เงื่อนไขและข้อกำหนดของอีเว้นท์ Amazon Advertising

อัพเดตล่าสุด: 5 สิงหาคม 2020

เงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ (‘ข้อกำหนด’) จะเป็นตัวกำหนดการลงทะเบียนของคุณสำหรับการมีส่วนร่วมในสถานที่จริง เว็บแคสต์ แบบตามร้องขอ แบบเสมือนจริงหรืออีเว้นท์อื่นๆ (‘อีเว้นท์’) ที่จัดโดย Amazon Advertising LLC (‘Amazon Advertising’ ‘เรา’ หรือ ‘ของเรา’) และเป็นข้อตกลงระหว่าง Amazon Advertising กับคุณ คุณรับรองว่าคุณได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดดูมาตรา 12 สำหรับคำจำกัดความของคำที่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่บางคำที่ใช้ในข้อกำหนดเหล่านี้

1. การลงทะเบียนอีเว้นท์และการเข้าร่วม
2. ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
5. ภาษี
7. การปฏิบัติตามและจริยธรรมทางการค้า
8. สมมุติฐานความเสี่ยง
9. การยกเลิกสิทธิ
10. การจำกัดความรับผิด
12. คำจำกัดความ

1. การลงทะเบียนอีเว้นท์และการเข้าร่วม

คุณสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมอีเว้นท์ตามข้อกำหนดเหล่านี้ได้เท่านั้น คุณต้องลงทะเบียนอีเว้นท์ให้สำเร็จและชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนสำหรับอีเว้นท์ คุณต้องมีอายุอย่างน้อยครบ 18 ปีในวันแรกของอีเว้นท์ ยกเว้นหน้าเว็บการลงทะเบียนของอีเว้นท์จะระบุไว้หรือเราแจ้งให้คุณทราบไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นอย่างอื่น การลงทะเบียนอีเว้นท์ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ และอาจปิดก่อนกำหนดเวลาที่ได้ประกาศไว้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้เรายังอาจเปลี่ยนแปลงโปรแกรมอีเว้นท์ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว คุณต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณชุมชนของของ Amazon Advertising ตลอดเวลา

2. ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย

ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา สำหรับการจัดงานในสถานที่จริง คุณยอมรับว่าอาจมีการตรวจค้นตัวคุณและทรัพย์สินของคุณก่อนที่จะเข้าร่วมอีเว้นท์ หากคุณปฏิเสธที่จะเข้าร่วมในมาตรการรักษาความปลอดภัยเหล่านี้ เราอาจไม่อนุญาตให้คุณเข้าร่วมงาน นอกจากนี้เรายังขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้คุณออกจากอีเว้นท์หากพฤติกรรมของคุณทำให้เรากังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือการรักษาความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม หากเราปฏิเสธไม่ให้คุณเข้าหรือสั่งให้คุณต้องออกจากงาน คุณจะไม่ได้รับเงินคืน

3. ข้อมูลของคุณ

  3.1 โดยทั่วไป

  คุณตกลงที่จะรับข้อมูลจาก Amazon Advertising เกี่ยวกับอีเว้นท์และการสื่อสารทางการตลาดของ Amazon Advertising ที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อเสนอพิเศษทางอีเมล โพสต์ หรือการสื่อสารในรูปแบบอื่นๆ ในการลงทะเบียนสำหรับกิจกรรม เราจัดการข้อมูลของคุณตามประกาศความเป็นส่วนตัวของ Amazon คุณยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้และการเปิดเผยข้อมูลที่คุณให้ไว้เมื่อลงทะเบียนอีเว้นท์ตามประกาศความเป็นส่วนตัวของ Amazon คุณสามารถเลือกไม่รับการสื่อสารทางการตลาดจาก Amazon Advertising ได้ตลอดเวลาโดยทำตามคำแนะนำในการสื่อสารที่ได้รับไป

  3.2 การแบ่งปันกับผู้สนับสนุนอีเว้นท์

  เราอาจให้ข้อมูลการติดต่อของคุณแก่ผู้สนับสนุนอีเว้นท์ หาก (ก) คุณเลือกที่จะเข้าร่วมเซสชันหรือกิจกรรมอื่นๆ ในอีเว้นท์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สนับสนุนอีเว้นท์ (ในกรณีนี้เราจะให้ข้อมูลการติดต่อของคุณกับผู้สนับสนุนอีเว้นท์ที่เกี่ยวข้องกับเซสชั่นหรือกิจกรรมอื่นๆ เท่านั้น) หรือ (ข) คุณเลือกเข้าร่วมในระหว่างการลงทะเบียนหรือรับการติดต่อจากผู้สนับสนุนอีเว้นท์ของเรา

4. การบันทึกและสื่อ

  4.1 สื่อของคุณ; การบันทึก

  คุณให้สิทธิ์แก่เรา บริษัทในเครือ และผู้รับเหมาอิสระของเราในการบันทึก ถ่ายทำ ถ่ายรูป และบันทึกเสียงและภาพของคุณในสื่อใดก็ตามในอีเว้นท์ (‘การบันทึก’) คุณให้สิทธิ์แก่ Amazon Advertising และบริษัทในเครือ ตัวแทน พนักงาน และผู้ที่ได้รับมอบหมาย ในการใช้ ผลิตซ้ำ ดัดแปลง แจกจ่าย และแปลสิทธิ์และใบอนุญาตสากลตลอดกาลที่เพิกถอนไม่ได้ ไม่มีสิทธิ์ขาด ไม่มีค่าลิขสิทธิ์เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา หรือบางส่วนหรือทั้งหมดของการบันทึกและสื่อของคุณ เราอาจแก้ไขการบันทึกและสื่อของคุณ ใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพียงลำพังหรือร่วมกับข้อมูลอื่นๆ และอนุญาตให้ผู้อื่นใช้และเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ได้ คุณสามารถสละสิทธิทางศีลธรรมใดๆ ที่คุณอาจมีในการบันทึกและสื่อของคุณในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต คุณรับรองและรับประกันว่า (ก) เท่าที่คุณทราบสื่อของคุณเป็นของแท้และถูกต้องแม่นยำ (ข) คุณมีสิทธิในการให้ใบอนุญาตในมาตราที่ 4 นี้ และ (ค) สื่อของคุณจะต้องไม่ขัดหรือมีการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าหรือกรรมสิทธิ์ใดๆ ของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น

  4.2 สื่อของเรา

  เรารักษาสิทธิ์ทั้งหมดในสื่อของเราและคุณไม่สามารถแบ่งปันหรือทำซ้ำ (รวมถึงการบันทึกเสียงหรือวิดีโอ ภาพหน้าจอ ภาพถ่าย หรือดาวน์โหลด) โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน (บันทึกในกรณีที่เราระบุไว้อย่างชัดเจนว่าสามารถคัดลอกหรือแบ่งปันสื่อของเราสำหรับอีเว้นท์ได้)

5. ภาษี

แต่ละฝ่ายจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและค่าธรรมเนียมอื่นๆ จากภาครัฐ ค่าธรรมเนียม บทลงโทษ ดอกเบี้ยและการเพิ่มเติมภาษีดังกล่าวที่เรียกเก็บกับฝ่ายนั้นเมื่อที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมและการชำระเงินภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ ค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่คุณจ่ายจะไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีสรรพสามิต ภาษีการขายและภาษีธุรกรรม และภาษีจากยอดรายรับ (‘ภาษีทางอ้อม’) Amazon Advertising อาจเก็บภาษีทางอ้อมจากคุณ เว้นแต่คุณจะให้ใบรับรองการยกเว้นที่ถูกต้องหรือใบรับรองการชำระเงินโดยตรงแก่ Amazon Advertising ซึ่งในกรณีนี้ Amazon Advertising อาจยกเว้นการเรียกเก็บภาษีทางอ้อมจากคุณ

6. การยกเลิก

  6.1 โดยคุณ

  ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับอีเว้นท์ คำแนะนำในการยกเลิกและนโยบายการคืนเงินของอีเว้นท์จะแสดงอยู่ในหน้าเว็บการลงทะเบียนของอีเว้นท์ในกรณีที่มีการเรียกเก็บ

  6.2 โดยเรา

  เราอาจยกเลิกอีเว้นท์ได้ทุกเมื่อจากเหตุผลต่างๆ เช่น ความพร้อมหรือความเหมาะสมของสถานที่หรือวิทยากร หรือด้านความปลอดภัย สุขภาพ หรือพื้นที่ปลอดภัย และเรายังอาจปฏิเสธ จำกัด หรือยกเลิกการลงทะเบียนอีเว้นท์ของคุณได้ทุกเมื่อ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งเป็นผลมาจากการยกเลิกดังกล่าว หากเรายกเลิกอีเว้นท์หรือการลงทะเบียนของคุณและคุณสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ได้ เราจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนอีเว้นท์ของคุณตามนโยบายการคืนเงินในหน้าเว็บการลงทะเบียนอีเว้นท์

  6.3 ผลของการยกเลิก

  หากคุณหรือ Amazon Advertising ยกเลิกการลงทะเบียนสำหรับอีเว้นท์หรือ Amazon Advertising ยกเลิกอีเว้นท์ มาตราที่ 3 มาตราที่ 4 มาตราที่ 5 มาตราที่ 6.3 มาตราที่ 7.2 มาตราที่ 8 มาตราที่ 9 มาตราที่ 10 มาตราที่ 11 มาตราที่ 12 และมาตราที่ 13 จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์อยู่

7. การปฏิบัติตามและจริยธรรมทางการค้า

 1. คุณรับรองและรับประกันว่าคุณและสถาบันการเงินของคุณที่ใช้ในการจ่ายค่าธรรมเนียมที่จำเป็นสำหรับอีเว้นท์นั้นไม่ได้ถูกคว่ำบาตรหรือว่ามีส่วนร่วมกับการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลต้องห้ามหรือเป็นเจ้าของหรือถูกควบคุมโดยบุคคลดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายการที่ควบคุมโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ, รัฐบาลสหรัฐ (เช่น สหรัฐอเมริกา รายชื่อประเทศที่ได้รับการกำหนดเป็นพิเศษจากกระทรวงการคลังและรายการผู้หลบเลี่ยงการคว่ำบาตรจากต่างประเทศและสหรัฐอเมริกา รายชื่อนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์) สหภาพยุโรปหรือประเทศสมาชิกหรือหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. คุณรับรองว่าคุณได้รับการยืนยันกับเจ้าหน้าที่ทางจริยธรรมที่เหมาะสมว่าไม่มีกฎหมาย ระเบียบหรือกฎด้านจริยธรรมของรัฐบาลกลาง รัฐ ท้องถิ่น สถาบัน หรือกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อบังคับหรือกฎใดๆ ที่จำกัดหรือห้ามคุณเข้าร่วมอีเว้นท์หรืออาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนต่อ Amazon Advertising

8. สมมติฐานความเสี่ยง

คุณรับทราบและยอมรับว่าการเข้าร่วมอีเว้นท์ของคุณเกิดจากความสมัครใจและคุณเข้าใจลักษณะของอีเว้นท์นี้เป็นอย่างดี คุณยอมรับว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมอีเว้นท์แต่เพียงผู้เดียวในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

9. การยกเลิกสิทธิ

ในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย คุณ (สำหรับตัวคุณเอง ทายาท ผู้อยู่ในอุปการะ ตัวแทนส่วนบุคคล ผู้รับโอนสิทธิ และใครก็ตามที่อาจเรียกร้องในนามของคุณหรือเป็นผลจากการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บของคุณ) ยอมให้ Amazon Advertising และบริษัทในเครือ กรรมการที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้รับเหมา ตัวแทน ผู้สืบทอดและผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นอิสระจากข้อเรียกร้องทั้งหมด มูลคดี คดีที่ฟ้องร้อง ความเสียหาย ความสูญเสีย หนี้สิน ต้นทุนและค่าใช้จ่าย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของทนายความที่เหมาะสม) ที่คุณอาจมีในขณะนี้หรือในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับอีเว้นท์ การบันทึกหรือสื่อของคุณ

10. การจำกัดความรับผิด

เราและบริษัทในเครือและผู้ให้อนุญาตของเราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณภายใต้มูลคดีหรือทฤษฎีความรับผิดใดๆ แม้ว่าคู่สัญญาจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวสำหรับ (ก) ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายจากอุบัติเหตุ ความเสียหายแบบพิเศษ ค่าเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างหรือ (ข) ผลกำไร รายได้ ลูกค้า โอกาสหรือมูลค่าของบริษัท ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ความรับผิดโดยรวมของทั้งบริษัทและบริษัทในเครือของเราและผู้ออกใบอนุญาตภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้จะต้องไม่เกิน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ข้อจำกัดในมาตราที่ 10 นี้ใช้เฉพาะในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับเท่านั้น

11. เบ็ดเตล็ด

  11.1 การยกเว้น

  การที่เราไม่สามารถบังคับใช้ข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในปัจจุบันหรือในอนาคตของบทบัญญัตินั้นหรือจำกัดสิทธิของเราในการบังคับใช้บทบัญญัตินั้นในภายหลัง การสละสิทธิ์ทั้งหมดของเราจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรจึงจะมีผล

  11.2 การแยกออกจากภาระผูกมัด

  หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ส่วนที่เหลือของข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ ส่วนใดที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้จะถูกตีความว่ามีผลและมีเจตนาจากส่วนเดิม หากการตีความดังกล่าวไม่สามารถทำได้ ส่วนที่ไม่ถูกต้องหรือส่วนที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้จะถูกตัดออกจากข้อกำหนดเหล่านี้ แต่ส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

  11.3 เหตุสุดวิสัย

  เราและบริษัทในเครือของเราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อผูกมัดใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อความล่าช้าหรือความล้มเหลวนั้นเกิดจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของเรา รวมถึงเหตุสุดวิสัย ข้อพิพาทด้านแรงงาน หรือการรบกวนทางอุตสาหกรรมอื่นๆ ไฟฟ้าดับ สาธารณูปโภคหรือความล้มเหลวในการสื่อสารโทรคมนาคม แผ่นดินไหว พายุ หรือองค์ประกอบอื่นๆ จากธรรมชาติ การปิดกั้น การห้าม การจลาจล การกระทำ หรือคำสั่งของรัฐบาล การก่อการร้าย หรือสงคราม

  11.4 งานที่มอบหมาย; ไม่มีผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สาม

  คุณจะไม่มอบหมายหรือโอนข้อกำหนดเหล่านี้หรือสิทธิและหน้าที่ใดๆ ของคุณภายใต้ข้อกำหนดนี้ โดยปราศจากการยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา การมอบหมายหรือการโอนใดๆ ที่เป็นการละเมิดในส่วนนี้จะถือเป็นโมฆะ เราอาจมอบหมายข้อกำหนดเหล่านี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ (ก) ในด้านที่เกี่ยวกับการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือการขายสินทรัพย์ของเราทั้งหมดหรืออย่างมีนัยสำคัญหรือ (ข) ให้กับพันธมิตรใดๆ หรือเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างองค์กร โดยที่มีผลบังคับใช้เมื่อมีการมอบหมายดังกล่าว ผู้รับโอนจะถูกแทนที่สำหรับ Amazon Advertising ในฐานะคู่สัญญาในข้อกำหนดเหล่านี้ และ Amazon Advertising จะได้รับการเผยแพร่อย่างเต็มที่จากภาระผูกพันและหน้าที่ทั้งหมดในการดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ ภายใต้เงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น ข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลผูกพันและให้สิทธิประโยชน์ของคู่สัญญาและผู้สืบทอดและผู้ที่ได้รับมอบหมายที่ได้รับอนุญาต ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ได้ให้สิทธิของผู้รับผลประโยชน์ของบุคคลที่สามที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่คู่สัญญาในข้อกำหนดเหล่านี้

  11.5 กฎหมายที่บังคับใช้

  ภายใต้มาตราที่ 13 กฎหมายของรัฐวอชิงตันจะควบคุมข้อกำหนดเหล่านี้และข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาโดยไม่อ้างอิงถึงกฎหมายที่ขัดกัน อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการขายสินค้าระหว่างประเทศไม่มีผลบังคับใช้กับข้อกำหนดเหล่านี้

  11.6 ข้อพิพาท

  ภายใต้มาตรา 13 ข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขโดยการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันมากกว่าในศาล ยกเว้นว่าคุณอาจอยู่ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตในการยืนยันการเรียกร้องในศาลแขวง พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลางและกฎหมายอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลางมีผลบังคับใช้กับข้อกำหนดเหล่านี้ ผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุนในการอนุญาโตตุลาการและการพิจารณาของศาลเกี่ยวกับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะไม่ถูกจำกัด อย่างไรก็ตาม อนุญาโตตุลาการสามารถตัดสินค่าเสียหายและการบรรเทาทุกข์เช่นเดียวกับศาล (รวมถึงคำสั่งศาลและคำสั่งบรรเทาทุกข์หรือความเสียหายตามกฎหมาย) เป็นรายบุคคลและต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของเงื่อนไขเหล่านี้ตามที่ศาลจะกำหนด ในการเริ่มต้นกระบวนการอนุญาโตตุลาการ คุณต้องส่งจดหมายขออนุญาโตตุลาการและอธิบายการเรียกร้องของคุณไปยังตัวแทนที่ลงทะเบียนของเราที่ Corporation Service Company, 300 Deschutes way SW, suite 304, Tumwater, WA 98501 อนุญาโตตุลาการจะดำเนินการภายใต้กฎของสมาคมอนุญาโตตุลาการอเมริกัน ซึ่งมีอยู่ที่ www.adr.org หรือโทรติดต่อ 1-800-778-7879 การชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บภาษีและอนุญาโตตุลาการจะถูกควบคุมโดยกฎของสมาคมอนุญาโตตุลาการอเมริกัน เราจะคืนเงินค่าธรรมเนียมเหล่านั้นสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรวมน้อยกว่า $10,000 เว้นแต่อนุญาโตตุลาการจะตัดสินว่าข้อเรียกร้องนั้นไม่มีความหมาย เราจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมทนายความและค่าใช้จ่ายในอนุญาโตตุลาการเว้นแต่อนุญาโตตุลาการตัดสินจะพิจารณาว่าข้อเรียกร้องนั้นไม่มีความหมาย คุณอาจเลือกที่จะให้อนุญาโตตุลาการดำเนินการทางโทรศัพท์ โดยอิงจากการส่งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือมีการตกลงร่วมกัน เราและคุณตกลงว่าการดำเนินการระงับข้อพิพาทใดๆ จะดำเนินการเป็นรายบุคคลเท่านั้น จะไม่ใช่การดำเนินการแบบกลุ่ม แบบรวม หรือในรูปแบบของตัวแทน หากมีการเรียกร้องดำเนินการในศาลมากกว่าการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราและคุณสามารถยกเลิกการพิจารณาคดีของคณะลูกขุนได้ เราทุกฝ่ายตกลงกันว่าแต่ละฝ่ายอาจมีการยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อสั่งให้ละเมิดหรือใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในทางที่ผิดได้

  11.7 การแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้

  เราอาจแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ทุกเมื่อโดยการโพสต์เวอร์ชันที่แก้ไขแล้วไว้บนเว็บไซต์ Amazon Advertising เงื่อนไขที่แก้ไขจะมีผลเมื่อโพสต์ การเข้าร่วมกิจกรรมหลังจากวันที่มีการแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้แสดงว่าคุณตกลงที่จะยินยอมตามข้อกำหนดที่แก้ไขไว้ดังกล่าว การตรวจสอบเว็บไซต์ Amazon Advertising อย่างสม่ำเสมอเพื่อดูข้อแก้ไขของข้อกำหนดเหล่านี้ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณ เราแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ครั้งล่าสุดในวันที่ระบุไว้ในตอนต้นของข้อกำหนดเหล่านี้

  11.8 ข้อตกลงทั้งหมด; ภาษาอังกฤษ

  สาระสำคัญของข้อกำหนดเหล่านี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและเรา ข้อกำหนดเหล่านี้ใช้แทนการรับรองก่อนหน้าหรือพร้อมกันทั้งหมด ความเข้าใจ ข้อตกลง หรือการสื่อสารระหว่างคุณกับเรา ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา เกี่ยวกับสาระสำคัญของข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะไม่ผูกมัดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคัดค้านข้อกำหนด เงื่อนไข บทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่นๆ ที่แตกต่างจากหรือเพิ่มเติมจากบทบัญญัติของข้อกำหนดเหล่านี้ (ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ในสาระสำคัญหรือไม่ก็ตาม) หากเรามีคำแปลของข้อกำหนดเหล่านี้ในเวอร์ชันภาษาอังกฤษ ข้อกำหนดฉบับภาษาอังกฤษเหล่านี้จะควบคุมหากเกิดข้อขัดแย้งใดๆ

12. คำจำกัดความ

‘จรรยาบรรณของ Amazon Advertising’ หมายถึงจรรยาบรรณชุมชน Amazon Advertising ที่อยู่บน https://amazonadvertising-adcon.com/help (และเว็บไซต์ของผู้สืบทอดหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องที่เรากำหนด) โดยที่อาจมีการอัพเดตเป็นครั้งคราว

‘ประกาศความเป็นส่วนตัวของ Amazon’ หมายถึงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่อยู่ที่บน https://www.amazon.com/privacy (และเว็บไซต์ที่สืบทอดหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องที่เรากำหนด) โดยที่อาจมีการอัพเดตเป็นครั้งคราว

‘เว็บไซต์ Amazon Advertising’ หมายถึง http://advertising.amazon.com (และผู้สืบทอดหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องที่เรากำหนด) โดยที่อาจมีการอัพเดตเป็นครั้งคราว

‘ผู้สนับสนุนอีเว้นท์’ หมายถึงผู้สนับสนุนของอีเว้นท์ที่เป็นบุคคลที่สาม

‘สื่อของเรา’ หมายถึงสื่อทั้งหมดที่ส่งหรือนำเสนอ (รวมถึง ตัวอย่างเช่น รายละเอียดบริษัทของเรา สำรับการนำเสนอและหลักประกันอื่นๆ) โดยเรา (ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ บนหน้าจอ เอกสาร วาจา หรืออย่างอื่น)

‘สื่อของคุณ’ หมายถึงสื่อทั้งหมดที่ส่ง (รวมถึง ตัวอย่างเช่น ชื่อและข้อมูลชีวประวัติของคุณ) หรือนำเสนอจากคุณ (ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ บนหน้าจอ ระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนอีเว้นท์ สำเนา วาจา หรืออย่างอื่น)