Chương trình khuyến mãi triển khai Sponsored TV: Điều khoản và điều kiện

Cô gái đang sử dụng điện thoại
×

Chúng tôi hiện đang gặp vấn đề về kỹ thuật. Vui lòng thử lại sau.

Chọn một quốc gia để xem Điều khoản và điều kiện tương ứng

Điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mãi triển khai Sponsored TV trị giá $500

Ưu đãi dành riêng cho một số doanh nghiệp chọn lọc đã đăng ký quảng cáo được tài trợ. Amazon sẽ chuyển một khoản tín dụng khuyến mãi trị giá $500 ở mỗi thị trường đủ điều kiện cho tài khoản quảng cáo được tài trợ trên Amazon của nhà quảng cáo, có thể quy đổi để dùng cho quảng cáo Sponsored TV.

 1. Chương trình khuyến mãi này chỉ dành cho doanh nghiệp đáp ứng hành động đủ tiêu chuẩn được xác định dưới đây (“Nhà quảng cáo”).
 2. Nhà quảng cáo phải tạo và triển khai chiến dịch Sponsored TV đầu tiên (“Hành động đủ tiêu chuẩn”) trong Thời gian khuyến mãi (được xác định sau đây) để đủ điều kiện nhận khoản tín dụng khuyến mãi.
 3. Nhà quảng cáo sẽ bị tính phí cho bất kỳ khoản chi tiêu nào được tích lũy trước khi khoản tín dụng khuyến mãi được áp dụng và cho tất cả các quảng cáo vượt quá số tiền của khoản tín dụng khuyến mãi. Nhà quảng cáo có thể đình chỉ hoặc tạm dừng quảng cáo của mình bất kỳ lúc nào trước khi hết số tiền của khoản tín dụng khuyến mãi nếu không muốn bị tính thêm phí quảng cáo. Nhà quảng cáo chịu trách nhiệm theo dõi việc sử dụng khoản tín dụng khuyến mãi vì Nhà quảng cáo sẽ không nhận được thông báo khi số tiền của khoản tín dụng khuyến mãi đã hết.
 4. Chương trình khuyến mãi này sẽ bắt đầu vào ngày 13/5/2024 theo giờ UTC và kéo dài đến ngày 31/12/2024 theo giờ UTC (“Thời gian khuyến mãi”). Nhà quảng cáo phải hoàn thành Hành động đủ tiêu chuẩn trong Thời gian khuyến mãi.
 5. Nhà quảng cáo có thể quy đổi khuyến mãi này một lần trong Thời gian khuyến mãi.
 6. Amazon sẽ chuyển khoản tín dụng khuyến mãi vào tài khoản của Nhà quảng cáo trong vòng 14 ngày kể từ ngày hoàn thành Hành động đủ tiêu chuẩn.
 7. Mọi khoản tín dụng khuyến mãi không sử dụng sẽ hết hạn sau 60 ngày kể từ ngày khoản tín dụng khuyến mại được thưởng.
 8. Tài khoản quảng cáo của Nhà quảng cáo phải luôn tuân thủ yêu cầu của Amazon, theo các điều khoản trong Thỏa thuận Amazon Advertising.
 9. Ưu đãi và khoản tín dụng khuyến mãi này không thể chuyển nhượng, không được bán lại và không được quy đổi thành tiền mặt.
 10. Ưu đãi này không có hiệu lực nếu bị pháp luật cấm và trong trường hợp gian lận, nhầm lẫn hoặc không đáp ứng bất kỳ điều khoản nào của ưu đãi.
 11. Việc Nhà quảng cáo sử dụng khoản tín dụng khuyến mãi có nghĩa là Nhà quảng cáo chấp nhận các điều khoản và điều kiện này.
 12. Nhà quảng cáo phải có phương thức thanh toán hợp lệ cho phí quảng cáo trên hồ sơ để nhận được khoản tín dụng khuyến mãi.
 13. Amazon có quyền chấm dứt hoặc sửa đổi ưu đãi này bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của mình.
 14. Nếu tài khoản quảng cáo của Nhà quảng cáo sử dụng đơn vị tiền tệ khác với tài khoản được thưởng khoản tín dụng khuyến mãi dành cho Nhà quảng cáo, số tiền thực tế của khoản tín dụng khuyến mãi có thể thay đổi theo sự biến động của ngoại tệ.
 15. Nhà quảng cáo chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản thuế phát sinh.
 16. Giới hạn khoản tín dụng khuyến mãi trị giá $500 cho mỗi tài khoản nhà quảng cáo.
 17. Đơn vị tiền tệ của khoản tín dụng khuyến mãi phụ thuộc vào tài khoản nhà quảng cáo.

ID khuyến mãi: P125092410

Điều khoản và điều kiện cho chương trình khuyến mãi triển khai Sponsored TV trị giá $500 CAD

Ưu đãi dành riêng cho một số doanh nghiệp chọn lọc đã đăng ký quảng cáo được tài trợ. Amazon sẽ chuyển một khoản tín dụng khuyến mãi trị giá $500 CAD ở mỗi thị trường đủ điều kiện cho tài khoản quảng cáo được tài trợ trên Amazon của nhà quảng cáo, có thể quy đổi để dùng cho quảng cáo Sponsored TV.

 1. Chương trình khuyến mãi này chỉ dành cho doanh nghiệp đáp ứng hành động đủ tiêu chuẩn được xác định dưới đây (“Nhà quảng cáo”).
 2. Nhà quảng cáo phải tạo và triển khai chiến dịch Sponsored TV đầu tiên (“Hành động đủ tiêu chuẩn”) trong Thời gian khuyến mãi (được xác định sau đây) để đủ điều kiện nhận khoản tín dụng khuyến mãi.
 3. Nhà quảng cáo sẽ bị tính phí cho bất kỳ khoản chi tiêu nào được tích lũy trước khi khoản tín dụng khuyến mãi được áp dụng và cho tất cả các quảng cáo vượt quá số tiền của khoản tín dụng khuyến mãi. Nhà quảng cáo có thể đình chỉ hoặc tạm dừng quảng cáo của mình bất kỳ lúc nào trước khi hết số tiền của khoản tín dụng khuyến mãi nếu không muốn bị tính thêm phí quảng cáo. Nhà quảng cáo chịu trách nhiệm theo dõi việc sử dụng khoản tín dụng khuyến mãi vì Nhà quảng cáo sẽ không nhận được thông báo khi số tiền của khoản tín dụng khuyến mãi đã hết.
 4. Chương trình khuyến mãi này sẽ bắt đầu vào ngày 13/5/2024 theo giờ UTC và kéo dài đến ngày 31/12/2024 theo giờ UTC (“Thời gian khuyến mãi”). Nhà quảng cáo phải hoàn thành Hành động đủ tiêu chuẩn trong Thời gian khuyến mãi.
 5. Nhà quảng cáo có thể quy đổi khuyến mãi này một lần trong Thời gian khuyến mãi.
 6. Amazon sẽ chuyển khoản tín dụng khuyến mãi vào tài khoản của Nhà quảng cáo trong vòng 14 ngày kể từ ngày hoàn thành Hành động đủ tiêu chuẩn.
 7. Mọi khoản tín dụng khuyến mãi không sử dụng sẽ hết hạn sau 60 ngày kể từ ngày khoản tín dụng khuyến mại được thưởng.
 8. Tài khoản quảng cáo của Nhà quảng cáo phải luôn tuân thủ yêu cầu của Amazon, theo các điều khoản trong Thỏa thuận Amazon Advertising.
 9. Ưu đãi và khoản tín dụng khuyến mãi này không thể chuyển nhượng, không được bán lại và không được quy đổi thành tiền mặt.
 10. Ưu đãi này không có hiệu lực nếu bị pháp luật cấm và trong trường hợp gian lận, nhầm lẫn hoặc không đáp ứng bất kỳ điều khoản nào của ưu đãi.
 11. Việc Nhà quảng cáo sử dụng khoản tín dụng khuyến mãi có nghĩa là Nhà quảng cáo chấp nhận các điều khoản và điều kiện này.
 12. Nhà quảng cáo phải có phương thức thanh toán hợp lệ cho phí quảng cáo trên hồ sơ để nhận được khoản tín dụng khuyến mãi.
 13. Amazon có quyền chấm dứt hoặc sửa đổi ưu đãi này bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của mình.
 14. Nếu tài khoản quảng cáo của Nhà quảng cáo sử dụng đơn vị tiền tệ khác với tài khoản được thưởng khoản tín dụng khuyến mãi dành cho Nhà quảng cáo, số tiền thực tế của khoản tín dụng khuyến mãi có thể thay đổi theo sự biến động của ngoại tệ.
 15. Nhà quảng cáo chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản thuế phát sinh.
 16. Giới hạn một khoản tín dụng khuyến mãi trị giá CAD $500 cho mỗi tài khoản nhà quảng cáo.
 17. Đơn vị tiền tệ của khoản tín dụng khuyến mãi phụ thuộc vào tài khoản nhà quảng cáo.

ID khuyến mãi: P125092410

Điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mãi triển khai Sponsored TV trị giá £500

Ưu đãi dành riêng cho một số doanh nghiệp chọn lọc đã đăng ký quảng cáo được tài trợ. Amazon sẽ thưởng một khoản tín dụng khuyến mại trị giá £500 ở mỗi thị trường đủ điều kiện cho tài khoản quảng cáo được tài trợ trên Amazon của nhà quảng cáo, có thể quy đổi để dùng cho quảng cáo Sponsored TV.

 1. Chương trình khuyến mãi này chỉ dành cho doanh nghiệp đáp ứng hành động đủ tiêu chuẩn được xác định dưới đây (“Nhà quảng cáo”).
 2. Nhà quảng cáo phải tạo và triển khai chiến dịch Sponsored TV đầu tiên (“Hành động đủ tiêu chuẩn”) trong Thời gian khuyến mãi (được xác định sau đây) để đủ điều kiện nhận khoản tín dụng khuyến mãi.
 3. Nhà quảng cáo sẽ bị tính phí cho bất kỳ khoản chi tiêu nào được tích lũy trước khi khoản tín dụng khuyến mãi được áp dụng và cho tất cả các quảng cáo vượt quá số tiền của khoản tín dụng khuyến mãi. Nhà quảng cáo có thể đình chỉ hoặc tạm dừng quảng cáo của mình bất kỳ lúc nào trước khi hết số tiền của khoản tín dụng khuyến mãi nếu không muốn bị tính thêm phí quảng cáo. Nhà quảng cáo chịu trách nhiệm theo dõi việc sử dụng khoản tín dụng khuyến mãi vì Nhà quảng cáo sẽ không nhận được thông báo khi số tiền của khoản tín dụng khuyến mãi đã hết.
 4. Chương trình khuyến mãi này sẽ bắt đầu vào ngày 13/5/2024 theo giờ UTC và kéo dài đến ngày 31/12/2024 theo giờ UTC (“Thời gian khuyến mãi”). Nhà quảng cáo phải hoàn thành Hành động đủ tiêu chuẩn trong Thời gian khuyến mãi.
 5. Nhà quảng cáo có thể quy đổi khuyến mãi này một lần trong Thời gian khuyến mãi.
 6. Amazon sẽ chuyển khoản tín dụng khuyến mãi vào tài khoản của Nhà quảng cáo trong vòng 14 ngày kể từ ngày hoàn thành Hành động đủ tiêu chuẩn.
 7. Mọi khoản tín dụng khuyến mãi không sử dụng sẽ hết hạn sau 60 ngày kể từ ngày khoản tín dụng khuyến mại được thưởng.
 8. Tài khoản quảng cáo của Nhà quảng cáo phải luôn tuân thủ yêu cầu của Amazon, theo các điều khoản trong Thỏa thuận Amazon Advertising.
 9. Ưu đãi và khoản tín dụng khuyến mãi này không thể chuyển nhượng, không được bán lại và không được quy đổi thành tiền mặt.
 10. Ưu đãi này không có hiệu lực nếu bị pháp luật cấm và trong trường hợp gian lận, nhầm lẫn hoặc không đáp ứng bất kỳ điều khoản nào của ưu đãi.
 11. Việc Nhà quảng cáo sử dụng khoản tín dụng khuyến mãi có nghĩa là Nhà quảng cáo chấp nhận các điều khoản và điều kiện này.
 12. Nhà quảng cáo phải có phương thức thanh toán hợp lệ cho phí quảng cáo trên hồ sơ để nhận được khoản tín dụng khuyến mãi.
 13. Amazon có quyền chấm dứt hoặc sửa đổi ưu đãi này bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của mình.
 14. Nếu tài khoản quảng cáo của Nhà quảng cáo sử dụng đơn vị tiền tệ khác với tài khoản được thưởng khoản tín dụng khuyến mãi dành cho Nhà quảng cáo, số tiền thực tế của khoản tín dụng khuyến mãi có thể thay đổi theo sự biến động của ngoại tệ.
 15. Nhà quảng cáo chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản thuế phát sinh.
 16. Giới hạn một khoản tín dụng khuyến mãi trị giá £500 cho mỗi tài khoản nhà quảng cáo.
 17. Đơn vị tiền tệ của khoản tín dụng khuyến mãi phụ thuộc vào tài khoản nhà quảng cáo.

ID khuyến mãi: P125092410

Điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mãi triển khai Sponsored TV trị giá 8.000 MXN

Ưu đãi dành riêng cho một số doanh nghiệp chọn lọc đã đăng ký quảng cáo được tài trợ. Amazon sẽ chuyển mộtkhoản tín dụng nhấp chuột quảng cáo trị giá MXN 8.000 ở mỗi thị trường đủ điều kiện cho tài khoản quảng cáo được tài trợ trên Amazon của nhà quảng cáo, có thể quy đổi để dùng cho quảng cáo Sponsored TV.

 1. Chương trình khuyến mãi này chỉ dành cho doanh nghiệp đáp ứng hành động đủ tiêu chuẩn được xác định dưới đây (“Nhà quảng cáo”).
 2. Nhà quảng cáo phải tạo và triển khai chiến dịch Sponsored TV đầu tiên (“Hành động đủ tiêu chuẩn”) trong Thời gian khuyến mãi (được xác định sau đây) để đủ điều kiện nhận khoản tín dụng khuyến mãi.
 3. Nhà quảng cáo sẽ bị tính phí cho bất kỳ khoản chi tiêu nào được tích lũy trước khi khoản tín dụng khuyến mãi được áp dụng và cho tất cả các quảng cáo vượt quá số tiền của khoản tín dụng khuyến mãi. Nhà quảng cáo có thể đình chỉ hoặc tạm dừng quảng cáo của mình bất kỳ lúc nào trước khi hết số tiền của khoản tín dụng khuyến mãi nếu không muốn bị tính thêm phí quảng cáo. Nhà quảng cáo chịu trách nhiệm theo dõi việc sử dụng khoản tín dụng khuyến mãi vì Nhà quảng cáo sẽ không nhận được thông báo khi số tiền của khoản tín dụng khuyến mãi đã hết.
 4. Chương trình khuyến mãi này sẽ bắt đầu vào ngày 13/5/2024 theo giờ UTC và kéo dài đến ngày 31/12/2024 theo giờ UTC (“Thời gian khuyến mãi”). Nhà quảng cáo phải hoàn thành Hành động đủ tiêu chuẩn trong Thời gian khuyến mãi.
 5. Nhà quảng cáo có thể quy đổi khuyến mãi này một lần trong Thời gian khuyến mãi.
 6. Amazon sẽ chuyển khoản tín dụng khuyến mãi vào tài khoản của Nhà quảng cáo trong vòng 14 ngày kể từ ngày hoàn thành Hành động đủ tiêu chuẩn.
 7. Mọi khoản tín dụng khuyến mãi không sử dụng sẽ hết hạn sau 60 ngày kể từ ngày khoản tín dụng khuyến mại được thưởng.
 8. Tài khoản quảng cáo của Nhà quảng cáo phải luôn tuân thủ yêu cầu của Amazon, theo các điều khoản trong Thỏa thuận Amazon Advertising.
 9. Ưu đãi và khoản tín dụng khuyến mãi này không thể chuyển nhượng, không được bán lại và không được quy đổi thành tiền mặt.
 10. Ưu đãi này không có hiệu lực nếu bị pháp luật cấm và trong trường hợp gian lận, nhầm lẫn hoặc không đáp ứng bất kỳ điều khoản nào của ưu đãi.
 11. Việc Nhà quảng cáo sử dụng khoản tín dụng khuyến mãi có nghĩa là Nhà quảng cáo chấp nhận các điều khoản và điều kiện này.
 12. Nhà quảng cáo phải có phương thức thanh toán hợp lệ cho phí quảng cáo trên hồ sơ để nhận được khoản tín dụng khuyến mãi.
 13. Amazon có quyền chấm dứt hoặc sửa đổi ưu đãi này bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của mình.
 14. Nếu tài khoản quảng cáo của Nhà quảng cáo sử dụng đơn vị tiền tệ khác với tài khoản được thưởng khoản tín dụng khuyến mãi dành cho Nhà quảng cáo, số tiền thực tế của khoản tín dụng khuyến mãi có thể thay đổi theo sự biến động của ngoại tệ.
 15. Nhà quảng cáo chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản thuế phát sinh.
 16. Giới hạn một khoản tín dụng khuyến mãi trị giá MXN 8.000 cho mỗi tài khoản nhà quảng cáo.
 17. Đơn vị tiền tệ của khoản tín dụng khuyến mãi phụ thuộc vào tài khoản nhà quảng cáo.

ID khuyến mãi: P125092410

Điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mãi triển khai Sponsored TV trị giá 2.500 BRL

Ưu đãi dành riêng cho một số doanh nghiệp chọn lọc đã đăng ký quảng cáo được tài trợ. Amazon sẽ chuyển một khoản tín dụng khuyến mãi trị giá BRL 2.500 ở mỗi thị trường đủ điều kiện cho tài khoản quảng cáo được tài trợ trên Amazon của nhà quảng cáo, có thể quy đổi để dùng cho quảng cáo Sponsored TV.

 1. Chương trình khuyến mãi này chỉ dành cho doanh nghiệp đáp ứng hành động đủ tiêu chuẩn được xác định dưới đây (“Nhà quảng cáo”).
 2. Nhà quảng cáo phải tạo và triển khai chiến dịch Sponsored TV đầu tiên (“Hành động đủ tiêu chuẩn”) trong Thời gian khuyến mãi (được xác định sau đây) để đủ điều kiện nhận khoản tín dụng khuyến mãi.
 3. Nhà quảng cáo sẽ bị tính phí cho bất kỳ khoản chi tiêu nào được tích lũy trước khi khoản tín dụng khuyến mãi được áp dụng và cho tất cả các quảng cáo vượt quá số tiền của khoản tín dụng khuyến mãi. Nhà quảng cáo có thể đình chỉ hoặc tạm dừng quảng cáo của mình bất kỳ lúc nào trước khi hết số tiền của khoản tín dụng khuyến mãi nếu không muốn bị tính thêm phí quảng cáo. Nhà quảng cáo chịu trách nhiệm theo dõi việc sử dụng khoản tín dụng khuyến mãi vì Nhà quảng cáo sẽ không nhận được thông báo khi số tiền của khoản tín dụng khuyến mãi đã hết.
 4. Chương trình khuyến mãi này sẽ bắt đầu vào ngày 13/5/2024 theo giờ UTC và kéo dài đến ngày 31/12/2024 theo giờ UTC (“Thời gian khuyến mãi”). Nhà quảng cáo phải hoàn thành Hành động đủ tiêu chuẩn trong Thời gian khuyến mãi.
 5. Nhà quảng cáo có thể quy đổi khuyến mãi này một lần trong Thời gian khuyến mãi.
 6. Amazon sẽ chuyển khoản tín dụng khuyến mãi vào tài khoản của Nhà quảng cáo trong vòng 14 ngày kể từ ngày hoàn thành Hành động đủ tiêu chuẩn.
 7. Mọi khoản tín dụng khuyến mãi không sử dụng sẽ hết hạn sau 60 ngày kể từ ngày khoản tín dụng khuyến mại được thưởng.
 8. Tài khoản quảng cáo của Nhà quảng cáo phải luôn tuân thủ yêu cầu của Amazon, theo các điều khoản trong Thỏa thuận Amazon Advertising.
 9. Ưu đãi và khoản tín dụng khuyến mãi này không thể chuyển nhượng, không được bán lại và không được quy đổi thành tiền mặt.
 10. Ưu đãi này không có hiệu lực nếu bị pháp luật cấm và trong trường hợp gian lận, nhầm lẫn hoặc không đáp ứng bất kỳ điều khoản nào của ưu đãi.
 11. Việc Nhà quảng cáo sử dụng khoản tín dụng khuyến mãi có nghĩa là Nhà quảng cáo chấp nhận các điều khoản và điều kiện này.
 12. Nhà quảng cáo phải có phương thức thanh toán hợp lệ cho phí quảng cáo trên hồ sơ để nhận được khoản tín dụng khuyến mãi.
 13. Amazon có quyền chấm dứt hoặc sửa đổi ưu đãi này bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của mình.
 14. Nếu tài khoản quảng cáo của Nhà quảng cáo sử dụng đơn vị tiền tệ khác với tài khoản được thưởng khoản tín dụng khuyến mãi dành cho Nhà quảng cáo, số tiền thực tế của khoản tín dụng khuyến mãi có thể thay đổi theo sự biến động của ngoại tệ.
 15. Nhà quảng cáo chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản thuế phát sinh.
 16. Giới hạn một khoản tín dụng khuyến mại trị giá BRL 2.500 cho mỗi tài khoản nhà quảng cáo.
 17. Đơn vị tiền tệ của khoản tín dụng khuyến mãi phụ thuộc vào tài khoản nhà quảng cáo.

ID khuyến mãi: P125092410