Các điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mãi Sponsored Products dành cho người bán hàng mới năm 2024

 1. Chương trình khuyến mãi này (“Chương trình khuyến mãi”) chỉ áp dụng cho người bán hàng mới đang tham gia Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp, cùng với các điều kiện (i) niêm yết ASIN có thể mua được đầu tiên của họ trên gian hàng Amazon vào hoặc sau ngày 1 tháng 3 năm 2024 tại Nhật Bản và/hoặc Hoa Kỳ và/hoặc một trong các nước Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha hoặc Vương quốc Anh; hoặc niêm yết ASIN có thể mua được đầu tiên của họ trên gian hàng Amazon tại Úc sau ngày 1 tháng 5 năm 2024 (mỗi quốc gia là một “Thị trường đủ điều kiện”) và (ii) có tài khoản quảng cáo được tài trợ Amazon Ads được đăng ký tại Thị trường đủ điều kiện nơi ASIN có thể mua được đầu tiên của họ được niêm yết (những bên tham gia đáp ứng các điều kiện (i) và (ii) được gọi là “Nhà quảng cáo”). Chương trình khuyến mãi này sẽ kéo dài đến ngày 28 tháng 2 năm 2025.
 2. Mỗi Nhà quảng cáo (theo định nghĩa của thuật ngữ đó trong Mục 1) tạo và ra mắt chiến dịch Sponsored Products đầu tiên tại cùng một Thị trường đủ điều kiện nơi họ đã niêm yết ASIN có thể mua được đầu tiên trong vòng 90 ngày kể từ ngày niêm yết ASIN đó (“Hành động đủ tiêu chuẩn”), đồng thời tuân thủ Các điều khoản và điều kiện này, sẽ nhận được một khoản tín dụng cho lượt nhấp chuột quảng cáo vào tài khoản quảng cáo được tài trợ của họ có giá trị bằng một trong các khoản tiền sau đây (mỗi khoản tiền là một "Khoản tín dụng khuyến mại"):
  1. $50 nếu Nhà quảng cáo hoàn thành Hành động đủ tiêu chuẩn tại Hoa Kỳ;
  2. 7.500 JPY nếu Nhà quảng cáo hoàn thành Hành động đủ tiêu chuẩn tại Nhật Bản;
  3. 75 AUD nếu Nhà quảng cáo hoàn thành Hành động đủ tiêu chuẩn tại Úc;
  4. 45 EUR nếu Nhà quảng cáo hoàn thành Hành động đủ tiêu chuẩn tại Đức, Pháp, Ý hoặc Tây Ban Nha; hoặc 40 GBP nếu Nhà quảng cáo hoàn thành Hành động đủ tiêu chuẩn ở Vương quốc Anh (Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh, gọi chung là “EU5”), với điều kiện là Nhà quảng cáo chỉ đủ điều kiện để đổi Khoản tín dụng khuyến mại cho Thị trường đủ điều kiện đầu tiên trong EU5 mà Nhà quảng cáo hoàn thành Hành động đủ tiêu chuẩn.
 3. Nhà quảng cáo chỉ có thể đổi Khoản tín dụng khuyến mại một lần tại Hoa Kỳ, một lần tại Nhật Bản, một lần tại Úc và/hoặc một lần tại Thị trường đủ điều kiện đầu tiên trong EU5 mà Nhà quảng cáo hoàn thành Hành động đủ tiêu chuẩn (ví dụ: Tổng số tiền tối đa mà Nhà quảng cáo có thể nhận theo Chương trình khuyến mãi này là 50 USD tại Hoa Kỳ, 7.500 JPY tại Nhật Bản, 75 AUD tại Úc và 45 EUR tại một trong các nước Đức, Pháp, Ý hoặc Tây Ban Nha hoặc 40 GBP tại Vương quốc Anh).
 4. Trừ khi được cho phép rõ ràng trong Mục 3 của Các điều khoản và điều kiện này, các Nhà quảng cáo sẽ không nhận được nhiều Khoản tín dụng khuyến mại khi hoàn thành Hành động đủ tiêu chuẩn nhiều lần.
 5. Nhà quảng cáo sẽ bị tính phí cho bất kỳ lượt nhấp chuột nào nhận được trước khi Khoản tín dụng khuyến mại được áp dụng và cho tất cả các quảng cáo vượt quá số tiền của Khoản tín dụng khuyến mại trong mỗi Thị trường đủ điều kiện hiện hành. Nhà quảng cáo có thể đình chỉ hoặc tạm dừng quảng cáo của mình bất kỳ lúc nào trước khi hết số tiền của Khoản tín dụng khuyến mại nếu không muốn bị tính thêm phí quảng cáo. Nhà quảng cáo chịu trách nhiệm theo dõi việc sử dụng số lượt nhấp chuột quảng cáo vì Nhà quảng cáo sẽ không nhận được thông báo khi số tiền của Khoản tín dụng khuyến mại đã hết.
 6. Nhà quảng cáo đủ điều kiện hoàn thành Hành động đủ tiêu chuẩn sẽ nhận được Khoản tín dụng khuyến mại vào tài khoản quảng cáo được tài trợ Amazon hiện hành của họ trong khoảng 14 ngày kể từ khi hoàn thành Hành động đủ tiêu chuẩn.
 7. Mọi phần chưa sử dụng của Khoản tín dụng khuyến mại sẽ hết hạn sau 30 ngày kể từ ngày Khoản tín dụng khuyến mại được áp dụng lần đầu cho tài khoản quảng cáo được tài trợ của Nhà quảng cáo.
 8. Nhà quảng cáo phải duy trì tài khoản quảng cáo ở trạng thái không vi phạm với Amazon, tuân theo các điều khoản của Thỏa thuận Amazon Ads (có sẵn tại đây: https://advertising.amazon.com/terms)
 9. Chương trình khuyến mãi này và Khoản tín dụng khuyến mại không thể chuyển nhượng, không thể bán lại và không thể đổi thành tiền mặt.
 10. Chương trình khuyến mãi này không có hiệu lực khi bị pháp luật cấm và trong trường hợp gian lận, nhầm lẫn hoặc không đáp ứng bất kỳ điều khoản nào của Chương trình khuyến mãi.
 11. Việc Nhà quảng cáo sử dụng Khoản tín dụng khuyến mại có nghĩa là Nhà quảng cáo chấp nhận Các điều khoản và điều kiện này.
 12. Nhà quảng cáo phải thêm phương thức thanh toán hợp lệ cho phí quảng cáo vào hồ sơ để nhận được Khoản tín dụng khuyến mại.
 13. Amazon có thể quyết định không cung cấp hoặc vô hiệu Khoản tín dụng khuyến mại cho bất kỳ Nhà quảng cáo nào mà Amazon xác định là đã vi phạm Các điều khoản và điều kiện này, Thỏa thuận Amazon Ads hoặc Các điều khoản và điều kiện ưu đãi dành cho người bán hàng mới (“NSI T&C”) cho mỗi Thị trường đủ điều kiện hoặc đã có hành vi gian lận liên quan đến Chương trình khuyến mãi này.
 14. Amazon có toàn quyền chấm dứt hoặc sửa đổi Chương trình khuyến mãi này bất cứ lúc nào. Trong trường hợp Amazon thay đổi hoặc chấm dứt Chương trình khuyến mãi này, Amazon sẽ thông báo cho Nhà quảng cáo theo NSI T&C.
 15. Nếu tài khoản quảng cáo của Nhà quảng cáo sử dụng đơn vị tiền tệ khác với tài khoản được thưởng Khoản tín dụng khuyến mại dành cho Nhà quảng cáo, số tiền thực tế của Khoản tín dụng khuyến mại có thể thay đổi theo sự biến động của ngoại tệ.
 16. Nhà quảng cáo chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản thuế phát sinh.