Các trang đích Fire TV

Khi nhà quảng cáo muốn trưng bày một nhóm các sản phẩm liên quan đến nhau qua thông tin, video và hình ảnh bổ sung, các trang đích Fire TV là giải pháp linh hoạt, có mẫu sẵn.

Vui lòng tham khảo phần Trang đích chiến dịch để biết thông tin về trang đích trên các nền tảng khác.

Hướng dẫn và các thành phần của trang đích Fire TV

Hướng dẫn quảng cáo và thông số kỹ thuật chi tiết cho các thành phần của Trang đích Fire TV được đăng tải ở đây.

Các loại trang đích

Ví dụ: Go Pro Go Travel

Trang đích video

Trưng bày video và kết video bằng thông tin sản phẩm thúc đẩy hành động.

Ví dụ: Xbox One S

Sử dụng carousel cuộn các ô để giới thiệu nhiều tính năng hoặc sản phẩm.

Ví dụ: The Mist

Lưới

Sử dụng các trang có mẫu sẵn để trưng bày sản phẩm của bạn theo bố cục được xác định trước.

Ví dụ: Adidas

Chế độ xem đơn

Hiển thị thông tin chi tiết về một tính năng hoặc sản phẩm.

Trang đích tùy chỉnh

Liên hệ với đại diện Amazon Ads để tìm hiểu thêm về Chiến dịch trang đích có thể tùy chỉnh
Trang.

Làm mới quảng cáo

Nội dung của các trang đích của Fire TV có thể được làm mới mỗi quý một lần. Trong những lần làm mới quảng cáo này, một hoặc tất cả các thành phần được hỗ trợ có thể được cập nhật. SLA cho một lần làm mới là 10 ngày.

Các trang đích của chiến dịch

Các trang đích của Fire TV được thiết kế riêng để tận dụng tối đa màn hình TV và điều hướng.

Để biết thêm thông tin về các trang đích có thể truy cập được từ trang web, các ứng dụng di động và thiết bị máy tính bảng của Amazon, vui lòng xem Trang đích chiến dịch.