Tính năng mới của Amazon DSP

Ngày 28 tháng 4 năm 2020 | Tác giả: Kelly Kupers, Giám đốc Chương trình Tiếp thị Sản phẩm

Chúng tôi đã giới thiệu một số tính năng mới trong Amazon DSP để giúp bạn tương tác với khách hàng và dễ dàng quản lý các chiến dịch. Sau đây là một loạt nội dung cập nhật mà chúng tôi đã triển khai vào tháng 3 năm 2020.

Ưu đãi

Chỉ số ưu đãi trong trang Ưu đãi

Giờ đây, bạn có thể xem tất cả các ưu đãi có trên thị trường riêng (PMP) của mình và các chỉ số giá thầu như yêu cầu giá thầu, số lượt phản hồi và mức giá thầu cho một phạm vi ngày cụ thể trong trang ưu đãi. Để thực hiện việc này, hãy chọn ưu đãi từ menu bên trái trong trình quản lý chiến dịch và chọn phạm vi ngày mong muốn từ lịch thả xuống. Chỉ báo sức khỏe hiện cũng có sẵn trong cột đầu tiên cho mỗi ưu đãi, hiển thị cảnh báo nếu đang có ưu đãi nhưng không nhận được yêu cầu giá thầu từ các nền tảng phía cung cấp (SSP). Điều này cho phép bạn chẩn đoán tình trạng của các ưu đãi và xác định xem nó có được thiết lập chính xác ở cấp độ SSP hoặc nhà xuất bản hay không. Chỉ số ưu đãi có sẵn ở tất cả các quốc gia có thể sử dụng Amazon DSP.

Trình quản lý chiến dịch

Đối tượng

Các đối tượng mới trong thị trường

Amazon Ads đã giới thiệu các đối tượng mới trong thị trường trên toàn cầu. Bản phát hành này tăng gấp đôi danh mục đối tượng trong thị trường, mở rộng các đối tượng trong thị trường có sẵn trên tất cả các quốc gia. Các đối tượng trong thị trường có thể giúp thúc đẩy việc xem xét thương hiệu của bạn bằng cách tương tác với các đối tượng gần đây đã xem xét sản phẩm trong một danh mục nhất định. Bạn có thể truy cập trang mục hàng để khám phá các đối tượng có sẵn. Các đối tượng mới trong thị trường có sẵn ở tất cả các quốc gia có thể sử dụng Amazon DSP.