Korzystanie jednocześnie z reklam sponsorowanych i displayowych przyniosło większą skuteczność podczas wprowadzania nowych produktów na rynek

Autor: Bharani Nittala, starszy kierownik ds. analityki i mediów

Wielu reklamodawców interesuje się wydajnością różnych taktyk marketingowych i szuka tych statystyk, które będą wsparciem dla strategii marketingowych używanych w celu wprowadzenia nowego produktu na rynek.

Najważniejsze informacje:

Reklamodawcy zazwyczaj chcą szybko zwiększyć sprzedaż nowo wprowadzonych na rynek produktów, ale nie wiedzą, jak zrobić to najlepiej. Z powodu braku danych większość reklamodawców inwestuje teraz tylko w reklamowanie z użyciem reklam sponsorowanych w witrynie Amazon.

W tej analizie wykorzystano wszystkie produkty wprowadzone na rynek na obszarze Stanów Zjednoczonych w witrynie Amazon w 2018 r., których sprzedaż trwała co najmniej 52 tygodnie. Określono w niej ilościowo, ile czasu trwało osiągnięcie przez reklamowane i niereklamowane produkty mediany rocznej wartości sprzedaży (w dolarach) w przypadku produktów wprowadzonych na rynek w ramach ich kategorii. Wyniki pokazują, że reklamodawcy, którzy chcą szybko zwiększyć sprzedaż swoich nowych produktów, powinni inwestować zarówno w reklamy sponsorowane, jak i w reklamy Sponsored Display po wprowadzeniu produktu na rynek.

1. Korzystanie jednocześnie z reklam sponsorowanych i displayowych miało większą skuteczność

Reklamodawcy, którzy chcą skrócić czas potrzebny do zwiększenia sprzedaży, powinni wspierać wprowadzanie nowych produktów na rynek, korzystając zarówno z reklam sponsorowanych, jak i z reklam displayowych.

Wyniki pokazują, że korzystanie z reklam sponsorowanych i displayowych w pierwszym kwartale po wprowadzeniu produktu na rynek skracało czas osiągnięcia wartości bazowej sprzedaży o 64%. Reklamy sponsorowane stosowane indywidualnie są najskuteczniejszą taktyką reklamową. Reklamy displayowe są również skuteczne w skracaniu czasu potrzebnego do osiągnięcia wartości bazowej sprzedaży (czas do osiągnięcia mediany sprzedaży). Jednak produkty wspierane jednocześnie przez reklamy sponsorowane i displayowe osiągają wartość bazową sprzedaży o ponad 600 punktów bazowych (bp.) szybciej niż w prognozie liniowej indywidualnego efektu każdego produktu reklamowego.

Poniższy materiał wizualny pokazuje względny czas, w którym nowe produkty osiągają wartość bazową, porównując produkty indeksowane z produktami niereklamowanymi. Dane pokazują, że reklamowane produkty, które były wspierane przez użycie zarówno reklam sponsorowanych, jak i reklam displayowych, potrzebowały najmniej czasu, aby osiągnąć poziom bazowy. Ponadto korzystanie jednocześnie z reklam sponsorowanych i displayowych skróciło czas potrzebny do osiągnięcia wartości bazowej sprzedaży bardziej niż w prognozie liniowej opartej na wynikach dotyczących tylko reklam sponsorowanych i tylko reklam displayowych.

Na przykład tylko reklamy displayowe skróciły czas potrzebny do osiągnięcia wartości bazowej sprzedaży o 21%, natomiast same reklamy sponsorowane skróciły czas potrzebny do osiągnięcia wartości bazowej sprzedaży o 37%. Oznacza to, że jeśli są one stosowane razem, wartość redukcji można prognozować w następujący sposób: (21% + 37%) = 58%. Zaobserwowana wartość redukcji wyniosła jednak 64% — z wartością redukcji większą o 600 pb. Potwierdza to pogląd, że reklamy sponsorowane i displayowe działają lepiej, gdy są stosowane jednocześnie podczas wspierania produktu nowo wprowadzanego na rynek.

Względny czas w tygodniach potrzebny do osiągnięcia wartości bazowej sprzedaży — wszystkie udane wprowadzenia produktu na rynek

100%

Niereklamowane

-21%

Tylko reklamy displayowe

-37%

Tylko reklamy sponsorowane

-64%

Reklamy sponsorowane i displayowe

Indeks, niereklamowane = 100%

Indeks, niereklamowane = 100%

2. Reklamowanie ograniczyło zmienność czasu potrzebnego do osiągnięcia wartości bazowej sprzedaży

Korzystanie z reklam sponsorowanych i displayowych nie tylko wiąże się z najkrótszym czasem potrzebnym do osiągnięcia wartości bazowej sprzedaży — jednoczesne korzystanie z reklam sponsorowanych i displayowych powoduje również najniższe odchylenie standardowe (5,5 tygodnia wobec 13,7 tygodnia w przypadku produktów niereklamowanych), skutkując mniejszą zmiennością czasu potrzebnego do osiągnięcia wartości bazowej sprzedaży.

Poniższy wykres bąbelkowy przedstawia odchylenie standardowe w tygodniach dotyczące czasu potrzebnego do osiągnięcia wartości bazowej sprzedaży. Wykres przedstawia również wyniki wprowadzeń niereklamowanych produktów na rynek w porównaniu z produktami reklamowanymi wspieranymi tylko przez reklamy displayowe, tylko przez reklamy sponsorowane oraz zarówno przez reklamy sponsorowane, jak i displayowe.

W przypadku produktów, które nie zostały wsparte reklamami, odnotowano odchylenie standardowe o długości 13,7 tygodnia. Jest to porównane z odchyleniami standardowymi o długości 10,9 tygodnia w przypadku produktów wspieranych tylko przez reklamy displayowe, 9,9 tygodnia w przypadku produktów wspieranych tylko przez reklamy sponsorowane oraz 5,5 tygodnia w przypadku produktów wspieranych zarówno przez reklamy sponsorowane, jak i przez reklamy displayowe. Odchylenie standardowe w przypadku produktów wspieranych zarówno przez reklamy sponsorowane, jak i przez reklamy displayowe, było o 60% niższe niż w przypadku produktów niereklamowanych.

Niższe odchylenie standardowe oznacza, że w przypadku reklamowanych produktów wystąpiła mniejsza zmienność czasu potrzebnego do osiągnięcia wartości bazowej sprzedaży. Niższa zmienność jest ważna ze względu na mniejszą niepewność wyników, co pomaga reklamodawcom w formułowaniu swoich planów marketingowych.

Zmienność liczby tygodni potrzebnych do osiągnięcia wartości bazowej sprzedaży

13,7

Niereklamowane

10,9

Tylko reklamy displayowe

9,9

Tylko reklamy sponsorowane

5,5

Reklamy sponsorowane i displayowe

Metodologia badań

Analiza ta uwzględnia dane dotyczące ponad 3000 produktów wprowadzonych na rynek w 2018 r. w ramach 23 grup produktów, 72 kategorii i 93 podkategorii w celu określenia, które taktyki Amazon Ads (reklamy sponsorowane, displayowe lub kombinacja obu typów reklam) najlepiej sprawdziły się jako narzędzie zwiększania sprzedaży przy wprowadzaniu produktu na rynek.

Zawiera ona porównanie reklamowanych produktów z podobnymi produktami, które nie otrzymały wsparcia reklamowego. Reklamowane produkty zostały pogrupowane według rodzaju otrzymanego wsparcia oraz czasu jego trwania. Produkty, które otrzymały wyłącznie wsparcie w postaci reklam sponsorowanych podczas ponad połowy pierwszego kwartału (ponad 6 tygodni) po wprowadzeniu na rynek, oznaczono adnotacją „tylko reklamy sponsorowane”.

Podobnie produkty, które otrzymały wyłącznie wsparcie w postaci reklam displayowych podczas ponad połowy pierwszego kwartału po wprowadzeniu na rynek, zostały oznaczone adnotacją „tylko reklamy displayowe”. Produkty, które otrzymały wsparcie w postaci zarówno reklam sponsorowanych, jak i reklam displayowych podczas ponad połowy pierwszego kwartału po wprowadzeniu na rynek, zostały oznaczone adnotacją „reklamy sponsorowane i displayowe”.