Theo dõi hiệu suất của các sản phẩm được quảng cáo của bạn trong trang Sản phẩm

Sắp ra mắt

Tính năng nào sắp ra mắt?

Chúng tôi đang ra mắt Trang sản phẩm mới trong Quản lý chiến dịch trong bảng điều khiển quảng cáo. Trang sản phẩm hiển thị tất cả các sản phẩm được quảng cáo ở một nơi và hiển thị các chỉ số hiệu suất quảng cáo của chúng, chẳng hạn như số lượt hiển thị, số lượt nhấp chuột, doanh số và lợi tức trên chi tiêu quảng cáo (ROAS), được tổng hợp từ các mức chiến dịch và nhóm quảng cáo. Nhà quảng cáo có thể phân tích hiệu suất ở mức sản phẩm đến các mức chi tiết hơn và kiểm tra đề xuất cải thiện trang thông tin để giúp cải thiện mức độ chuyển đổi của sản phẩm. Ngoài ra, nhà quảng cáo có thể chọn một sản phẩm hoặc một nhóm sản phẩm và thêm chúng vào một chiến dịch hiện có hoặc tạo chiến dịch quảng cáo được tài trợ mới từ trang này.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Trước đây để xem hiệu suất của một sản phẩm, nhà quảng cáo phải đi qua nhiều bước trong Quản lý chiến dịch. Thông thường, một sản phẩm được quảng cáo trong nhiều chiến dịch và nhóm quảng cáo. Nhà quảng cáo phải xác định tất cả các chiến dịch và nhóm quảng cáo được liên kết với một sản phẩm và tổng hợp hiệu suất theo cách thủ công trên các nhóm quảng cáo và chiến dịch được liên kết. Với Trang sản phẩm, nhà quảng cáo giờ đây có thể theo dõi tất cả các sản phẩm được quảng cáo và thông tin hiệu suất quảng cáo tổng hợp của chúng, và thực hiện hành động ở một nơi.

Dưới đây là ví dụ về Trang sản phẩm mới trong Quản lý chiến dịch

Trang sản phẩm trong Quản lý chiến dịch trong bảng điều khiển quảng cáo

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Bảng điều khiển quảng cáo

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Người bán hàng
  • Nhà cung cấp

Tính năng này có sẵn ở đâu?

Bắc Mỹ
  • CA
  • MX
  • US