เงื่อนไขและข้อกำหนด IO ของ Amazon Advertising

โพสต์: วันที่ 1 เมษายน 2019

แผนสื่อหรือลำดับการแทรก (เรียกรวมว่า “IO”) ของผู้ลงโฆษณาหรือตัวแทน (ตามความเหมาะสม) ที่ตกลงร่วมกันกับบริษัท Amazon Advertising จำกัด (“Amazon”) ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของ AAAAA/IAB สำหรับการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตสำหรับ Media Buys One Year หรือต่ำกว่าเวอร์ชัน 3.0 ที่อยู่บน www.iab.com (“ข้อตกลง IAB”) โดยมีวอชิงตันเป็นกฎหมายปกครองและสถานที่ตั้ง คำที่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ที่ไม่ได้ระบุในที่นี้จะมีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของ IAB นอกจากนี้ ข้อกำหนดต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้ และหากในกรณีใดก็ตามที่มีความขัดแย้งกับข้อกำหนดของ IAB ข้อกำหนดต่อไปนี้จะควบคุม:

  1. สินค้าของบริษัทสื่อบางประเภทมีข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ปรับใช้กับสินค้า (ดังที่ระบุไว้ใน https://advertising.amazon.com/legal/product-terms “ข้อกำหนดสินค้า”) ซึ่งจะปรับใช้กับ IO นี้เฉพาะเท่าที่สินค้าเหล่านั้นรวมอยู่ใน IO หรือนำไปใช้กับการดำเนินการแคมเปญโฆษณาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ทำโดยข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร (อีเมลก็เพียงพอ) ข้อกำหนดของสินค้าอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ไม่ได้รวมอยู่ใน IO หรือนำไปใช้กับการดำเนินการแคมเปญโฆษณาที่เกี่ยวข้องจะไม่มีผลบังคับใช้
  2. สามารถดูข้อมูลจำเพาะและนโยบายโฆษณาของ Amazon ได้ที่ http://advertising.amazon.com
  3. ตามข้อกำหนด IAB เอกสารทั้งหมดที่จะส่งมาที่ Amazon จะต้องถูกส่งไปที่: บริษัท Amazon.com ส่งถึง: ผู้อำนวยการ, ความสำเร็จของลูกค้า ตู้ป.ณ. 81126 ซีแอตเทิล วอชิงตัน 98108-1226 หรือโทรสาร: (206) 266-7000 พร้อมด้วยสำเนาของแต่เรื่องส่งไปยัง contracts-legal@amazon.com ส่งถึง: ที่ปรึกษาทั่วไป เอกสารทั้งหมดที่จะส่งถึงผู้โฆษณา/ตัวแทนจะถูกส่งไปยังที่อยู่ล่าสุดในการส่งเอกสารหรือบิลเรียกเก็บเงิน (ตามความเหมาะสม) ที่ Amazon ได้จากบัญชีดังกล่าว (ตามที่อาจได้รับการอัพเดตโดยผู้โฆษณา/ตัวแทนในเอกสารป็นลายลักษณ์อักษรที่เคยมีการส่งมายัง Amazon)
  4. การชำระเงินจะต้องส่งไปที่: บริษัท Amazon Advertising จำกัด ส่งถึง: ลูกหนี้การค้า ตู้ ป.ณ. 24561 ซีแอตเทิล วอชิงตัน 98124-0651
  5. ภาษี ตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ แต่ละฝ่ายจะต้องรับผิดชอบการแสดงและจ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต่อภาครัฐ (รวมถึงค่าปรับ ดอกเบี้ย และอื่น ๆ) ที่เรียกเก็บกับฝ่ายตนหรือตามการทำธุรกรรมและการชำระเงินภายใต้ IO นี้ ค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ต้องชำระโดยผู้ลงโฆษณายังไม่รวมภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีการขายและภาษีธุรกรรม และภาษีใบเสร็จรับเงินขั้นต้น การชำระเงินทั้งหมดโดยผู้ลงโฆษณาถึง Amazon ภายใต้ IO นี้จะทำได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของการหัก ณ ที่จ่ายหรือหักภาษี หากภาษีใด ๆ ดังกล่าว (เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่ายระหว่างประเทศ) จำเป็นต้องถูกระงับในการชำระเงินใด ๆ ผู้ลงโฆษณาจะต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมดังกล่าวตามความจำเป็นเพื่อให้จำนวนเงินสุทธิที่ชำระให้ Amazon เท่ากับจำนวนเงินที่ถึงกำหนดชำระแล้วในตอนนั้นภายใต้ IO นี้