Regulamin kliknięć promocyjnych

INFORMUJEMY, że promocja usługi Sponsored Products zachęcająca nowych sprzedawców, w ramach której sprzedawcy mogą otrzymać kwotę 200 USD na kliknięcia promocyjne zgodnie z poniższym opisem, została zaktualizowana w taki sposób, że będzie ona teraz dostępna tylko dla sprzedawców, którzy wystawią swój pierwszy ASIN na sprzedaż przed godziną 12:00 czasu PST w dniu 12.09.2022. Wszystkie pozostałe warunki regulaminu promocji pozostają w pełnej mocy. Sprzedawcy, którzy nie wystawią swojego pierwszego ASIN-u na sprzedaż przed godziną 12:00 czasu PST w dniu 12.09.2022, mogą zamiast tego wziąć udział w nowej, oddzielnej promocji, w ramach której sprzedawcy mogą wystawić swój pierwszy ASIN na sprzedaż między 12.09.2022 a 1.03.2023 (patrz tutaj) i otrzymać określoną kwotę środków na kliknięcia promocyjne.

W przypadku wybranych sprzedawców kwalifikujących się do korzystania z reklam sponsorowanych firma Amazon przypisze jednorazowo środki na kliknięcia promocyjne w wysokości 200 USD do konta reklam sponsorowanych Amazon sprzedawcy, które to środki będzie można wykorzystać na reklamy sponsorowane. Promocja jest dostępna tylko dla sprzedawców, którzy wystawią swój pierwszy ASIN na sprzedaż przed godziną 12:00 czasu PST w dniu 12.09.2022.

 1. Niniejsza promocja jest dostępna tylko dla sprzedawców, którzy wystawią swój pierwszy ASIN na sprzedaż przed godziną 12:00 czasu PST w dniu 12 września 2022 r. („Reklamodawcy”).
 2. Reklamodawca musi mieć ASIN kwalifikujący się do realizacji przez Amazon (FBA) w ciągu 60 dni rejestracji.
 3. Aby otrzymać pierwszą kwotę 100 USD, Reklamodawca musi zarejestrować się w Programie i uruchomić kampanię Sponsored Products, Sponsored Display lub Sponsored Brands bez daty zakończenia kampanii, obejmującą co najmniej jeden ASIN FBA („Działanie kwalifikujące”).
 4. Aby otrzymać drugą kwotę 100 USD, Reklamodawca musi aktywnie reklamować co najmniej jeden ASIN FBA przez 30 dni po wykonaniu Działania kwalifikującego („Drugie działanie kwalifikujące”).
 5. Reklamodawcy mogą wykorzystać promocję na kampanie na następujących rynkach: Japonia, Niemcy, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania.
 6. Jeśli Reklamodawca rejestruje się w Europie (definiowanej jako Wielka Brytania i Niemcy), Reklamodawca otrzyma jeden zestaw środków na kliknięcia dla tego regionu. Środki na kliknięcia zostaną zastosowane na pierwszym rynku, na którym sprzedawca wykona Działanie kwalifikujące.
 7. Do niniejszej promocji nie kwalifikują się Reklamodawcy znajdujący się we Francji, w Hiszpanii, w Turcji i we Włoszech (na podstawie kraju zamieszkania podanego na danym koncie).
 8. Reklamodawcy zostaną obciążeni opłatą za wszelkie kliknięcia otrzymane przed zastosowaniem kliknięć promocyjnych oraz za wszystkie reklamy, w przypadku których przekroczono kwotę kliknięć promocyjnych. Reklamodawcy, którzy nie chcą ponosić dodatkowych opłat za reklamę, mogą zawiesić lub wstrzymać swoje reklamy w dowolnym momencie przed wyczerpaniem kwoty kliknięć promocyjnych. Reklamodawcy są odpowiedzialni za monitorowanie wykorzystania kliknięć promocyjnych, ponieważ nie zostaną oni powiadomieni po wyczerpaniu ich liczby.
 9. Reklamodawcy muszą wykonać Działanie kwalifikujące w ciągu 30 dni od uzyskania pierwszego ASIN-u kwalifikującego się do realizacji przez Amazon (FBA).
 10. Amazon przypisze kliknięcia promocyjne uzyskane za wykonanie Działania kwalifikującego do konta Reklamodawców w ciągu dwóch tygodni od wykonania Działania kwalifikującego.
 11. Amazon przypisze kliknięcia promocyjne uzyskane za wykonanie Drugiego działania kwalifikacyjnego w ciągu dwóch tygodni od wykonania Drugiego działania kwalifikującego.
 12. Reklamodawcy mogą skorzystać z niniejszej promocji tylko raz w trakcie Okresu promocyjnego.
 13. Wszelkie niewykorzystane kliknięcia promocyjne utracą ważność po 30 dniach od daty przypisania ich do konta.
 14. Reklamodawca musi mieć aktywne konto reklamowe używane zgodnie z zasadami witryny Amazon oraz zgodnie z warunkami właściwej umowy dotyczącej usługi Amazon Advertising.
 15. Niniejszej oferty ani kliknięć promocyjnych nie można przenieść, sprzedać ani wymienić na pieniądze.
 16. Niniejsza oferta ulega unieważnieniu, jeśli jest niezgodna z obowiązującym prawem, a także w przypadku oszustwa, pomyłki lub niespełnienia jej warunków.
 17. Korzystanie z kliknięć promocyjnych przez Reklamodawcę jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 18. Aby otrzymać kliknięcia promocyjne, Reklamodawcy muszą mieć zarejestrowaną ważną formę płatności na potrzeby opłat za reklamy.
 19. Amazon zastrzega sobie prawo do wycofania lub modyfikacji niniejszej oferty w dowolnym momencie i wedle własnego uznania.
 20. Jeśli konto reklamowe Reklamodawcy jest prowadzone w innej walucie niż ta, w której Reklamodawcy przyznano kliknięcia promocyjne, rzeczywista kwota kliknięć promocyjnych może podlegać wahaniom kursów walutowych.
 21. Obowiązek opłacenia wszelkich naliczonych podatków spoczywa na Reklamodawcy.
 22. Obowiązuje limit jednokrotnego przyznania kwoty na kliknięcia promocyjne na konto reklamodawcy.
 23. Waluta kliknięć promocyjnych zależy od konta reklamodawcy.