Các điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mãi Chiến dịch thủ công dịp lễ

Đối vói Người bán hàng được lựa chọn đã đăng ký quảng cáo được tài trợ, Amazon sẽ áp dụng số lượt nhấp chuột quảng cáo một lần là $50/£50/€50/¥5.000/AED200 mỗi tháng lên đến tổng cộng $150/£150/€150/¥15.000/AED600 cho tài khoản quảng cáo được tài trợ Amazon của nhà quảng cáo mà có thể được đổi thành Sponsored Products.

 1. Chương trình khuyến mãi này chỉ dành cho Người bán hàng được Amazon mời tham gia (“Nhà quảng cáo”).
 2. Nhà quảng cáo phải khởi động ít nhất một chiến dịch Sponsored Products nhắm mục tiêu thủ công cho đến ngày 18 tháng 11 năm 2020 theo giờ UTC và chạy chiến dịch liên tục cho đến ngày 30 tháng 11 năm 2020 và tiếp tục chạy bất kỳ chiến dịch Sponsored Products nhắm mục tiêu thủ công nào cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2021 theo giờ UTC trong khoảng thời gian này để đổi tới $150/£150/€150/¥15.000/AED600 ở dạng tín dụng khuyến mãi. (“Hành động đủ tiêu chuẩn”).
 3. Nhà quảng cáo sẽ bị tính phí cho bất kỳ lượt nhấp chuột nào nhận được trước khi lượt nhấp chuột khuyến mãi được áp dụng và cho tất cả các quảng cáo vượt quá số lượt nhấp chuột khuyến mãi. Nhà quảng cáo có thể tạm thời hoặc tạm dừng các quảng cáo của mình bất kỳ lúc nào trước khi hết số lượt nhấp chuột khuyến mãi nếu họ không muốn nhận thêm phí quảng cáo. Nhà quảng cáo chịu trách nhiệm theo dõi mức độ sử dụng số lượt nhấp chuột khuyến mãi vì Nhà quảng cáo sẽ không được thông báo khi số lượt nhấp chuột khuyến mãi đã hết.
 4. Chương trình khuyến mãi này sẽ bắt đầu vào ngày 2 tháng 11 năm 2020 theo giờ UTC và sẽ kéo dài đến ngày 31 tháng 1 năm 2021 theo giờ UTC (“Thời gian khuyến mãi”). Nhà quảng cáo phải hoàn thành Hành động đủ tiêu chuẩn trong Thời gian khuyến mãi.
 5. Nhà quảng cáo có thể đổi thưởng cho khuyến mãi này một lần trong Thời gian khuyến mãi.
 6. Amazon sẽ áp dụng số lượt nhấp chuột khuyến mãi vào tài khoản của Người quảng cáo hàng tháng trong vòng 2 tuần kể từ cuối tháng.
 7. Mọi lượt nhấp chuột khuyến mãi chưa sử dụng sẽ hết hạn lúc 11:59 giờ tối UTC ngày 31 tháng 3 năm 2021.
 8. Nhà quảng cáo phải duy trì tài khoản quảng cáo ở trạng thái tốt với Amazon, tuân theo các điều khoản của Thỏa thuận Amazon Advertising.
 9. Ưu đãi này và số lượt nhấp chuột khuyến mãi không thể chuyển nhượng, không thể bán lại và không thể quy đổi thành tiền mặt.
 10. Ưu đãi này không có hiệu lực nếu bị pháp luật cấm và trong trường hợp gian lận, nhầm lẫn hoặc không đáp ứng bất kỳ điều khoản nào của ưu đãi.
 11. Việc nhà quảng cáo sử dụng lượt nhấp chuột khuyến mãi nghĩa là nhà quảng cáo chấp nhận các điều khoản và điều kiện này.
 12. Nhà quảng cáo phải có phương thức thanh toán hợp lệ cho phí quảng cáo trên hồ sơ để nhận được lượt nhấp chuột khuyến mãi.
 13. Amazon có toàn quyền chấm dứt hoặc sửa đổi ưu đãi này bất cứ lúc nào.
 14. Nếu tài khoản quảng cáo của Nhà quảng cáo sử dụng đơn vị tiền tệ khác với tài khoản được thưởng lượt nhấp chuột khuyến mãi, số tiền thực tế của lượt nhấp chuột khuyến mãi có thể chịu sự biến động ngoại tệ.
 15. Nhà quảng cáo chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản thuế phát sinh.
 16. Giới hạn số lượt nhấp chuột khuyến mãi một lần $50/£50/€50/¥5.000/AED200 mỗi tháng lên đến tổng cộng $150/£150/€150/¥15.000/AED600 cho mỗi tài khoản nhà quảng cáo.
 17. Đơn vị tiền tệ của lượt nhấp chuột khuyến mãi phụ thuộc vào tài khoản nhà quảng cáo.