Báo cáo cho quảng cáo sách

Tối ưu hóa chiến dịch của bạn bằng các tùy chọn báo cáo linh hoạt.

Chiến dịch thương hiệu

Tải xuống báo cáo quảng cáo để đánh giá hiệu suất chiến dịch quảng cáo sách và điều chỉnh tối ưu hóa kịp thời.

Thông tin chi tiết và đo lường

Thu thập thông tin chi tiết về cụm từ tìm kiếm, vị trí quảng cáo và từ khóa để tìm hiểu xem người mua hàng tìm thấy tựa sách được quảng cáo của bạn bằng cách nào.

Duyệt tìm

Tìm hiểu tổ hợp tựa sách và từ khóa nào có thể giúp bạn đạt được mục tiêu kinh doanh để thực hiện điều chỉnh thích hợp.

Tìm hiểu thêm về báo cáo quảng cáo của bạn và cách sử dụng báo cáo ở bên dưới

Báo cáo nhắm mục tiêu

Báo cáo này hiển thị chỉ số doanh số và hiệu suất cho từ khóa, sản phẩm và danh mục trong tất cả các chiến dịch nhận được ít nhất một lượt hiển thị.

Sử dụng báo cáo này để xem khối lượng tìm kiếm và xu hướng hiệu suất cho từ khóa, sản phẩm và danh mục của bạn. Thu hẹp danh sách mục tiêu và thiết lập ngân sách cho những mục tiêu quan trọng nhất đối với bạn.

Báo cáo cụm từ tìm kiếm

Báo cáo này hiển thị các cụm từ tìm kiếm người mua hàng sử dụng để tìm kiếm trên Amazon và tạo ra ít nhất một lượt nhấp chuột.

Sử dụng báo cáo này để xác định các tìm kiếm của khách hàng có hiệu suất cao và có thể được thêm vào dưới dạng từ khóa mới, hoặc thêm cụm từ tìm kiếm có hiệu suất thấp làm từ khóa phủ định để giúp tăng hiệu suất chiến dịch.

Báo cáo sản phẩm được quảng cáo

Báo cáo này hiển thị chỉ số doanh số và hiệu suất cho các sản phẩm được quảng cáo trong những chiến dịch có ít nhất một lượt hiển thị.

Sử dụng báo cáo này để xác định xu hướng về hiệu suất tổng thể theo thời gian cho các tựa sách được quảng cáo cũng như các định dạng khác nhau của chúng.

Báo cáo chiến dịch

Báo cáo này hiển thị tóm tắt hiệu suất của bạn theo chiến dịch trong phạm vi ngày đã chọn.

Sử dụng báo cáo này để có được thông tin chi tiết về các loại vị trí khác nhau và xác định những chiến dịch có thể hưởng lợi từ việc điều chỉnh giá thầu ở mức độ vị trí.

Báo cáo vị trí

Báo cáo này hiển thị hiệu suất chiến dịch của bạn trên các vị trí ở đầu trang kết quả tìm kiếm khi so sánh với các vị trí khác.

Sử dụng báo cáo này để có được thông tin chi tiết về các loại vị trí khác nhau và xác định những chiến dịch có thể hưởng lợi từ việc điều chỉnh giá thầu ở mức độ vị trí.

Báo cáo hiệu suất theo thời gian

Báo cáo này tóm tắt số lượt nhấp chuột và chi tiêu trong một khoảng thời gian nhất định.

Sử dụng báo cáo này để xem chi phí trung bình cho mỗi lần nhấp chuột và tổng chi tiêu thay đổi theo thời gian.

Báo cáo tỷ lệ hiển thị cụm từ tìm kiếm (SIS)

Báo cáo này hiển thị tỷ lệ của tất cả số lượt hiển thị quảng cáo được ghi lại cho cụm từ tìm kiếm Sponsored Products của bạn.

Sử dụng báo cáo này để theo dõi tác động của việc đặt giá thầu, nhắm mục tiêu và thay đổi ngân sách đối với tỷ lệ hiển thị.

Báo cáo từ khóa

Báo cáo này hiển thị chỉ số doanh số và hiệu suất cho từ khóa trong tất cả các chiến dịch nhận được ít nhất một lượt hiển thị.

Sử dụng báo cáo này để xem khối lượng tìm kiếm và xu hướng hiệu suất cho từ khóa. Thu hẹp danh sách mục tiêu và thiết lập ngân sách cho những mục tiêu quan trọng nhất đối với bạn.

Báo cáo vị trí từ khóa

Báo cáo này cho thấy hiệu suất nhắm mục tiêu được phân ra theo vị trí quảng cáo (đầu trang kết quả tìm kiếm, vị trí khác).

Sử dụng báo cáo này để có thông tin chi tiết hơn về hiệu suất nhắm mục tiêu với các loại vị trí khác nhau.

Báo cáo chiến dịch

Báo cáo này hiển thị tóm tắt hiệu suất của bạn theo chiến dịch trong phạm vi ngày đã chọn.

Sử dụng báo cáo này để có được thông tin chi tiết về các loại vị trí khác nhau và xác định những chiến dịch có thể hưởng lợi từ việc điều chỉnh giá thầu ở mức độ vị trí.

Báo cáo vị trí chiến dịch

Báo cáo này cho thấy hiệu suất chiến dịch được phân ra theo vị trí quảng cáo (đầu trang kết quả tìm kiếm, vị trí khác).

Sử dụng báo cáo này để có được thông tin chi tiết về các loại vị trí khác nhau và xác định những chiến dịch có thể hưởng lợi từ việc điều chỉnh giá thầu ở mức độ vị trí.

Báo cáo cụm từ tìm kiếm

Báo cáo này hiển thị các cụm từ tìm kiếm người mua hàng sử dụng để tìm kiếm trên Amazon.com và tạo ra ít nhất một lượt nhấp chuột.

Sử dụng báo cáo này để xác định các tìm kiếm của khách hàng có hiệu suất cao và có thể được thêm vào dưới dạng từ khóa mới, hoặc thêm cụm từ tìm kiếm có hiệu suất thấp làm từ khóa phủ định để giúp tăng hiệu suất chiến dịch.

Báo cáo tỷ lệ hiển thị cụm từ tìm kiếm (SIS)

Báo cáo này hiển thị tỷ lệ của tất cả số lượt hiển thị quảng cáo được ghi lại cho cụm từ tìm kiếm Sponsored Brands của bạn.

Sử dụng báo cáo này để theo dõi tác động của việc đặt giá thầu, nhắm mục tiêu và thay đổi ngân sách đối với tỷ lệ hiển thị.

Báo cáo giao dịch mua được phân bổ

Báo cáo này cho biết các sản phẩm cụ thể bán được và được phân bổ cho chiến dịch của bạn. Các sản phẩm này được quảng bá trực tiếp trong chiến dịch của bạn hoặc trên trang đích của bạn.

Sử dụng báo cáo này để nắm được quảng cáo Sponsored Brands thúc đẩy doanh số cho sản phẩm nào, tạo cơ hội quảng cáo mới và xem sản phẩm nào đang thu hút khách hàng mới đối với thương hiệu.

1 Chỉ có ở một số quốc gia chọn lọc: Mỹ, Canada, Anh, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, và Úc dành cho các tác giả KDP; Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha dành cho các tác giả truyền thống.

Báo cáo nhắm mục tiêu

Báo cáo này hiển thị chỉ số doanh số và hiệu suất cho từ khóa, sản phẩm và danh mục trong tất cả các chiến dịch nhận được ít nhất một lượt hiển thị.

Sử dụng báo cáo này để xem khối lượng tìm kiếm và xu hướng hiệu suất cho từ khóa, sản phẩm và danh mục của bạn. Thu hẹp danh sách mục tiêu và thiết lập ngân sách cho những mục tiêu quan trọng nhất đối với bạn.

Báo cáo chiến dịch

Báo cáo này hiển thị tóm tắt hiệu suất của bạn theo chiến dịch trong phạm vi ngày đã chọn.

Sử dụng báo cáo này để có được thông tin chi tiết về các loại vị trí khác nhau và xác định những chiến dịch có thể hưởng lợi từ việc điều chỉnh giá thầu ở mức độ vị trí.

Báo cáo sản phẩm được quảng cáo

Báo cáo này hiển thị chỉ số doanh số và hiệu suất cho các sản phẩm được quảng cáo trong những chiến dịch có ít nhất một lượt hiển thị.

Sử dụng báo cáo này để xác định xu hướng về hiệu suất tổng thể theo thời gian cho các tựa sách được quảng cáo cũng như các định dạng khác nhau của chúng.

Báo cáo mục tiêu phù hợp

Báo cáo này cung cấp thông tin về những ASIN và trang chi tiết sản phẩm liên quan mà quảng cáo của bạn đã xuất hiện và thu được ít nhất 1 lượt nhấp chuột.

Bạn có thể sử dụng báo cáo này để xác định các ASIN có hiệu suất cao mà quảng cáo của bạn đang xuất hiện, đồng thời sử dụng các ASIN này làm mục tiêu sản phẩm mới trong các chiến dịch Sponsored Display của bạn.

2 Không dành cho các tác giả.

Để truy cập và tải xuống báo cáo, đăng nhập vào bảng điều khiển quảng cáo và nhấp vào biểu tượng báo cáo trong menu điều hướng bên cạnh.