1.0 Allmänna kreativa riktlinjer

Vi tillämpar en hög kreativ standard för annonsinnehåll så att vi kan säkerställa en konsekvent och högkvalitativ kundupplevelse. Policyerna i det här avsnittet gäller alla annonser och har till syfte att säkerställa en lägsta kvalitetsstandard. Dessa policyer gäller för all displayannonsering på alla språk om inget annat anges. Alla produkt- eller språkinställningar listas i de relevanta avsnitten.

1.1 Annonsörsbranding

Namnet på ditt varumärke eller din logotyp måste synas tydligt i annonsen så att kunderna lätt kan identifiera dig som annonsör.

 • Namnet på annonsörens varumärke eller logotyp måste vara tydligt läsbart i annonsen så att kunderna lätt kan identifiera annonsören.
 • Om en annons innehåller både ditt varumärkesnamn eller din logotyp och en Amazon-logotyp måste ditt varumärkesamn eller din logotyp vara störst och mest framträdande.
 • När det gäller annonser som marknadsför filmer, tv-serier, tv-spel, musiktitlar och appar kan namnet på ett band eller titeln på en tv-serie, en film eller ett tv-spel behandlas som varumärkesnamn.
 • Texten i en varumärkeslogotyp omfattas inte av minimikraven på teckenstorlek, förutsatt att annonsören är igenkännbar.
 • Mobilannonser: Om logotyptexten inte är läsbar (åtminstone minsta teckenstorlek) i mobilannonser med måtten 320 x 50, 414 x 125 respektive 728 x 90, där annonsenheternas utrymme är begränsat, måste logotypen uppgå till minst 100 % av annonsens höjd eller minst 20 % av dess bredd.

1.2 Bakgrundsfärger och kantlinjer

Kunder måste kunna skilja annonser från icke-sponsrat innehåll på sidan. Amazon har fastlagt vissa begränsningar gällande bakgrundsfärger och formgivning i syfte att säkerställa att annonserna lätt kan särskiljas från icke-sponsrat innehåll på sidan och att kunderna lätt kan identifiera en annons klickbara fält.

 • Annonser utan kantlinjer får inte ha vit eller benvit bakgrundsfärg.
 • Om en annons inte har någon kantlinje måste den ha en bakgrundsfärg som står i kontrast till sidans vita/benvita bakgrundsfärg. Annonser utan kantlinjer kan exempelvis ha en ljusgrå bakgrundsfärg.
 • Mobilannonser får inte ha en vit stapel som delar upp annonsen, eftersom detta härmar element i annonser på Amazon Mobiles hemsida.
 • Annonser som tar upp större delen av skärmen (t.ex. insticksannonser på mobil eller skärmväckningsannonser för läsplatta eller Kindle) eller som skiljer sig från sidans bakgrund på grund av sin annonsplaceringsdesign (t.ex. markeringsannonser, placeringar för Seller Central-inloggning eller hemsidor) behöver inga kantlinjer. Mer information om krav på bakgrund och kantlinjer per annonsprodukt finns på de enskilda specifikationssidorna.
 • Endast Amerika och EU: De starka, mycket mättade färger som visas nedan är förbjudna som bakgrundsfärger BTF-billboardannonser av storlek 970 x 250 och BTF-hemsideannonser på mobila enheter av storlek 600 x 500 om dessa inte har några kantlinjer. Detta gäller för färgerna som visas nedan när de används som enda bakgrundsfärg kant till kant, utan övertoningar eller mönster. I dessa placeringar kan starka färger endast användas som accent- eller markeringsfärger. Bara de nyanser som visas nedan är begränsade. och mörka bakgrundsfärger är tillåtna.

Förbjudna starka, mycket mättade färger i BTF-billboardannonser av storlek 970 x 250, BTF-hemsideannonser för mobila enheter av storlek 600 x 500, samt HP-shoppingappar för surfplattor och informationssidan i shoppingappar för surfplattor av storlek 1940 x 500, om dessa inte har några kantlinjer:

Starka och mycket mättade färger tillåts inte som bakgrundsfärger kant till kant i våra mest framträdande annonsplaceringar.

Starka och mycket mättade färger tillåts inte som bakgrundsfärger kant till kant i våra mest framträdande annonsplaceringar.

1.3 Kantlinjer

Våra krav på användning av kantlinjer innebär att kunden kan identifiera vilka klickbara områden som är kopplade till en annons.

Följande annonsenheter kräver inte någon kantlinje:

 • Markeringsannonser
 • Insticksannonser på mobil
 • Encore-annonser för mobil/surfplatta
 • Väckningsskärm för Fire-surfplatta
 • Kindle-skärmsläckare
 • Om annonsen har vit eller benvit bakgrund måste den ha en synlig kantlinje. Kantlinjen måste vara 1 pixel bred, med undantag för följande mobila placeringar: 2 pixlar bred kantlinje (i 2x)
  • Hemsida 600 x 500
  • Hemsida – shoppingapp för surfplatta 600 x 500
 • 3 pixlar bred kantlinje (i 3x)
  • Informationssida 1242 x 375
  • Sökresultatssida 1242 x 375

1.4 Distraherande annonser

Animationsfunktioner och andra interaktiva element i annonser måste vara engagerande och komplettera kundupplevelsen och får inte distrahera eller vilseleda.

Förbjudna distraherande funktioner omfattar, men är inte begränsat till:

 • Blinkande eller pulserande objekt, bilder eller text. Annonselement som pulserar i upp till tre sekunder (t.ex. en CTA-knapp som animeras kort i slutet av en annons) tillåts förutsatt att de inte efterliknar användarinteraktioner.
 • Frekventa eller snabba kontrastövergångar (t.ex. ramar som med hög frekvens växlar mellan vitt och svart).
 • Överdriven animering (t.ex. växling av bildrutor som sker var eller varannan sekund, eller visuella objekt i animeringen som gör att den ser ut att röra sig oavbrutet).
 • Animering som efterliknar användarinteraktion, t.ex. rörliga musmarkörer eller knappklickningar.
 • Objekt, bilder eller text som animeras när markören hovrar över annonsen (detta är endast tillåtet i annonser som visas utanför Amazon).

1.5 Falska funktioner

Falska funktioner kan lura kunder att klicka på annonser genom att få dem att tro att vissa inaktiva element i en annons är interaktiva och kan ge dem värde.

Annonselement som en kund vanligtvis förväntar sig att kunna interagera med måste vara funktionella. Annonser med ett fritextfält som uppmanar kunden att ange sitt postnummer måste exempelvis leda till en landningssida med information som är anpassad efter kundens postnummer. Det är förbjudet att leda kunderna till en generisk landningssida eller begära att postnumret ska anges igen.

1.6 Bildkvalitet

Bilderna måste vara förenliga med resten av innehållet på sidan och hjälpa kunderna att läsa och förstå annonsen. Därför förbjuder vi bilder av låg kvalitet (enligt beskrivningen nedan).

Bilder i annonser måste uppfylla de begränsningar avseende filstorlek, upplösning och filtyp som anges per storlek/placering. Mer information finns i annonsspecifikationerna.

Förbjudna bilder av låg kvalitet omfattar, men är inte begränsat till, fullpackade bilder med alldeles för många visuella objekt i en annons eller bilder som är suddiga, förvrängda, lågupplösta, pixliga, fläckiga eller utsträckta.

1.7 Popup- och popunder-fönster

Påträngande popup- och popunder-fönster medför flera kvalitetsproblem, bland annat genom att kunden överraskas av innehåll som oväntat tar över skärmen och gör att sidan läses in långsammare. Vi begränsar användning av popup-fönster och förbjuder användning av popunder-fönster i syfte att skydda kunden från påträngande och frustrerande reklam.

Följande är förbjudet:

 • Alla former av popunder-fönster.
 • Popup-flikar, popup-fönster eller spärrande dialogrutor såvida de inte är relevanta för den tjänst som annonseras OCH är fördelaktiga ur ett kundperspektiv. Platsmeddelanden tillåts exempelvis på en landningssida som används för att skräddarsy tjänsten efter kundens plats.
 • ”Avslutningsstrategier” som innebär att kunden upprepade gånger tvingas bekräfta att hen vill stänga sidan.

1.8 Sponsored Display med anpassade bilder

Med anpassade bilder kan du inkludera övertygande bilder som representerar dina produkter eller ditt varumärke i sammanhang eller en livsstilsmiljö i annonsen. Bilderna får inte motsäga landningssidan och måste vara av hög upplösning och kvalitet samt estetiskt tilltalande. Bilder får inte:

 • Vara enskilda eller flera produktbilder på en solid eller genomskinlig bakgrund.
 • Vara en individuell varumärkeslogotyp eller kombination av logotyper.
 • Vara en av dina valda produktbilder.
 • Innehålla fullpackade, överdrivna, dåligt beskurna eller oläsliga element.
 • Innehålla annan text än texten som visas naturligt i bilden (t.ex. på produktförpackningen).
 • Använda letterbox- eller pillarbox-format.

Mer information och bildexempel finns i Hur man bygger varumärkesannonser för att engagera Amazon-kunder nedan.

Individuella produktbilder och flera produktbilder:

Produkt som visas i en livsstilsmiljö

Individuella produktbilder

Produkt som visas i ett sammanhang

Flera produktbilder

Individuella logotyper och flera logotyper:

Individuell varumärkeslogotyp

Flera varumärkeslogotyper

Fullpackade bilder och textbilder:

Fullpackad och dåligt beskuren bild

Text i bild

Letterbox- eller pillarbox-format:

Bild i letterbox-format

Bild i pillarbox-format