3.0 Các yếu tố thương hiệu Amazon

3.1 Ưu đãi của Amazon

Nếu quảng cáo tuyên bố một mức tiết kiệm dựa trên chương trình của Amazon (ví dụ như “Đăng ký & tiết kiệm”), điều này phải được nêu rõ trong quảng cáo. Ví dụ: nếu một quảng cáo tuyên bố “Tiết kiệm 20%” khi tham gia Đăng ký và tiết kiệm, thì quảng cáo phải nêu rõ “Tiết kiệm 20% khi Đăng ký & tiết kiệm”.

Các quảng cáo cho ‘Mặt hàng bổ sung’ chứa tuyên bố về giá hoặc chiết khấu (ví dụ: “Tiết kiệm 10%”) cần có phần công khai thông tin, ví dụ như “Yêu cầu mua tối thiểu” hoặc “Mặt hàng bổ sung, xem chi tiết.” Nếu quảng cáo không bao gồm thông tin giá hoặc giảm giá thì không cần công khai thông tin

3.2 Nhắc đến Amazon

Quảng cáo không được bắt chước nội dung trên Amazon. Mọi hoạt động sử dụng nhãn hiệu của Amazon hoặc nhắc đến Amazon hoặc các sản phẩm của Amazon đều phải tuân thủ Hướng dẫn sử dụng thương hiệu.

Chúng tôi cấm sử dụng “Lựa chọn của Amazon”, “Bán chạy nhất trên Amazon” và xếp hạng trên Amazon trong quảng cáo tĩnh vì những yếu tố này thay đổi thường xuyên và có thể không chính xác trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch.

3.2.1 Sử dụng logo Amazon

Để được hướng dẫn về cách sử dụng logo Amazon, vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng thương hiệu Amazon.

Chính sách quảng cáo