API Brands hiện đã ra mắt cho những nhà quảng cáo là nhà cung cấp

Ngày 06 tháng 04 năm 2022

Tính năng nào đã được ra mắt?

Chúng tôi đã mở rộng tính phạm vi khả dụng của API getBrands để hỗ trợ các nhà quảng cáo là nhà cung cấp và các đối tác của họ. Trước đây, API này chỉ dành cho nhà quảng cáo là người bán và tác giả. API này trả về một mảng các đối tượng dữ liệu thương hiệu cho thương hiệu liên kết với mã hồ sơ được truyền đi trong tiêu đề.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Ngày nay, việc gán một thương hiệu cho chiến dịch Sponsored Brands hoặc Store thương hiệu tùy thuộc vào suy luận dựa trên ASIN sản phẩm có trong trang đích chiến dịch. Điều này có nghĩa là một số chiến dịch hoặc gian hàng có thể được liên kết nhầm với thương hiệu không chính xác hoặc không có thương hiệu nào được liên kết dựa trên các ASIN sản phẩm đó. Bằng cách tận dụng API getBrands, các nhà quảng cáo có thể gán đúng mã thương hiệu cho các chiến dịch quảng cáo và nội dung.

Tính năng này có ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Canada, Mexico
  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Vương quốc Anh
  • Châu Á Thái Bình Dương: Úc, Ấn Độ, Nhật Bản

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Nhà cung cấp

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Amazon Ads API