Các điều khoản và điều kiện của Sự kiện của Amazon Advertising

Cập nhật lần cuối: Ngày 5 tháng 8 năm 2020

Các điều khoản và điều kiện này (“Điều khoản”) điều chỉnh hoạt động đăng ký và tham gia của bạn đối với bất kỳ sự kiện trực tiếp, webcast, sự kiện ảo theo nhu cầu hoặc bất kỳ sự kiện nào khác (“Sự kiện”) do Amazon Advertising LLC (“Amazon Advertising”, “chúng tôi”, hoặc “của chúng tôi”) và trở thành một thỏa thuận giữa bạn và Amazon Advertising. Bạn cam kết với chúng tôi rằng bạn được ủy quyền tham gia vào các Điều khoản này. Vui lòng xem Phần 12 để biết các định nghĩa của một số thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong các Điều khoản này.

1. Đăng ký và tham gia Sự kiện.
2. An toàn và bảo mật.
5. Thuế.
7. Tuân thủ thương mại và đạo đức.
8. Chấp nhận rủi ro
9. Từ bỏ khiếu nại
10. Giới hạn về trách nhiệm pháp lý.
12. Định nghĩa.

1. Đăng ký và tham gia Sự kiện.

Bạn chỉ có thể đăng ký và tham gia Sự kiện theo các Điều khoản này. Để đăng ký tham gia Sự kiện, bạn phải hoàn tất quá trình đăng ký sự kiện và thanh toán mọi khoản phí đăng ký áp dụng. Trừ khi trang web đăng ký của Sự kiện có quy định khác hoặc chúng tôi có thông báo rõ ràng cho bạn, tính đến ngày đầu tiên diễn ra Sự kiện, bạn phải đủ 18 tuổi. Việc đăng ký Sự kiện tùy thuộc vào tình trạng sẵn có và có thể đóng sớm hơn thời hạn đã đăng, theo quyết định của riêng chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể thay đổi chương trình Sự kiện bất cứ lúc nào theo quyết định của riêng chúng tôi. Bạn sẽ luôn tuân thủ các Quy tắc ứng xử cộng đồng của Amazon Advertising.

2. An toàn và bảo mật.

Sự an toàn và bảo mật của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Đối với các sự kiện trực tiếp, bạn hiểu rằng bạn và tài sản của bạn có thể được tìm kiếm vì mục đích hợp lý khi tham gia Sự kiện. Nếu bạn từ chối các biện pháp bảo mật này, chúng tôi có thể từ chối không cho bạn truy cập. Chúng tôi cũng có quyền yêu cầu bạn rời khỏi Sự kiện nếu hành vi của bạn khiến chúng tôi lo ngại về sự an toàn hoặc bảo mật của những người tham dự Sự kiện. Nếu chúng tôi từ chối không cho bạn truy cập hoặc yêu cầu bạn rời khỏi sự kiện, bạn sẽ không được hoàn tiền.

3. Thông tin của bạn.

  3.1 Tổng quan

  Khi đăng ký tham gia Sự kiện, bạn đồng ý nhận thông tin từ Amazon Advertising về Sự kiện và các thông tin tiếp thị liên quan khác của Amazon Advertising và các ưu đãi đặc biệt qua email, bưu điện hoặc các hình thức liên lạc khác. Chúng tôi xử lý thông tin của bạn theo Thông báo bảo mật của Amazon. Bạn đồng ý với việc chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin mà bạn cung cấp khi đăng ký Sự kiện theo Thông báo bảo mật của Amazon. Bạn có thể chọn không nhận thông tin tiếp thị từ Amazon Advertising bất cứ lúc nào bằng cách làm theo các hướng dẫn trong thông tin liên lạc nhận được.

  3.2 Chia sẻ với các Nhà tài trợ Sự kiện.

  Chúng tôi có thể cung cấp thông tin liên hệ của bạn cho các Nhà tài trợ Sự kiện nếu (a) bạn chọn tham dự bất kỳ phiên hoặc các hoạt động nào khác tại Sự kiện liên quan đến Nhà tài trợ sự kiện (trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ chỉ cung cấp thông tin liên hệ của bạn cho Nhà tài trợ Sự kiện liên quan đến phiên này hoặc hoạt động khác,) hoặc (b) bạn chọn nhận thông tin liên lạc từ các nhà tài trợ sự kiện của chúng tôi trong quá trình đăng ký hoặc theo cách khác.

4. Bản ghi và tài liệu.

  4.1 Tài liệu của bạn; Bản ghi.

  Bạn cho phép chúng tôi, các đơn vị liên kết của chúng tôi và các nhà thầu độc lập của chúng tôi có quyền ghi hình, quay phim, chụp ảnh và ghi lại giọng nói và hình ảnh của bạn trong bất kỳ phương tiện truyền thông nào tại Sự kiện (“Bản ghi”). Bạn cấp quyền cho Amazon Advertising và các đơn vị liên kết, đại lý, nhân viên của họ, đồng thời chỉ định quyền và giấy phép không thể hủy ngang, không độc quyền, vĩnh viễn, trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền để sử dụng, sao chép, sửa đổi, phân phối và dịch, cho bất kỳ mục đích nào liên quan đến doanh nghiệp của chúng tôi, tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Bản ghi và Tài liệu của bạn. Chúng tôi có thể chỉnh sửa Bản ghi âm và Tài liệu của bạn, sử dụng chúng một mình hoặc cùng với các thông tin khác và cho phép người khác sử dụng và phổ biến chúng. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, bạn từ bỏ bất kỳ quyền đạo đức nào mà bạn có thể có đối với Bản ghi âm và Tài liệu của bạn. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng (a) Tài liệu của bạn đều đúng và chính xác theo hiểu biết đúng nhất của bạn, (b) bạn có các quyền cần thiết để cấp giấy phép trong Phần 4 này và (c) Tài liệu của bạn không vi phạm bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu khác của bất kỳ người hoặc thực thể nào.

  4.2 Tài liệu của chúng tôi.

  Chúng tôi giữ lại tất cả các quyền đối với Tài liệu của chúng tôi và bạn không được chia sẻ hoặc sao chép (bao gồm cả bản ghi âm thanh hoặc video, ảnh chụp màn hình, ảnh hoặc tải xuống) mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi (ngoại trừ các trường hợp chúng tôi chỉ ra rõ ràng rằng Tài liệu của chúng tôi cho Sự kiện có thể được sao chép hoặc chia sẻ).

5. Thuế.

Mỗi bên sẽ chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các loại thuế hiện hành và các khoản phí, phí, hình phạt, tiền lãi và bổ sung cho các khoản thuế đó được áp dụng cho bên đó hoặc liên quan đến các giao dịch và thanh toán theo các Điều khoản này. Tất cả các khoản phí mà bạn phải trả không bao gồm thuế và thuế hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bán hàng và giao dịch, và thuế doanh thu (“Thuế gián tiếp”). Amazon Advertising có thể thu Thuế gián tiếp từ bạn, trừ khi bạn cung cấp cho Amazon Advertising giấy chứng nhận miễn trừ được hoàn thành đúng cách hoặc giấy chứng nhận giấy phép thanh toán trực tiếp mà Amazon Advertising có thể yêu cầu miễn Thuế gián tiếp.

6. Hủy bỏ.

  6.1 Bởi bạn.

  Nếu phí đăng ký hoặc các khoản phí khác được yêu cầu cho Sự kiện, hướng dẫn hủy bỏ và chính sách hoàn tiền của Sự kiện sẽ được liệt kê trên trang web đăng ký của Sự kiện.

  6.2 Bởi chúng tôi.

  Chúng tôi có thể hủy bỏ Sự kiện bất cứ lúc nào vì các lý do như tính sẵn sàng hoặc phù hợp của địa điểm hoặc diễn giả hoặc trên cơ sở an ninh, sức khỏe hoặc an toàn, và chúng tôi có thể từ chối, giới hạn hoặc hủy đăng ký sự kiện của bạn bất cứ lúc nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, do việc hủy bỏ đó. Nếu chúng tôi hủy bỏ Sự kiện hoặc đăng ký của bạn và bạn tuân thủ các Điều khoản này, chúng tôi sẽ hoàn lại khoản phí đăng ký sự kiện của bạn theo chính sách hoàn tiền trên trang web đăng ký sự kiện.

  6.3 Ảnh hưởng của việc hủy bỏ.

  Nếu bạn hoặc Amazon Advertising hủy đăng ký Sự kiện hoặc Amazon Advertising hủy Sự kiện, thì Phần 3, Phần 4, Phần 5, Phần 6.3, Phần 7.2, Phần 8, Phần 9, Phần 10, Phần 11, Phần 12 và Phần 13 sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

7. Tuân thủ thương mại và đạo đức.

 1. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn và (các) tổ chức tài chính của bạn được sử dụng để tài trợ cho bất kỳ khoản phí nào cần thiết cho Sự kiện này không bị trừng phạt hoặc có tên trong các danh sách các bên bị cấm hoặc bị hạn chế, hoặc thuộc sở hữu hoặc kiểm soát bởi một bên đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở các danh sách được duy trì bởi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, chính phủ Hoa Kỳ (ví dụ như Danh sách Công dân Bị Chỉ định Trừng phạt Đặc biệt của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ và Danh sách các Bên chịu Trừng phạt Quốc tế và Danh sách Pháp nhân của Bộ Thương mại Hoa Kỳ), Liên minh Châu Âu hoặc các quốc gia thành viên, hoặc các cơ quan chính phủ hiện hành khác.
 2. Bạn xác minh rằng bạn đã xác nhận với một chuyên gia về đạo đức rằng không có quy tắc đạo đức liên bang, tiểu bang, địa phương hoặc công ty hay quy tắc và luật mua bán nào hạn chế hoặc cấm tham dự Sự kiện của bạn hoặc sẽ dẫn đến xung đột lợi ích cho Amazon Advertising.

8. Chấp nhận rủi ro.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc tham dự Sự kiện của bạn là tự nguyện, và bạn hiểu bản chất của Sự kiện. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, bạn đồng ý rằng bạn chỉ chấp nhận những rủi ro liên quan đến việc tham dự và tham gia Sự kiện.

9. Từ bỏ khiếu nại.

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, qua đây bạn (đại diện chính bạn, người thừa kế, người phụ thuộc, đại diện cá nhân, người chuyển nhượng và bất kỳ ai khác có thể đưa ra khiếu nại thay mặt bạn hoặc do bạn qua đời hay bị thương) miễn cho Amazon Advertising và các đơn vị liên kết, cùng giám đốc, cán bộ, nhân viên, nhà thầu, đại diện, đại lý, người kế nhiệm và người được thừa hưởng tương ứng, mọi khiếu nại, yêu cầu, nguyên nhân tố tụng, kiện tụng, thiệt hại, tổn thất, nợ, trách nhiệm pháp lý, chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn ở các khoản chi phí luật sư hợp lý) mà bạn có thể có liên quan đến bất kỳ Sự kiện, Bản ghi hoặc Tài liệu nào của bạn, bất kể bây giờ hoặc trong tương lai.

10. Giới hạn về trách nhiệm pháp lý.

Chúng tôi và các đơn vị liên kết cùng bên cấp phép của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn theo bất kỳ nguyên nhân tố tụng hoặc lý thuyết trách nhiệm pháp lý nào, ngay cả khi một bên đã được thông báo về khả năng thiệt hại đó, đối với (a) thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hậu quả hoặc bồi thường trừng phạt, hoặc (b) tổn thất về lợi nhuận, doanh thu, khách hàng, cơ hội, hoặc lợi thế thương mại. Trong mọi trường hợp, tất cả trách nhiệm của chúng tôi và các đơn vị liên kết, người cấp phép của chúng tôi theo các điều khoản này sẽ không vượt quá $100 đô la Mỹ. Những hạn chế trong phần 10 này chỉ áp dụng trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép.

11. Điều khoản khác.

  11.1 Từ bỏ quyền.

  Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này sẽ không cấu thành việc từ bỏ hiện tại hoặc tương lai với điều khoản đó cũng như không giới hạn quyền thực thi điều khoản đó vào một thời điểm sau đó. Tất cả các hành động từ bỏ quyền của chúng tôi phải bằng văn bản trước khi áp dụng.

  11.2 Điều khoản hiệu lực từng phần.

  Nếu bất kỳ phần nào của các Điều khoản này bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, các phần còn lại của các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ. Bất kỳ phần nào không hợp lệ hoặc không thể thực thi sẽ được hiểu là có hiệu lực và ý định của phần ban đầu. Nếu không thể thiết lập như vậy, phần không hợp lệ hoặc không thể thực thi sẽ bị loại bỏ khỏi các Điều khoản này, nhưng phần còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

  11.3 Bất khả kháng.

  Chúng tôi và các đơn vị liên kết sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào theo các Điều khoản này khi sự chậm trễ hoặc không thực hiện đó là do bất kỳ nguyên nhân ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi, bao gồm thảm họa tự nhiên, tranh chấp lao động hoặc các hoạt động quấy rối về lao động, mất điện, mất tiện ích dân dụng, viễn thông, động đất, bão, hoặc các yếu tố khác của tự nhiên, bị bao vây, cấm vận, bạo loạn, đạo luật hoặc lệnh của chính phủ, hành vi khủng bố hoặc chiến tranh.

  11.4 Chuyển nhượng; Không có người thụ hưởng bên thứ ba.

  Bạn sẽ không được chuyển nhượng các Điều khoản này hoặc bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào của bạn theo các Điều khoản này, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Bất kỳ hoạt động chuyển nhượng nào đối với phần này sẽ không có hiệu lực. Chúng tôi có thể chuyển nhượng các Điều khoản này mà không có sự đồng ý của bạn (a) liên quan đến việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tất cả hoặc đáng kể tất cả tài sản của chúng tôi hoặc (b) cho bất kỳ đại lý nào hoặc là một phần của quá trình tái cơ cấu công ty; và sau khi chuyển nhượng, người được chuyển nhượng được coi là thay thế cho Amazon Advertising như một bên đối với các Điều khoản này và Amazon Advertising được giải phóng trách nhiệm đối với tất cả các nghĩa vụ theo các Điều khoản này. Theo những điều đã nói ở trên, các Điều khoản này sẽ ràng buộc và đảm bảo lợi ích của các bên và những người kế nhiệm và chuyển nhượng được phép tương ứng của họ. Các Điều khoản này không tạo ra bất kỳ quyền thụ hưởng nào của bên thứ ba cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào không phải là bên tham gia các Điều khoản này.

  11.5 Luật áp dụng.

  Theo Mục 13, luật pháp của Tiểu bang Washington, mà không tham chiếu đến các quy tắc xung đột pháp luật, chi phối các Điều khoản này và bất kỳ tranh chấp nào có thể phát sinh giữa các bên. Công ước Liên Hợp Quốc về Bán Hàng hóa Quốc tế không áp dụng cho các Điều khoản này.

  11.6 Tranh chấp.

  Theo phần 13, bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào liên quan theo bất kỳ cách nào đối với các điều khoản này sẽ được giải quyết bằng theo điều khoản ràng buộc tuân thủ trọng tài, thay vì tại tòa án, ngoại trừ việc bạn có thể khiếu nại lên tòa án chuyên xử lý các vụ kiện nhỏ ở mức tối đa được pháp luật cho phép. Đạo luật trọng tài liên bang và luật trọng tài liên bang áp dụng cho các điều khoản này. Không có thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn trong trọng tài, và việc tòa xem xét phán quyết của trọng tài sẽ bị hạn chế. Tuy nhiên, cá nhân trọng tài có thể đưa ra phán quyết về các thiệt hại và cứu trợ tương tự như một tòa án (bao gồm cả án văn tuyên nhận hoặc bồi thường thiệt hại theo luật định), và phải tuân theo các điều khoản của phán quyết này như với phán quyết của một tòa án. Để bắt đầu thủ tục trọng tài, bạn phải gửi thư yêu cầu trọng tài và mô tả khiếu nại của bạn cho Công ty Dịch vụ đại lý đã đăng ký của chúng tôi tại địa chỉ 300 Deschutes way SW, suite 304, Tumwater, WA 98501. Thủ tục trọng tài sẽ được thực hiện bởi Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ (AAA) theo các quy định của cơ quan này, bạn có thể tìm hiểu quy định này bằng cahs tham khảo www.adr.org hoặc gọi 1-800-778-7879. Việc thanh toán phí nộp yêu cầu, quản lý và trọng tài viên sẽ được điều chỉnh theo các quy định của AAA. Chúng tôi sẽ hoàn trả các khoản phí đó cho các khiếu nại có tổng số tiền thấp hơn $10,000 đô la Mỹ trừ khi trọng tài viên xác định các khiếu nại đó là nhảm nhí. Chúng tôi sẽ không tính phí luật sư và chi phí trọng tài trừ khi trọng tài viên xác định các khiếu nại đó là nhảm nhí. Bạn có thể chọn trao đổi với trọng tài viên qua điện thoại, dựa trên các nội dung gửi bằng văn bản, hoặc tại một địa điểm đã thỏa thuận. Chúng tôi và bạn đều đồng ý rằng bất kỳ thủ tục giải quyết tranh chấp nào sẽ chỉ được tiến hành trên cơ sở cá nhân chứ không phải là kiện tập thể, hợp nhất tố tụng hoặc đại diện về mặt pháp luật. Nếu vì bất kỳ lý do gì, yêu cầu bồi thường tiến hành tại tòa án chứ không phải trong thủ tục trọng tài, chúng tôi và bạn từ bỏ bất kỳ quyền nào đối với xét xử qua bồi thẩm đoàn. Chúng tôi và bạn đều đồng ý rằng mỗi bên có thể đưa vụ kiện ra tòa án để cáo buộc hành vi vi phạm hoặc lạm dụng các quyền sở hữu trí tuệ khác.

  11.7 Sửa đổi đối với các Điều khoản này.

  Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản này bất cứ lúc nào bằng cách đăng bản sửa đổi trên Trang web Amazon Advertising. Các điều khoản sửa đổi sẽ có hiệu lực khi đăng. Bằng cách tham gia Sự kiện sau ngày có hiệu lực của bất kỳ sửa đổi nào với các Điều khoản này, bạn đồng ý bị ràng buộc với các điều khoản sửa đổi. Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang web Amazon Advertising thường xuyên để nắm được các sửa đổi với Điều khoản này. Chúng tôi sửa đổi lần cuối các Điều khoản này vào ngày được liệt kê ở đầu các Điều khoản này.

  11.8 Toàn bộ Thỏa thuận; Ngôn ngữ tiếng Anh.

  Các Điều khoản này là toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi về những nội dung của các Điều khoản này. Các Điều khoản này thay thế tất cả các tuyên bố, hiểu biết, thỏa thuận hoặc thông tin liên lạc trước đó hoặc hiện tại giữa bạn và chúng tôi, dù là bằng văn bản hay bằng lời nói, liên quan đến nội dung của các Điều khoản này. Chúng tôi sẽ không bị ràng buộc bởi, và phản đối cụ thể, bất kỳ điều khoản, điều kiện hoặc quy định nào khác hoặc ngoài các quy định của các Điều khoản này (cho dù chúng có làm thay đổi đáng kể các Điều khoản này hay không). Nếu chúng tôi cung cấp bản dịch cho phiên bản tiếng Anh của các Điều khoản này, nếu có bất kỳ xung đột nào, bản tiếng Anh sẽ là phiên bản ưu tiên.

12. Định nghĩa.

“Quy tắc ứng xử trong sự kiện trên Amazon Advertising” có nghĩa là quy tắc ứng xử cộng đồng trong Amazon Advertising nằm tại https://amazonadvertising-adcon.com/help (và bất kỳ trang web kế thừa hoặc liên quan nào do chúng tôi chỉ định), mà có thể được cập nhật tùy từng thời điểm.

“Thông báo bảo mật Amazon” có nghĩa là thông báo bảo mật tại https://www.amazon.com/privacy (và bất kỳ trang web kế thừa hoặc liên quan nào do chúng tôi chỉ định), mà có thể được cập nhật tùy từng thời điểm.

“Trang web Amazon Advertising” có nghĩa là http://advertising.amazon.com (và bất kỳ trang web kế thừa hoặc liên quan nào do chúng tôi chỉ định), mà có thể được cập nhật tùy từng thời điểm.

“Nhà tài trợ Sự kiện” có nghĩa là nhà tài trợ bên thứ ba của Sự kiện.

“Tài liệu của chúng tôi” có nghĩa là tất cả các tài liệu được gửi hoặc hiển thị (ví dụ: thông tin chi tiết công ty của chúng tôi, bản trình bày và nội dung khác) do chúng tôi cung cấp (ở dạng bản sao điện tử, trên màn hình, bản cứng, bằng lời nói hoặc cách khác).

“Tài liệu của bạn” nghĩa là tất cả các tài liệu mà bạn gửi (bao gồm tên và thông tin tiểu sử của bạn) hoặc trình bày (ở dạng bản sao điện tử, trên màn hình, trong quá trình đăng ký Sự kiện, bản cứng, bằng lời nói hoặc cách khác).