Hiện đã có lịch sử thay đổi đối với Sponsored Products và Sponsored Brands

NGÀY 15 THÁNG 1 NĂM 2020

Tác giả: Sravya Vankayalapati
Quản lý Sản phẩm Kỹ thuật Cấp cao

Vừa qua, chúng tôi đã giới thiệu một tính năng lịch sử mới đối với Sponsored ProductsSponsored Brands. Tính năng này cho phép bạn xem bản tóm tắt chi tiết về tất cả các thay đổi được thực hiện đối với cài đặt chiến dịch trong 90 ngày qua.*

Việc bắt đầu thật dễ dàng. Đầu tiên, hãy đăng nhập vào bảng điều khiển quảng cáo hoặc Seller Central. Để xem lịch sử thay đổi ở mức độ chiến dịch, hãy nhấp vào tab Chiến dịch, tìm chiến dịch Sponsored Products hoặc Sponsored Brands mà bạn muốn xem lịch sử rồi nhấp vào tab Lịch sử. Để xem lịch sử của nhóm quảng cáo trong chiến dịch Sponsored Products, hãy chuyển đến chế độ xem của nhóm quảng cáo và xem lịch sử cho các thay đổi được thực hiện trong nhóm quảng cáo đã chọn.

Để tìm hiểu thêm về lịch sử, hãy truy cập Trợ giúp hoặc liên hệ với đại diện tài khoản Amazon Advertising của bạn.

* Đối với nhắm mục tiêu theo Sponsored Brands và nhắm mục tiêu phủ định, lịch sử đầy đủ 90 ngày sẽ không có sẵn vào thời điểm ra mắt.