Các điều khoản và điều kiện áp dụng lượt nhấp chuột quảng cáo

XIN THÔNG BÁO — Chương trình khuyến mãi mới khích lệ Người bán hàng của Sponsored Products giúp người bán có cơ hội nhận 200 USD tín dụng cho lượt nhấp chuột quảng cáo như được mô tả bên dưới vừa được cập nhật, cụ thể, chương trình khuyến mãi này giờ đây sẽ chỉ áp dụng cho những người bán đăng ASIN có thể mua được trước 12:00 sáng, giờ Thái Bình Dương vào ngày 9/12/22. Tất cả các điều khoản và điều kiện khác của chương trình khuyến mãi vẫn được áp dụng và duy trì hiệu lực. Người bán không đăng ASIN có thể mua được đầu tiên trước 12:00 sáng, giờ Thái Bình Dương vào ngày 9/12/22 có thể tham gia chương trình khuyến mãi mới, áp dụng riêng, trong đó họ có thể đăng ASIN có thể mua đầu tiên trong khoảng thời gian từ ngày 9/12/22 - 3/1/23 được nêutại đây để được nhận khoản tín dụng lượt nhấp chuột quảng cáo.

Đối với một số Người bán hàng đủ điều kiện quảng cáo với quảng cáo được tài trợ, Amazon sẽ áp dụng số tiền thanh toán một lần cho số lượt nhấp chuột quảng cáo là 200 USD vào tài khoản quảng cáo được tài trợ trong Amazon của Người bán hàng, khoản này có thể được quy đổi thành quảng cáo được tài trợ. Khuyến mãi chỉ áp dụng cho những người bán hàng đăng ASIN có thể mua được đầu tiên trước 12:00 sáng, giờ Thái Bình Dương ngày 9/12/22.

 1. Khuyến mãi chỉ áp dụng cho những người bán hàng đăng ASIN có thể mua được đầu tiên trước 12:00 sáng, giờ Thái Bình Dương vào ngày 12 tháng 9 năm 2022 (“Nhà quảng cáo”)
 2. Nhà quảng cáo phải có ASIN đủ điều kiện được hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon trong vòng 60 ngày kể từ ngày đăng ký.
 3. Nhà quảng cáo phải đăng ký tham gia chương trình và chạy chiến dịch Sponsored Products, Sponsored Display hoặc Sponsored Brands với ít nhất một ASIN đủ điều kiện được hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon và không có ngày kết thúc chiến dịch để được nhận 100 USD đầu tiên (“Hành động đủ tiêu chuẩn”).
 4. Nhà quảng cáo phải tích cực quảng cáo ít nhất một ASIN đủ điều kiện hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon trong vòng 30 ngày sau ngày hoàn thành hành động đủ tiêu chuẩn để được nhận 100 USD tiếp theo (“Hành động đủ tiêu chuẩn thứ hai”).
 5. Nhà quảng cáo có thể đổi khoản khuyến mãi này thành các chiến dịch tại các thị trường sau: Nhật Bản, Hoa Kỳ, Đức, và Vương quốc Anh.
 6. Nếu Nhà quảng cáo đăng ký tại Châu Âu (Vương quốc Anh và Đức), Nhà quảng cáo sẽ nhận được một bộ tín dụng cho lượt nhấp chuột đối với khu vực này. Tín dụng cho lượt nhấp chuột sẽ được áp dụng đối với thị trường đầu tiên nơi người bán hoàn thành hành động đủ tiêu chuẩn.
 7. Các Nhà quảng cáo có trụ sở tại (dựa trên quốc gia có trong tài khoản của bạn) Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ không đủ điều kiện tham gia chương trình khuyến mãi này.
 8. Nhà quảng cáo sẽ bị tính phí cho bất kỳ lượt nhấp chuột nào nhận được trước khi áp dụng lượt nhấp chuột quảng cáo và cho tất cả các quảng cáo vượt quá số lượt nhấp chuột quảng cáo. Nhà quảng cáo có thể tạm ngưng hoặc tạm dừng quảng cáo của mình bất kỳ lúc nào trước khi hết số lượt nhấp chuột quảng cáo nếu không muốn bị tính thêm phí quảng cáo. Nhà quảng cáo chịu trách nhiệm theo dõi mức sử dụng lượt nhấp chuột quảng cáo vì Nhà quảng cáo sẽ không nhận được thông báo khi hết tín dụng nhấp chuột quảng cáo.
 9. Nhà quảng cáo phải hoàn thành Hành động đủ tiêu chuẩn trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được ASIN đủ điều kiện được hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon đầu tiên.
 10. Amazon sẽ tính số lượt nhấp chuột quảng cáo cho Hành động đủ tiêu chuẩn vào tài khoản của Nhà quảng cáo trong vòng hai tuần kể từ ngày hoàn thành hành động đủ tiêu chuẩn.
 11. Amazon sẽ tính số lượt nhấp chuột quảng cáo cho Hành động đủ tiêu chuẩn thứ hai vào tài khoản của Nhà quảng cáo trong vòng hai tuần kể từ ngày hoàn thành hành động đủ tiêu chuẩn thứ hai.
 12. Nhà quảng cáo có thể quy đổi khuyến mãi này một lần trong Thời gian khuyến mãi.
 13. Tất cả các lượt nhấp chuột quảng cáo sẽ hết hạn sau 30 ngày kể từ ngày được áp dụng.
 14. Nhà quảng cáo phải duy trì tài khoản quảng cáo ở trạng thái tuân thủ tốt yêu cầu của Amazon, tuân theo các điều khoản trong Thỏa thuận Amazon Advertising.
 15. Ưu đãi này và số lượt nhấp chuột quảng cáo không được chuyển nhượng, không được bán lại và không được quy đổi thành tiền mặt.
 16. Ưu đãi này không có hiệu lực trong trường hợp bị pháp luật cấm và trong trường hợp gian lận, nhầm lẫn hoặc không đáp ứng bất kỳ điều khoản nào của ưu đãi.
 17. Việc nhà quảng cáo sử dụng lượt nhấp chuột quảng cáo nghĩa là nhà quảng cáo chấp nhận các điều khoản và điều kiện này.
 18. Nhà quảng cáo phải có phương thức thanh toán hợp lệ cho phí quảng cáo ghi trong hồ sơ để được nhận lượt nhấp chuột quảng cáo.
 19. Amazon có quyền, theo quyết định riêng của mình, chấm dứt hoặc sửa đổi ưu đãi này bất cứ lúc nào.
 20. Nếu tài khoản quảng cáo của Nhà quảng cáo sử dụng đơn vị tiền tệ khác với tài khoản được thưởng lượt nhấp chuột quảng cáo, số tiền thực tế của lượt nhấp chuột quảng cáo có thể chịu sự biến động ngoại tệ.
 21. Nhà quảng cáo chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản thuế phát sinh.
 22. Giới hạn số tiền thanh toán một lần cho số lượt nhấp chuột quảng cáo trên mỗi tài khoản của nhà quảng cáo
 23. Đơn vị tiền tệ của số tiền thanh toán cho số lượt nhấp chuột quảng cáo phụ thuộc vào tài khoản của nhà quảng cáo.