เงื่อนไขและข้อกำหนดจำนวนคลิกโฆษณา

สำหรับผู้ขายบางรายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับโฆษณา sponsored ซึ่งเป็นผู้ที่แสดงรายการ ASIN ที่ซื้อได้ครั้งแรกภายในหรือหลังวันที่ 12/9/2022 และก่อนวันที่ 1/3/2023 และดำเนินการตามเงื่อนไขให้เสร็จสิ้น (ตามคำจำกัดความด้านล่าง) ทาง Amazon Ads จะใช้เครดิตจำนวนคลิกโฆษณาแบบใช้ครั้งเดียวเป็นยอดเงินรวม $50 ดอลลาร์สหรัฐ กับบัญชีโฆษณา sponsored สำหรับผู้ขายบน Amazon (ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดด้านล่าง) ซึ่งสามารถนำไปแลกเป็นโฆษณา sponsored

จำนวนคลิกโฆษณาที่ไม่ได้ใช้จะหมดอายุใน 30 วันนับจากวันที่มีการปรับใช้จำนวนคลิกโฆษณา

 1. โปรโมชันนี้ใช้ได้เฉพาะกับผู้ขายที่แสดงรายการ ASIN ที่ซื้อได้เป็นครั้งแรกในหรือหลังวันที่ 12 กันยายน 2022 เวลา 00:00 น. PST และก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2023 เวลา 23:59 น PST และมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับโฆษณา sponsored ("ผู้โฆษณา" แต่ละราย)
 2. โปรโมชันนี้ใช้ได้กับผู้โฆษณาในตลาดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังต่อไปนี้เท่านั้น (ตามประเทศที่พำนักที่ป้อนสำหรับบัญชีของคุณ): ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และสหราชอาณาจักร เพื่อความชัดเจนและไม่จำกัดเพียงผู้โฆษณาที่อยู่ในตลาดต่อไปนี้ (ตามประเทศที่พำนักที่ป้อนสำหรับบัญชีของคุณ) จะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชันนี้: ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน และตุรกี
 3. ผู้โฆษณาที่แสดงรายการ ASIN ที่ซื้อได้ครั้งแรกในหรือหลังวันที่ 12 กันยายน 2022 เวลา 00:00 น. PST และก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2023 เวลา 23:59 น. PST ต้อง (i) ส่ง FBA ASIN แรกของตนไปยังศูนย์กระจายสินค้าภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันที่เสนอซื้อได้ครั้งแรกและ (ii) ลงทะเบียนสำหรับ Sponsored Products กับ Amazon Ads และเปิดตัวแคมเปญที่ไม่มีวันที่สิ้นสุดสำหรับ FBA ASIN ภายใน 30 วันนับจากวันส่ง FBA ASIN แรกไปยังศูนย์กระจายสินค้า ((i) และ (ii) เรียกรวมกันว่า "การดำเนินการประเมินคุณสมบัติ") เพื่อรับเครดิตจำนวนคลิกโฆษณาสำหรับใช้ครั้งเดียวเป็นจำนวนเงินรวม $50 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อความชัดเจน ผู้โฆษณาต้องดำเนินการ (i) และ (ii) ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้นเพื่อให้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการรับเครดิตจำนวนคลิกโฆษณา
 4. เครดิตการโฆษณาที่มีให้สำหรับการโฆษณาจะจำกัดเพียงเครดิตการคลิกครั้งเดียวจำนวน $50 ต่อผู้โฆษณาหนึ่งรายที่ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเสร็จสมบูรณ์ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ (เช่น หากผู้โฆษณาอยู่ในหรือโฆษณาในตลาดหลายแห่ง ผู้โฆษณาจะได้รับเครดิตการคลิก $50 ดอลลาร์สหรัฐเพียงครั้งเดียวซึ่งอาจนำไปใช้กับตลาดแรกที่ผู้ขายได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติ
 5. ผู้โฆษณาจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับยอดคลิกที่ได้รับก่อนที่จะนำจำนวนคลิกโฆษณามาใช้ และสำหรับการโฆษณาทั้งหมดที่เกินมูลค่าของจำนวนคลิกโฆษณา ผู้โฆษณาสามารถระงับหรือหยุดโฆษณาของตนชั่วคราวเมื่อใดก็ได้ก่อนที่ยอดจำนวนคลิกโฆษณาจะหมดหากไม่ต้องการถูกคิดเงินค่าโฆษณาเพิ่มเติม ผู้โฆษณาจะต้องรับผิดชอบในการติดตามโปรโมชันจำนวนคลิกโฆษณา เนื่องจากผู้โฆษณาจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อโปรโมชันจำนวนคลิกโฆษณาหมดลง
 6. หากผู้โฆษณาลงทะเบียนในยุโรป (หมายถึงสหราชอาณาจักรและเยอรมนี) ผู้โฆษณาจะได้รับเครดิตการคลิกหนึ่งชุดสำหรับภูมิภาคนี้ เครดิตการคลิกจะใช้กับตลาดแรกที่ผู้ขายดำเนินการประเมินคุณสมบัติเสร็จสมบูรณ์
 7. Amazon จะใช้เครดิตการโฆษณาที่ได้รับสำหรับการดำเนินการประเมินคุณสมบัติกับบัญชีของผู้โฆษณาภายในสองสัปดาห์หลังการดำเนินการประเมินคุณสมบัติเสร็จสมบูรณ์
 8. ผู้โฆษณาสามารถแลกรับโปรโมชันนี้ได้หนึ่งครั้งในช่วงระยะเวลาโปรโมชัน
 9. จำนวนคลิกโฆษณาใด ๆ ที่ไม่ได้ใช้จะหมดอายุใน 30 วันหลังจากที่มีการปรับใช้
 10. ผู้โฆษณาจะต้องรักษาบัญชีการโฆษณาให้อยู่ในสถานะปกติกับ Amazon ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง Amazon Advertising
 11. ข้อเสนอนี้และจำนวนคลิกโปรโมชันไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ ไม่สามารถขายต่อ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
 12. ข้อเสนอนี้จะเป็นโมฆะหากเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมาย และในกรณีที่มีการฉ้อโกง มีความผิดพลาด หรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อตกลงของข้อเสนอ
 13. การใช้จำนวนคลิกโฆษณาของผู้โฆษณาถือเป็นการยอมรับของผู้โฆษณาต่อเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้
 14. ผู้โฆษณาต้องมีวิธีการชำระเงินที่ถูกต้องสำหรับค่าธรรมเนียมการโฆษณาเพื่อรับเครดิตจำนวนคลิกโฆษณา
 15. Amazon ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือแก้ไขข้อเสนอนี้และ/หรือโปรโมชันนี้ได้ตลอดเวลาด้วยเหตุผลใด ๆ และผู้โฆษณายินยอมและยอมรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ และทั้งหมด
 16. หากบัญชีการโฆษณาของผู้โฆษณาอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ต่างจากบัญชีที่ได้รับจำนวนคลิกโฆษณาของผู้โฆษณา จำนวนคลิกโฆษณาที่แท้จริงอาจขึ้นอยู่กับความผันผวนของสกุลเงินต่างประเทศ
 17. ผู้โฆษณาเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าภาษีใด ๆ ที่เกิดขึ้น
 18. จำกัดจำนวนเครดิตการคลิกโปรโมชันหนึ่งครั้งต่อบัญชีผู้โฆษณา
 19. สกุลเงินของจำนวนคลิกโฆษณาจะเป็นไปตามบัญชีผู้โฆษณา