Thông báo ra mắt tính năng

Chỉ số đa kênh sẽ tính phí với các nhà quảng cáo hàng tiêu dùng đóng gói tại Hoa Kỳ

Ngày 26 tháng 6 năm 2023

Tính năng nào đã được ra mắt?

Kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2023, Chỉ số đa kênh (OCM) sẽ tính phí sử dụng bằng “4% mức chi tiêu cho truyền thông”.

Để tính phí OCM, 4% sẽ được áp dụng cho “Chi phí cung ứng” trong Amazon DSP và chỉ áp dụng cho các lượt hiển thị khi OCM được bật. Ví dụ: nếu đơn hàng được thiết lập để chạy từ 1/8/23 đến 30/8/23 và OSM được bật vào ngày 15/8/23, bạn sẽ chỉ bị tính phí cho các lượt hiển thị chạy từ 15/8/23 đến 30/8/23. Các nhà quảng cáo sử dụng OCM sẽ được lập hóa đơn hàng tháng theo các mốc thời gian lập hóa đơn tiêu chuẩn.

Bạn có thể thấy “Phí chỉ số đa kênh” mới khi thiết lập OCM trong trang Nghiên cứu Amazon DSP. Sau khi bật OCM, bạn có thể truy cập phí thông qua Trình quản lý chiến dịch Amazon DSP, Trung tâm báo cáo và Amazon Ads API dành cho các nhà tích hợp.

Bạn có thể thấy trường “Phí chỉ số đa kênh” trong “Thông tin nghiên cứu” trên trang Nghiên cứu Amazon DSP

Bạn có thể tìm thấy “Phí chỉ số đa kênh” trong “Thông tin nghiên cứu” trên trang Nghiên cứu Amazon DSP.

“Phí chỉ số đa kênh” có thể được thêm vào dưới dạng một chỉ số trong Trình quản lý chiến dịch Amazon DSP.

Bạn có thể thấy “Phí chỉ số đa kênh” trong mục “Chi phí” khi tùy chỉnh các cột trong Trình quản lý chiến dịch Amazon DSP.

Phí chỉ số đa kênh có thể được thêm vào dưới dạng một chỉ số trong Trình quản lý chiến dịch Amazon DSP.

“Phí chỉ số đa kênh” có thể được thêm vào dưới dạng một chỉ số trong Trình quản lý chiến dịch Amazon DSP.

Phí chỉ số đa kênh có sẵn trong Trung tâm báo cáo DSP của Amazon cho các phương diện Chiến dịch, Đối tượng khách hàng và Khoảng không quảng cáo.

“Phí chỉ số đa kênh” có sẵn trong Trung tâm báo cáo DSP của Amazon cho các phương diện Chiến dịch, Đối tượng khách hàng và Khoảng không quảng cáo.

Phí chỉ số đa kênh sẽ được thêm vào dưới dạng một dòng mới trong hóa đơn tự phục vụ. Đối với hóa đơn Dịch vụ quản lý, số tiền phí sẽ được tính trong tổng mục hàng và không bị tách ra

“Phí chỉ số đa kênh” sẽ được thêm vào dưới dạng một dòng mới trong hóa đơn tự phục vụ. Đối với hóa đơn Dịch vụ quản lý, số tiền phí sẽ được tính trong tổng mục hàng và không bị tách ra

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Chỉ số đa kênh (OCM) cho phép bạn đo lường tác động của chiến thuật quảng cáo đối với hoạt động mua sắm nói chung trên các cửa hàng bán lẻ (ở bất cứ đâu khách hàng dành thời gian) trong khi đang triển khai chiến dịch. Thông qua tính năng tối ưu hóa ngân sách tự động của chúng tôi, bạn có thể phân bổ lại ngân sách cho các mục hàng có hiệu suất tốt hơn trước khi chiến dịch kết thúc, để giúp cải thiện ROAS tổng thể của chiến dịch. OCM được ra mắt rộng rãi vào tháng 10 năm 2022 cho tất cả các nhà quảng cáo CPG ở Hoa Kỳ.

Tính năng này hiện được cung cấp ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Dịch vụ quản lý
  • Tự phục vụ

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Amazon DSP