Det här är vad vi lärt oss av 200 000 Sponsored Products-kampanjer

Av: Kazuya Murayama, medie- och analyschef, och Ashton Brown, teknisk skribent

I denna studie från 2020–2021 av över 220 000 Sponsored Products-kampanjer från globala klädförsäljare på Amazon baserade i Kina jämför vi annonseringsstrategier för säljare med bättre respektive sämre resultat. Vi använder sedan jämförelsen för att hitta användbara insikter som annonsörer kan använda för att förklara värdet av Sponsored Products i kombination med rekommendationer som Kina-baserade säljare i klädbranschen kan använda för att förbättra avkastningen på annonsutgifter, konverteringstakten och klickfrekvensen.

Artikelns höjdpunkter:

I denna studie analyserade vi över 220 000 Sponsored Products-kampanjer från Kina-baserade klädsäljare som säljer globalt (12 platser: USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Japan, Kanada, Italien, Spanien, Indien, Australien, Förenade Arabemiraten och Mexiko) mellan augusti 2020 och juli 2021. För att genomföra analysen grupperade vi Sponsored Products-kampanjerna i fem olika kluster, där kluster 1 var de mest framgångsrika och kluster 5 det minst framgångsrika när det gällde avkastning på annonsutgifter (ROAS), konverteringstakt (CVR) och klickfrekvens (CTR).

Vår analys visade att Kina-baserade säljare med bäst resultat (kluster 1) hade 4,6 gånger högre ROAS, 3,7 gånger högre CVR och 3,2 gånger högre CTR.

Säljare med bäst resultat

4,6 gånger

Högre avkastning på annonsutgifter

3,7 gånger

Högre konverteringstakt

3,2 gånger

Högre klickfrekvens

För att ge annonsörer användbara insikter använde vi maskininlärning för att analysera vilka annons- och medieattribut som bidrog antingen mer eller mindre till klick och konverteringstakt. Därefter identifierade vi vilka attribut som hade störst positiv inverkan på ROAS, CVR och CTR.

Den här artikeln ger insikter/bästa praxis om de viktigaste attributen eller strategierna genom att kvantifiera i vilken grad Kina-baserade säljare med toppresultat (kluster 1) och Kina-baserade säljare med sämre resultat (kluster 4) använde varje nyckelattribut eller nyckelstrategi.

Mer information om hur vi utförde denna studie finns i avsnittet Metodik i slutet av den här artikeln.

Säljare med bäst resultat kör Sponsored Products-kampanjer i nästan 90 dagar längre än säljare med sämre resultat

Under perioden som analyseras körde de bäst presterande annonsörerna ständigt aktiva Sponsored Products-kampanjer i medianvärdet 237 dagar, medan de sämre presterande annonsörerna bara körde kampanjer i medianvärdet 149 dagar. För bästa kampanjresultat rekommenderar vi att klädförsäljare använder Sponsored Products året runt. Det bidrar till att göra varumärket ständigt närvarande och ger mer tid för kampanjoptimering.

Antal dagar med ständigt aktiva Sponsored Products-kampanjer

237

Säljare med bäst resultat

149

Säljare med sämre resultat

Säljare med bäst resultat var nästan 20 % mer benägna att använda dynamisk budgivning i Sponsored Products-kampanjer

Vår analys visade att dynamisk budgivning är ett effektivt verktyg för att engagera kunder, särskilt när det gäller ROAS, CVR och CTR. Under de tolv månader som analyserades använde säljare med bäst resultat dynamisk budgivning i 86 % av kampanjerna, medan annonsörer med sämre resultat bara använde dynamisk budgivning i 67 % av kampanjerna.

Procentandelen Sponsored Products-kampanjer som inkluderat dynamisk budgivning

86 %

Säljare med bäst resultat

67 %

Säljare med sämre resultat

Komma igång med dynamisk budgivning

Annonsörer bör börja med Sponsored Products-kampanjer. Det finns tre saker att tänka på när man använder dynamisk budgivning:

 • Överväg att testa en dynamisk budgivningsstrategi i en stabil kampanj: När du testar en budgivningsstrategi är det bäst att välja en stabil kampanj. Stabila kampanjer är sådana som har körts i minst två veckor och har en positiv inverkan på konverteringar.
 • Överväg att begränsa ändringar under testning: Vi rekommenderar dig som annonsör att begränsa antalet ändringar när du testar strategier, så att du kan koppla samman förändringar i resultat med en specifik ändring som du gjort.
 • Överväg att jämföra strategier mellan olika kampanjer: När du skapar nya kampanjer bör du jämföra den nya budgivningsstrategin med en befintlig, stabil strategi (om möjligt).

De bäst presterande annonsörerna erbjuder Prime-frakt för 10 % fler produkter i Sponsored Products-kampanjer

Den tredje insiktsdrivna rekommendationen är att specifikt öka klickfrekvensen genom att öka antalet ASIN:er, eller produkter, som erbjuds med Prime-frakt. Vi använder maskininlärningsmodeller för att identifiera produkter som har stor sannolikhet att generera klick om de annonseras. Vi har också upptäckt att annonserade produkter med Prime-märket bidrar till att öka chanserna för att en kund ska klicka på annonsen.

Vår analys visade att av de tillgängliga ASIN:erna (unika serienummer) erbjöds 59 % med Prime-frakt i toppresterande annonsörers Sponsored Products-kampanjer, medan 49 % erbjöds med Prime-frakt i sämre presterande annonsörers kampanjer.

Procentandel av totala ASIN:er som erbjöds med Amazon Prime-frakt

59 %

Säljare med bäst resultat

49 %

Säljare med sämre resultat

Saker att tänka på när du erbjuder Prime-frakt

 • Överväg att registrera Sponsored Products-relaterade ASIN:er i programmet Fraktas från Amazon (FBA).
 • Överväg att registrera Sponsored Products-relaterade ASIN:er i programmet Seller Fulfilled Prime (SFP).
 • Överväg att kombinera både FBA- och SFP-program för att erbjuda fler alternativ för Prime-leverans.

Säljare med bäst resultat bibehöll ett 2:1-förhållande mellan riktade nyckelord och negativa nyckelord i sina Sponsored Products-kampanjer, medan säljare med sämre resultat bibehöll ett 1:1-förhållande

Att inkluderanegativa nyckelord för ASIN:er eller serienummer på produkter är, som vi sett i tidigare artiklar, ett effektivt verktyg. När det gäller kinesiska klädförsäljare (som säljer till en global målgrupp) har vi funnit att riktade nyckelord också är ett effektivt verktyg för att säkerställa att annonserna är relevanta för rätt kunder.

Under de tolv månader som analyserades använde säljarna med bäst resultat riktade nyckelord i 68 % av Sponsored Products-kampanjerna och negativa nyckelord i 32 % av kampanjerna, jämfört med 49 % respektive 51 % för säljare med sämre resultat.

Riktade nyckelord i relation till negativ nyckelordsinriktning

68:32

Säljare med bäst resultat

49:51

Säljare med sämre resultat

Saker att tänka på när du använder nyckelord

 • Kontrollera dina befintliga kampanjrapporter för att hitta termer som du bör använda negativ inriktning på. Lägre klickfrekvens (CTR), högre utgifter och lägre konverteringstakt är tydliga indikatorer på att en inriktning inte ger resultat och kan exkluderas från nyckelorden.
 • Kontrollera ofta resultatet för dina exkluderade nyckelord för att lära dig mer om och optimera kampanjerna med de nyckelord som fungerar bäst för ditt varumärke.
 • Kontrollera om det finns undantag. Till exempel kan generiska nyckelord som används för att öka medvetenheten om nylanserade produkter ge dåliga resultat, men bör inte användas som exkluderade nyckelord eftersom de i själva verket är rätt målgrupp för produkter i klädkategorin.

Slutsats

Som framgår av vår analys har vi i kombination med vår övervakade maskininlärningsmodell, identifierat fyra strategier som Kina-baserade säljare i klädbranschen kan använda för att förbättra ROAS, CVR och CTR: (1) Kör Sponsored Products-annonser året runt; (2) Välj dynamisk budgivning; (3) Överväg att registrera Sponsored Products-relaterade ASIN:er (unika serienummer) i leveransprogram (FBA, SFP) så att Prime-märket visas när de annonseras; (4) Öka antalet riktade nyckelord och negativa nyckelord per unik ASIN.

Metodik

Vi använde först en övervakad modell för att identifiera en lista med attribut som hjälper till att förbättra den sammansatta poängen för 20 medie- och detaljhandelsattribut. Vi följde en process i fem steg för att skapa följande uppsättning nyckeltal för framgång: Avkastning på annonsutgifter (ROAS), konverteringstakt (CVR) och klickfrekvens (CTR). Sedan identifierade vi med hjälp av maskininlärningsalgoritmer de strategier för annonsering och detaljhandel som lyckades bäst med att öka dessa nyckeltal.

 • Välj varumärken: I denna studie analyserade vi 222 853 Sponsored Products-kampanjer för kläder som kördes på 12 platser världen över mellan augusti 2020 och juli 2021. Varje kampanj lanserades av endemiska kinesiska annonsörer, dvs. kinesiska annonsörer som säljer produkter på Amazon.com. De 12 platserna var USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Japan, Kanada, Italien, Spanien, Indien, Australien, Förenade Arabemiraten och Mexiko.
 • Skapa nyckeltal för framgång: Analysen genomfördes med tre nyckeltal: avkastning på annonsutgifter, konverteringstakt och klickfrekvens.
 • Identifiera effektiva åtgärder för annonsering eller detaljhandel: När framgångsstatistiken definierats identifierade vi med hjälp av maskininlärningsalgoritmer de viktigaste kampanjåtgärderna för att förbättra nyckeltalen. Vi utnyttjade en gradientförstärkt beslutsträdsmodell för att identifiera de kampanjåtgärder som mest bidrar till att förbättra nyckeltalen. Den här metoden hjälper oss att förstå vilka annonseringsåtgärder som är viktigast för att förbättra nyckeltalen.
 • Gruppera varumärken: Vi grupperade kampanjerna efter deras nyckeltal för framgång och fördelade dem över fyra olika kluster. Med hjälp av mer än 20 annonseringsåtgärder analyserade vi sedan deras inverkan på de olika nyckeltalen. Annonseringsåtgärderna var Sponsored Products-kampanjens varaktighet i dagar, dynamiska bud, negativa nyckelordsstrategier osv.
 • Vi identifierade vilka strategier som varumärken med bäst resultat (kluster 1) använde för att öka klick och konverteringar och jämförde dessa med strategier som varumärken med sämre resultat (kluster 4) antingen använde eller inte använde.