Purple Mattress นำเสนอเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่และสารจากแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครด้วย Amazon Ads

เมื่อบริษัทที่นอน Purple ต้องการที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่นอนที่เป็นเอกลักษณ์ของตน บริษัทหันไปใช้ Amazon Ads ทางบริษัทได้สร้างร้านค้า ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่นอนและบริษัท รวมถึงวิดีโอเกี่ยวกับแบรนด์ที่ชวนหัวและรายการสินค้าต่างๆ เพื่อผลักดันลูกค้าเข้าไปยังร้านค้า บริษัทได้ใช้กลยุทธ์ เช่น วิดีโอในการค้นหา เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับตนเองด้วยวิดีโอสินค้าที่ปรากฏในผลการค้นหา นอกจากนี้ยังใช้ Sponsored Products ในการเข้าถึงลูกค้าที่กำลังต้องการซื้อที่นอนอีกด้วย Purple ได้ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการโฆษณากับ Amazon เพื่อช่วยสร้างรูปแบบของกลยุทธ์การตลาดเน้นการเติบโตและทำการตัดสินใจทางการตลาด

ชมวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางของ Purple ร่วมกับ Amazon Ads

quoteUpการมีข้อมูลมากกว่าและวิธีการใหม่ ๆ เพื่อสำรวจโอกาสด้านการโฆษณากับ Amazon และเพื่อให้มีการเข้าถึงและการมองเห็นเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ของเราquoteDown
– Joe Megibow, CEO, Purple Mattress