Người bán hàng: Giới thiệu 2 cách mới để quản lý quảng cáo

NGÀY 11 THÁNG 10 NĂM 2018

Tác giả: Erica Birmingham
Giám đốc Tiếp thị Cấp cao

Chúng tôi vui mừng được giới thiệu hai dịch vụ mới tại Seller Central mà bạn có thể thấy có ích cho chiến lược quảng cáo. Các tài nguyên này cung cấp cho các doanh nghiệp của bên thứ ba chuyên về quảng cáo các giải pháp mà không yêu cầu bạn phải lập trình hoặc có kỹ năng chuyên môn về kỹ thuật. Nếu bạn đang tìm kiếm một dịch vụ được quản lý để thực hiện và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo, bạn có thể tìm thấy nhiều lựa chọn trong Mạng lưới nhà cung cấp dịch vụ. Nếu bạn đang tìm kiếm các công cụ kỹ thuật để quản lý quảng cáo bằng lập trình, hãy khám phá Marketplace Appstore.

Mạng lưới Nhà cung cấp Dịch vụ, hiện có sẵn trên Seller Central, là một danh bạ các nhà cung cấp dịch vụ có chuyên môn trong việc cung cấp các dịch vụ trả phí có liên quan đến người bán hàng toàn cầu. Các nhà cung cấp Dịch vụ Tối ưu hóa Quảng cáo có thể giúp bạn cải thiện các chiến dịch quảng cáo được tài trợ trên Amazon. Nếu bạn chọn giữ lại một nhà cung cấp dịch vụ, bạn sẽ ký hợp đồng trực tiếp với họ. Có thể khám phá mạng lưới bằng cách:

  • Thị trường nơi bạn bán hàng
  • Địa điểm của nhà cung cấp dịch vụ
  • Ngôn ngữ dịch vụ chăm sóc khách hàng của nhà cung cấp dịch vụ
  • Loại đăng ký

Nếu bạn là người bán ở thị trường Bắc Mỹ quan tâm đến một công cụ thay vì dịch vụ được quản lý, có một nguồn tài nguyên khác để khám phá: Marketplace Appstore mới. Appstore nằm trong Seller Central và liệt kê các công cụ trả phí do các nhà phát triển bên ngoài tạo ra để giúp tự động hóa và quản lý quảng cáo trên Amazon. Nếu bạn chọn một ứng dụng thông qua Appstore, bạn sẽ làm việc trực tiếp với nhà cung cấp ứng dụng.

Truy cập Mạng lưới Nhà cung cấp Dịch vụMarketplace Appstore ngay hôm nay để tìm hiểu xem sự lựa chọn nào là phù hợp nhất cho nhu cầu kinh doanh của bạn. Để tìm Mạng lưới Nhà cung cấp Dịch vụ và Marketplace Appstore, hãy đăng nhập vào Seller Central và tìm trong thanh điều hướng.