่างจากแบรนด์ระดับเดียวกันและใช้วิธีการเฉพาะบุคคลในการทำการตลาดแบรนด์เพื่อให้ผู้บริโภคไม่รู้สึกว่าถูกขายสินค้า แต่จะรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดของแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพสามประการที่แบรนด์ต่าง ๆ ใช้เพื่อสร้างการเติบโตให้แบรนด์ของตนด้วย Amazon Ads

 1. การใช้การโฆษณาแบรนด์และสินค้าร่วมกัน: บางแบรนด์ที่ทำงานร่วมกับ Amazon Ads ใช้ Sponsored Brands และร้านค้า ร่วมกับ Sponsored Products เพื่อเชื่อมต่อกับผู้บริโภคที่กำลังซื้อสินค้าในประเภทที่พวกเขาวางขาย และมีการระบุเป้าหมายคีย์เวิร์ดเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจและมีความตั้งใจที่กำลังช้อปปิ้งสินค้าเช่นเดียวกับของพวกเขา
 2. การผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมและการขายด้วยการแสดงเว็บของ Amazon ที่มีการระบุแบรนด์: จากการวิจัยเป็นการภายใน โดยเฉลี่ยแล้ว บริษัทที่เชื่อมโยงแคมเปญของ Sponsored Brands กับ Store ของตนมีผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้นถึง 17 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับการเชื่อมโยงแคมเปญกับหน้าสินค้า4 นั่นเป็นเพราะ Stores ช่วยให้แบรนด์มีตัวตนบน Amazon โดยบริษัทเป็นผู้ดำเนินการเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของแบรนด์ผ่านวิดีโอ ไลฟ์สไตล์ รูปภาพสินค้า และเนื้อหา
 3. การเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญการตลาดเพื่อสร้างแบรนด์ด้วยการวิเคราะห์ MidWest Homes for Pets ใช้ Amazon Attribution เพื่อเป็นศูนย์กลางมุมมองเกี่ยวกับการดำเนินการโฆษณาในทุกที่ที่ลูกค้าใช้เวลาอยู่ ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาตัดสินใจได้ว่า กลยุทธ์ใดกำลังผลักดันกิจกรรมการช้อปปิ้งเพิ่มขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการควบคุมต้นทุนทำให้บริษัทสามารถผลักดันยอดขายให้ได้มากขึ้นและปรับปรุง ROAS (ผลตอบแทนจากการจ่ายค่าโฆษณา)

สรุป

การตลาดเพื่อสร้างแบรนด์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเน้นจุดแข็งของแบรนด์เพื่อคงประสิทธิภาพในระยะยาว โดยจะมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค และเมื่อทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็จะนำมาใช้ร่วมกับกิจกรรมการทางตลาดเพื่อสร้างกำหนดคุณลักษณะของแบรนด์ที่จะช่วยส่งเสริมการสนับสนุนและความภักดีต่อแบรนด์

1การสนทนากับ Xasis บนบล็อก Amazon Ads
2 จุดแข็งของการศึกษาวัตถุประสงค์, มิถุนายน 2020
3 Wyzowl, สถิติการตลาดผ่านวิดีโอปี 2021
4 ข้อมูลภายใน Amazon 2018