Điều khoản và điều kiện đối với phiếu yêu cầu đăng quảng cáo của Amazon Advertising

Đăng ngày: 1 tháng 4 năm 2019

Kế hoạch truyền thông hoặc phiếu yêu cầu đăng quảng cáo của nhà quảng cáo hoặc đại lý (nếu có) (gọi chung là “IO”) với Amazon Advertising LLC (“Amazon”) tuân theo các Điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn AAAA/IAB đối với Quảng cáo trên Internet áp dụng cho hoạt động Mua quảng cáo truyền thông trong vòng 1 năm hoặc ngắn hơn, phiên bản 3.0 có tại www.iab.com (“Điều khoản IAB”), trong đó Washington là luật và địa điểm chi phối. Các cụm từ viết hoa không được định nghĩa trong tài liệu này sẽ có ý nghĩa như được quy định trong Điều khoản của Cục quảng cáo tương tác (IAB). Ngoài ra, các điều khoản sau đây sẽ được áp dụng và, trong mọi trường hợp xung đột với các Điều khoản IAB, sẽ có chức năng chi phối:

  1. Một số sản phẩm nhất định của Công ty truyền thông có thêm các điều khoản bổ sung (như được nêu trong https://advertising.amazon.com/legal/product-terms, “Điều khoản sản phẩm”) và chỉ áp dụng cho IO này trong phạm vi các sản phẩm đó có trong IO hoặc được sử dụng để thực hiện Chiến dịch quảng cáo hiện hành, bao gồm mọi thay đổi được thực hiện theo thỏa thuận bằng văn bản (chỉ cần email là được). Không áp dụng đối với tất cả các Điều khoản sản phẩm khác liên quan đến sản phẩm không có trong IO hoặc được sử dụng để thực hiện Chiến dịch quảng cáo hiện hành.
  2. Bạn có thể tìm thấy Thông số kỹ thuật và chính sách quảng cáo của Amazon tại http://advertising.amazon.com.
  3. Theo Điều khoản IAB, cần gửi tất cả thông báo cho Amazon, đến: Amazon.com, Inc., Attn: Director, Customer Success, P.O. Box 81126, Seattle WA 98108-1226 or Fax: (206) 266-7000; trong mỗi trường hợp gửi bản sao đến contracts-legal@amazon.com; Attn: General Counsel. Cần gửi tất cả thông báo cho Nhà quảng cáo/Đại lý đến địa chỉ mới nhất được liên kết với tài khoản đó trong hồ sơ của Amazon (có thể được Nhà quảng cáo/Đại lý cập nhật theo thông báo bằng văn bản cho Amazon tùy từng thời điểm) để thông báo hoặc gửi thanh toán (nếu có).
  4. Cần gửi các khoản thanh toán đến: Amazon Advertising LLC, Attn: Accounts Receivable; PO Box 24651, Seattle, WA 98124-0651.
  5. Thuế. Theo yêu cầu của luật hiện hành, mỗi bên sẽ chịu trách nhiệm xác định và thanh toán tất cả các loại thuế cũng như phí và lệ phí khác của chính phủ (và bất kỳ hình phạt, tiền lãi và khoản bổ sung khác) được áp dụng cho bên đó dựa trên hoặc liên quan đến các giao dịch và khoản thanh toán theo IO này. Tất cả các khoản phí mà Nhà quảng cáo phải thanh toán đều không bao gồm các loại thuế và thuế hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bán hàng và giao dịch cũng như thuế doanh thu. Tất cả các khoản thanh toán do Nhà quảng cáo trả cho Amazon theo IO này được thực hiện miễn phí và không có bất kỳ khoản khấu trừ hay giữ lại nào cho mục đích thuế. Nếu cần khấu trừ bất kỳ khoản thuế nào như vậy (ví dụ: thuế khấu lưu quốc tế) đối với bất kỳ khoản thanh toán nào, Nhà quảng cáo phải thanh toán số tiền bổ sung như vậy khi cần thiết để khoản tiền ròng mà Amazon nhận được bằng khoản tiền đến hạn và phải trả theo IO này.