Thông báo ra mắt tính năng

Các tín hiệu Sponsored TV hiện đã ra mắt trong Amazon Marketing Cloud

Ngày 29 tháng 2 năm 2024

Tính năng nào đã được ra mắt?

Các tín hiệu Sponsored TV hiện đã ra mắt trong Amazon Marketing Cloud (AMC). Tất cả các nhà quảng cáo hoặc đối tác có phiên bản AMC đều có quyền truy cập thông tin chi tiết về Sponsored TV.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Từ trước đến giờ, các nhà quảng cáo vẫn có thể sử dụng tín hiệu quảng cáo từ Sponsored Products, Sponsored Display, Sponsored BrandsAmazon DSP trong AMC để khám phá nhiều thông tin chi tiết về các khoản đầu tư truyền thông của họ. Chúng tôi đã ra mắt Sponsored TV vào cuối năm 2023 nhằm giúp các nhà tiếp thị thúc đẩy kết quả có thể đo lường được thông qua các tín hiệu mua sắm và định dạng quảng cáo tương tác của riêng Amazon. Khách hàng muốn biết cách đo lường toàn bộ tác động của khoản đầu tư quảng cáo được tài trợ của họ, bao gồm cả Sponsored TV.

Giờ đây, với việc bổ sung các tín hiệu Sponsored TV trong AMC, các nhà quảng cáo có thể hiểu rõ hơn các tín hiệu cấp sự kiện về quảng cáo Sponsored TV của họ và thực hiện phân tích phân bổ tùy chỉnh đa phương tiện toàn diện hơn dựa trên các mô hình phân bổ khác nhau. Độ chi tiết này cho phép các nhà quảng cáo hiểu rõ hơn về tác động của các chiến dịch truyền hình trực tuyến và đo lường hiệu suất toàn diện của các chiến dịch quảng cáo được tài trợ cũng như hiểu sâu hơn về hành trình khách hàng trong 12,5 tháng.

Dưới đây là một số trường hợp sử dụng mẫu mà nhà quảng cáo có thể bắt đầu tận dụng sau khi tín hiệu này ra mắt trong AMC:

Đường dẫn chuyển đổi


Đường dẫn chuyển đổi

Phân tích phạm vi tiếp cận gia tăng


Phân tích phạm vi tiếp cận gia tăng

Phân bổ tùy chỉnh


Custom attribution

Tính năng này hiện được cung cấp ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Các nhà quảng cáo AMC đã đăng ký và chạy các chiến dịch Sponsored TV

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Giao diện người dùng web AMC hoặc thông qua API AMC