Quảng cáo hiển thị và quảng cáo được tài trợ phối hợp cùng nhau tốt hơn khi ra mắt sản phẩm mới

Tác giả: Bharani Nittala, Giám đốc truyền thông và phân tích cấp cao

Nhiều nhà quảng cáo muốn biết hiệu suất của các chiến thuật tiếp thị khác nhau và tìm kiếm những thông tin chi tiết này nhằm phục vụ các chiến lược tiếp thị ra mắt sản phẩm mới..

Nội dung nổi bật trong câu chuyện:

Các nhà quảng cáo thường muốn tăng doanh số các sản phẩm mới ra mắt nhanh chóng, nhưng không biết làm thế nào cho tốt nhất. Trong trường hợp không có dữ liệu, phần lớn nhà quảng cáo hiện chỉ đầu tư vào quảng cáo được tài trợ trên Amazon.

Phân tích này đã sử dụng mọi sản phẩm ra mắt tại Mỹ trên Amazon vào năm 2018 có doanh số trong ít nhất 52 tuần. Phân tích đã xác định thời gian mà các sản phẩm được quảng cáo và sản phẩm không được quảng cáo cần để đạt đến doanh số bán hàng trung bình hàng năm của những sản phẩm khác thuộc cùng danh mục. Kết quả cho thấy các nhà quảng cáo muốn tăng doanh số sản phẩm mới nhanh chóng cần đầu tư vào cả quảng cáo được tài trợ và Sponsored Display sau khi ra mắt sản phẩm.

1. Quảng cáo hiển thị và quảng cáo được tài trợ phối hợp cùng nhau tốt hơn

Các nhà quảng cáo muốn giảm thời gian tăng doanh số cần ra mắt sản phẩm mới bằng cả quảng cáo hiển thị và quảng cáo được tài trợ.

Kết quả cho thấy trong quý đầu tiên sau khi ra mắt sản phẩm, việc sử dụng cả quảng cáo hiển thị và quảng cáo được tài trợ đã rút ngắn thời gian để đạt doanh số cơ bản tới 64%. Bản thân quảng cáo được tài trợ là chiến thuật quảng cáo hiệu quả nhất. Quảng cáo hiển thị cũng hiệu quả trong việc giảm thời gian đạt doanh số cơ bản (thời gian để đạt được doanh số trung bình). Tuy nhiên, khi có sự hỗ trợ từ cả quảng cáo được tài trợ và quảng cáo hiển thị, sản phẩm sẽ đạt doanh số cơ bản nhanh hơn 600 điểm cơ bản (bps) so với việc chỉ sử dụng từng sản phẩm quảng cáo.

Hình ảnh sau đây cho thấy khoảng thời gian tương đối mà các sản phẩm mới cần để đạt được doanh số cơ bản, các sản phẩm đã được lập chỉ mục so với các sản phẩm không được quảng cáo. Dữ liệu cho thấy khi có sự hỗ trợ từ cả quảng cáo được tài trợ và quảng cáo hiển thị, các sản phẩm được quảng cáo cần ít thời gian nhất để đạt được con số cơ bản. Ngoài ra, sử dụng quảng cáo được tài trợ và hiển thị cùng nhau sẽ giảm thời gian cần thiết để đạt được doanh số cơ bản hơn so với khi chỉ sử dụng quảng cáo được tài trợ hoặc chỉ sử dụng quảng cáo hiển thị.

Ví dụ: khi chỉ sử dụng quảng cáo hiển thị, thời gian đạt doanh số cơ bản giảm 21% và khi chỉ sử dụng quảng cáo được tài trợ, thời gian đạt doanh số cơ bản giảm 37%. Điều này có nghĩa là khi sử dụng cả hai, lượng thời gian giảm đi theo dự báo là (21% + 37% =) 58%. Nhưng mức giảm trong thực tế lại là 64% – mức giảm lớn hơn 600bps. Điều này củng cố ý kiến rằng quảng cáo được tài trợ và hiển thị hoạt động cùng nhau tốt hơn khi dùng để hỗ trợ việc ra mắt sản phẩm mới.

Thời gian tương đối tính theo tuần để đạt doanh số cơ bản – mọi sản phẩm ra mắt thành công

100%

Không được quảng cáo

-21%

Chỉ sử dụng quảng cáo hiển thị

-37%

Chỉ sử dụng quảng cáo được tài trợ

-64%

Sử dụng cả quảng cáo được tài trợ và hiển thị

Chỉ mục, Không được quảng cáo = 100%

Chỉ mục, Không được quảng cáo = 100%

2. Quảng cáo làm giảm thời gian đạt được doanh số cơ bản

Khi sử dụng cả quảng cáo được tài trợ và hiển thị, thời gian đạt được doanh số cơ bản không chỉ ngắn nhất mà còn có độ lệch chuẩn thấp nhất (5,5 tuần so với 13,7 tuần đối với các sản phẩm không được quảng cáo), có nghĩa là cần ít thời gian hơn để đạt được doanh số cơ bản.

Biểu đồ bong bóng sau đây cho thấy độ lệch chuẩn tính theo tuần để đạt được doanh số cơ bản. Biểu đồ cũng cho thấy kết quả các đợt ra mắt sản phẩm không được quảng cáo so với kết quả của các sản phẩm được quảng cáo chỉ sử dụng quảng cáo hiển thị, chỉ sử dụng quảng cáo được tài trợ và sử dụng cả quảng cáo được tài trợ lẫn hiển thị.

Sản phẩm không được quảng cáo có độ lệch chuẩn là 13,7 tuần. Trong khi đó, độ lệch chuẩn của các sản phẩm chỉ sử dụng quảng cáo hiển thị là 10,9 tuần, độ lệch chuẩn của các sản phẩm chỉ sử dụng quảng cáo được tài trợ là 9,9 tuần và độ lệch chuẩn của các sản phẩm sử dụng cả quảng cáo được tài trợ và hiển thị là 5,5 tuần. Độ lệch chuẩn của các sản phẩm sử dụng cả quảng cáo được tài trợ và hiển thị thấp hơn 60% so với các sản phẩm không được quảng cáo.

Độ lệch chuẩn thấp hơn có nghĩa là các sản phẩm được quảng cáo cần ít thời gian hơn để đạt doanh số cơ bản. Thời gian ngắn hơn rất quan trọng vì nó giúp giảm bớt những điều không chắc chắn, giúp các nhà quảng cáo xây dựng kế hoạch tiếp thị tốt hơn.

Thay đổi về số tuần để đạt được doanh số cơ bản

13,7

Không được quảng cáo

10,9

Chỉ sử dụng quảng cáo hiển thị

9,9

Chỉ sử dụng quảng cáo được tài trợ

5,5

Sử dụng cả quảng cáo được tài trợ và hiển thị

Phương pháp nghiên cứu

Phân tích này bao gồm dữ liệu từ hơn 3.000 sản phẩm ra mắt năm 2018 thuộc 23 nhóm sản phẩm, 72 danh mục và 93 danh mục con để xác định chiến thuật Amazon Ads nào (quảng cáo được tài trợ, hiển thị hay kết hợp cả hai) có hiệu quả tốt nhất trong việc nâng cao doanh số khi ra mắt sản phẩm.

Phân tích đã so sánh các sản phẩm được quảng cáo với các sản phẩm tương tự nhưng không sử dụng quảng cáo. Các sản phẩm được quảng cáo được chia theo kiểu quảng cáo và theo thời gian sử dụng quảng cáo đó. Các sản phẩm chỉ sử dụng quảng cáo được tài trợ trong hơn nửa quý đầu tiên (hơn 6 tuần) sau khi ra mắt được chỉ định là “chỉ sử dụng quảng cáo được tài trợ”.

Tương tự, các sản phẩm chỉ sử dụng quảng cáo hiển thị trong hơn nửa quý đầu tiên sau khi ra mắt được chỉ định là “chỉ sử dụng quảng cáo hiển thị”. Các sản phẩm sử dụng cả quảng cáo được tài trợ và quảng cáo hiển thị trong hơn nửa quý đầu tiên sau khi ra mắt được chỉ định là “sử dụng cả quảng cáo được tài trợ và hiển thị”.