Regulamin kliknięć promocyjnych

W przypadku wybranych sprzedawców kwalifikujących się do korzystania z reklam sponsorowanych, którzy wystawią swój pierwszy ASIN na sprzedaż nie wcześniej niż w dniu 12.09.2022, ale przed dniem 1.03.2023, i wykonają Działanie kwalifikujące (określone poniżej), Amazon Ads przypisze jednorazowo środki na kliknięcia promocyjne w łącznej kwocie 50 USD do konta reklam sponsorowanych sprzedawcy w witrynie Amazon (zgodnie z poniższym Regulaminem), które można będzie wykorzystać na reklamy sponsorowane.

Niewykorzystane kliknięcia promocyjne utracą ważność po 30 dniach od daty ich przypisania do konta.

 1. Niniejsza promocja jest dostępna tylko dla sprzedawców, którzy wystawią swój pierwszy ASIN na sprzedaż nie wcześniej niż o godzinie 12:00 czasu PST w dniu 12 września 2022 r., ale przed godziną 23:59 czasu PST w dniu 1 marca 2023 r., i którzy kwalifikują się do korzystania z reklam sponsorowanych (każdy z nich jest nazywany dalej „Reklamodawcą”).
 2. Niniejsza promocja jest ważna tylko dla Reklamodawców na następujących kwalifikujących się rynkach (w zależności od kraju zamieszkania podanego na danym koncie): Japonia, Niemcy, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Dla uniknięcia wątpliwości: do niniejszej promocji NIE kwalifikują się Reklamodawcy znajdujący się między innymi na następujących rynkach (na podstawie kraju zamieszkania podanego na danym koncie): Francja, Hiszpania, Turcja i Włochy.
 3. Reklamodawcy, którzy wystawią swój pierwszy ASIN na sprzedaż nie wcześniej niż o godzinie 12:00 czasu PST w dniu 12 września 2022 r., ale przed godziną 23:59 czasu PST w dniu 1 marca 2023 r., muszą (i) wysłać swój pierwszy ASIN z realizacją przez Amazon (FBA) do centrum logistycznego w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od wystawienia pierwszej oferty na sprzedaż oraz (ii) zarejestrować się w usłudze Sponsored Products za pośrednictwem Amazon Ads i rozpocząć kampanię bez daty zakończenia dla ASIN-u FBA w ciągu 30 dni od wysłania pierwszego ASIN-u FBA do centrum logistycznego (warunki (i) i (ii) są łącznie nazywane „Działaniem kwalifikującym”), aby uzyskać jednorazowo środki na kliknięcia promocyjne w łącznej kwocie 50 USD. Dla uniknięcia wątpliwości: aby kwalifikować się do otrzymania środków na kliknięcia promocyjne, Reklamodawcy muszą wykonać działania (i) i (ii) w odpowiednich terminach wskazanych powyżej.
 4. Środki na kliknięcia promocyjne dostępne w ramach promocji są ograniczone do jednorazowej kwoty w wysokości 50 USD na Reklamodawcę, który wykona Działanie kwalifikujące zgodnie z niniejszym Regulaminem (np. jeśli Reklamodawca ma siedziby lub reklamuje się na wielu rynkach, otrzyma jednorazowo kwotę 50 USD na kliknięcia promocyjne i będzie mógł ją wykorzystać na pierwszym rynku, na którym sprzedawca wykona Działanie kwalifikujące).
 5. Reklamodawcy zostaną obciążeni opłatą za wszelkie kliknięcia otrzymane przed zastosowaniem kliknięć promocyjnych oraz za wszystkie reklamy, w przypadku których przekroczono kwotę kliknięć promocyjnych. Reklamodawcy, którzy nie chcą ponosić dodatkowych opłat za reklamę, mogą zawiesić lub wstrzymać swoje reklamy w dowolnym momencie przed wyczerpaniem kwoty kliknięć promocyjnych. Reklamodawcy są odpowiedzialni za monitorowanie wykorzystania kliknięć promocyjnych, ponieważ nie zostaną oni powiadomieni po wyczerpaniu ich liczby.
 6. Jeśli Reklamodawca rejestruje się w Europie (definiowanej jako Wielka Brytania i Niemcy), Reklamodawca otrzyma jeden zestaw środków na kliknięcia dla tego regionu. Środki na kliknięcia zostaną zastosowane na pierwszym rynku, na którym sprzedawca wykona Działanie kwalifikujące.
 7. Amazon przypisze środki na kliknięcia promocyjne uzyskane za wykonanie Działania kwalifikującego do konta Reklamodawców w ciągu dwóch tygodni od wykonania Działania kwalifikującego.
 8. Reklamodawcy mogą skorzystać z niniejszej promocji tylko raz w trakcie Okresu promocyjnego.
 9. Wszelkie niewykorzystane kliknięcia promocyjne utracą ważność po 30 dniach od daty przypisania ich do konta.
 10. Reklamodawca musi mieć aktywne konto reklamowe używane zgodnie z zasadami witryny Amazon oraz zgodnie z warunkami właściwej umowy dotyczącej usługi Amazon Advertising.
 11. Niniejszej oferty ani kliknięć promocyjnych nie można przenieść, sprzedać ani wymienić na pieniądze.
 12. Niniejsza oferta ulega unieważnieniu, jeśli jest niezgodna z obowiązującym prawem, a także w przypadku oszustwa, pomyłki lub niespełnienia jej warunków.
 13. Korzystanie z kliknięć promocyjnych przez Reklamodawcę jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 14. Aby otrzymać środki na kliknięcia promocyjne, Reklamodawcy muszą mieć zarejestrowaną ważną formę płatności na potrzeby opłat za reklamy.
 15. Amazon zastrzega sobie prawo do zakończenia lub modyfikacji niniejszej oferty i/lub niniejszej promocji w dowolnym momencie z dowolnego powodu i wedle własnego uznania, a Reklamodawca akceptuje wszelkie takie zmiany i wyraża na nie zgodę.
 16. Jeśli konto reklamowe Reklamodawcy jest prowadzone w innej walucie niż ta, w której Reklamodawcy przyznano kliknięcia promocyjne, rzeczywista kwota kliknięć promocyjnych może podlegać wahaniom kursów walutowych.
 17. Obowiązek opłacenia wszelkich naliczonych podatków spoczywa na Reklamodawcy.
 18. Obowiązuje limit jednokrotnego przyznania kwoty środków na kliknięcia promocyjne na konto Reklamodawcy.
 19. Waluta kliknięć promocyjnych zależy od konta reklamodawcy.