Video được quảng bá

Video được quảng bá cung cấp một dạng tích hợp hài hòa, có hình thức và hoạt động giống như nội dung trang web hơn là một quảng cáo.

Ví dụ về Vùng an toàn trên máy tính để bàn và thiết bị di động

Hướng dẫn về nội dung sáng tạo

  • Vị trí: Vị trí đầu tiên của trang chủ, trên màn hình đầu tiên, với lớp phủ video cho mỗi lần nhấp chuột của người dùng
  • Các thiết bị được hỗ trợ: Máy tính để bàn và thiết bị di động
  • Kích thước: Áp phích: 675x1000, Video: Tỷ lệ khung hình 16:9
  • Độ dài: 30 giây đến 5 phút
  • Định dạng: Full HD 1080p


Vùng an toàn (được đánh dấu màu đỏ)

Ví dụ về Vùng an toàn trên máy tính để bàn
Ví dụ về Vùng an toàn trên thiết bị di động

Thông số kỹ thuật của tài sản nội dung

Bên cung cấp dịch vụ: Chỉ dành cho bên thứ nhất
Tỷ lệ khung hình video: 16:9
Độ dài video: 30 giây đến 5 phút
Định dạng video: Định dạng tệp Full HD 1080p, H.264 cho kết quả tối ưu (có thể chấp nhận WMV, AVI và Quicktime). IMDb không hỗ trợ định dạng tệp ProRes
Hình ảnh áp phích: Việc cung cấp hình ảnh áp phích là tùy chọn. Video được quảng bá tự động hiển thị hình ảnh áp phích chính từ trang tiêu đề trên IMDb. Áp phích video được quảng bá không được khác với áp phích trang tác phẩm. Chúng tôi không chấp nhận áp phích bị đình chỉ hoạt động cho Video được quảng bá. Áp phích phải được phát trên trang tác phẩm của IMDb ít nhất 24 giờ trước khi ra mắt Video được quảng bá. Áp phích không được chứa thông điệp yêu cầu “theo dõi”.
Kích thước áp phích: 675x1000 (kích thước tệp tối đa 50GB)
Giới hạn Video được quảng bá: Không được hoán đổi video và áp phích trong khi chạy chiến dịch.

Lịch trình sản xuất

Lịch trình sản xuất quảng cáo IMDb là số ngày làm việc cần thiết để sản xuất một đơn vị quảng cáo. Lịch trình sản xuất quảng cáo bao gồm tất cả các giai đoạn điển hình của một vòng đời quảng cáo như đặt trước, thiết kế, giao nhận và thử nghiệm. Lịch trình thay đổi tùy thuộc vào bên chịu trách nhiệm thiết kế đơn vị quảng cáo.

  • Tất cả lịch trình đều bắt đầu khi IMDb nhận được tài sản nội dung và chấp thuận chúng.
  • Tất cả lịch trình đều kết thúc khi đơn vị quảng cáo được phát trên các nền tảng thuộc IMDb.
Lịch trình do khách hàng xây dựng3 ngày làm việc
Lịch trình do IMDb xây dựng3 ngày làm việc

Bàn giao tài sản nội dung

Mỗi lần thực hiện quảng cáo đều có các yêu cầu riêng cần thiết để sản xuất đơn vị riêng lẻ. Việc không cung cấp tài sản nội dung theo hướng dẫn và thông số kỹ thuật sẽ ảnh hưởng đến ngày ra mắt.

  • Nếu IMDb chưa có thiết kế áp phích mà bạn muốn đã được nạp vào trang web của chúng tôi, vui lòng gửi thiết kế áp phích theo chiều dọc có chất lượng cao (tối thiểu 675x1000)
  • Nếu IMDb chưa có video mà bạn muốn đã được nạp vào trang web của chúng tôi, vui lòng gửi tệp video 720p hoặc 1080p định dạng .mov hoặc h.264 (chúng tôi không hỗ trợ định dạng ProRes)