Cho chúng tôi biết bạn có loại tài khoản nào.

Chọn tùy chọn này để tạo quảng cáo Fire TV thông qua Sponsored Display.

Chọn tùy chọn này để quảng cáo các sản phẩm được Amazon “Vận chuyển và bán”.