Quảng cáo và Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của EU

NGÀY 19 THÁNG BA, 2018

Năm 2016, Ủy ban Châu Âu đã thông qua Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) mới. GDPR được thiết kế để điều hòa các luật chi phối bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân trên khắp Châu Âu, bao gồm dữ liệu cá nhân được sử dụng trong quảng cáo. Cam kết lâu dài của Amazon về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu phù hợp với các mục tiêu của các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, bao gồm GDPR. Để biết thêm về cách các dịch vụ quảng cáo của Amazon tuân thủ các yêu cầu của GDPR, hãy truy cập các liên kết dưới đây: